Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 6. 2011 11:57

Veřejné zakázky jsou na Úřadu vlády transparentnější

V rámci boje proti korupci zavedl Úřad vlády během uplynulých několika měsíců řadu opatření.

Veřejné zakázky jsou na Úřadu vlády transparentnějšíS nástupem nové vlády a nového vedení Úřadu vlády došlo k zásadním změnám, jejichž účelem je zracionalizovat, zefektivnit a zhospodárnit činnost úřadu.

Vedoucí Úřadu vlády vydal nové vnitřní předpisy úřadu včetně nového organizačního řádu. Tím byl vytvořen základ pro zavedení jednoznačné odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, jasné vymezení kompetencí těchto zaměstnanců, a to při současném prohloubení kontrolních mechanismů nad výkonem těchto kompetencí. Úřad vlády tak zásadně zeštíhlil a v současné době pracuje efektivněji a hospodárněji, než tomu bylo před reorganizací.

Základním vnitřním předpisem je směrnice k hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly Úřadu vlády České republiky na rok 2011, která nastavila pravidla k hospodaření s rozpočtovými prostředky a zavedla odpovědnost ředitelů organizačních útvarů Úřadu vlády za svěřené prostředky.

Dále byla vydána nová směrnice k postupu při zadávání veřejných zakázek, která zavádí odpovědnost konkrétních vedoucích zaměstnanců Úřadu vlády při zadávání veřejných zakázek (vrchních ředitelů sekcí, ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení) a za dodržování právních předpisů týkajících se veřejných zakázek a rozpočtových prostředků.

V případech podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek jsou vždy prováděna zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách. O záměru realizace těchto zakázek je vždy předem písemně informován vedoucí úřadu, včetně návrhu na použití druhu zadávacího řízení.

Směrnice novým způsobem určuje postup i pro zadávání zakázek malého rozsahu např.: záměr realizovat jakoukoliv veřejnou zakázku nad 250.000 Kč bez DPH musí být dán vedoucímu úřadu na vědomí, v případě zakázek na dodávky a služby nad 1 milion Kč nebo v případě zakázek na stavební práce složitějšího charakteru musí být prováděn průzkum trhu o jehož provedení musí být archivována dokumentace nejméně po dobu 5 let. Pro dodržení podmínek zákona, a to zásady rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace jsou všechny výzvy k provedení průzkumu trhu vyvěšovány na internetu, takže k podání nabídek na zakázku je oslovován široký okruh dodavatelů.

Směrnice rovněž s důrazem na zavedení protikorupčních opatření stanoví, že zaměstnanci mohou být v případě nadlimitních veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota překročí 200 milionů Kč bez DPH, jmenováni jako členové hodnotící komise maximálně třikrát v jednom kalendářním roce.

Úřad vlády zároveň nad rámec svých zákonem uložených povinností zveřejnil na svých internetových stránkách všechny veřejné zakázky za rok 2010, u nichž bylo provedeno zadávací řízení a u nichž byla uzavřena smlouva s dodavatelem.

V návaznosti na finanční kontrolu provedenou Ministerstvem financí vydal vedoucí Úřadu vlády rozhodnutí, jehož cílem je zamezit do budoucna nesrovnalostem při hospodaření s rozpočtovými prostředky, a které zároveň ještě zpřísňuje postupy při zadávání veřejných zakázek a požaduje důsledně dodržovat vnitřní předpisy úřadu. Zároveň stanoví povinnost, aby v objednávkách, smlouvách a v návaznosti na to na fakturách byl konkrétně a jednoznačně vymezen předmět plnění.

V neposlední řadě byla vydána nová směrnice o finanční kontrole, která vymezuje předběžné a následné řídící kontroly, odpovědnost za provádění těchto kontrol a nástroje k předcházení případným nedostatkům.

Úkony při zadávání veřejných zakázek Úřad vlády zveřejňuje v souladu se zákonem. Znamená to, že musí být zveřejněny podlimitní a nadlimitní zakázky. Zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány pouze v případě, že se zadavatel rozhodne zadat tuto zakázku jako podlimitní v některém z druhů zadávacích řízení dle zákona.

U zakázek malého rozsahu zákon neukládá povinnost tyto zakázky zveřejňovat, naopak umožňuje zadavateli zadat tyto zakázky mimo rámec zákona, tj. bez provádění zadávacího (výběrového) řízení. Vzhledem k tomu je nad rámec zákona interní směrnicí Úřadu vlády stanovena povinnost zveřejnit na webových stránkách úřadu výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu v případě provádění průzkumu trhu. Ten Úřad vlády provádí vždy u zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje 1 milionu Kč bez DPH.

Úřad vlády za období od nástupu nového vedení Úřadu vlády vyhlásil veřejné zakázky jak na dodávky, tak na služby i na stavební práce. Přehled veřejných zakázek je k dispozici na webových stránkách: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Úřad vlády také zveřejnil veškeré podrobnosti o mediálně kritizované zakázce z let 2008, resp. 2009: /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-uradu-vlady-cr-k-ramcove-smlouve-se-spolecnosti-promopro-80458/. Úřad vlády rovněž informoval veřejnost o celkově vyplacené částce na tuto veřejnou zakázku, včetně rozpočítání na funkční období jednotlivých ministrů. V této souvislosti je nutno podotknout, že předmětná veřejná zakázka je v současné době mimo jiné předmětem trestního řízení a do pravomocného skončení tohoto řízení k ní není možné poskytovat další informace.

Úřad vlády dále dodržuje usnesení vlády z 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie a zadává tyto zakázky na elektronickém tržišti. Dále podle usnesení vlády z 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání veřejných prostředků bude Úřad vlády od 1. července 2011 zadávat veřejné zakázky i na komodity uvedené v příloze zmíněného usnesení. Toto usnesení vlády mimo jiné upravuje i používání tzv. elektronických aukcí subjekty veřejné správy. Úřad vlády v tomto roce připravuje elektronickou aukci na dodávky elektřiny.

Ustanovení koaliční smlouvy (zveřejňování veškerých údajů o veřejné zakázce, obchodní tajemství, výdaje nad 1 mil. Kč, losování členů hodnotících komisí, větší transparentnost firem) jsou dále provedena v Programovém prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, které předpokládá dané úkoly provést formou změny příslušných právních předpisů. Vláda již předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, jakož i návrh nového občanského zákoníku a návrh zákona o obchodních společnostech, které mají nahradit dosud platný občanský a obchodní zákoník.

Poznámka:
Deník MF Dnes se rozhodl zmonitorovat protikorupční opatření ve státní správě rok od voleb 2010. Na jednotlivé resorty poslal sadu devíti otázek. Úřad vlády deníku poskytl rozsáhlou odpověď.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie