Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 2. 2009 11:30

Výběr z programu a výsledky jednání vlády 16. 2. 2009

Přinášíme tradiční souhrnnou zprávu o programu a výsledcích jednání vlády. Zpráva je rozšířena o zvukový záznam tiskové konference.

Připomínáme, že vláda v rámci snahy o zlepšení komunikace s veřejností umožňuje občanům nahlédnout do knihovny připravované legislativy. Na této stránce se mohou občané vyplněním jednotlivých kolonek v sekci Hledání seznámit s předkládacími zprávami a zněním návrhů jednotlivých zákonů. Vyhledávání v knihovně připravované legislativy je snadné a rychlé: stačí zadat jednací číslo zákona (je vždy uvedeno v programu schůze vlády pod zkratkou č.j.), nebo klíčové slovo. Poklepáním na název vyhledaného dokumentu se zobrazí veškeré informace o dokumentu včetně příloh, nabízejících již výše uvedené předkládací zprávy a jiné podrobnosti.

 Zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění 

důchodci_ilustrační fotoTřetí etapu důchodové reformy bude tvořit případné vytvoření dalšího dobrovolného spořícího pilíře důchodového systému, založeného na možnosti opt out. Navrhuje se v rámci povinného důchodového pojištění vytvoření II. pilíře důchodového pojištění založeného na kapitálovém financování.

- Do nově vytvořeného II. pilíře by pojištěnci mohli vstoupit na základě dobrovolného rozhodnutí.

 Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit pojistné na důchodové pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů. V podstatě by se jednalo o zavedení nové vazby mezi průběžnou a kapitálovou formou financování důchodového pojištění, která by vytvořila prostor pro individuální rozhodování pojištěnců o diversifikaci zdrojů.

- Návrh obsahuje rozbor jednotlivých oblastí, které jsou významné pro nastavení celkové podoby II. pilíře v ČR a jeho vazby na základní důchodové pojištění s tím, že ukazuje jednotlivé možnosti řešení a doporučuje konkrétní řešení. Jednotlivá doporučení v daných oblastech potom shrnuje do konkrétního návrhu celkové podoby II. pilíře.

- Obsahuje také stručnou analýzu makroekonomických a mikroekonomických důsledků zavedení II. pilíře.

- Termín předložení návrhu komplexní zákonné úpravy vládě - do 30. června 2009

Návrh byl SCHVÁLEN. -Vláda projednáním a schválením materiálu plní své programové prohlášení.

Do června 2009 bude předložen detailní věcný záměr zákona.

Pilotní projekt - zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

lidé - ilustrační fotoZájem ze strany veřejnosti byl u jednotlivých konzultovaných dokumentů výrazně rozdílný a většinou menší, než se původně očekávalo.

- Jedním z hlavních důvodů je nepochybně nízká informovanost veřejnosti o možné účasti na přípravě vládních dokumentů.

- Pilotní projekty nebyly zastřešeny žádnou výraznou mediální kampaní, která by veřejnost na probíhající veřejné diskuse upozorňovala.

- Všechny zainteresované úřady informovaly veřejnost o průběhu projektu tiskovými zprávami a informacemi zveřejněnými na svých internetových stránkách či prostřednictvím Portálu veřejné správy.

- Nezbytné podmínky pro zdárnou implementaci metodiky v ČR

o V úvahu přichází vytvoření centrálního internetového odkazu, který by mohl být umístěn např. na Portálu veřejné správy. Na tomto místě by byly k dohledání veškeré informace o procesu konzultací v celé veřejné správě a propojoval by tak internetové stránky jednotlivých resortů.

o Z poznatků získaných v průběhu pilotních projektů je zřejmé, že veřejnost není dostatečně informována o možnosti zapojit se do přípravy vládních dokumentů. Vyhledávání dokumentů na různých internetových stránkách jednotlivých resortů je pro veřejnost nevyhovující.

o Mělo by dojít k proškolení zástupců ústřední státní správy v aplikaci metodiky.

o Vytvořit zapamatovatelné logo a motto, aby se konzultace dostaly do povědomí široké veřejnosti.

o Závěry by se měly promítnout do finální verze metodiky, která bude v průběhu roku 2009 dopracována a následně předložena vládě ke schválení.

Návrh byl SCHVÁLEN.


Ministři vnitra a financí prověří problematiku hrazení regulačních poplatků

Vláda dnes také uložila ministru vnitra zahájit neprodleně jednání s Asociací krajů ČR, směřující k odstranění nesystémových opatření přijímaných kraji v souvislosti s problematikou hrazení regulačních poplatků. Zároveň ministr vnitra prověří nakládání s majetkem krajů a na základě zjištění má ministr vyvodit případné právní důsledky.

Vláda také uložila ministru financí „analyzovat právní důsledky usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů kraje v samostatné působnosti, které ve svém důsledku zřejmým a závažným způsobem porušují zákon č. 48/1997 Sb. ve smyslu bodu I./1., a to ve vztahu k právní úpravě darovací daně a pozastavit uvolňování nemandatorních finančních prostředků představujících příjem rozpočtu krajů, jakožto důsledek zřejmého a závažného porušování právních předpisů ve smyslu bodu I/1.,“ píše se ve schváleném usnesení vlády.

 Senátní návrh novelizace zákona o státních svátcích

kostelik_venkov_ilustraceCílem novely je zařadit „Velký pátek“, který je součástí významných křesťanských svátků – Velikonoc, mezi tzv. ostatní svátky do zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.  Stanovisko vlády je navrženo souhlasné.

Vláda přijala NEUTRÁLNÍ stanovisko.

Koncepce integrace cizinců v roce 2008

spolupráce - ilustrační fotoV první části shrnuje vývoj, kterého bylo dosaženo v oblasti integrace cizinců v průběhu roku 2008.  V části „Postup“ informuje o novém vývoji v cizinecké problematice, kdy počet cizinců podstatným způsobem vzrostl a postavení cizinců pobývajících v ČR, zejména zahraničních pracovníků, se zhoršuje především v důsledku dopadů hospodářské krize.

Cílem politiky integrace cizinců bude zejména předcházet případným problémům v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritní společností. Stanoví se nové principy integrace s důrazem na efektivitu integračních opatření.

Na zajištění realizace Koncepce integrace cizinců je v roce 2009 v rozpočtu Ministerstva vnitra vyčleněna částka 24 750 tis. Kč.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku 

Počítačový čipV roce 2009 se pokračující projekt Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku zaměří na vybudování systematické národní databáze dokladů spravované odborníky Centra pro analýzu dat a vyšetřování (DAFEC). Irácká ministerstva a instituce zabývající se migračním managementem a sběrem migračních dat v budoucnu budou moci využívat služeb této databáze.

Iráčtí odborníci projevili velký zájem o českou národní databázi cestovních dokladů DATEX, jež se z jejich perspektivy jeví jako velmi inspirativní systém pro vytváření obdobné databáze v Iráku.

- Projekt předpokládá nezbytnou součinnost Ministerstva zahraničních věcí ČR, zejména pokud jde o vystavení víz účastníkům odborného školení.

- Plánovaná realizace projektu se uskuteční v období duben 2009 – listopad 2009.

- Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 2 miliony Kč a budou hrazeny z rozpočtu kapitoly ministerstva vnitra na rok 2009.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Prominutí dluhu statutárnímu městu Mladá Boleslav

peníze - ilustrační obrázek- Vláda má posoudit důvody, které by z pozice státu opodstatňovaly využití zákonné možnosti prominout existující dluh (jeho zbývající část) statutárního města Mladá Boleslav vůči České republice.

- Město po získání majetku realizovalo jiný způsob využití, který neodpovídal závazku ve smlouvě, t.j. společně s firmou Škoda Auto a.s. přistoupilo k vybudování Vzdělávacího centra Na Karmeli, kdy pro tento účel poskytlo od státu bezúplatně získané pozemky, zatímco od státu bezúplatně získaná budova požární zbrojnice byla zbourána, takže na místě dnes stojí část nově vybudovaného vysokoškolského areálu. Město tak jednoznačně a nevratně porušilo závazek ke sjednanému způsobu využití předmětných nemovitostí a důvody pro původně tvrzený veřejný zájem, kvůli kterému byl převod uskutečněn bezúplatně, nebyly naplněny.

- Dluh vznikl městu z titulu jeho povinnosti k úhradě smluvní pokuty ve výši 20 798 260 Kč poté, kdy město nedodrželo svůj závazek, přijatý v souvislosti s využitím budovy bývalé požární zbrojnice s pozemky v Mladé Boleslavi, převedené v r. 2003 bezúplatně z vlastnictví státu do vlastnictví města.

- Akceptací těchto důvodů, spočívajících v zájmu státu využít formy prominutí dluhu k podpoře rozvoje vysokého školství prostřednictvím dosavadní aktivity města, při níž město nemovitosti získané od státu poskytlo jako svůj příspěvek k vybudování Vzdělávacího centra Na Karmeli v Mladé Boleslavi, by vláda zároveň poskytla věcný impuls pro následný formálně právní postup spojený s aktem prominutí dluhu v souladu s platnou právní úpravou hospodaření s majetkem státu.

- První splátka ve výši 2 mil. Kč byla městem uhrazena v květnu 2008. Zbývá tedy uhradit částku 18 798 260 Kč spolu s dosavadním naběhlým úrokem z prodlení. Tento úrok z prodlení za období od 16. února 2007 do 28. dubna 2008 včetně představuje částku 2 465 021,15 Kč

Návrh byl SCHVÁLEN.

Postup při převodu vybraného majetku státu do vlastnictví města Uherské Hradiště

Uherské Hradiště - ilustrační fotoPozemek p.č. 328/2 o celkové výměře 10499 m2 – zastavěná plocha a nádvoří , budova na st.p.č. 328/2, bez čísla popisného nebo evidenčního

- pozemek p.č. 328/4 o celkové výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

- Oba vlastní ČR.

- příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Okresnímu soudu v Uherském Hradišti,

- Účetní hodnota celkem: 16 447 055,-Kč .

- Cena vyhlášková 37 739 830,-Kč

- Cena v místě a čase obvyklá 28 750 000,- Kč .

- Uherské Hradiště má zájem o úplatný převod objektu bývalé věznice s přilehlými pozemky za cenu účetní 16 447 055,- Kč.

- Společně se Zlínským krajem chce město Uherské Hradiště zřídit v části tohoto objektu muzeum, které je pracovně nazváno „Paměť národa“, a má připomínat celou historii Justičního paláce s důrazem na období neblaze proslulých padesátých let. Tento záměr je také podporován ze strany Konfederace politických vězňů.

- Okresní soud v Uherském Hradišti s převodem nemovitostí souhlasí, ale stanovuje si podmínky k převodu.

Bod jednání byl stažen z programu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Zvukový záznam tiskové konference po jednání vlády 16. 2. 2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie