Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Zpráva o činnosti vlády,
která byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR


[ I. Demokratický právní stát ]

[ obsah ]

II. Hospodářská politika

Místopředseda vlády pro hospodářskou politiku

Koordinační a iniciační role místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku spočívá nejenom ve slaďování postupů při projednávání vládních materiálů a koncepčních názorů ekonomických ministrů na jednotlivé tematické okruhy, ale také ve výkonu specifických činností svěřených do jeho odpovědnosti.

V březnu tohoto roku předložil místopředseda vlády pro hospodářskou politiku Zprávu vlády o stavu české společnosti. Tato zpráva diagnostikovala spektrum faktorů, které ovlivnily současný stav společnosti. Od problematiky vytváření demokracie a právního státu, zahraniční politiky, obrany, vnitřní bezpečnosti přes rozbor stavu ekonomiky a průběhu její transformace až po oblast životní a kulturní úrovně a transformaci sociální. Rozsáhlá analýza umožnila pojmenovat dlouhodobé příčiny současné krize a formulovat náměty a východiska k jejímu překonávání. Na základě těchto analýz byly formulovány středně a dlouhodobé strategické záměry jednotlivých resortů, které byly vládě předloženy v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku.

Mimořádná pozornost byla také věnována řešení problému vstupu ČR do EU. K tomu byla zpracována Hospodářská strategie vstupu do EU. Tento materiál definuje strategické priority, které bude vláda v nejbližším období sledovat.

Pro koordinaci hospodářské politiky vlády byla v závěru roku 1998 zřízena Hospodářská rada vlády, která iniciuje a koordinuje přípravu a provádění hospodářské politiky státu. Za tímto účelem předkládá vládě doporučení a návrhy a zaujímá stanoviska ke stěžejním materiálům ekonomické povahy. Od svého založení tato Rada zasedala již třikrát a soustředila se především na projednávání koncepčních ekonomických materiálů, na otázky slaďování měnové a fiskální politiky a přípravu rozpočtového rámce na nejbližší výhled.

V květnu tohoto roku zřídila vláda také Radu vlády pro sociální a ekonomickou strategii, jejímž posláním bude iniciování, koordinace, sledování a vyhodnocování prací při tvorbě a realizaci strategických programů trvale udržitelného sociálního a ekonomického rozvoje ČR. Její vznik byl vynucen situací, za které jsou zejména v tomto pololetí do vlády předkládány četné resortní a odvětvové strategie, které postrádají koordinaci i potřebný řád. Přechod rozhodování od operativního na střednědobý až strategický výhled je nejen naší povinností v rámci České republiky, ale je rovněž požadavkem objevujícím se stále naléhavěji v negociačních jednáních s EU.

Vzhledem k faktu, že rozhodování je založeno na kvalitních informacích, funguje při vládě rovněž Rada vlády pro státní informační politiku. V nedávných dnech byla její současná činnost dovršena projednáním velmi kvalitního koncepčního materiálu Návrh státní informační politiky. K projednání vládou je připraven zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech a v závěrečné fázi zpracování je zákon o státním informačním systému.

Pod patronací místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku pracuje také Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj, která ve spolupráci s resortem školství, průmyslu a obchodu i dalšími resorty zpracovala rozsáhlý analytický materiál o dosavadním stavu výzkumu a vývoje v ČR ve srovnání se zahraničím. Tento materiál je nezastupitelným podkladem pro zpracování Národní politiky výzkumu a vývoje, kterou má projednat vláda do konce roku 1999.

Místopředseda vlády pro hospodářskou politiku dále koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy, a to Státní správy hmotných rezerv a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V této souvislosti je třeba zmínit, že Státní správa hmotných rezerv připravila v 1. pololetí tohoto roku k projednání ve vládě návrh zákona o nouzových stavech ropy a dále se významně podílela na poskytování humanitární pomoci do oblasti Kosova. Státní úřad pro jadernou bezpečnost zase ve sledovaném období poskytoval vládě pravidelné zprávy o bezpečnostních aspektech dostavby Jaderné elektrárny Temelín a rovněž v tomto pololetí připravil nový radonový program.

Při uplatňování koordinačních pravomocí místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku byla připravena také k projednání vládou i zpráva nezávislé mezinárodní komise pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.


Zpráva o činnosti Ministerstva financí

A. Oblast věcná

Rozhodujícím úkolem resortu Ministerstva financí České republiky v uplynulém období bylo sestavení a schválení státního rozpočtu na rok 1999. Zároveň pracoval resort na změně rozpočtových pravidel, na daňové reformě, na zrychlení privatizace komerčních bank, na posílení vlivu státu v podnicích s majoritní účastí státu, na vytváření výhodnějšího prostředí pro podnikatele, zejména exportéry, na nových pravidlech v oblasti pojištění a penzijního připojištění a na dalších důležitých úkolech.

K aktivnějšímu prosazování vlivu státu v podnicích se státní účastí bude sloužit i proces restrukturalizace a revitalizace podniků realizovaný Revitalizační agenturou, jejíž založení je před dokončením.

Na úseku finančních toků ze zdrojů EU byl zřízen Národní fond, jako centrální jednotka pro příjem zahraniční pomoci z EU. Tento fond i systém přijímání zahraniční pomoci byl zároveň včleněn do návrhu rozpočtových pravidel. V současné době se vytváří i systém finanční kontroly prostředků zahraniční pomoci.

V oblasti deregulací pokračuje proces nápravy cen do roku 2002 sociálně průchodným způsobem a na základě regulace přirozených monopolů. V roce 1999 bude tempo deregulace cen zpomaleno v návaznosti na ekonomický pokles, zvyšování nezaměstnanosti a snížení reálných mezd a platů obyvatelstva v roce 1998. Z těchto důvodů byly v roce 1999 zvýšeny pouze maximální ceny telekomunikačních služeb v průměru o 3,9 % (1. ledna) a bude zvýšeno maximální nájemné o 9,3 % (1. července). S dalším zvýšením maximálních cen se v roce 1999 nepočítá. Naopak byly k 1. květnu 1999 sníženy maximální ceny léků a prostředků zdravotnické techniky v průměru o 3,7 % a ceny plynu u dodávek pro distribuční společnosti o 10 % (1. leden).

V oblasti přirozených monopolů a ostatních monopolů je v rámci cenové politiky zajištěno, aby ceny nebyly nepřiměřené, a oba druhy monopolů jsou cenově i nákladově kontrolovány. S cílem zprůhlednit nákladové toky na jednotlivých stupních výroby, distribuce a spotřeby elektrické energie a plynu byla zpracována analýza obou odvětví, která je v současné době posuzována Ministerstvem financí, a bude zpracován harmonogram změn cen elektrické energie a plynu tak, aby náprava cen v této oblasti byla ukončena do roku 2002 sociálně únosným způsobem a regulace cen byla dále uplatňována standardními způsoby jako v ostatních vyspělých zemích.

Vláda připravuje dvě nové rozpočtové právní normy, které upraví jednak hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jednak s prostředky územních samospráv a zároveň vytvoří právní základ pro sestavování střednědobých rozpočtových výhledů. První takový výhled do roku 2002 vláda již projednala a stane se východiskem pro sestavení státního rozpočtu na rok 2000. Nová rozpočtová pravidla stanoví i podmínky pro obsluhu státního dluhu, jehož výše byla znovu verifikována.

V rámci reformy daňové soustavy přibližující se k EU vláda předložila návrh novely zákona o spotřebních daních a DPH. Přijata již byla novela zákona o daních z příjmu, která urychlila odepisování, snížila celkové daňové zatížení u právnických a fyzických osob a připravuje se další novela sledující nastoupený trend včetně uplatnění daňových paušálů. Zároveň je zpracován návrh právní úpravy na zavedení registračních pokladen a podávání majetkových přiznání, který sleduje zefektivnění správy a výběru daní. Stejný cíl sleduje i změna zákona o územních finančních orgánech i změna procesních daňových předpisů, které přispějí k účinnější kontrole dotací a omezování daňových úniků. Vláda však v současné době připravuje širokou diskusi o celkové koncepci v oblasti daní, resp. o daňové reformě pro příští období.

Vláda připravuje návrh zákona o obecních daních, jenž nahradí dosavadní místní poplatky a založí též větší pravomoci a rovněž zodpovědnost obcí za jejich hospodaření.

Předložen byl návrh na dílčí změnu zákona o dani z nemovitosti, sledující posílení příjmů obcí.

Posílením regulační funkce státu v oblasti kapitálových trhů je prohloubení činnosti KCP, jejíž zaměření je nyní především do sféry přelicencování subjektů působících na kapitálovém trhu. Ministerstvo financí připravilo novely nových zákonů o cenných papírech a o dluhopisech, o pojišťovnictví a penzijních fondech. Ve spolupráci s Českou národní bankou se připravuje zákon o bankách a zákon o státních peněžních ústavech, v rámci těchto zákonů se uvažuje o případné úpravě bezhotovostního platebního styku.

V oblasti privatizace bank je záměrem vlády dokončit prodej podílů státu v bankách nejpozději do konce roku 2000. Vláda je připravena tento proces maximálně urychlit, neboť založení základů kvalitního, stabilního a kapitálově silného bankovního sektoru je základem znovuobnovení hospodářského růstu v České republice.

Urychlení privatizace bank však nelze provést pouze na základě zájmu ze strany vlády. Průběh privatizace má svoji posloupnost, ve které je nutné dodržovat právní normy (např. Obchodní zákoník), respektovat pravidla mezinárodního vyjednávání a dále zajistit realizaci procesů nazývaných "investorská due dilligence".

Pokud se vyjednávací proces přiblíží ke konci roku 1999, budou investoři požadovat informace o hospodářských výsledcích bank za tento rok. V tomto případě ani největší zájem vlády na urychlení privatizace bank nezabrání tomu, že se termín privatizace přiblíží k námi předpokládanému datu ukončení celého procesu, tj. konce 1. čtvrtletí 2000.

Pro transformaci bank si vláda vytkla několik cílů, z nichž k nejdůležitějším patří pozitivní dopad kapitálově posílených bank na řadu průmyslových odvětví a zajištění silných strategických investorů.

V této souvislosti je nezbytné podotknout, že u zahraničních investorů se vyvinul až opatrnický postoj k českému tržnímu prostředí vzhledem k neefektivní infrastruktuře kapitálových trhů, střetu zájmů mezi bankami a investičními privatizačními fondy a neadekvátnímu prosazování legislativy pro obchodování s cennými papíry. Z těchto důvodů posílení kapitálové pozice v bankovním sektoru a vytvoření aliancí se silnými strategickými partnery představuje ideální příležitost, jak obnovit důvěru investorů v Českou republiku.

Aby byla zajištěna stabilita těchto bank po celou dobu privatizace, musela vláda přistoupit k realizaci systémových opatření, jež takovou stabilitu bankám zajistí.

 • V případě České spořitelny byl dne 22.4.1999 uveřejněn inzerát, vyzývající zahraniční investory k projevení zájmu o nákup státního podílu.
 • V případě Komerční banky by mělo ke zveřejnění inzerátu dojít ve III. čtvrtletí tohoto roku, tedy po konání její řádné valné hromady.

Časový posun ve zveřejnění obou inzerátů není způsoben neschopností státu zahájit privatizační proces obou bank souběžně. Z technického hlediska není zahájení privatizace obou bank žádným problémem, souběh obou procesů by však zapříčinil zúžení okruhu potenciálních investorů, neboť "neúspěšní investoři" o privatizaci jedné banky by se nemohli zúčastnit výběrového řízení pro banku druhou. Takovým postupem by došlo k vyřazení z privatizace i u těch kvalitních investorů, kteří mohou projevit zájem o privatizaci ve více českých bankách.

Mírně odlišná situace je u ČSOB, kde privatizační proces byl již zahájen v loňském roce. Dne 31. května tohoto roku vláda rozhodla o výběru investorů včetně jejich preferencí.

Na úseku kontroly sporných případů privatizace lze uvést, že pokud jsou vzneseny návrhy na prošetření způsobu a formy privatizace státního majetku, předávají se podkladové materiály (návrhy rozhodnutí, výsledky připomínkového řízení, příp. usnesení vlády) k dalšímu opatření.

K podpoře přímých investic je připraven návrh nového zákona o investičních pobídkách, jenž investorům zaručí při splnění obecných podmínek daňové úlevy, příspěvek na vytváření nových pracovních míst, na rekvalifikaci, na poskytnutí za zainvestovaného území za zvýhodněnou cenu a další výhody.

Pro zlepšení situace při podpoře exportu byla zpracována s využitím aktivní spolupráce s OECD novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která umožňuje rozšíření aktivit specializovaných organizací (EGAP a ČEB).

B. Oblast legislativní

V souladu s cíli sociálnědemokratické vlády, obsaženými v jejím programovém prohlášení, schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, usilovalo Ministerstvo financí o splnění úkolů vyplývajících z jeho kompetencí a obsažených v plánu práce vlády na nejbližší období. Jedná se zejména o přípravu zákona o státním rozpočtu na rok 1999, státního závěrečného účtu za rok 1998, novelizaci zákona o daních z příjmů, novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty, novelizaci zákona o spotřebních daních, návrhů právních úprav souvisejících s vybíráním celních poplatků, přípravu novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, právní úpravu hospodaření s majetkem státu, pojišťovnictví a penzijních fondů.

Přestože byla vládou České republiky schválena řada legislativních návrhů, připravených v gesci Ministerstva financí a předložených Poslanecké sněmovně Parlamentu jako vládní návrhy zákonů, lze konstatovat, že Poslanecká sněmovna se shodla na přijetí pouze některých z nich.

Tato skutečnost souvisí zejména s rozložením politických sil ve Sněmovně, kde jsou za určitých okolností počty provládních a opozičních hlasů vyrovnány. Za této situace je schvalování zákonů velmi složitá a zdlouhavá procedura, která často nevede ke schválení zákonů potřebných k naplňování Programového prohlášení vlády.

V rámci této činnosti Ministerstvo financí předložilo níže uvedené legislativní úkoly, jejichž plnění vyplynulo z legislativního plánu práce vlády:

 1. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1999 . Návrh zákona byl předložen vládě v termínu a schválen usnesením vlády č. 729/1998.
 2. Návrh věcného záměru zákona o ochraně domácích výrobců před subvencovanými dovozy. Návrh věcného záměru zákona byl předložen vládě v termínu a schválen usnesením vlády č. 677/1998.
 3. Návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  Návrh novely zákona byl předložen vládě v termínu a schválen jejím usnesením č. 652/1998.
 4. Návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
  Návrh zákona byl předložen vládě v termínu a schválen usnesením vlády č. 876/1998.
 5. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.
  Návrh zákona byl předložen vládě v termínu a schválen usnesením vlády č. 130/1999.
 6. Návrh věcného záměru zákona o veřejné podpoře.
  Návrh věcného záměru zákona byl předložen vládě dne 5. 11. 1998 a schválen usnesením vlády č. 74/1999.
 7. Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
  Návrh nařízení vlády byl předložen v termínu a schválen usnesením vlády č. 806/1998.
 8. Návrh zákona o dani z nemovitostí.
  Návrh zákona byl předložen vládě dne 3. 3. 1999 a byl stažen z programu jednání vlády. O datu opětovného předložení nebylo rozhodnuto.
 9. Návrh zákona o účetnictví.
  Usnesením vlády č. 882/1998 byl prodloužen termín pro předložení návrhu na únor 1999. Návrh zákona byl předložen vládě dne 1. 3. 1999. Vláda přerušila projednávání s tím, že návrh má být harmonizován s připravovanou novelou obchodního zákoníku.
 10. Návrh novely zákona č. 42/1994 sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů.
  Návrh novely zákona byl schválen usnesením vlády č. 48/1999.
 11. Návrh novely zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
  Návrh novely zákona byl předložen koncem prosince 1998 a schválen usnesením vlády č. 237/1999.
 12. Návrh novely zákona o pojišťovnictví.
  Usnesením vlády č. 77/1999 byl termín pro předložení návrhu prodloužen na únor 1999.
  Návrh novely zákona byl vládě předložen dne 10. 3. 1999.
 13. Návrh novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
  Návrh novely zákona byl schválen usnesením vlády č. 236/1999.
 14. Návrh věcného záměru novely zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Návrh věcného záměru novely zákona byl předložen vládě dne 5. 1. 1999 a schválen usnesením vlády č. 112/1999.
 15. Návrh věcného záměru novely zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Návrh věcného záměru novely zákona byl předložen vládě dne 22. 12. 1998 a schválen usnesením vlády č. 111/1999.
 16. Návrh věcného záměru novely zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
  Návrh věcného záměru novely zákona byl předložen vládě dne 4. 1. 1999 a schválen usnesením vlády č. 245/1999.
 17. Návrh věcného záměru novely zákona č. 530/1990 sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
  Návrh věcného záměru novely zákona byl předložen vládě dne 4. 1. 1999 a schválen usnesením vlády č. 246/1999.
 18. Návrh věcného záměru zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými a jinými peněžními prostředky ČR a o rozpočtovém určení výnosu daní.
  Návrh věcného záměru zákona byl předložen vládě dne 11. 2. 1999. Pokud jde o rozpočtové určení výnosu daní, bude tato problematika (v návaznosti na projednání záměrů reformy veřejné správy) řešena samostatným zákonem.
 19. Návrh věcného záměru zákona o obecních daních.
  Návrh věcného záměru zákona byl předložen a projednán vládou dne 10. 3. 1999.
 20. Návrh věcného záměru zákona o povinnosti vést evidenci plateb přijatých v hotovosti na registrační pokladně.
  Návrh věcného záměru zákona byl předložen vládě 17. 4. 1999.
 21. Návrh novely zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.
  Usnesením vlády č. 250/1999 byl termín pro předložení návrhu vládě prodloužen do 30. 4. 1999. Návrh novely zákona byl předložen vládě 30. 4. 1999 a schválen.
 22. Návrh novely zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Termín pro předložení návrhu vládě byl prodloužen usnesením vlády č. 250/99 do 30. 4. 1999. V tomto termínu byl návrh vládě předložen.
 23. Návrh novely zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Termín pro předložení návrhu vládě byl prodloužen usnesením vlády č. 250/99 do 30. 4. 1999. V tomto termínu byl návrh vládě předložen.
 24. Návrh věcného záměru novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  Ministr financí požádal o posun termínu, mimo jiné proto, že teprve v prosinci 1998 byla Parlamentem projednána předchozí novela uvedeného zákona. Návrh věcného záměru novely byl zpracován a rozeslán do připomínkového řízení koncem března 1999. Věcný záměr nebyl předložen k projednání vládě a 20. dubna 1999 bylo do zkráceného připomínkového řízení rozesláno paragrafované znění novely reagující na připomínky k věcnému záměru. Důvodem urychlení byl mimo jiné požadavek Poslanecké sněmovny zahájit projednávání předložené novely zákona o spotřebních daních až po předložení vládního návrhu novely zákona o daních z příjmů. Materiál byl předložen pro jednání schůze vlády dne 26. 4. 1999.

Nad rámec plánu legislativních úkolů byly resortem ještě zabezpečeny tyto úkoly:

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu na rok 1999 v souvislosti s událostmi v Kosovu. Navrhovanou úpravou dochází ke zvýšení výdajů státního rozpočtu o 1 mld. Kč. Navýšený schodek je navrhováno krýt vydáním státních dluhopisů.
 2. Věcný záměr novely zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Věcný záměr novely zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

C. Oblast nelegislativní

Ve sledovaném období bylo vládou České republiky projednáno celkem 89 materiálů předložených Ministerstvem financí. Celkem 45 úkolů bylo splněno v termínu, 6 úkolů splněno po termínu a 38 materiálů bylo předloženo navíc. Relativně vysoký počet předložených materiálů prokazuje, že je nutné často a rychle reagovat na vzniklé problémy a že je obtížné při přípravě plánu práce vlády vystihnout charakteristiky úkolů věcně i časově.

Kromě úkolů vládou projednaných předložilo Ministerstvo financí vládě dalších 12 materiálů pro informaci - z nich nejzávažnější se týkaly bankovního sektoru.

V závěru sledovaného období byly vládě předloženy Informace o stavu, požadovaných směrech rozvoje a potřebách daňové správy zajišťované územními finančními orgány v ČR (projednáno vládou dne 7. 4. 1999) a Informace o výsledcích kontrol činnosti transformačních institucí - s.p.ú. Konsolidační banka Praha a společnosti Česká inkasní, s.r.o. (vzato na vědomí s připomínkou rovněž dne 7. 4. 1999).

Informace o transformačních institucích byla vládě předložena dne 21. 4. 1999 a projednána 5. 5. 1999.

Resortu se v závěru sledovaného období podařilo splnit ještě tyto úkoly:

 1. Ověřený seznam nemovitého majetku s vyznačením objektů k možnému vrácení, jakož i objektů, které není možné vrátit spolu s odůvodněním tohoto postupu, v souvislosti s postupem při zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu, jenž byl vládě k projednání již předložen.
 2. Návrh daňové investiční pobídky na rozšiřování výroby, a to včetně návrhů potřebných legislativních změn, který byl zpracován jako novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a předložen vládě v dubnu tohoto roku.

D. Oblast mezinárodní

V mezinárodní oblasti bylo resortem předloženo a vládou projednáno dvacet smluv mezistátního charakteru, např. o podpoře a ochraně investic, o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku, o vzájemné spolupráci v celních otázkách atp.


Zpráva o činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

A. Oblast věcná

V působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu bylo v souladu s plánem úkolů vlády předloženo v hodnoceném období celkem 18 legislativních úkolů, z toho 15 také projednáno a 16 nelegislativních úkolů, z toho 13 rovněž projednáno vládou. Mimo uvedený plán předložil iniciativně resort průmyslu a obchodu v hodnoceném období k projednání vládě 67 dalších významných materiálů a dokumentů.

V předmětném období se uvedený resort v návaznosti na Programové prohlášení vlády postupně transformoval z role vykonavatele privatizačních a dalších transformačních úkolů na pozici orgánu státní správy odpovídajícího za zpracování, ale také realizaci koncepcí kompetenčně příslušných částí hospodářské politiky vlády.

V tomto smyslu vytvořil resort předpoklady pro postupnou realizaci nové průmyslové, energetické, surovinové, spotřebitelské a zahraničně obchodní politiky, strukturální politiky stavebnictví, ale také programu podpory malých a středních podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu také postupně přistoupilo k vytváření systémových podmínek nezbytných pro zahájení restrukturalizace průmyslu, k podpoře investiční činnosti, k rozšíření stávajícího systému podpory exportu, ale také k aktivizaci podpory výzkumu a vývoje, zvyšování jakosti ap. a v této souvislosti řešilo i dílčí úkoly, jejichž cílem bylo mj. pozitivně ovlivnit koupěschopnou poptávku.

Rozhodujícím cílem, prolínajícím se do všech výše uvedených činností, bylo a do budoucna také zůstává, z hlediska resortu, znovuobnovení úlohy a postavení průmyslu, zvýšení jeho výkonnosti a zejména konkurenceschopnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovídá v souladu s kompetenčním zákonem za státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud.

V souladu s uvedeným kompetenčním zákonem resort průmyslu a obchodu dále odpovídá za státní politiku v oblasti hutnictví, strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, chemického průmyslu a zpracování ropy, průmyslu gumárenského a plastikářského, skla a keramiky, průmyslu textilního a oděvního, kožedělného a polygrafického, papíru a celulózy a průmyslu dřevozpracujícího. Do působnosti resortu dále náleží odpovědnost za politiku státu směrem k výrobě stavebních hmot, stavební výrobě, zdravotnické výrobě, sběrným surovinám a kovovému odpadu. Stejně tak je v uvedeném smyslu ministerstvo odpovědné za vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu.

Resort rovněž reprezentuje odpovědnost státu za jeho politiku v oblasti malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání a také v oblasti živností, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví stejně jako průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií, komoditní burzy, s výjimkou problematiky náležející do působnosti Ministerstva zemědělství.

Nad tyto své úkoly navíc Ministerstvo průmyslu a obchodu koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům a zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních. V oblasti zahraničních aktivit potom realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními, řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím. Dále Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává působnost národního Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní. Řídí rovněž puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

B. Oblast legislativní

V rámci plnění plánu legislativních úkolů vláda České republiky projednala a schválila celkem patnáct legislativních návrhů předložených resortem Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda tak projednala a schválila resortem předloženou novelu zákona č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále vládě předložilo k projednání věcný záměr novely zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. V návaznosti na schválení koncepce energetické politiky byl projednán vládou také věcný záměr zákona o hospodaření s energií a do života jsou uvedeny schválené vyhlášky vlády o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR a o podmínkách dodávek elektřiny a způsobu náhrady škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem.

Vláda dále projednala a schválila resortní návrh věcného záměru zákona o označování zbraní a střeliva. V souvislosti s realizací spotřebitelské politiky vláda také schválila novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Vládou České republiky byl rovněž schválen návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a doplnění zákona č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

V návaznosti na systém podpory malého a středního podnikání schválila vláda resortem navrženou novelu zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a rovněž schválila návrh paragrafovaného znění novely živnostenského zákona. Stejně tak vláda schválila novelu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Vláda dále schválila resortní návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, stejně jako věcný záměr novely zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo k projednání vládou také návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení. Jako operativní opatření byly vydány kontinuální novely vyhlášky č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb. Resort předložil vládě také návrh novely zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. V neposlední řadě vláda projednala a schválila resortem předložený věcný záměr zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna.

C. Oblast nelegislativní

V oblasti nelegislativních úkolů a vlastní činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu byl zpracován a vládou projednán materiál Střednědobá resortní politika MPO jako základní dokument hospodářské politiky resortu, který v sobě zahrnuje jak vztahy a vazby k jednotlivým dílčím hospodářským politikám v jeho kompetenci, tak i vazby na ostatní resorty, resp. na ostatní části hospodářské i sociální oblasti České republiky. Základním koncepčním výstupem s širokým perspektivním dopadem bylo i zpracování a projednání Koncepce průmyslové politiky a na ni navazujícího dokumentu Akční program k posílení konkurenceschopnosti průmyslu. Součástí tohoto programu je také usnesením vlády č. 354/1999 schválený a v současné době již postupně realizovaný Program k řešení hospodářské situace některých průmyslových podniků, který obsahuje zásady a principy restrukturalizace a revitalizace velkých průmyslových podniků. V této souvislosti je třeba také zmínit i konstruktivní spolupráci resortu průmyslu a obchodu s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž zpracovalo příslušné části dokumentu vlády Hospodářská strategie vstupu České republiky do Evropské unie.

Základní dokument, vyjadřující rozhodující cíle v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a sociálního rozvoje státu včetně ochrany životního prostředí, představuje návrh koncepce energetické politiky ČR, který v současné době projednává vláda. Uvedenému kroku předcházelo kladné projednání návrhu Postupu řešení situace Jaderné elektrárny Temelín s přijatým usnesením vlády elektrárnu dostavět a uvést do zkušebního provozu v roce 2000 a v následujícím roce pak do provozu běžného, při nepřekročení souhrnných nákladů ve výši 98,6 mld. Kč.

S výše uvedenou problematikou je také úzce spojena Koncepce surovinové politiky, se zaměřením na snižování surovinové náročnosti výroby, která již byla také vládou projednána. Všechny výše uvedené koncepce jsou v návaznosti na koncepce ostatních resortů konkretizovány a v konečném znění postupně předkládány vládě k projednání.

V průběhu dosavadního funkčního období vlády zpracoval a projednal resort také hlavní úkoly strukturální politiky stavebnictví, přičemž vláda v této souvislosti projednala také společný materiál Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, obsahující Zásady dlouhodobého programu oprav bytových domů, zaměřený především na opravy panelových domů.

Základním prvkem systému proexportní politiky je přímá státní podpora exportu, realizovaná zejména prostřednictvím EGAP, a.s., a ČEB, a.s., kde bylo vládou schváleno usnesením č. 747/98 podstatné prohloubení činnosti obou zmíněných institucí, a to např. zvýšením míry pojistného krytí, snížením pojistných sazeb, možností postupného splácení pojistného, nových druhů exportních úvěrů ap.. Dále byly v této oblasti předloženy a projednány i další koncepční materiály, jako např. nová koncepce informační agentury CzechTrade a na schválenou Proexportní politiku vlády navazující Program teritoriálního zaměření proexportních aktivit na nejbližší období (usnesení vlády č. 486/98) a Koncepce zahraničně obchodní politiky ČR před vstupem do EU (usnesení vlády č. 157/99). Na základě meziresortní dohody o spolupráci MZV a MPO při zabezpečování zahraničně obchodní politiky, zahraničního obchodu a podpory exportu, je realizován společný postup zejména v oblasti budování sítě a řízení obchodně ekonomických úseků ČR v zahraničí. Resort také zpracoval materiál Podpora vývozu poskytování dlouhodobých vládních úvěrů za výhodných podmínek pro jednotlivé vývozní projekty, který vláda rovněž schválila.

V oblasti spotřebitelské politiky sledoval resort základní cíl, který je reprezentován dosažením maximálního přiblížení systému ochrany spotřebitele stavu obvyklému a požadovanému EU. Tento přístup byl také vyjádřen v návrhu Koncepce spotřebitelské politiky do roku 2000, projednaném a schváleném vládou jejím usnesením č. 813/98. V návaznosti na tento dokument byla již také vládou projednána a schválena Koncepce spotřebitelské legislativy.

Velká pozornost byla ze strany ministerstva věnována rovněž podpoře malého a středního podnikání, v jejichž oblasti byl resortem předložen a vládou schválen dokument Návrh programů podpory malého a středního podnikání na rok 1999. V této souvislosti resort inicioval také vyhlášení dvou nových programů, a to -KAPITÁL- pro využívání rizikového kapitálu v oblasti malého a středního podnikání a -PODPORA EXPORTU- pro poskytování informačních a asistenčních služeb malým a středním podnikatelům. Dále resort předložil k projednání a vláda již schválila Návrh politiky podpory malého a středního podnikání v letech 1999 - 2002.

V souvislosti s dalšími formami podpory konkurenceschopnosti průmyslu byl MPO zpracován materiál Národní politika podpory jakosti České republiky, který v současné době probíhá meziresortním připomínkovým řízením.

Velmi významným komplexem opatření k podpoře rozvoje hospodářství a především průmyslu je systém další podpory investování v ČR formou investičních pobídek. Vládě předložil resort v tomto smyslu zásadní materiál Návrh na prohloubení investičních pobídek (viz usnesení vlády č. 844/98). V návaznosti na tento dokument byl, jako základní předpoklad pro vytvoření územních a technických podmínek pro vstup kapitálu, vládě předložen a vládou také schválen systém podpory rozvoje průmyslových zón. V tomto směru bylo již vládou dále schváleno osm konkrétních investičních pobídek (mezi jinými jde i o výstavbu nové motorárny Škoda-Auto Mladá Boleslav) a připraveno ke schválení je šest dalších pobídek. Završením systému tvorby podmínek pro podporu investic bude samostatný zákon o investičních podmínkách, který je v současné době před předložením k projednání vládě.

Za neméně významnou lze považovat také uzavřenou meziresortní dohodu s Ministerstvem obrany o vzájemné spolupráci v záležitostech spojených s otázkami zapojení českého obranného průmyslu do zabezpečování potřeb Armády ČR a NATO a v té souvislosti i vládou projednanou zprávu týkající se zabezpečení realizace offsetových programů.

V oblasti privatizace byla činnost resortu zaměřena na dokončování privatizace majetku, který z objektivních důvodů setrval až dosud v správě státních podniků tak, aby tyto podniky mohly být administrativně vypořádány a postupně rušeny. V návaznosti na tento záměr inicioval resort zvýšení účinnosti výkonu vlastnických práv státu a s tím spojené zvýšení odpovědnosti při správě majetku a majetkových účastí státu.

D. Oblast mezinárodní

V oblasti mezinárodních aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu se obchodně politická činnost resortu koncentrovala na formování a úpravy smluvního rámce, a to především prostřednictvím sjednávání dvoustranných obchodních a ekonomických dohod a také přistoupením k mezinárodním dohodám na multilaterální úrovni. Jedná se především o Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody, Návrh na sjednání vývozu některých ocelářských výrobků z ČR do zemí Evropských společenství, Návrh na institucionální a finanční zajištění procesu sbližování ČR a EU v oblasti zpracovatelského průmyslu, Návrh na sjednání Dodatku k Dohodě o spolupráci mezi ČR a Ruskou federací v oblasti jaderné energetiky, Dohodu o přípravě ke vstupu České republiky do Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO), Rozhodnutí k Dohodě o volném obchodu mezi ČR a Tureckem, Protokol č. 7 k Dohodě CEFTA, Dohodu mezi ČR a Moldavskou republikou o obchodně ekonomické spolupráci a další.

Pokud se jedná o pomoc při otevírání cest českých průmyslových podniků při pronikání na zahraniční trhy, mimo organizování cest v rámci doprovodu zahraniční cesty resortního ministra a jeho náměstků, resp. místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku nebo předsedy vlády, kdy bylo předmětem jednání uzavření rámcových dohod o vzájemných dodávkách, spolupráce na třetích trzích a dalších forem obchodní a ekonomické spolupráce, byly také vládě resortem předloženy k projednání mj. zpráva o záměru na zřízení společného podniku ŠKODA AUTO s OAO Ižmaš Holding v Ruské federaci a zpráva o projektu výstavby hliníkárny Jajarm v Íránu.

V oblasti harmonizace technických předpisů s ES zpracoval resort zprávu týkající se stavu zajištění harmonizace v návaznosti na závěry screeningových jednání ohledně kapitoly Volný pohyb zboží, s cílem zajistit zapracování technických předpisů ES do právního řádu ČR v daných termínech.


Zpráva o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj

A. Oblast věcná

Ministerstvo pro místní rozvoj zodpovídá v souladu s kompetenčním zákonem za realizaci politiky státu v oblasti regionálního rozvoje včetně regionální podpory podnikání, spolupráce s Evropskou unií v programu PHARE, předstrukturálních a předkohezních fondů, v oblasti bytové politiky, rozvoje domovního a bytového fondu a s tím spojených otázek nájmu bytů a nebytových prostor, dále pak v oblasti územního plánování a stavebního řádu a v oblasti investiční politiky, cestovního ruchu a činností spojených s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Na základě uvedených kompetencí a usnesení vlády č. 235/1998 připravuje resort od podzimu 1998 zpracování dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR. Tvorba tohoto dokumentu je organizována ve dvou rovinách: na úrovni budoucích krajů (VÚSC), kde byly dokončeny práce na zpracování Strategií jednotlivých krajů a na celorepublikové úrovni, která představuje určité zobecnění poznatků krajské strategie. Po organizační stránce byly ve všech krajích vytvořeny partnerské orgány Regionální koordinační skupiny složené ze širokého spektra zástupců regionů. Pro přípravu zpracování celorepublikové strategie pak byla vytvořena Národní koordinační skupina složená ze zástupců všech krajů, resortů a dalších významných regionálních představitelů. Po dokončení tohoto koncepčního materiálu dojde k posouzení jeho vlivu na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb.

Pro potřeby vlády byla zpracována informační zpráva o stavu plnění ostatních úkolů v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti za 1. čtvrtletí 1999. V jejím rámci je uvedeno i plnění ostatních úkolů včetně postupu prací na Národním (regionálním) rozvojovém plánu pro období 2000 - 2006. Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině dubna t.r. se uskutečnila v Bruselu screeningová jednání za oblast regionální politiky, Kohezního fondu a koordinace strukturálních nástrojů, je uvedená informace doplněna i o důležité momenty z tohoto jednání, na něž musí ČR reagovat. Národní rozvojový plán (RDP) je hlavním koncepčním dokumentem, jehož prostřednictvím bude ČR prokazovat svoji připravenost na vstup EU, což je jedna z hlavních priorit vlády. Národní rozvojový plán (RDP) musí vycházet z celkové Hospodářské strategie vlády a z koncepčních dokumentů ostatních resortů včetně střednědobého rozpočtového výhledu.

Pro přípravu podpory problémových regionů prostřednictvím předvstupních programů EU jsou vytvářeny předpoklady tím, že prvním územním celkem kategorie NUTS II, pro který již byl pilotně zpracován návrh regionálního operačního programu, je region Severozápadních Čech (budoucí kraje Ústecký a Karlovarský). V současnosti probíhá zpracování tzv. konzultačních dokumentů, které představují první fázi regionálních operačních programů (pro zbývající území NUTS II). Ty budou základem pro zpracování Národního rozvojového plánu a regionálních operačních programů.

V návaznosti na usnesení vlády č. 235/1998 jsou postupně připravovány programy regionálního rozvoje pro vybrané regiony. Jako první byl zpracován a vládou projednán Program regionálního rozvoje Severozápadních Čech. Další programy budou následovat ve smyslu vymezení podporovaných regionů podle Strategie regionálního rozvoje ČR.

Specifickým problémem regionální politiky je revitalizace bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá. Byl zpracován střednědobý rozvojový program, který řeší další postup revitalizace a definuje hlavní priority těchto území.

Stěžejním úkolem vyplývajícím z Programového prohlášení vlády v oblasti rozvoje venkova je, vedle programového dokumentu na toto téma, který již vláda schválila svým usnesením ze závěru minulého roku, rovněž příprava na využití předvstupního programu SAPARD. Podmínky pro jeho využití jsou připravovány ve spolupráci s resortem zemědělství. Koordinační úlohu plní MMR i při přípravě na využití předvstupního programu ISPA zaměřeného na budování dopravní infrastruktury a zlepšování stavu životního prostředí (včetně zajištění pitné vody v jednotlivých regionech a obcích).

Významnou úlohu plní MMR v programu PHARE - CBC, kde zajišťuje oblast přeshraniční spolupráce a přípravy na využívání Strukturálních fondů EU.

Záměr vlády na zvýšení podílu investic do bydlení byl realizován ve státním rozpočtu zvýšením podílu výdajů na podporu bydlení na celkovém HDP z 0,72 % v roce 1998 na 0,79 % v roce 1999. V současné době připravuje MMR teze věcného záměru zákona o zřízení Státního fondu bydlení. K širší podpoře investic do bydlení byly rovněž zpracovány návrhy na daňové úpravy, zvýhodňující investice do oprav a modernizace bytového fondu, stejně tak i novou bytovou výstavbu. Tyto návrhy jsou před projednáním ve vládě. K zefektivnění fungování trhu s byty byl připraven návrh nového systému úpravy nájemného z bytů, který je diskutován ve výborech Parlamentu.

Byl připraven návrh novely zákona o vlastnictví bytů k odstranění nedostatků v úpravě postavení společenství vlastníků bytů. Připravuje se návrh věcného záměru zákona o bytových společnostech, které zlepší přístup družstev k podporám ze státního rozpočtu. Ve spolupráci s MPSV je diskutována novela systému sociálních příspěvků na bydlení. V lednu 1999 byla vypsána veřejná anonymní soutěž na řešení nájemního domu s malými byty pro mladé rodiny, v které bylo odevzdáno 204 návrhů nových řešení. Soutěž již byla uzavřena a autorům vítězných návrhů byly koncem května t.r. předány ceny.

Ministerstvo pro místní rozvoj soustřeďuje a vyhodnocuje zkušenosti z aplikace novely zákona o stavebním řádu a územním plánování a připravuje se na přípravu zcela nového pojetí tohoto zákona. V územním plánování se zpracovává rozsáhlá dokumentace pro funkční využití území ČR a územní plány velkých územních celků. Tyto dokumentace řeší podmínky pro regionální rozvoj a související vazby s aktivitami v území regionů, hlavně umístění technické a dopravní infrastruktury jako základní podmínky pro další rozvoj (např. řešení dálnice D5).

Na úseku cestovního ruchu je připravena Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky. Koncepce vychází ze zabezpečení dlouhodobých cílů rozvoje cestovního ruchu České republiky, které mohou jednak napomoci k celkovému hospodářskému rozvoji včetně vytváření nových pracovních příležitostí, jednak mohou zlepšit kvalitu poskytovaných služeb cestovního ruchu a konkurenceschopnost nabízeného produktu na světovém trhu cestovního ruchu. Navrhovaná opatření jsou legislativního a finančního charakteru a metodické povahy. K nejdůležitějším opatřením patří především zvýšení účinnosti prezentace turistického produktu České republiky v zahraničí, podpora tvorby regionálních produktů cestovního ruchu, zkvalitnění ochrany spotřebitele a další.

Ministerstvo pro místní rozvoj je rovněž garantem zpracování sektorové části Národního rozvojového plánu za oblast odvětví cestovního ruchu.

B. Oblast legislativní

V oblasti legislativních úkolů bylo resortu plánem práce vlády na 1. pololetí letošního roku uloženo sedm úkolů. Z nich bylo do konce dubna 1999 splněno šest. Doposud nebyl vládě předložen návrh věcného záměru zákona o podpoře regionálního rozvoje, který je termínován do konce června tohoto roku. I když se jedná o složitou legislativní normu, rozhodla vláda, že paragrafované znění tohoto zákona bude v návaznosti na vytváření legislativního rámce reformy veřejné správy předloženo do 30. 9. 1999.

Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a změně některých souvisejících zákonů byl předložen do Parlamentu v prosinci 1998 a v těchto dnech byl schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu. Zákon řeší podnikání cestovních kanceláří a ochranu jejich klientů v případě ekonomického úpadku cestovní kanceláře. Tímto návrhem se do našeho právního řádu implementují směrnice EU pro oblast ochrany spotřebitele při poskytování služeb cestovního ruchu.

S cílem zajistit ochranu práv investorů byl zpracován a vládě předložen návrh zákona o veřejných dražbách, který byl do Parlamentu ČR předložen již v březnu 1999. Dále byl v dubnu tohoto roku připraven a vládou projednán po předchozím schválení věcného záměru návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, některé další zákony a kterým se upravuje ochrana některých nájmů nebytových prostor. Ministerstvo rovněž připravilo návrh novely zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který byl předložen vládě. Věcný záměr zákona o bytových společnostech byl rovněž připraven a vládě již předložen počátkem tohoto roku.

Mimo plán legislativních prací MMR navíc operativně připravilo a předložilo vládě návrhy právních předpisů z oblasti politiky bydlení, nezbytné pro řešení aktuálních problémů. Jedná se o tři nařízení vlády:

 1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 (nařízení vlády č.211/1998 Sb., schválené usnesením vlády č.515 z 12.8.1998).
 2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu (nařízení vlády č. 50/1999 Sb., schválené usnesením vlády č.171 z 3.3.1999).
 3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění nařízení vlády č.50/1999 Sb. (nařízení vlády č. 65/1999 Sb., schválené usnesením vlády č. 271 z 29. 3. 1999).

Nařízení vláda schválila a jsou již realizována. Mimo uvedená nařízení vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj v částce 23/1999 Sb. Opatření MMR, kterým se vyhlašují stavební úřady k 1. lednu 1999.

C. Oblast nelegislativní

V oblasti nelegislativních úkolů mělo Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovat a předložit vládě do konce května 1999 celkem šest materiálů. Úkoly byly splněny a vláda k nim přijala svá usnesení.

Resortem byl rovněž zpracován Program obnovy venkova, jehož cílem je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k rozvoji venkovského prostoru (usnesení vlády č.730/1998).

Ve spolupráci s resortem průmyslu a obchodu zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh programů podpory malého a středního podnikání na rok 1999 včetně regionálních programů podpory malého a středního podnikání v ČR na rok 1999, k nimž vláda přijala usnesení č.815/1998.

Pro oblast přípravy evropské integrace byl připraven materiál o Zabezpečení přípravy pro využití Strukturálních fondů, k němuž bylo přijato usnesení č.40/1999.

V oblasti bydlení byl vládě předložen dokument Zásady dlouhodobého programu podpory oprav bytových domů, k němuž bylo přijato usnesení vlády č.291/1999.

Ministerstvo dále předložilo vládě Návrh postupu uzavírání problematiky využití majetku a majetkových práv bývalé KSČ v České republice, na jehož základě vláda uložila předložit závěrečnou zprávu o vypořádání tohoto majetku. Závěrečná zpráva je v současné době v připomínkovém řízení.

Kromě uvedených splněných úkolů, které si resort místního rozvoje sám vytyčil, se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj na mnoha dalších a významných úkolech zadaných vládou ostatním resortům a ústředním orgánům státní správy.

Ministerstvo zpracovalo Poziční dokument pro oblast regionální politiky, ve kterém je zhodnocena schopnost resortu převzít příslušný aquis.

D. Oblast mezinárodní

V oblasti mezinárodní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj je prioritou integrace České republiky do Evropské unie a v této souvislosti se resort angažuje především při řešení úkolů v oblasti regionálního rozvoje a koordinace přípravy na využívání Strukturálních fondů.

Další prioritou práce resortu místního rozvoje je problematika bilaterální spolupráce, jež zahrnuje především oblast přeshraniční spolupráce, kde Ministerstvo pro místní rozvoj participuje na řadě projektů se sousedními zeměmi Evropské unie, ale také s Polskem a Slovenskem. Jedná se především o spolupráci na řešení projektu v oblasti regionální a přeshraniční spolupráce, ale i harmonizace legislativy, územního plánování, stavebního řádu, řešení otázek bytové politiky, spolupráce v oblasti cestovního ruchu apod.

Významnou součástí zahraniční spolupráce resortu jsou aktivity v mezinárodních organizacích, které vycházejí z působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o aktivity v rámci organizací Rady Evropy, OECD, EHK, OSN (účast na jednáních v oblasti územního plánování, cestovního ruchu). Např. bylo v Praze uspořádáno zasedání a seminář Světové organizace cestovního ruchu (WTO) a Evropské komise cestovního ruchu (ETC).


Zpráva o činnosti Ministerstva zemědělství

A. Oblast věcná

Ze stručného zhodnocení plnění úkolů uložených plánem práce vlády České republiky vyplývá skutečnost, že Ministerstvo zemědělství v hodnoceném období splnilo všechny tyto uložené úkoly. Za nejvýznamnější vládní návrhy zákonů připravované Ministerstvem zemědělství lze považovat zejména ty, které se týkají vlastnických vztahů k půdě, případně k jinému majetku, veterinární zákon a také další právní normy, které stanovují programy k podpoře zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.

V oblasti lesního hospodářství se resort zabýval přípravou podkladů k novele zákona o lesích, současně byly připraveny novely vyhlášek o lesním hospodářském plánování, o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů, vymezení hospodářských souborů a stanovení pásem ohrožení lesů.

V oblasti vodního hospodářství byla činnost resortu orientována na vodohospodářskou legislativu v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie. Vzhledem ke katastrofálním povodním z roku 1997 a 1998 byla řešena náprava povodňových škod na vodních tocích a souvisejících vodohospodářských dílech. Zpracováním věcného záměru zákona o vodovodech a kanalizacích a usměrňováním finanční podpory vodohospodářské infrastruktury je naplňováno rovněž Programové prohlášení vlády v oblasti regulace přirozeného monopolu ve vodním hospodářství.

Z nelegislativních úkolů vlády jsou nejdůležitějšími dokumenty zprávy hodnotící stav a vývoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství za rok 1997, na jejichž podkladě byla zpracována a vládou projednána Koncepce resortu Ministerstva zemědělství na období před vstupem České republiky do Evropské unie.

Mimo výše uvedenou problematiku byla operativně prostřednictvím vlády řešena především vážná situace na trhu některými zemědělskými komoditami, jako například pšenicí, cukrem, jatečními prasaty a mlékem. Kromě plnění úkolů plánu práce vlády byla projednávána i problematika související s činností Pozemkového fondu České republiky, Státního fondu tržní regulace v zemědělství a také dvoustranné mezinárodní vládní dohody v oblasti veterinární péče a ochrany rostlin.

Detailní upřesnění aktivit resortu zemědělství přináší následující a podrobný přehled plnění plánu legislativních i nelegislativních úkolů vlády resortem zemědělství podle hlavních bodů programového prohlášení vlády České republiky.

Ukončení zmenšování rozměru a ekonomického propadu zemědělství a vytváření podmínek pro zvyšování úrovně a rozsahu kvalitní zemědělské produkce zejména v produkčních oblastech je hlavním úkolem resortu a jeho koncepce. Vláda na svém zasedání dne 27. dubna 1999 přijala Koncepci resortní politiky ministerstva zemědělství na období před vstupem České republiky do Evropské unie, čímž vytvořila podmínky pro plnění uvedeného úkolu.

Pro podporu ekologické stability, osídlení a funkčnosti venkovských oblastí i v zemědělsky nevýhodných přírodních podmínkách projednala vláda 20. ledna 1999 návrh nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí (uveřejněno pod č. 24/1999 Sb.).

K další harmonizaci právních norem a předpisů s Evropskou unií byl ve vládě dne 9. prosince 1998 projednán návrh zákona o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů. Dne 17. března 1999 byl vládou projednán návrh novely zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. Dne 31. března 1999 byl vládě předložen návrh věcného záměru zákona o ekologickém zemědělství.

Pro rozvíjení investičních a modernizačních podpor s cílem přiblížit úroveň konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství úrovni EU zpracovává resort zemědělství ve spolupráci s resortem MMR vzorový projekt v rámci programu SAPARD.

Uplatnění efektivní regulace trhu se základními agrárními komoditami vytvořením intervenční organizace bylo realizováno návrhem věcného záměru zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, který byl dne 7. dubna 1999 projednán ve vládě. V současné době je návrh zpracováván do paragrafového znění.

Resort zemědělství vydal Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpor na základě podpůrných programů stanovených § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství - dotační titul č. 10 - Zavádění evropské legislativy - podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců. Tímto dotačním titulem je plněn úkol Podpory vytváření odbytových družstev obchodních sdružení a organizací.

Dne 11. ledna 1999 přijala vláda usnesení č. 28 k postupu řešení nerovného postavení smluvních stran na trhu a uložila místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku zpracovat ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, zemědělství, spravedlnosti a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předložit vládě návrh systémového řešení problému nerovného postavení smluvních stran na trhu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předložil materiál, který řeší částečně tuto problematiku. Resort zemědělství spolupracuje na konečném znění tohoto materiálu.

Problematika legislativních opatření k nápravě platebního režimu je řešena na několika úrovních: v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona o opatřeních ohledně některých obchodních závazkových vztahů, dále variantně novely zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a dále resort spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti na novele občanského a obchodního zákoníku.

Zvýšením objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu oproti roku 1998 (navýšení o 1 388,3 mil. Kč) je plněn bod zvýšení účinnosti a rozsahu podpor a dotací.

V současné době existuje důsledná snaha resortu řešit problematiku zelené nafty v novele zákona o spotřební dani. Podpora agrárního exportu a pronikání produkce na nové trhy je resortem zpracovávána do postupných realizačních kroků pro rok 2000 a dále.

Ministerstvo zemědělství zahájilo přípravy pro nové kolo jednání WTO, ve kterém bude Česká republika usilovat o vyrovnání rozdílné úrovně podpor a ochrany trhu s rozhodujícími obchodními partnery. Tak se budou vytvářet srovnatelné podmínky pro zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky.

Pro uplatnění účinnější ochrany agrárního trhu před pronikáním nekvalitní a nadstandardně subvencované zemědělské a potravinářské produkce na domácí trh projednala vláda 20. ledna 1999 návrh nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (ochrana agrárního trhu) - uveřejněno pod č. 39/1999 Sb. Ministerstvo financí připravuje paragrafové znění zákona o ochraně před dovozy subvencovaných výrobků, na kterém spolupracuje resort zemědělství v části týkající se zemědělských a potravinářských výrobků. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje návrh zákona o mimořádných opatřeních při dovozu a vývozu výrobků, na kterém resort zemědělství spolupracuje v části týkající se zemědělských a potravinářských výrobků.

Pro dokončení restitučních a transformačních procesů projednala vláda dne 22. března 1999 návrh novely zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je upravený návrh novely zákona před konečným přijetím.

Vytvoření podmínek pro prodej státní půdy je obsahem vládou projednaného návrhu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti.

B. Oblast legislativní

Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) byl projednán vládou dne 9. prosince 1998 a schválen usnesením vlády č. 800.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. Tento návrh byl projednán vládou dne 20. ledna 1999 a schválen usnesením vlády č. 49.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek, nákladů souvisejících s prováděním zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Návrh byl projednán ve vládě dne 17. března 1999, schválen usnesením vlády č. 221.

Návrh novely zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin byl projednán vládou dne 17. března 1999 a schválen usnesením č. 220.

Návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Návrh byl projednán ve vládě dne 22. března 1999 a schválen usnesením vlády č. 240.

Návrh novely zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl projednán vládou dne 22. března 1999 a schválen jejím usnesením č. 239.

Návrh věcného záměru novely zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech byl projednán vládou dne 10. března 1999 a schválen usnesením vlády č. 192.

Návrh věcného záměru zákona o Státním lesním fondu a o změně některých souvisejících zákonů - projednán vládou dne 26. května 1999 a schválen usnesením vlády č. 510.

Návrh novely věcného záměru novely zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Projednán byl vládou dne 5. května 1999 a schválen jejím usnesením č. 419.

Návrh věcného záměru novely zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů. Projednáno vládou dne 17. května 1999 usnesením vlády č. 484.

Návrh věcného záměru zákona o ekologickém zemědělství. Projednáno vládou dne 17. května 1999 usnesením č. 483.

Návrh věcného záměru zákona o vodovodech a kanalizacích. Projednáno vládou dne 31. května 1999.

Návrh nařízení vlády o ochraně před povodněmi ve spolupráci s MŽP. Projednáno vládou dne 28. dubna 1999 usnesením č. 402.

Návrh věcného záměru zákona o vodách ve spolupráci s MŽP byl projednán vládou dne 17. května 1999 a schválen jejím usnesením č. 481.

Vládou bylo rovněž projednáno Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky.

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997.

Vláda projednala také Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky.

Vládou bylo dále projednáno Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína pocházejícího z Maďarské republiky, a Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry.

Vláda také projednala Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů, a Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat a dále Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky. Nařízení vlády na zajištění ochrany agrárního trhu podle § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství bylo rovněž projednáno vládou, stejně jako Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb. a kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky, a Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru.

Vláda rovněž projednala dne 21. 4. 1999 Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.

C. Oblast nelegislativní

Vláda České republiky projednala následující materiály nelegislativní povahy:

Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 1997, projednanou vládou dne 23. září 1998 a schválenou jejím usnesením č. 618,

Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky k 31. prosinci 1997, kterou vláda projednala dne 11. listopadu 1998,

Zprávu o stavu lesního hospodářství České republiky k 31. prosinci 1997. Vláda ji projednala dne 11. listopadu 1998,

Informaci o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody projednala vláda dne 11. listopadu 1998,

Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1999, jenž byl projednán vládou dne 19. října 1998 a schválen jejím usnesením č. 689,

Návrh na použití prostředků Fondu národního majetku České republiky k plnění závazků zemědělské prvovýroby určených k privatizaci projednala vláda dne 27. ledna 1999 a 21. dubna 1999 schválila svým usnesením č. 367,

Návrh postupu pro řešení nerovného postavení smluvních stran na trhu zemědělských výrobků. Vláda jej projednala dne 11. ledna 1999 a schválila usnesením č. 28,

Návrh Koncepce resortu Ministerstva zemědělství na období před vstupem České republiky do EU projednala vláda dne 7. dubna a schválila jej 27. dubna 1999 usnesením č. 384,

Zprávu o průběhu digitalizace katastru nemovitostí a zápisu vlastnických práv k bytům a nebytovým prostorům podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a informace o zavádění údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do katastru nemovitostí se stavem k 31. prosinci 1998. Tyto dokumenty vláda projednala dne 31. května 1999.

Návrh projektu dalšího postupu transformace a.s. Povodí projednala vláda dne 17. května 1999 a schválila svým usnesením č. 489,

Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrhy systému obnovy území postižených povodněmi, popřípadě dalšími přírodními katastrofami. projednala vláda dne 26. října 1998 a schválila usnesením vlády č. 700.

D. Oblast mezinárodní

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o spolupráci v oblasti zdraví zvířat projednala vláda dne 11. listopadu 1998 a schválila usnesením č. 740.


Zpráva o činnosti Ministerstva dopravy a spojů

A. Oblast věcná

Ministerstvo dopravy a spojů se soustředilo především na rozpracování dopravní politiky do podoby realizačních podmínek a její hlavní záměry byly v oblasti dopravy promítnuty do tří programových dokumentů: Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, Program rozvoje dopravy a spojů ČR - etapa roku 1999, Střednědobá strategie sektoru dopravy a spojů.

Pokud se jedná o návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, byla vláda informována o průběhu prací na schůzi dne 9.12.1998 s tím, že došlo ke zpoždění při vypracování strategického ekologického posouzení v rámci procesu EIA. MDS po dohodě s MŽP zajistilo zveřejnění návrhu rozvoje včetně toho, že byl dán k dispozici pro širokou veřejnou diskusi i na stránkách mezinárodní sítě internet. Z důvodu MŽP požadovaného posouzení podle § 14 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. (posuzování strategií a koncepčních dokumentů procesem SEA) byl materiál ještě doplněn o další dva variantní návrhy a v současné době je po dopracování o závěry z jednání Hospodářské rady vlády ze dne 15. února 1999 a po projednání s MŽP předložen k šedesátidennímu veřejnému připomínkovému řízení podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.

Program rozvoje dopravy a spojů - etapa roku 1999 jako stručné shrnutí závěrů připravovaných legislativních změn v oblasti dopravy a spojů byl v závěru roku 1998 zveřejněn k diskusi a následně postoupen do meziresortního připomínkového řízení. Byl rovněž publikován v týdeníku vlády ČR Veřejná doprava v č. 8/1999. Vláda uvedený Program schválila usnesením č. 187 na svém jednání dne 10. března 1999. Program je základní orientací pro další postup legislativních prací na realizaci dopravní politiky pro nejbližší období a zpřesňuje upravovaný základní strategický dokument dopravní politiky a jeho realizační fázi. Bude doplněn právě dokončovaným dokumentem k rozvoji dopravních sítí.

Střednědobá strategie sektoru dopravy a spojů je součástí střednědobé strategie rozvoje české společnosti a ekonomiky. Vychází z toho, že základní výchozí dokumenty sektoru dopravy a spojů jsou již vládou projednány a jsou k dispozici, nebo se projednávají. Zpřesňuje a doplňuje programově orientaci uživatelů dopravy a spojových a poštovních služeb ve střednědobém období o další záměry a realizační fáze v oblasti sektoru dopravy a telekomunikací. Byla předložena k meziresortnímu připomínkovému řízení a do konce března t.r. postoupena vládě ČR. Vláda projednala Strategii na své schůzi dne 27.4.1999 a přijala k němu usnesení č. 385/1999.

Za základní prvky uceleného systému dopravy ve střednědobém období lze považovat realizaci fungování a rozvoje dopravy jako integrovaného systému, zajištění souladu programových dokumentů vlády s dokumenty a s praxí obvyklou v EU v sektoru dopravy a spojů, kvalitní napojení dopravních sítí ČR na evropskou dopravní síť, zajištění přiměřené kvality i ostatních, sekundárních dopravních sítí, efektivní dělbu dopravní práce mezi jednotlivými druhy dopravy s možností uplatňování nástrojů na její ovlivňování státní sférou v souladu s právem a praxí v EU, dosažení plné harmonizace právních předpisů ČR s právními předpisy ES v oblasti acquis, dosažení souladu rozvoje dopravy a ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel; naplňování strategie dopravy směrem ke zvyšování zaměstnanosti.

O plnění hlavních zásad státní telekomunikační politiky a jejich aktualizaci byla vláda informována na schůzi dne 11. listopadu 1998. Nyní je zpracován dokument Národní telekomunikační politika České republiky, který vláda projednala na schůzi dne 14.4.1999 a přijala usnesení č. 324/1999.

Na rozdíl od telekomunikační politiky z roku 1994 tento dokument zdůrazňuje vytvoření transparentního regulačního rámce telekomunikací. Dokument vyjadřuje zájem státu a vlády ČR otevřít telekomunikační trh, umožnit nediskriminující vstup dalším podnikatelským subjektům, vytvořit podmínky pro volnou soutěž v souladu se vstupem České republiky do Evropské unie, zřídit národní regulační orgán transformací Českého telekomunikačního úřadu, vymezit jeho kompetence a posílit jeho postavení v konkurenčním prostředí, harmonizovat právo ČR s právem EU.

V souladu s Programovým prohlášením vlády je dlouhodobým záměrem Národní telekomunikační politiky zabezpečit princip univerzální služby a mechanismus jejího financování, ochranu uživatele, zájmu státu v krizových situacích a vytvářet předpoklady pro přechod k informační společnosti, rozvoji telematiky a vytváření informačních dálnic především cestou maximálního zpřístupnění internetu.

Projednáním dvou zásadních dokumentů ve vládě (Střednědobá strategie sektoru dopravy a spojů a Národní telekomunikační politiky ČR) byla ze strany MDS splněna ta část programového prohlášení vlády ČR, kdy jednotlivá ministerstva měla zpracovat do konce 1. čtvrtletí 1999 dlouhodobé rozvojové koncepce svých resortů.

B. Oblast legislativní

Ke splnění úkolů z plánu legislativních prací vlády bylo záměrem MDS zpracovat návrhy všech zákonů v průběhu I. pololetí 1999 s tím, aby byly v souladu s aquis. Při jejich zpracování byla využita široká účast sociálních partnerů a odborné veřejnosti, což v některých případech vedlo k posunu termínů, aby veškeré problémy a nejasnosti byly odstraněny. Současný stav prací na 13 zákonech, případně jejich rozpracovanost je následující:

Věcný záměr zákona o telekomunikacích schválila vláda ČR usnesením č. 50 ze dne 20.1.1999. Paragrafové znění návrhu zákona bylo projednáno v rámci meziresortního připomínkového řízení a bude předloženo do 30.6.1999 vládě ČR.

Návrh zákona o poštovních službách schválila vláda dne 26.5.1999 usnesením č. 508 a byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Vláda schválila dne 21.4.1999 svým usnesením č. 359/1999 návrh novely zákona o dráhách a předložila jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde 14.5.1999 prošel 1. čtením a byl přikázán hospodářskému výboru k dalšímu projednání.

Usnesením č. 287/1999 ze dne 7.4.1999 schválila vláda věcný záměr zákona o Fondu dopravy. MDS nyní zpracovává paragrafové znění zákona, který vládě předloží do 30.6.1999.

Návrh zákona o transformaci Českých drah v paragrafovém znění byl vládě předložen 30.4.1999, ta se jím bude zabývat po projednání v komisích Legislativní rady vlády ČR.

Návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě schválila vláda dne 10.5.1999 usnesením č. 447 a dne 28.5. 1999 byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Návrh zákona o námořní plavbě a návrh novely zákona o pozemních komunikacích je předmětem meziresortního připomínkového řízení s tím, že budou vládě předloženy do 30.6.1999.

Návrhy novely zákona o silniční dopravě, zákona o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zákona o provozu na pozemních komunikacích byly vládě předloženy 30.4.1999 a jsou projednávány v legislativním procesu na úrovni vlády.

Do 30.6.1999 vláda obdrží návrh zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a do 31.12.1999 návrh novely zákona o civilním letectví.

Na své schůzi dne 31.5.1999 schválila vláda ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, který bude po zapracování připomínek vlády a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

V legislativní oblasti se daří MDS naplňovat záměry stanovené v programovém prohlášení vlády ČR a v tomto trendu bude pokračovat i v dalším průběhu roku 1999, tak jak to stanoví Plán legislativní činnosti vlády ČR.

C. Oblast nelegislativní

Dne 1. února 1999 projednala vláda zásady rozvoje a obnovy pražského metra a v přijatém usnesení č. 95 uložila ministrovi dopravy a spojů prověřit možnosti budoucí spoluúčasti státu na rozvoji hromadné dopravy s tím, že návrh řešení bude součástí Střednědobé strategie sektoru dopravy, telekomunikací a pošty.

Nejprve na poradě ekonomických ministrů dne 19.3.1999 a následně ve vládě dne 14.4.1999 byl projednán materiál o modernizaci I. železničního koridoru a přijato usnesení č. 333/1999.

Vláda byla v říjnu 1998 a v dubnu 1999 informována o zajištění obslužnosti území za rok 1997 a o stavu dopravní obslužnosti autobusovou linkovou dopravou v roce 1998.

Společně s návrhem rozvoje dopravních sítí do roku 2010 byla dne 15.2.1999 zařazena na program jednání Hospodářské rady vlády Analýza stavu, využití a minimální program obnovy vozidlového parku pro železniční osobní dopravu a jeho financování.

Do konce května 1999 předložilo MDS vládě ČR ještě dva materiály - návrh podpory veřejné osobní dopravy na období 1999 - 2005 a informaci o současné situaci v Českých aeroliniích.

Usnesením vlády č. 714/1998 byl schválen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatků za užívání dálnic a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly. V současné době je v Legislativní radě vlády ČR projednávána další úprava uvedené problematiky s tím, že se návrhem nařízení vlády bude zabývat vláda ČR.

Se změněnou koncepcí, kdy za členy komisí byli méně navrhováni zástupci vlastních zainteresovaných organizací (investoři), ale naopak zástupci ostatních resortů, vláda schválila několik komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky pro ČD a na silniční stavby.

Ministerstvo vládě předložilo svá stanoviska ke kontrolním závěrům NKÚ z kontrol dotací na dopravní obslužnost, využití finančních prostředků přidělených na likvidaci následků škod z povodní a z kontrolní akce hospodaření s prostředky státního rozpočtu a majetkem státu, ke kterému vykonává s.o. České dráhy právo hospodaření.

Rovněž byly zpracovány rozhodující podklady do materiálu Bezpečnostní rady státu o plánování, řízení a koordinaci přesunů a přepravy vojsk Aliance po území ČR a o zabezpečení sil a prostředků vyčleněných k obraně ČR z hlediska dopravní infrastruktury.

V souvislosti s přesunem některých agend z MV a Policie ČR na MDS jsme spolupracovali na materiálech týkajících se budoucí působnosti MDS. Usnesením vlády č. 754 ze dne 18.11.1998 byl mimo jiné do působnosti MDS převeden z MV sekretariát Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) a v lednu 1999 schválen nový statut této Rady včetně jejího nového složení.

V neposlední řadě byla vláda informována o opatřeních MDS omezujících přidělování zahraničních vstupních povolení dopravcům mezinárodní silniční nákladní dopravy a do vlády je odeslán i návrh zajištění privatizace bytových domů, ke kterým mají právo hospodaření České dráhy, s.o.

V hodnoceném období se MDS rovněž podílelo svými podklady na komplexních materiálech vlády ČR.

D.Oblast mezinárodní

Vláda byla informována o výsledcích zahraničních služebních cest ministra dopravy a spojů do Velké Británie, Rakouska, Belgie a Švýcarska, stejně jako o výsledcích činnosti svých zástupců v mezinárodních organizacích Intelsat, Eutelsat a Inmarsat. V hodnoceném období vláda projednala dohody mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách, s Itálií a Bahrajnem o letecké dopravě, výpověď Dohody mezi ČR a Federativní lidovou republikou Jugoslávie o letecké dopravě.

Významné místo v mezinárodních aktivitách MDS patřilo screeningu právních předpisů na úseku letecké, námořní, silniční a železniční dopravy, vnitrozemské plavby a na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích s právními předpisy EU. Byly zpracovány podkladové materiály v úzké verzi, pro informativní předložení do Bruselu i široké verzi, tzn. materiál pro vlastní jednání. Delegace MDS se zúčastnila v listopadu 1998 a březnu 1999 screeningu dvou částí kapitoly doprava v Bruselu a na různých úrovních si vyměnila zkušenosti s kandidátskými zeměmi o dosavadním průběhu screeningu (prosinec 1998 Maastricht, leden 1999 Praha apod.).

[ III. Sociální oblast ]