Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 2. 2009 8:15

Vláda o možnostech důchodového pojištění

Mimo jiné dnes také posoudí koncepci integrace cizinců v roce 2008 a zváží zařazení velikonočního „Velkého pátku" mezi mezi státní svátky.

Vláda na pondělní schůzi (16.2.) projedná možnost zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění. jedná se o třetí etapu důchodové reformy, která bude vytvářet případný dobrovolný spořící pilíř důchodového systému, založený na možnosti opt out.

Navrhuje se v rámci povinného důchodového pojištění vytvoření II. pilíře důchodového pojištění založeného na kapitálovém financování. Do nově vytvořeného II. pilíře by pojištěnci mohli vstoupit na základě dobrovolného rozhodnutí.

Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit pojistné na důchodové pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů. V podstatě by se jednalo o zavedení nové vazby mezi průběžnou a kapitálovou formou financování důchodového pojištění, která by vytvořila prostor pro individuální rozhodování pojištěnců o diversifikaci zdrojů.

Mimo jiné vláda zváží senátní návrh novelizace zákona o státních svátcích. Cílem této novely je zařadit „Velký pátek“, který je součástí významných křesťanských svátků – Velikonoc, mezi tzv. ostatní svátky do zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Důležitým pojednávaným bodem je koncepce integrace cizinců v roce 2008. Koncepce ve své p první části shrnuje vývoj, kterého bylo dosaženo v oblasti integrace cizinců v průběhu roku 2008. V části „Postup“ informuje o novém vývoji v cizinecké problematice, kdy počet cizinců podstatným způsobem vzrostl a postavení cizinců pobývajících v ČR, zejména zahraničních pracovníků, se zhoršuje především v důsledku dopadů hospodářské krize.

Cílem politiky integrace cizinců bude zejména předcházet případným problémům v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritní společností. Stanoví se nové principy integrace s důrazem na efektivitu integračních opatření.

Na zajištění realizace Koncepce integrace cizinců je v roce 2009 v rozpočtu Ministerstva vnitra vyčleněna částka 24 750 tis. Kč.

Dalším důležitým bodem, který projednává vláda je pilotní projekt - zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Zájem ze strany veřejnosti byl u jednotlivých konzultovaných dokumentů výrazně rozdílný a většinou menší, než se původně očekávalo. Jedním z hlavních důvodů je nepochybně nízká informovanost veřejnosti o možné účasti na přípravě vládních dokumentů.

Zatím všechny zainteresované úřady informovaly veřejnost o průběhu projektu tiskovými zprávami a informacemi zveřejněnými na svých internetových stránkách či prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Mezi některé pondělní body k projednání patří například budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku (iráčtí odborníci projevili velký zájem o českou národní databázi cestovních dokladů DATEX), prominutí dluhu statutárnímu městu Mladá Boleslav, postup při převodu vybraného majetku státu do vlastnictví města Uherské Hradiště nebo nmateriá, který předkládá Národní kontrolní úřad: "Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie