Aktuálně

18. 9. 2017 17:39

Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na rok 2018 a vyhodnotila Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

Před jednáním tripartity, 18. září 2017.
Před jednáním tripartity, 18. září 2017.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. září 2017 setkali ve Strakově akademii na posledním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve funkčním období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Tématem jednání byly návrh státního rozpočtu na rok 2018, závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu nebo informace o aktuálním stavu čerpání fondů EU.

Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval během jednání sociálním partnerům za vzájemnou spolupráci a informoval, že se jednalo o 35. zasedání tripartity během jeho vlády. Celkem se uskutečnila čtyři zasedání tripartity s krajskými tripartitami a dvakrát společně jednaly tripartity České a Slovenské republiky. Dvakrát se také sešly tripartity zemí V4. Premiér zároveň uvedl, že zapojení sociálních partnerů do tvorby hospodářské politiky vnímá jako přidanou hodnotu této vlády.

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018

Příjmy státního rozpočtu v roce 2018 jsou navrženy v objemu 1 302,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2018 by měly dosáhnout 1 352,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč, což je o 10 mld. Kč méně než činí schválený deficit pro rok 2017. Premiér Bohuslav Sobotka rovněž definoval základní priority státního rozpočtu – nepřekročit schodek 50 miliard korun, zvýšit platy zaměstnanců veřejného sektoru a zlepšit situaci vysokých škol.

Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

V současné době jsou vydána všechna závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům. Jedná se o úseky dálnic D1, D3, D11, D49, D55, modernizaci trati Sudoměřice – Votice, D35 Opatovice – Ostrov, D48 Frýdek-Místek obchvat, D6 Nové Strašecí – Řevničov – Krušovice + Lubenec.

Akční plán pro Společnost 4.0

Akční plán pro Společnost 4.0 je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy. Materiál shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření vlády na podporu rozvoje digitálního trhu. Akční plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje a stanovuje konkrétní harmonogram provádění prioritních úkolů. Ve srovnání s dosavadním Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu materiál cílí na širší okruh problémů a výzev. Za účelem komplexního pojetí problematiky Společnosti 4.0 a koordinace digitální agendy na národní úrovni byla v únoru letošního roku ustavena Aliance Společnost 4.0, která představuje platformu pro spolupráci státní správy, hospodářských a sociálních partnerů a akademické sféry.

Závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu

Odborná komise pro důchodovou reformu byla ustavena na základě Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády v roce 2014. Debata o důchodové reformě vyústila v konkrétní návrhy změn. Odborná komise přijala deset návrhů, které se týkaly všech tří pilířů. Devět jich bylo schváleno vládou a osm z nich bylo přijato Parlamentem a promítnuto do zákonů. Příklady některých z činností komise pro důchodovou reformu, které byly promítnuty do zákonných norem, jsou revizní systém nastavení hranic důchodového věku, úprava stanovení minimální valorizace procentní výměry důchodů a starobních důchodů, zvýšení limitu pro kolektivní investování do standardních fondů a povinnost bank držet peněžní prostředky vyplácené účastníkům odděleně. Příprava důchodové reformy musí i do budoucna klást důraz na podporu trvalého dialogu politické reprezentace napříč politickým spektrem.

Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti je prováděcí dokument, kterým dochází ke koordinaci kroků vlády a jednotlivých ministerstev v oblasti hospodářské a sociální politiky. Akční plán je připravován ve spolupráci se sociálními partnery a schvaluje jej vláda po projednání v tripartitě. Díky zájmu sociálních partnerů se podařilo realizovat zásadní pozitivní opatření. Příkladem mohu být následující – byla opakovaně navyšována minimální mzda, byl schválen zákon o veřejných zakázkách, došlo k lepšímu zacílení podpory na malé a střední podniky či došlo k zefektivnění ekonomické diplomacie. Akční plán zajistil přehlednou a srozumitelnou formu dohody vlády a sociálních partnerů na konkrétních opatřeních pro daný rok a jejich základních parametrech. Akční plán rovněž transparentně sděloval veřejnosti rámec aktivit v hospodářské a sociální politice pro daný rok a umožňoval vidět jednotlivá opatření v širších souvislostech.

Stav čerpání prostředků z fondů EU

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke konci července 2017 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč, což představuje 93,2 % hlavní alokace tohoto programového období. V rámci vyhlášených výzev byly do konce července 2017 vydány právní akty o poskytnutí/převodu podpory v celkové výši 199,2 mld. Kč. Příjemcům bylo do konce července 2017 proplaceno 62,8 mld. Kč. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci července 2017 činil 45,9 mld. Kč. Do konce července 2017 byly odeslány Evropské komisi žádosti o platbu v hodnotě 39,7 mld. Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie