Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 9. 2017 18:05

VIDEO: Česká a slovenská vláda jednaly na zámku Lednice

Martin Ayrer, tiskový mluvčí Úřadu vlády ČR: Ještě předtím než začne samotná tisková konference, tak budou podepsány dohody a memoranda. První podepisují předsedové vlád. Je to společné prohlášení předsedů vlád. Podepisuje Bohuslav Sobotka a Robert Fico. Předsedové vlád deklarují zájem nadále prohlubovat vzájemné vztahy a spolupráci ve všech oblastech společného zájmu České a Slovenské republiky. V prohlášení jsou také identifikovány nové priority spolupráce, například v oblasti obrany a bezpečnosti, vnitra, dopravy či životního prostředí. Společné prohlášení zároveň reflektuje dnešní bilaterální jednání premiérů. Tím dalším dokumentem je memorandum mezi Ministerstvem kultury Slovenské republiky a Ministerstvem kultury České republiky, a to o slovensko-českém konzultačním výboru pro loutkářství jako prvku nehmotného kulturního dědictví lidstva. Memorandum podepisují pan Daniel Herman, ministr kultury České republiky a pan Marek Maďarič, ministr kultury Slovenské republiky. Jenom připomenu, že ministerstva v tomto memorandu deklarují zájem o snahu pokračovat ve vzájemné spolupráci při péči o loutkářství, aby bylo zachováno pro další generace. Ministři zároveň doporučují zřídit stálý slovensko-český konzultační výbor. Dámy a pánové, třetím dokumentem, který se bude dnes podepisovat, je společné prohlášení generálních ředitelů rozhlasu a televize Slovenské republiky a Českého rozhlasu. Prohlášení podepisují za českou stranu pan René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu a za slovenskou stranu pan Jaroslav Reznik, generální ředitel rozhlasu a televize Slovenské republiky. Obsahem tohoto dokumentu je stvrzení pevného odhodlání obou stran rozvíjet a prohlubovat všeobecnou spolupráci a také programovou výměnu. Čeká nás poslední a čtvrtý dokument k podepsání. Jedná se o memorandum o spolupráci mezi Slovenským národným muzeom a Národním muzeem České republiky. Memorandum podepisují pan Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea České republiky a za slovenskou stranu pan Branislav Panis, generální ředitel slovenského Národního muzea. Na základě tohoto memoranda budou vytvářeny společné vědecko-výzkumné týmy, pořádány společné výstavy, vytvořen speciální kurátorský program pro výměnu zkušeností a také pořádány odborné soutěže. 

Bohuslav Sobotka, premiér ČR: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Já chci poděkovat panu premiérovi Robertovi Ficovi a celé slovenské vládě, že přijali naše pozvání sem na jižní Moravu, na Lednický zámek, kde dnes proběhlo další tradiční setkání české a slovenské vlády. Sešli jsme se opět po roce, sešli jsme se už vlastně popáté, to znamená, vytváříme skutečně silnou tradici. Scházíme se také v době, kdy se jak Česku, tak Slovensku mimořádně daří. My jsme měli možnost s panem premiérem Robertem Ficem hodnotit ekonomickou situaci v obou našich zemích a konstatovali jsme, že prožíváme skutečně velmi pozitivní hospodářské období. Obě naše země rostou, a to rychlostí růstu, která je nadprůměrná v rámci Evropské unie. V obou našich zemích dochází už řadu měsíců k trvalému poklesu nezaměstnanosti. V obou našich zemích se daří výrazně zlepšovat situaci veřejných rozpočtů a platí, že jak Česko, tak Slovensko patří dnes k nejbezpečnějším zemím na světě. Tohle je situace, ve které se dnes naše země nachází, a současně jsme v pozici zemí, které se velmi intenzivně zapojují do debaty o budoucnosti Evropské unie, o tom jaké změny nás čekají. Takže vás určitě nepřekvapí, že jsme dnes nemluvili jenom o bilaterálních vztazích, o výměně našich zkušeností, ale mluvili jsme zejména o tom, jak, pokud možno dobře, efektivně koordinovat prosazování našich zájmů, a to jak v rámci Evropské unie, tak samozřejmě také v rámci Visegrádské čtyřky nebo Slavkovského formátu nebo dalších formátů spolupráce, které máme k dispozici. Scházíme se na podzim roku 2017, je před námi rok 2018, kdy si naše země budou připomínat velká výročí společných dějin, sto let od vzniku Československa, 50 let od událostí Pražského jara, 25 let od vzniku samostatné České republiky a samostatné Slovenské republiky. Součástí naší agendy byla tedy revize toho, jak přípravy probíhají, tak abychom dosáhli maximální možné koordinace, aby to byly skutečně společné česko-slovenské oslavy, abychom si všechny tyto události, které jsem zmiňoval, jednak důstojně připomenuli, ale jednak, aby nám ty společné oslavy umožnily dále posilovat nadstandardní vazby, které Česko a Slovensko spojují. Mluvili jsme o situaci v Evropské unii. Obě naše země mají jeden silný společný zájem: posilovat dnes v Evropě bezpečnost a posilovat také sbližování životní úrovně. Jak na Slovensku, tak v Česku je velkým tématem otázka konvergence, tzn. jakým způsobem postupovat, abychom rychleji doháněli životní úroveň těch západních či severních zemí Evropské unie a velkým tématem je nepochybně otázka zvyšování mezd, tlaku na zvyšování mezd, tlaku na to, aby se sbližovala životní úroveň na západě a na východě Evropy. Koneckonců měli jsme možnost využít zmiňovaný Slavkovský formát k tomu, abychom na tohle téma docela nedávno vedli společnou debatu i s prezidentem Francouzské republiky. Když se mluvilo o tom, že naším společným zájmem je posilování bezpečnosti v Evropě, pak tématem, na kterém Česko a Slovensko velmi úzce spolupracují, a potvrdilo to i toto naše dnešní jednání v Lednici, jsou nové iniciativy, které se týkají posilování evropské obrany. Já jsem velmi rád, že jak Česko, tak Slovensko je připraveno se na těchto nových iniciativách v rámci Evropské unie velmi jednoznačně podílet. Dlouhodobým trvalým tématem je naše bilaterální spolupráce v obraně. My jsme v minulých letech pracovali na tom, abychom měli smlouvu, jasnou dohodu mezi našimi zeměmi o vzájemné pomoci a spolupráci, pokud jde o ochranu našeho vzdušného prostoru. Já jsem rád, že v tuto chvíli se blíží ke konci ratifikační proces této dohody, že, doufejme, bude završen do konce letošního roku, a že tedy už bude možné přistoupit k naprosto konkrétní spolupráci, pokud jde o ochranu našeho vzdušného prostoru. Téma, které společně jako Češi a Slováci razíme, otázka dvojí kvality potravin. Dnes jsme tady mluvili o možných dalších iniciativách, na kterých by se společně Česko a Slovensko podílelo, a předpokládám, že pan předseda vlády Fico se v této věci ještě na této tiskové konferenci vyjádří o něco podrobněji. Dámy a pánové, já jsem přesvědčený o tom, že dobrá spolupráce, společný postup Česka a Slovenska, vytváří předpoklady pro to, abychom měli stabilní a přátelskou atmosféru v celém regionu Střední Evropy. Jsem přesvědčený o tom, že koordinace našich postojů na úrovni Evropské unie může přispívat k tomu, aby se jak Česko, tak Slovensko dokázaly lépe prosazovat z pohledu svých konkrétních národních zájmů a jsem přesvědčený o tom, že právě ona těsná spolupráce české a slovenské vlády, tak jak jsme ji realizovali v uplynulých čtyřech letech, tak tomu výrazným způsobem přispěla. Obě naše země dnes mají silnou a stabilní pozici v Evropě, obě naše země dnes mají silnou a stabilní pozici v rámci Severoatlantické aliance a já pevně věřím, že ta úzká československá spolupráce a koordinace bude pokračovat i v příštích měsících a v příštích letech. Dovolte mi tedy, abych ještě jednou poděkoval slovenské vládě, slovenskému předsedovi vlády za naši spolupráci, za vzájemné porozumění a schopnost vzájemně se podpořit a podepřít. Děkuju.

Robert Fico, předseda vlády Slovenské republiky: Vážený pane předsedo vlády, chci ti poděkovat jménem celé vlády Slovenské republiky za příslovečnou pohostinnost a i za zorganizování pátého společného setkání vlád České republiky a Slovenské republiky. Slovensko a Česká republika jsou nepochybně dvě mimořádně demokratické země, proto chci popřát v České republice úspěch každému, kdo se zúčastní demokratického souboje, a těšíme se na spolupráci a věřím, že jakákoliv vládní sestava, buď na Slovensku, nebo v České republice, že kvalita vztahů, kterou jsme potvrdili i dnes, bude pokračovat. Je jeden zákon, kterému říkáme Murphyho zákon, který říká, že jak se může něco pokazit, tak se to pokazí. A ne náhodou jsem dnes několikrát zdůrazňoval na našem setkání, že musíme naše vztahy dále kultivovat, jednoduše, nespoléhejme se na to, že nadstandardně dobré vztahy jsou samozřejmostí. Musíme si dávat pozor i na situace, které může přinést doba. A určitě je to i rok 2018, promiňte, kdy se mohou objevit poloblázni a blázni, kteří budou chtít zneužít tento významný rok napravování možná citlivých stránek, které tu byly v devadesátých letech, ale které dnes v slovenskočeských a československých vztazích nemají absolutně žádné místo. Dámy a pánové, já si myslím, že dnešní setkání bylo přesně setkáním, které opět prohloubilo to, co považujeme za takové cenné. My jsme dohodli všechno, co jsme chtěli dohodnout a navíc jsme ještě učinili závěry ve věcech, které ani možná nebyly předmětem našeho programu. Když jsme poslouchali s panem premiérem výsledky bilaterálních setkání, pokud jde o ministry, tak jsme byli svědky, jak hluboko konkrétní ministerstva jdou. My se dnes snažíme s některými velkými zeměmi, jako je Německo nebo Francie, o tzv. strukturovaný, anebo nějaký systémový dialog, ale my ho máme, my jdeme přesně resort po resortu, téma po tématu, a asi bychom těžko našli takovou hlubokou komunikaci a integraci názorovou, jako to vidíme v případě našich dvou zemí. My jsme podepsali s panem premiérem společné prohlášení, které mluví o obsahu našeho jednání. Rád bych  k těmto závěrům dodal ještě následující postoje. Především platí, že se setkaly dvě země, které nejsou jen demokratické a hodnotami blízké, ale jsou to země, které jsou v tomto období i mimořádně úspěšné. Vím, že mnozí neradi poslouchají o úspěších vlád a teď se obracím i na, pokud jde o českou vládu a slovenskou vládu, ale fakt je ten, fakt je ten, že čísla, které dnes prezentují slovenská vláda a česká vláda, jsou historická, ať už jde o hospodářský růst, ať už jde o finanční disciplínu, ať už jde o nezaměstnanost, ať už jde o růst reálných mezd a je naší povinností jako předsedů vlád tyto úspěchy prezentovat, protože stále přetrvává tendence pouštět se jen do negativních věcí, všechno jen kritizovat a všechno považovat za zlé. Dnes se setkaly dvě mimořádně úspěšné vlády. Dnes se sešli představitelé dvou mimořádně úspěšných států a myslím si, že to, co bylo dohodnuté, i potvrzuje kvalitu, které jsme za těch předešlých 25 let společně dosáhli. Chci velmi ocenit, že jsme dnes otevřeně hovořili s panem premiérem o pohybech, které nastávají v Evropské unii. Přesně jsem zadefinoval panu premiérovi, v čem spočívá naše ambice, když stále mluvíme o jádře. Někdy mi je líto, že nás nechtějí někteří poslouchat, ale já si myslím, že o jádře mluvíme velmi přesně. Jádro, pravděpodobně, se bude vytvářet zejména v eurozóně. Tam bude probíhat hlubší integrace zemí, tam se bude víc mluvit o sbližování sociálních systémů, daňových systémů. A my si myslíme na Slovensku, a to je politika mojí vlády, že by byla obrovská chyba, když takovéto přibližování nastane, kdyby nám tento vlak ujel. Samozřejmě, že budeme přijímat každé rozhodnutí velmi zodpovědně, protože nechceme ztratit svojí konkurenceschopnost. Také si myslíme, že je správné, aby tento proces, ačkoliv se bude týkat zejména členských států eurozóny, zahrnoval i členské státy, které euro nemají. A neměli jsme s tím vůbec žádný problém. Naopak, s radostí jsem přivítal námět, který přinesl pan premiér Sobotka, protože ten odpovídá našim představám o inkluzivitě těchto procesů, že se pokusíme hovořit o pozorovatelských pozicích některých zemí, které euro nemají, ale chtějí být u diskuzí ohledně toho, jak se bude eurozóna dále vyvíjet. Kromě takového společného postupu při formování budoucnosti Evropské unie jsme se jasně dohodli, i pokud jde o téma V4. Ráno v úvodní promluvě jsem konstatoval, že už bylo několik nekrologů na adresu V4. My V4 považujeme za mimořádně důležitou instituci a chceme v rámci této instituce nacházet kompromisy. A chceme určitě dosáhnout i kompromisu, pokud jde o náš přístup k velmi závažnému tématu, a to je směrnice o vysílání zaměstnanců. Chci zopakovat, aby nedošlo k nějakým pochybením, my respektujeme mandát V4, ale také si myslíme, že neexistuje neomezený časový prostor, v kterém se můžeme bavit o směrnici. Myslíme si, že je správné se pokusit o dosáhnutí tohoto kompromisu do října tohoto roku a za vládu Slovenské republiky chci říct, že k tomuto kompromisu chceme určitě přispět. Velmi důležitá zpráva pro vás všechny je, že Slovenská republika a Česká republika chce v evropském prostoru nadále tvrdě postupovat, pokud jde o dvojí kvalitu potravin. Někdy je třeba udělat i vážnější kroky, jako je třeba návštěva bruselského sídla, setkání s předsedou Evropské komise. Dohodli jsme se, že budeme společně iniciovat svolání spotřebitelského summitu do Bratislavy v polovině října 2017. Chceme pozvat relevantní komisaře, chceme pozvat, pokud přijme pozvání, samotného předsedu komise, chceme pozvat relevantní představitele výborů z národních parlamentů, z Evropského parlamentu. Chceme samozřejmě mít na palubě ministry vodohospodářství, ministry hospodářství, neboť to zahrnuje široký aspekt problémů, ale zejména významné evropské a národní spotřebitelské instituce a chceme jasně hovořit o tom, že to dnes není jen o potravinách. Dnes je to o stavebních materiálech, je to o drogistických produktech, a proto znovu i tady využívám tuto příležitost a povím, že pro nás to není, dámy a pánové, právní problém. Pro nás je toto vážný politický problém dvojího přístupu k občanům Evropské unie. Jednoduše, my odmítáme jíst, pít a používat šmejdy. Chceme mít tu stejnou kvalitu, jako mají jakékoli jiné země v Evropské unii. A jsem rád, že nejen Jean Claude Juncker, předseda Evropské komise, ale i další významní představitelé z hlediska evropských zemí uznávají, že toto začíná být vážným problémem. Velmi bych přivítal, pokud to pracovní program panu premiérovi umožní, kdyby se tohoto summitu, který navrhneme Evropské komisi, mohl zúčastnit. Společný postup jsme definovali v oblasti obrany, a když všichni dnes mluvíme o evropských řešeních a všichni bereme na vědomí i výzvu, kterou nám poslal americký prezident, America first, víme, že musíme začít mluvit podstatně intenzivněji o spolupráci v oblasti obrany. My jsme dvě země, které se hlásí k iniciativě takzvané posilněné spolupráce v oblasti obrany, a ta spolupráce se velmi intenzivně rozběhne do konce tohoto roku. Ale diskutovali jsme s panem premiérem také o možnostech československé a slovenskočeské spolupráce, pokud jde o některé prvky modernizace armád, na které musíme přistoupit. Otázka zní velmi jednoduše, pokud můžeme vyrobit kolové vozidlo, čtyři krát čtyři, anebo osm krát osm, ve spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, proč bychom ho nevyrobili? Proč nedáme prostor slovenským a českým firmám na spolupráci a uvažujeme o dovozu těchto vozidel nevím odkud. Hovořili jsme o dělostřeleckých kompletech Zuzana, kde existuje dohoda o vývoji tohoto kompletu a určitě přijde situace, buď v České republice, nebo na Slovensku, kdy dojde k nákupu těchto kompletů. Proč to nemáme vyrobit doma, ale nemáme to dovážet odněkud, jinak. Mně osobně záleží i na evropských řešeních, pokud jde o otázky týkající se slovenského vojenského letectva, protože by tu mohla být úžasná synergie, pokud jde o Slovensko, Českou republiku a Maďarsko, ale to je ještě téma, které je pravděpodobně dost daleko před námi. Teď se chceme hlavně soustředit na modernizaci kolové a pásové techniky. Dámy a pánové, dohodli jsme se na vzájemné podpoře kandidatur Slovenské republiky a České republiky u agentur, které se budou přenášet po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Slovensko je jediný členský stát Evropské unie, který nemá takovou evropskou agendu. A proto s velkými nadějemi usilujeme o získání takzvané lékové agentury, která dnes sídlí ve Velké Británii, a Česká republika usiluje o získání takzvané bankovní agentury, a proto jsme se dohodli, že hned v prvním kole se navzájem podpoříme. Říkáme to velmi jasně, neskrýváme se před nikým a chceme, abychom navzájem získali maximální počet bodů, pokud jde o následující období. Poslední téma, kterého se dotknu velmi rychle, je téma evropského pilíře sociálních práv. Společně konstatujeme, že zatím je toto téma z hlediska Evropské unie trošku vágní, těžko uchopitelné, a proto chceme-li toto téma rozvíjet, musíme ho rozvíjet národními silami, protože tak či tak, sociální systémy patří především do výlučných pravomocí národních států. Za vládu Slovenské republiky, opakuji, je zájem připravit novou podobu, novou kvalitu sociálních práv v Ústavě Slovenské republiky a budu velmi rád, protože vnímám pana premiéra Sobotku jako mimořádně sociálně orientovaného člověka, kdybychom maximálně ještě využili prostor, který je před námi, na komunikaci i v této oblasti. Pane premiére, ještě jednou vám moc děkuji za toto společné jednání. Považuji ho za absolutně úspěšné. Přiznám se, že šel mi trošku i mráz po zádech, když jsem slyšel ministra zdravotnictví mluvit pozitivně o společném transplantačním programu, který chceme rozběhnout, pokud jde o plíce, s tím, že naši pacienti na Slovensku budou moct využít kapacity zařazení tady v České republice. Dáme dohromady trh, kde ten počet dárců je podstatně větší. Deset miliónů je deset, ale patnáct a půl miliónu je patnáct a půl miliónu lidí. Toto jsou praktické kroky, které lidi potřebují vidět, když se dvě vlády sejdou. Ještě jednou vám všem moc děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie