Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Důležité informace

30. 12. 2020 12:11

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii - rok 2020

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru z roku 2021 a z roku 2022 najdete na samostatných stránách.

Přehled za rok 2020


Jednání vlády 12. března 2020

 • Usnesení č.194: Vyhlášení nouzového stavu
 • Usnesení č.195: Odvolání hlavního hygienika
 • Usnesení č.196: Veřejná zakázka na centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků
 • Usnesení č.197: Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Usnesení č.198: Krizové opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
 • Usnesení č.199: Krizové opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob, stravovací služby
 • Usnesení č.200: Krizové opatření v mezinárodní osobní dopravě
 • Usnesení č.201: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, sředních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
 • Usnesení č.202: Nákup plicních ventilátorů Ministerstvem zdravotnictví

Jednání vlády 13. března 2020

 • Usnesení č. 203: Krizové opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České republiky do zahraničí
 • Usnesení č. 204: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech
 • Usnesení č. 205: Krizové opatření, které ruší nedělní zákaz jízdy kamionů
 • Usnesení č. 206: Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
 • Usnesení č. 207: čj. 219/20 Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
 • Usnesení č. 208: Krizové opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách a tržištích
 • Usnesení č. 209: Krizové opatření o karanténě po návratu z rizikových oblastí
 • Usnesení č. 210: čj. 218/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Jednání vlády 14. března 2020

 • Usnesení č. 211Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Jednání vlády 15. března 2020

 • Usnesení č. 212: čj. 221/20 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 213: Změna Statutu Ústředního krizového štábu (znění Statutu ÚKŠ)
 • Usnesení č. 214: Krizové opatření, které uravuje výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a opatření k posouzení zdravotní způsobilosti
 • Usnesení č. 215Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob
 • Usnesení č. 216: Krizové opatření o zákazu dovolené pro lékařské a nelékařské zdravotnické povolání
 • Usnesení č. 217: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • Usnesení č. 218: Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu
 • Usnesení č. 219: Krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit školské zařízení, pro nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, poskytovatelům zdravotních služeb, vojákům a dalším
 • Usnesení č. 220: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 221: Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Usnesení č. 222: Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu koronaviru
 • Usnesení č. 223: Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 224: Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
 • Usnesení č. 225: Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením koronaviru
 • Usnesení č. 226: Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích této společnosti
 • Usnesení č. 227: Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem

Jednání vlády 16. března 2020

 • Usnesení č. 237: Záruka COVID
 • Usnesení č. 238: Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky
 • Usnesení č. 239: Krizové opatření o poskytování sociálních služeb
 • Usnesení č. 240: Krizové opatření o  doporučení nevycházet osobám starším 70 let a nařízení starostům zajistit pomoc
 • Usnesení č. 241: Krizové opatření o výjimce ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb na poskytnutí ubytovacích služeb cizincům

Jednání vlády 17. března 2020

 • Usnesení č. 242: čj. 292/20 Návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 243: Krizové opatření o zákazu pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat vedlejší výdělečnou činnost

Jednání vlády 18. března 2020

Jednání vlády 19. března 2020

 • Usnesení č. 254: Návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze
 • Usnesení č. 255: čj. 220/20 Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 257: čj. 224/20 Cílený program podpory zaměstnanosti
 • Usnesení č. 258: Mimořádné opatření k zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 259: čj. 231/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
 • Usnesení č. 260: čj. 234/20 Podpora COVID II.
 • Usnesení č. 261: Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 262: Krizové opatření o finančním příspěvku pro osoby samostatně výdělečné činné
 • Usnesení č. 263:  čj. 235/20 Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví + příloha č. 1
 • Usnesení č. 264: Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro realitní zprostředkování, činnost účetních poradců či vedení účetnictví 
 • Usnesení č. 265: Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory a ZTP/P  starší 50 let (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 266: Zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č.108/2020 Sb.,
 • Usnesení č. 267: Krizové opatření o povinnosti pendlerů mít knížku přeshraničního pracovníka a zaměstnávání cizinců
 • Usnesení č. 268: Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocněníCOVID-19

Jednání vlády 23. března 2020

 • Usnesení č. 269: čj. 241/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 270:  čj. 247/20 Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 • Usnesení č. 271:  čj. 252/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Usnesení č. 272:  čj. 242/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 273: čj. 253/20 Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
 • Usnesení č. 274: Krizové opatření o povinnosti zastupitelstev zasedat online po dobu nouzového stavu
 • Usnesení č. 275: Krizové opatření o bezplatném provozu datových schránek
 • Usnesení č. 276: Křizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb
 • Usnesení č. 277: čj. 250/20 Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
 • Usnesení č. 278: Krizové opatření o zákazu dovolené pro pro lékařské a nelékařské zdravotnické povolání
 • Usnesení č. 279: Krizové opatření o prodloužení omezeného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (Celé znění nařízení MZd a nařízení MZd k OVM a SO)
 • Usnesení č. 280: Krizové opatření o prodloužení omezení maloobchodního prodeje a služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 281: Krizové opatření v oblasti přeshraničního zaměstnávání (pendleři)
 • Usnesení č. 282: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro seniory (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 283: Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 284: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k následné lůžkové léčebně rehabilitační péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 285: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení předepisování a výdeje léku Plaquenil (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 286: Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví + příloha č. 1
 • Usnesení č. 287: Informace o zrušení zákazu letů z Korejské republiky
 • Usnesení č. 288: čj. 244/20 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
 • Usnesení č. 289: čj. 245/20 Návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • Usnesení č. 290: čj. 246/20 Národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020
 • Usnesení č. 291: čj. 243/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2020
 • Usnesení č. 292: Návrh na doplnění usnesení vlády z 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
 • Usnesení č. 293: čj. 254/20 Cílený program podpory zaměstnanosti - část II.
 • Usnesení č. 294: čj. 249/20 Podpora Technologie COVID
 • Usnesení č. 295: čj. 251/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 296: Financování cenrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvem vnitra
 • Usnesení č. 297: Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP)

Jednání vlády 24. března 2020

 •  Usnesení č. 298:  čj. 255/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Jednání vlády 26. března 2020

 • Usnesení č. 299: čj. 269/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 300: čj. 268/20 K finančnímu krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí
 • Usnesení č. 301: čj. 248/20 Návrh usnesení vlády o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky
 • Usnesení č. 302: čj. 265/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
 • Usnesení č. 303: čj. 266/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti v rámci PRV na období 2014–2020 v souvislosti s COVID
 • Usnesení č. 304: čj. 270/20 Informace o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 305: čj. 271/20 Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 306: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče provést třídní pacientů vstupujících do zdravotnických zařízení (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 307:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k opatřením v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 308: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných informací o pacientech s onemocněním COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 309: Krizové opatření o dalších výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 310: Krizové opatření o výjimce pro pendlery, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
 • Usnesení č. 311: čj. 274/20 Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 Ošetřovné pro OSVČ

Jednání vlády 30. března 2020

 • Usnesení č. 328: čj. 283/20  Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
 • Usnesení č. 329: čj. 277/20  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
 • Usnesení č. 331: Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru
 • Usnesení č. 332: Krizové opatření o zákazu čerpání dovolené pro zaměstnance subjektů kritické infrastruktury
 • Usnesení č. 333: Krizové opatření o nasazení vojáků v činné službě a související techniky k provádění krizových opatření
 • Usnesení č. 334: Krizové opatření o prodloužení zákazu vstupu na území České republiky a povinné čtrnáctidenní karanténě pro všechny kdo vstoupí na naše území
 • Usnesení č. 335: Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
 • Usnesení č. 336: Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní dopravu
 • Usnesení č. 337: Zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury
 • Usnesení č. 338: Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s tím související
 • Usnesení č. 339:  Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 340: Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo vnitra vsouvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 a zajištění jeho dalšího financování kapitolou Ministerstvo vnitra
 • Usnesení č. 341: Řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, konkrétně osob bez přístřeší
 • Usnesení č. 342: Zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19 (Statut Centrálního řídícího týmu COVID-19)
 • Usnesení č. 343: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 344: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření  (Celé znění nařízení MZd
 • Usnesení č. 345: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje používání elektronické žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního systému (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 346: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k realizaci opatření při příjmu nových klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 347: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, výjimky (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 348: Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období (Celé znění nařízení MZd o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a služeb, omezení pohybu osob a omezení orgánů veřejné moci)
 • Usnesení č. 349: Zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
 • čj. 287/20 Informace ministra obrany k připravované veřejné zakázce „Nákup zdravotnického materiálu prostřednictvím NSPA – COVID 19“

Jednání vlády 31. března 2020

 • Usnesení č. 350: čj. 298/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
 • Usnesení č. 351: čj. 302/20 Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 352: Krizové opatření o zákazu vybírání poplatků v parkovacích zónách
 • Usnesení č. 353: čj. 297/20 Cílený program podpory zaměstnanosti
 • Usnesení č. 354: Návrh na rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ

Jednání vlády 1. dubna 2020

 • Usnesení č. 364: čj. 313/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 365: čj. 314/20 Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
 • Usnesení č. 366: čj. 315/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 367: čj. 316/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019
 • Usnesení č. 368: čj. 309/20 Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
 • Usnesení č. 369: Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem vnitra
 • Usnesení č. 370: Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Usnesení č. 371: Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstva spravedlnosti na zajištění ochranných pomůcek
 • Usnesení č. 372: čj. 310/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 373: čj. 306/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 374: čj. 305/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • Usnesení č. 375: čj. 312/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 376: čj. 311/20 Návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future
 • Usnesení č. 377: Krizové opatření o možnosti určení zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná
 • Usnesení č. 378Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 379: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 380: čj. 317/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
 • Usnesení č. 381: čj. 318/20 Zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Jednání vlády 6. dubna 2020

 • Usnesení č. 382: čj. 327/20  Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
 • Usnesení č. 383: čj. 332/20  Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 384: čj. 335/20  Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
 • Usnesení č. 386: Čj. 326/20 Doplnění priorit pro dotační titul „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR o možnost sanace negativních dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při poskytování adiktologických služeb
 • Usnesení č. 387: Krizové opatření o podmínkách cestování z a do České republiky
 • Usnesení č. 388: Krizové opatření k jednání zastupitelstev
 • Usnesení č. 389: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 390: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o stanovení spolupráce odběrových míst a laboratorních subjektů s Centrálním řídícím týmem COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 391: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 392: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ukončení platnosti části mimořádného opatření (CzechPoint) (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 393: Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem zdravotnictví
 • Usnesení č. 394: Informace o změně krizového opatření
 • Usnesení č. 395:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o úpravě zákazu maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob (Celé znění nařízení MZd o úravě a prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a omezení pohybu osob).

Jednání vlády 9. dubna 2020

 • Usnesení č. 396: čj. 343/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 397: čj. 345/20  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
 • Usnesení č. 398: čj. 344/20  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 399: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů (Celé znění nařízení MZd část 1 a část 2)
 • Usnesení č. 400: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 401: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k sledování kapacit intenzivní péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 402: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 403:  Krizové opatření o zrušení krizového opatření, kterým bylo zdravotnickým pracovníkům zakázano čerpat dovolenou
 • Usnesení č. 404: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu + Příloha 
 • Usnesení č. 405: Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 406: Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 407: čj. 339/20 Humanitární reakce na pandemii COVID-19
 • Usnesení č. 408: čj. 336/20 Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury
 • Usnesení č. 409: čj. 331/20 Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (znění Statutu NERV)
 • Usnesení č. 410: čj. 346/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 411: čj. 347/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Jednání vlády 14. dubna 2020

 • Usnesení č. 412: čj. 355/20 Dar Republice Severní Makedonie v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Severní Makedonie
 • Usnesení č. 413: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  o zákazu volného pohybu osob s výjimkami a pracovnících v sociálních službách a zdravotnictví (Celé znění nařízení MZd o zákazu volného pohybu osob s výjimkami a pracovnících sociálních a zdravotnických služeb)
 • Usnesení č. 414: Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení vyvolanými nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
 • Usnesení č. 415:  Krizové opatření o zrušení části usnesení č. 369 ze dne 1. dubna 2020 o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem vnitra
 • Usnesení č. 416: čj. 354/20 Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a vybraných orgánů sociálního zabezpečení
 • Usnesení č. 417: čj. 356/20  Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Jednání vlády 17. dubna 2020

Jednání vlády 20. dubna 2020

Jednání vlády 23. dubna 2020

 • Usnesení č. 442: čj. 397/20 Analýza trhu s mlékem a návrh řešení včetně zajištění potravinové bezpečnosti ČR prostřednictvím doplnění státních hmotných rezerv České republiky
 • Usnesení č. 443: Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky (pravidla pro překračování státních hranic)
 • Usnesení č. 444: Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Usnesení č. 445: čj. 399/20 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
 • Usnesení č. 446: Poskytnutí daru Řecké republice
 • Usnesení č. 447: čj. 389/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
 • Usnesení č. 448: čj. 398/20 Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví České republiky
 • Usnesení č. 449: čj. 401/20 Postup Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění ochranných prostředků osobám ve stupni závislosti
 • Usnesení č. 450: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o lůžkách pro sociální služby a pacientech v lázeňství Celá znění nařízení MZd o omezení provozu poskytovatelů služeb lázebně rehabilitační péče a vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb)
 • Usnesení č. 451: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o studii kolektivní imunity (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 452Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
 • Usnesení č. 453: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 27. dubna 2020
 • Usnesení č. 454Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 24. dubna 2020
 • Usnesení č. 455Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od  27. dubna 2020
 • Usnesení č. 456Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, středních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 24. dubna

Jednání vlády 24. dubna 2020

 • Usnesení č.457: čj. 408/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č.458: Krizové opatření o vstupu klíčových zaměstnanců a specialistů z Korejské republiky do firmy Hyundai Motor Manufacturing
 • Usnesení č.459: čj. 391/20 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • Usnesení č.460: čj. 400/20 Vklad do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19
 • Usnesení č.461: čj. 396/20 Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb
 • Usnesení č.462: čj. 392/20 Stanovení výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Jednání vlády 27. dubna 2020

 • Usnesení č. 465: čj. 361/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
 • Usnesení č. 475: čj. 334/20 Dar Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina
 • Usnesení č. 476: čj. 416/20 Návrh usnesení vlády o navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020
 • Usnesení č. 477: čj. 414/20 Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020
 • Usnesení č. 479: čj. 417/20 Návrh na navýšení objemu prostředků na platy vojáků z povolání
 • Usnesení č. 480: čj. 412/20 Jednorázový příspěvek zřizovatele vybraným nemocnicím na úhradu závazků po splatnosti nebo závazků nad 60 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění a přefinancováných závazků
 • Usnesení č. 481: čj. 418/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti
 • Usnesení č. 482: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázanžm výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 483: Zrušení krizového opatření č. 352 ze dne 31. března 2020 o zákazu vybírání poplatků v parkovacích zónách

Jednání vlády 30. dubna 2020

 • Usnesení č. 485: čj. 437/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 486: čj. 427/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
 • Usnesení č. 487: čj. 429/20 Změna systemizace Vězeňské služby České republiky v roce 2020 a finanční krytí nákladů v souvislosti se zajištěním výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby České republiky proti šíření nemoci COVID-19
 • Usnesení č. 489:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 490Krizové opatření o omezení volného pohybu osob, s účinností od 11. května 2020
 • Usnesení č. 491Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 11. května 2020
 • Usnesení č. 492: Krizové opatření o výjimce z omezení počtu osob pro bohoslužbu konanou v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání
 • Usnesení č. 493Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 11. května 2020
 • Usnesení č. 494: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a pečovatelské služby (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 495Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky, s účinností od 1. května 2020 (pravidla pro překračování státních hranic)

Jednání vlády 4. května 2020

 • Usnesení č. 503: čj. 440/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Usnesení č. 504: čj. 445/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 505: čj. 448/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Usnesení č. 506: Zrušení krizového opatření č. 200 ze dne 12. března 2020 a zákazu využívat v obchodní letecké dopravě jiné letiště, než letiště Václava Havla Praha
 • Usnesení č. 507: čj. 441/20 Návrh usnesení vlády ČR o poskytnutí daru Italské republice v souvislosti s probíhajícím onemocnění COVID-19 na jejím území
 • Usnesení č. 509: Změna opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (Celé znění opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR)
 • Usnesení č. 510: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až na výjimky (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 511: Krizové opatření o  zákazu vstupu na území České republiky a povinnostech při návratu pro všechny kdo vstoupí na území České republiky s účinností od 11. května
 • Usnesení č. 512: Zrušení krizového opatření č. 404 ze dne 9. dubna 2020 o pracovní povinnosti žáků a studentů
 • Usnesení č. 513: čj. 446/20 Záměr k připravovanému Programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – nájemné“
 • Usnesení č. 514: čj. 447/20 Zvýšení dotace v rámci programu „ošetřovné“ pro OSVČ

Jednání vlády 7. května 2020

 • Usnesení č. 515: čj. 461/20  Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů
 • Usnesení č. 516: čj. 452/20  Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
 • Usnesení č. 518: čj. 460/20 Návrh na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
 • Usnesení č. 519: čj. 393/20 Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19
 • Usnesení č. 520: čj. 467/20 Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb – I. Aktualizace
 • Usnesení č. 521: čj. 463/20 Krizové opatření o stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb
 • Usnesení č. 522: čj. 468/20 Využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na udělení cen v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic a pro podporu rozvoje technologií pro řešení koronavirové krize a jejích následků

Jednání vlády 11. května 2020

Jednání vlády 18. května 2020

Jednání vlády 25. května 2020

Jednání vlády 1. června 2020

Jednání vlády 5. června 2020

Jednání vlády 8. června 2020

 • Usnesení č. 615: čj. 578/20 Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
 • Usnesení č. 616: čj. 587/20 Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 617: čj. 570/20 Posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19
 • Usnesení č. 618: čj. 572/20 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2021 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2023
 • Usnesení č. 631: čj. 615/20 Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020–2021
 • Usnesení č. 632: čj. 626/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 633: čj. 627/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 634: Návrh na změnu usnesení ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - COVID-SPORT
 • Usnesení č. 635: čj. 602/20 Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, Režim A
 • Usnesení č. 636: Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků nosu a úst, s účinností od 8. června 2020 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 637: čj. 628/20 Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2

Jednání vlády 15. června 2020

Jednání vlády 22. června 2020

Jednání vlády 29. června 2020

 • Usnesení č. 690: čj. 666/20 K finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19
 • Usnesení č. 697: čj. 696 O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020 
 • Usnesení č. 698: čj. 697/20 O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2020 
 • Usnesení č. 702: čj. 726/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • Usnesení č. 703: čj. 730/20 Podpora lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)
 • Usnesení č. 704: čj. 724/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Jednání vlády 13. července 2020

Jednání vlády 20. července 2020

 • Usnesení č.766: čj. 803/20 Podpora ubytovacích zařízení (COVID-Ubytování)
 • Usnesení č.768: čj. 860/20 Zvýšení základního kapitálu společnosti PRISKO, a. s.
 • Usnesení č.769: čj. 873/20 Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURA“
 • čj. 872/20 Informace - pre-notifikace podpory lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)

Jednání vlády 27. července 2020

 • Usnesení č. 795: čj. 876/20 Posílení závazného ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020 v souvislosti s navýšením příspěvku pro obce a hl. m. Prahu z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele podle zákona č. 159/2020 Sb.
 • Usnesení č. 808: čj. 892/20 Analýza schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů
 • Usnesení č. 809: čj. 899/20 Návrh dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19
 • Usnesení č. 810: čj. 900/20 Návrh usnesení vlády, kterým má být udělena výjimka Národní agentuře pro informační a komunikační technologie, s. p. z usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
 • Usnesení č. 813: čj. 898/20 Návrh na zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika

Jednání vlády 17. srpna 2020

 • Usnesení č. 817: čj. 936/20  Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
 • Usnesení č. 818: čj. 866/20  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 834: čj. 905/20 Žádost o navýšení rozpočtu ostatních sociálních dávek kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva
 • Usnesení č. 845: čj. 939/20 Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol
 • Usnesení č. 846: čj. 962/20 Návrh na zajištění vakcíny proti COVID-19 prostřednictvím iniciativy Evropské unie  

Jednání vlády 24. srpna 2020

 • Usnesení č. 861: čj. 964/20 Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku pro stát (distribuce roušek)
 • Usnesení č. 870: čj. 963/20 Změna usnesení souvisejících tzv Programem Antivirus a dotačním programem v souvislosti s epidemií covid-19
 • Usnesení č. 875: čj. 970/20 Prodloužení setrvání vybraných cizinců na území ČR z důvodu výkonu ekonomické činnosti v reakci na rozhodnutí vlády ze dne 17.8.2020
 • Usnesení č. 876: čj. 982/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti 

Jednání vlády 7. září 2020

 • Usnesení č. 884: čj. 937/20 Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 888: čj. 1016/20  Schválení postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku
 • Usnesení č. 890: čj. 1017/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020
 • Usnesení č. 908: čj. 1039/20 Navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření
 • Usnesení č. 909: čj. 1041/20 Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (Celé znění doporučení)
 • čj. 1009/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (Celá znění nařízení s účinností od 25. srpna 2020 o omezení překročení státní hranice ČR, od 31. srpna 2020 o Vězeňské službě ČR a od 1. září 2020 o omezení provozu zdravotnických zařízení, nastavení izolace a karantény, omezení hromadných akcí a nošení ochranných prostředků úst a nosu)

Jednání vlády 9. září 2020

 • Usnesení č. 910: čj. 1050/20 Distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19
 • Usnesen č. 911: Schválení dalšího postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv v souvislosti s usnesením vlády č. 808 ze dne 27. července 2020 a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku

Jednání vlády 14. září 2020

 • Usnesení č. 923: čj. 1033/20 Koordinace podpory strategických technologií a produktů
 • Usnesení č. 929: čj. 1066/20 Návrh na navýšení rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu s cílem rozšíření portfolia výrobců vakcíny proti COVID-19

Jednání vlády 21. září 2020

 • Usnesení č. 944: čj. 1068/20 Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 954: Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového štábu (Celé znění Statutu)

Jednání vlády 25. září 2020

 • Usnesení č. 955: čj. 1038/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
 • Usnesení č. 956: čj. 1040/20 Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Jednání vlády 30. září 2020

Jednání vlády 5. října 2020

Jednání vlády 8. října 2020

 • Usnesení č. 993: čj. 1022/20 Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 994: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • Usnesení č. 995: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 9. do 11. října 2020
 • Usnesení č. 996: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 12. října 2020
 • Usnesení č. 997: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 998: Krizové opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Jednání vlády 12. října 2020

 • Usnesení č. 1021: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí a vybraných služeb
 • Usnesení č. 1022: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 1023: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu + Seznam páteřních nemocnic 
 • Usnesení č. 1024: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 1025: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o krajských koordinátorech intenzivní péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 1026: čj. 1203/20 Krizové opatření o zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 1027: čj. 1204/20 Zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 1028: čj. 1205/20 Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 1029: čj. 1206/20 Zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
 • Usnesení č. 1030: čj. 1207/20 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu
 • Usnesení č. 1031: čj. 1208/20 Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v době vyhlášeného nouzového stavu
 • Usnesení č. 1032: čj. 1209/20 Nákup léčivého přípravku Veklury (remdesivir) prostřednictvím mechanismu společných nákupů členských států EU
 • Usnesení č. 1033: Krizového opatření o učerní pověření škol k zajištění péče o děti pracovníků IZS a dalších
 • Usnesení č. 1034: čj. 1196/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí

Jednání vlády 14. října 2020

 • Usnesení č. 1035: čj. 1217/20 Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“
 • Usnesení č. 1036: čj. 1214/20 Pokračování programu podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID-KULTURA
 • Usnesení č. 1037: čj. 1215/20 Záměr k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2
 • Usnesení č. 1038: čj. 1210/20 Program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19  „COVID – SPORT II.“
 • Usnesení č. 1039: čj. 1218/20 Změna podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
 • Usnesení č. 1040: čj. 1213/20 Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 v průběhu vyhlášeného nouzového stavu
 • Usnesení č. 1041: čj. 1220/20 Vydání rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 1042: čj. 1219/20 Návrh využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020

Jednání vlády 16. října 2020

 • Usnesení č. 1043: čj. 1235/20 Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
 • Usnesení č. 1044: čj. 1237/20 Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 1045: čj. 1239/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1046: čj. 1241/20 Novela zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 1047: čj. 1240/20 Navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví
 • Usnesení č. 1048: Krizové opatření o změně pracovní povinnosti studentů
 • Usnesení č. 1049: Krizové opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek (čestné prohlášení)
 • Usnesení č. 1050: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR
 • Usnesení č. 1051: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
 • Usnesení č. 1052: čj. 1238/20  Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím nového dotačního programu pro oblast potravinářství s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství
 • Usnesení č. 1053: čj. 1242/20 Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 – „OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ

Jednání vlády 19. října 2020

 • Usnesení č. 1060: čj. 1200/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2020 
 • Usnesení č. 1067: čj. 1248/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1068: čj. 1249/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Usnesení č. 1069: čj. 1250/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
 • Usnesení č. 1070: čj. 1253/20 COVID - podpora cestovního ruchu - Dotační titul pro cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce
 • Usnesení č. 1071: čj. 1247/20 Návrh ke změně části usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů
 • Usnesení č. 1073: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 1074: Doplnění krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 1075: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 1076: Změna navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví
 • Usnesení č. 1077: Mimořádné opatření, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření (Celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 21. října 2020

Jednání vlády 22. října 2020

 • Usnesení č. 1082: Návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 1083: Změna navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví
 • Usnesení č. 1084: Změna krizového opatření o zákazu provozu maloobchodu a služeb (usnesení č. 1079)

Jednání vlády 23. října 2020

 • Usnesení č. 1085: Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (usnesení č. 998)

Jednání vlády 26. října 2020

Jednání vlády 27. října 2020

 • Usnesení č. 1104: čj. 1308/30 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 1105: čj. 1309/20 Systém provádění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 1106: čj. 1310/20 Zajištění komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví k aktuálním tématům spojeným s epidemií onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 1107: Pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2 

Jednání vlády 30. října 2020

 • Usnesení č. 1108: čj. 1316/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 1109: čj. 1317/20 Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků
 • Usnesení č. 1110: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma
 • Usnesení č. 1111: Doplnění krizového opatření o omezení provozu a služeb od 31. 10.
 • Usnesení č. 1112: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2. 11.
 • Usnesení č. 1113: Prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob
 • Usnesení č. 1114: Prodloužení krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • Usnesení č. 1115: Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • Usnesení č. 1116: Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 1117: čj. 1320/20 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem
 • Usnesení č. 1118: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů  (Celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 2. listopadu 2020

 • Usnesení č. 1138: čj. 1329/20 Realizace nového dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ v gesci Ministerstva zemědělství
 • Usnesení č. 1139: čj. 1318/20 Zajištění fungování projektu Chytrá karanténa 2.0 – v roce 2021
 • Usnesení č. 1141: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů u zaměstnanců i klientů (Celá znění nařízení MZd o testech pro zaměstnance a klienty)
 • Usnesení č. 1142: Změna krizových opatření o zákazu volného pohybu osob (usnesení č. 1113) a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (usnesení č. 1116)
 • Usnesení č. 1143: Zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a v zdravotnických zařízeních
 • čj. 1328/20 Dopady krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2 do duševního zdraví populace ČR  - shrnutí současné situace a doporučení
 • čj. 1331/20 Podpora cestovního ruchu (COVID-podpora cestovního ruchu)

Jednání vlády 3. listopadu 2020

Jednání vlády 9. listopadu 2020

 • Usnesení č. 1158: čj. 1348/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1159: čj. 1337/20 Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády č. 679 ze dne 22. června 2020 o vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020
 • Usnesení č. 1160: čj. 1357/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 – Dávky nemocen
 • Usnesení č. 1161: čj. 1355/20 Plnění usnesení Rady vlády pro duševní zdraví
 • Usnesení č. 1162: čj. 1349/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1163: čj. 1356/20 Pořízení vyšetřovacích (ochranných) rukavic do pohotovostních zásob státních hmotných rezerv
 • Usnesení č. 1164: čj. 1350/20  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
 • čj. 1351/20 Informace o výsledcích dotazového šetření na označení agend ústředních orgánů státní správy, jejichž výkon lze s ohledem na epidemiologickou situaci dočasně utlumit

Jednání vlády 16. listopadu 2020

 • Usnesení č. 1181: čj. 1268/20 Podpora sportovních organizací – Restart sportu
 • Usnesení č. 1182: čj. 1384/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 1183: čj. 1385/20 Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou vlnu epidemie COVID-19
 • Usnesení č. 1184: čj. 1386/20 Dotační titul na podporu ubytovacích zařízení pro školy v přírodě(COVID-Školy v přírodě)
 • Usnesení č. 1185: čj. 1387/20 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
 • Usnesení č. 1186: čj. 1388/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 a zabezpečení výdajů na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020
 • Usnesení č. 1187: čj. 1389/20 Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Usnesení č. 1188: čj. 1390/20 Informace o kritické situaci v oblasti nakládání s infekčními zdravotnickými odpady v době koronavirové epidemie
 • Usnesení č. 1189: čj. 1381/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1190: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
 • Usnesení č. 1191: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 1192: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 1193: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení Ministerstva  zdravotnictví)
 • Usnesení č. 1194: Ochranné opatření o podmínkách vstupu na území České republiky (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Jednání vlády 20. listopadu 2020

Jednání vlády 23. listopadu 2020

 • Usnesení č. 1220: čj. 1425/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1221: čj. 1412/20 Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Vládní rozpočtová rezerva kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 68 mil. Kč pro navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky kap. 304 – Úřad vlády
 • Usnesení č. 1222: čj. 1424/20 Navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a ke změně systemizace Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020
 • Usnesení č. 1223: čj. 1426/20  Informace o krocích Ministerstva zdravotnictví s cílem zajištění vakcíny proti COVID-19
 • Usnesení č. 1224: čj. 1427/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020
 • Usnesení č. 1226: Krizové opatření o úpravě pracovní povinnosti studentů
 • Usnesení č. 1227: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče akutní a lůžkové péče následné a dlouhodobé (Celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 30. listopadu 2020

 • Usnesení č. 1231: čj. 1228/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
 • Usneseníč. 1246: čj. 1437/20 Podpora sportovní infrastruktury - Restart sportu
 • Usnesení č. 1250: čj. 1464/20 Zajištění komunikační kampaně Ministerstva vnitra k digitalizaci státní správy České republiky
 • Usnesení č. 1251: čj. 1465/20 Zajištění komunikační kampaně Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku s důrazem na postižené sektory podnikání, jejich podporu a propagaci
 • Usnesení č. 1252: čj. 1457/20 Žádost o navýšení výdajů kapitoly 317-MMR na nové výzvy u národních dotačních programů
 • Usnesení č. 1253: čj. 1459/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1254: čj. 1460/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1255: čj. 1458/20 Návrh ke změně usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a využití nevyčerpaných prostředků v roce 2021
 • Usnesení č. 1256: čj. 1466/20 Přistoupení ke smlouvám s výrobci kandidátních vakcín proti onemocnění COVID-19 společnostmi Janssen Pharmaceutica a Pfizer / BioNTech
 • Usnesení č. 1257: čj. 1454/20 Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1258: čj. 1455/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 1260: čj. 1467/20 Dofinancování programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a programů podpory Czech Rise Up a Smart Parks for the Future
 • Usnesení č. 1261: čj. 1456/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Usnesení č. 1262: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 1263: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020
 • Usnesení č. 1264: Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince
 • Usnesení č. 1265: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest  a o testování pedagogů (Celá znění nařízení MZd o nošení ochranných prostředků a testování pedagogů)
 • Usnesení č. 1266: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky od 3. prosince (Celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 7. prosince 2020

 • Usnesení č. 1282: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., v důsledku COVID-19 čj. 1382/20 - bod 8 schůze vlády 23. 11. 2020
 • Usnesení č. 1285: čj. 1507/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 1286: čj. 1495/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
 • Usnesení č. 1287: čj. 1500/20 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
 • Usnesení č. 1288: čj. 1508/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
 • Usnesení č. 1289: čj. 1509/20 Strategie očkování proti nemoci COVID-19
 • Usnesení č. 1290: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince
 • Usnesení č. 1291: Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek
 • Usnesení č. 1292: Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů
 • Usnesení č. 1293: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 9. prosince a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR (Celá znění nařízení MZd o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a antigenním testování)

Jednání vlády 10. prosince 2020

 • Usnesení č. 1294: Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 1295: Prodloužení stávajících krizových opatření
 • Usnesení č. 1296: čj. 1534/20 Poskytnutí daru Ukrajině, Bělorusku, Kosovské republice a Černé Hoře v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území těchto republik a zabezpečení přepravy tohoto daru

Jednání vlády 14. prosince 2020

 • Usnesení č. 1300: čj. 1517/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
 • Usnesení č. 1325: čj. 1549/20 Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
 • Usnesení č. 1326: čj. 1550/20 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 1327: čj. 1551/20 Zajištění komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení vakcinace proti onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 1328: čj. 1552/20 Program Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID Gastro“
 • Usnesení č. 1329: čj. 1553/20 Pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné
 • Usnesení č. 1330: čj. 1542/20 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb., a o zrušení usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1287
 • Usnesení č. 1331: čj. 1554/20 Podpora hromadných ubytovacích zařízení (COVID - Ubytování) - subtitul Ubytování II
 • Usnesení č. 1332: Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 1333: Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020
 • Usnesení č. 1334: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
 • Usnesení č. 1335: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 1336: Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020
 • Usnesení č. 1337: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 1338: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (Celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 17. prosince 2020

 • Usnesení č. 1339: čj. 1559/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 1340: čj. 1565/20 Záměr k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Kultura - podpora živé kultury a audiovize
 • Usnesení č. 1341: Změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob

Jednání vlády 21. prosince 2020

Jednání vlády 23 prosince 2020

 • Usnesení č. 1373: Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 • Usnesení č. 1374: Prodloužení krizových opatření do 26. prosince 2020
 • Usnesení č. 1375: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020
 • Usnesení č. 1376: Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb od 27. prosince 2020
 • Usnesení č. 1377: Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020
 • Usnesení č. 1378: Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let
 • Usnesení č. 1379: Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020
 • Usnesení č. 1380: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 24. prosince 2020 stanoví lhůty pro soustřeďování infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 1381: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Celé znění ochranného opatření MZd)
 • Usnesení č. 1382: Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k aktuální podpoře podnikatelů zasažených pandemií covid-19

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie