Aktuálně

9. 2. 2009 9:37

Výběr z programu a výsledky jednání vlády 9. února

Stručné informace o vybraných bodech jednání kabinetu premiéra Mirka Topolánka. Zpráva je rozšířena o výsledky jednání vlády a zvukový záznam tiskové konference.

 Novela zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

strom - ilustrační fotoCílem předloženého návrhu zákona je urychlit proces vypořádávání restitučních nároků za nevydané pozemky a upravit způsob výpočtu výše peněžité náhrady za nevydané nemovitosti z přídělů v případech, kdy není možno zjistit zaplacenou přídělovou cenu.

- Má zajistit potřebnou ochranu státní půdy pro realizaci společných zařízení v rámci pozemkových úprav, zejména přístupových cest tak, aby nebyla státní půda privatizována způsobem, který by ztížil provedení pozemkových úprav.

- Z přednostního prodeje státní půdy má vyloučit vlastníky zemědělských pozemků v dané lokalitě, kteří neprovozují zemědělskou výrobu.

- Dále je navrženo umožnit další bezúplatné převody pozemků do vlastnictví obcí.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Novela zákonů o vojácích z povolání a o platu a odměně za pracovní pohotovost

BankovkaNávrh zákona má zajistit prohloubení úrovně slučitelnosti se standardy NATO, především v oblastech hodnostní struktury a výkonu služby v zahraničí.  Stanoví nové hodnostní sbory a hodnosti, zpřesňuje výkon služby v zahraničích operacích a přípravu vojáků formou intenzivního a nepřetržitého vojenského výcviku.

- Nově upravuje celou část zákona o vojácích z povolání, upravující rozhodování ve věcech služebního poměru.

Návrh byl SCHVÁLEN.

- Dále je navrhováno zvýšení částek odškodnění pozůstalých po vojákovi.

Varianty změn volebního systému pro volby do PSP ČR

hlasování_ilustrace- Účelem je navrhnout takovou změnu volebního systému, která by zajišťovala naplňování zásad rovnosti hlasů a poměrného zastoupení a současně umožňovala, oproti současnému stavu, sestavit stabilnější a akceschopnější vládu. Současný volební systém nevytváří pro toto dobré podmínky. Dosavadní úvahy o možné volební reformě obvykle směřovaly k posílení většinových účinků volebního systému.

- K posílení akceschopnosti vlád je třeba hledat volební systém, který nepoškodí zásady poměrného zastoupení a současně přidělí bonus vítězné straně.

- Všechny tři návrhy ( jsou zpracovány ve dvou alternativách, tudíž se předkládá celkem šest návrhů řešení

- I. Skotská varianta (speciální volební formule pro vítěze)

o Variantu, která využívá některé prvky z druhého skrutinia používaného při volbách do Skotského autonomního parlamentu, lze pro zjednodušení označit jako skotskou. Vychází z použití odlišné volební formule v prvním a druhém skrutiniu a odlišných řad dělitelů pro vítěze a ostatní strany ve druhém skrutiniu. Zařazena byla přes skutečnost, že nesplňuje základní zadání – tj. využití Hagenbach-Bischoffovy formule.

o V rámci této varianty je navrhováno rozdělení přidělovaných mandátů do dvou skupin. První skupinu by tvořily mandáty rozdělované v prvním skrutiniu na úrovni volebních krajů („krajské mandáty“). Druhá skupina mandátů by byla rozdělována ve druhém skrutiniu na celostátní úrovni („celostátní mandáty“).

- II. Řecká varianta (Hagenbach-Bischoff + všechny zbývající mandáty ve druhém skrutiniu pro vítěze)

o Další varianta, která vychází z institutů využívaných v minulosti v řeckém volebním systému, je postavena na úpravě pravidel druhého skrutinia. V prvním skrutiniu by mandáty byly rozděleny metodou Hagenbach-Bischoff, na jejímž základě byly hlasy na mandáty přepočítávány ve volbách do Poslanecké sněmovny (resp. ČNR) do roku 1998 a se kterou také předpokládá koaliční dohoda i programové prohlášení vlády.

o V prvním skrutiniu by byly nejprve Hagenbach-Bischoffovou metodou volebního čísla stanoveny mandáty, které získají volební strany na úrovni jednotlivých regionů NUTS 2.

Tento návrh byl schválen.

- III. Holandská varianta (celostátní rozdělení mandátů + tvrdý, příp. degresivní bonus)

o Poslední varianta úpravy volebního systému je inspirována známou a v zahraničí rovněž užívanou konstrukcí jediného celorepublikového volebního obvodu, z něhož jsou vypočteny podíly mandátů pro jednotlivé volební strany, s tím že přidělování mandátů konkrétním kandidátům probíhá na nižší úrovni (viz Nizozemsko).

o Přidělování mandátů v rámci celého státu by zajistilo vysokou míru proporcionality a zároveň zachovalo význam volebních výsledků v regionech. Navržená varianta proto ponechává volební kraje a jejich kandidátní listiny beze změn a na základě celostátních volebních výsledků stran přiděluje všem stranám celostátně pouze počet mandátů, bez specifikace jejich obsazení, které se určí až dle volebních výsledků mezi jednotlivými kraji navzájem.

- Z přehledu vyplývá, že připomínková místa nejvíce preferují variantu VI. Tu podpořilo celkem 13 připomínkových míst, z nichž 7 považuje za vhodnější alternativu A (degresivní bonus) a další buď alternativu neupřesňují nebo navrhují jinou alternativu

 Podmínky pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

stromořadí_silnice_ilustrace- Navrhované nařízení vlády je nástrojem k uskutečnění cílů stanovených v Programu rozvoje venkova, kterými jsou:

• zvýšení environmentální hodnoty lesů,

• trvale udržitelné využití lesní půdy,

• zlepšení životního prostředí a krajiny.

- Platba podle navrhovaného nařízení vlády je poskytována jako částečná kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů zachováním nebo zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin

 Zajištění bezpečnostní situace ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize

lidé - ilustrační foto- Navazuje na informaci, kterou členům vlády ministerstvo vnitra předložilo na jejím zasedání dne 16. prosince 2008.

- První část materiálu obsahuje analytickou informaci o současném stavu v oblasti propouštění zahraničních pracovníků včetně prognóz budoucího vývoje v této oblasti. Upozorněno je rovněž na rizika, která propouštěním zahraničních pracovníků vznikají v imigrační oblasti a která mohou mít negativní dopady na veřejný pořádek a bezpečnost ČR.

- V druhé je navrhován systém komplexního monitoringu všech aspektů spojených s propouštěním zahraničních pracovníků jako nezbytného předpokladu pro účinné řešení nastalé situace. Součástí monitoringu je rovněž průběžné vyhodnocování získaných informací.

- Třetí obsahuje návrh konkrétních opatření k řešení dopadů hospodářské krize na pobyt cizinců s cílem minimalizovat rizika pro bezpečnostní situaci České republiky.

Jedná se o komplexní návrh řešení, které předpokládá nejen realizaci opatření zaměřených na pomoc cizincům v obtížné situaci, ale i realizaci opatření represivních, jež jsou nezbytná zejména pro zajištění odpovídajícího stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky.

V souvislosti s realizací konkrétních opatření se předpokládá rozhodnutí vlády České republiky o způsobu financování „Projektu pomoci cizincům, kteří se v důsledku krize ocitli bez finančních prostředků a možnosti pracovního uplatnění“ (zvážení možnosti využití vládní rozpočtové rezervy České republiky).

- Ve čtvrté jsou obsaženy návrhy legislativních opatření, která je nutné přijmout k prevenci negativních jevů, jež se v imigrační oblasti v souvislosti s dopady ekonomické krize v plné míře projevily.

- S cílem takovým situacím do budoucna předcházet je nezbytné iniciovat některé změny legislativy. Zejména se jedná o:

- Zvýšení spoluodpovědnosti zaměstnavatele za řešení situace cizince, kterému v České republice poskytli zaměstnání, po skončení platnosti jeho pobytového oprávnění.

- Nové vymezení výkonu podnikatelské činnosti pro potřeby prokázání účelu pobytu cizince na území České republiky a vytvoření účinného mechanismu k ověření skutečnosti, že cizinec na území skutečně podniká.

- Rozšíření pravomoci celních orgánů v oblasti kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců i na oblast správního trestání.

- Je nezbytné rovněž přijmout jednoznačné stanovisko vlády České republiky ke způsobu realizace projektu zelených karet.

- Je předkládáno s rozpory, které by vláda měla vyřešit.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007

- Rozbor nyní zahrnuje údaje i za státní fondy a obce.

- Jedná se tedy o občanská sdružení (včetně jejich organizačních jednotek), účelová zařízení církví a náboženských společností; nadace a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti.

- V současné době již probíhají práce na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích.

- Jedním z cílů tohoto zákona bude vymezit principy veřejně prospěšné organizace. Status veřejné prospěšnosti však nebude omezen jen na některé právní formy, budou ho moci dosáhnout všechny právnické i fyzické osoby. Tím by došlo k eliminaci výše zmíněného znevýhodnění obchodních společností vůči NNO.

SCHVÁLENO.

Postup při převodu vybraného majetku státu do vlastnictví města Uherské Hradiště

Uherské Hradiště - ilustrační foto- pozemek p.č. 328/2 o celkové výměře 10499 m2 – zastavěná plocha a nádvoří , budova na st.p.č. 328/2, bez čísla popisného nebo evidenčního

- - pozemek p.č. 328/4 o celkové výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

- Oba vlastní ČR.

- příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Okresnímu soudu v Uherském Hradišti,

- Účetní hodnota celkem: 16 447 055,-Kč .

- Cena vyhlášková 37 739 830,-Kč

- Cena v místě a čase obvyklá 28 750 000,- Kč .

- Uherské Hradiště má zájem o úplatný převod objektu bývalé věznice s přilehlými pozemky za cenu účetní 16 447 055,- Kč.

- Společně se Zlínským krajem chce město Uherské Hradiště zřídit v části tohoto objektu muzeum, které je pracovně nazváno „Paměť národa“, a má připomínat celou historii Justičního paláce s důrazem na období neblaze proslulých padesátých let. Tento záměr je také podporován ze strany Konfederace politických vězňů.

Bod jednání STAŹEN z programu.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 9. února 2009

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie