Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

9. 2. 2009 9:27

Výsledky jednání vlády 9. února 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.


B. K projednání s rozpravou:


1.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1938/08 - bod 2 schůze vlády 2.2.2009

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1983/08 - bod 3 schůze vlády 2.2.2009

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

Výsledek jednání: schváleno

3.

Návrh zákonů upravujících varianty změn volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

č.j. 24/09

Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra a předseda Českého statistického úřadu

Výsledek jednání: schváleno

4.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 706)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:schváleno

5.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

č.j. 1962/08

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

6.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/13 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2007"

č.j. 154/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

K bodům 6 až 9 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

7.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/14 "Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny"

č.j. 160/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: přerušeno

8.

Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/05 „Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky – společné organizace trhu“ - zpřesnění

č.j. 135/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: projednáno

9.

Stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.08/09 "Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis"

č.j. 116/09

Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

Výsledek jednání: projednáno

10.

Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize

č.j. 147/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:projednáno

11.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007

č.j. 144/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

Výsledek jednání: schváleno

12.

Postup při převodu vybraného majetku státu do vlastnictví města Uherské Hradiště

č.j. 138/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: staženo

Dodatek:

Návrh na odvolání rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

č.j. 162/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: projednáno


C. K projednání bez rozpravy: všechny body v této sekci byly schváleny


13.

Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu

č.j. 136/09

Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí a guvernér České národní banky

14.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. dubna 1999 č. 334, k návrhu na schválení účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok, ve znění usnesení vlády ze dne 31. května 2000 č. 534, usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2001 č. 1187, usnesení vlády ze dne 16. července 2003 č. 725 a usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 903

č.j. 156/09

Předkládá: ministr financí

15.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1582, o Plánu legislativních prací vlády na rok 2009

č.j. 145/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

16.

Změna Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 - 2013 (RPV MŽP)

č.j. 151/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

17.

Aktualizace dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 340 "Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol"

č.j. 97/09 - bod 9 schůze vlády 2.2.2009

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

18.

Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny

č.j. 131/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

19.

Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky na Ukrajině a v Ruské federaci ve dnech 9.-11.1.2009

č.j. 149/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí


D. Různé

Pro informaci: Až na bod č.2 byly všechny body projednány a schváleny


1.

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2008

č.j. 140/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2.

Zpráva o koncepci realizace ekologického rozměru daňové reformy

č.j. 152/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání: odloženo

3.

Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje

č.j. 141/09

Předkládá: ministr dopravy

4.

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2007

č.j. 108/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

5.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2008

č.j. 142/09

Předkládá: ministr financí

6.

Vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/21 Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státu (č.j.1110/08)

č.j. 133/09

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

7.

Plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/10 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007

č.j. 157/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

8.

Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2008 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131

č.j. 148/09

Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

9.

Informace o zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika), konaném v Bruselu dne 8. prosince 2008

č.j. 134/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Brusel, 17. 12. 2008

č.j. 143/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

11.

Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády ve dnech 13. – 14. ledna 2009 ve Štrasburku

č.j. 150/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie