Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference předsedy ODS a předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause a předsedy ČSSD a předsedy vlády ČR Miloše Zemana u příležitosti 1. výročí Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice, která se konala v pátek 9. července 1999 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Vítám vás na krátkém společném mítinku předsedy ODS a předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause a předsedy sociální demokracie a předsedy vlády Miloše Zemana. Oba pánové se rozhodli touto cestou vyhovět vám novinářům, vašim četným dotazům k hodnocení opoziční smlouvy rok po jejím podpisu. Nyní prosím pana předsedu, aby vás seznámil s úvodním prohlášením.

Václav Klaus, předseda ODS a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Za prvé bych chtěl vysvětlit, že zpoždění nepřikládejte velký význam. My jsme přemýšleli, kdo mluvil první před rokem a pak jsme dospěli k závěru, že vzhledem k volebním výsledkům první slovo měl předseda ČSSD. Tak proto jsme se rozhodli, že dnes budu mít první slovo já. Chtěl bych říci v tuto chvíli několik bodů.

První věc z pohledu ODS je to, co jsme říkali v posledních dnech několikrát: Na naší politické scéně za uplynulý rok nedošlo k takovým zásadním změnám, které navrhly jiné řešení, než který udělala v loňském roce podepsaná smlouva, které říkáme smlouva opoziční. Já bych chtěl říci, že to, že nedošlo k žádným změnám, neříkám nějak vítězně, ale říkám s věcným zadostiučiněním, že to považuji za konstataci faktu, konstataci nesporné reality, která v naší zemi je. Já z toho vyvozuji jeden závěr a věřím, že je to závěr, který bude obdobný tomu, jaký z toho vyvozuje předseda sociální demokracie, a ten závěr je ten, že vzhledem k tomuto faktu tato smlouva svůj smysl a svou funkci plní i v této chvíli i nadále. Díky této smlouvě, která odrážela výsledky voleb, vznikla vláda. Tato vláda není dnes a denně nestabilizována pokusy o její odvolání, pokusy o vyslovení nedůvěry a podobnými kroky, a proto tedy může plnit své základní funkce, a my se domníváme, že to je pozitivní prvek našeho politického uspořádání jak pro domácí pohled, tak pro pohled zvnějšku.

Já, když říkám toto, tak z toho vůbec nevyplývá, že ODS například nemá rozdílné pohledy na hodnocení fungování této vlády, na kvalitu práce této vlády, ale opakuji to, co říkám často, že o tom tato opoziční smlouva není, a chtěl bych také předeslat, že o tom není ani tento dnešní brífink.

My jsme před rokem slíbili, že budeme budeme pracovat na jistých změnách ústavy. Já mohu říci a myslím, že i v tomto máme shodu názorů, že se na tom leccos odpracovalo a cílem těchto změn bylo zvýšit stabilitu našeho politického systému. Já mohu říci, že věci, na kterých jsme se shodli, jsou větší těch, na kterých jsme se neshodli.

Ty věci, na kterých jsme se shodli, jsou dílčí změny pravomocí prezidenta, způsoby rozpouštění Poslanecké sněmovny, sestavování plánů /nesrozumitelné/. Je tam otázka toho, jaké pravomoci má mít vláda po demisi, je tam otázka sestavování bankovní rady, otázka ukončení mandátu poslance a řada dalších věcí. Já myslím, že to je pozitivní výsledek a tyto návrhy, předpokládám, že brzy společně předložíme parlamentu.

Neshodli jsme se zatím zcela v otázce volebního zákona. To považujeme za neúplný úspěch naší snahy a našeho jednání, nicméně jsme se dohodli, že vytvoříme bleskově novou pracovní komisi, která by se měla pokusit tuto věc posunout dále, rozlousknout tento problém. Mám pravomoc oznámit, že za nás v této komisi bude trio místopředsedkyně ODS Benešová, místopředseda ODS Zeman a poslanec Martin Kocourek.     Autom. řádko To je k této věci ?

Miloš Zeman předseda sociální demokracie a předseda vlády ČR: vání  Obrázek  Alt. obrázek   V tom případě by to bylo přečíslení ze strany sociální demokracie?

Václav Klaus, předseda ODS a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Já se omlouvám za přeřeknutí. V komisi bude místopředseda ODS Beneš. Chtěl bych říci ještě dva body. ODS je znepokojena a já věřím a vím, že ČSSD ví, že je znepokojena pokračováním hospodářského poklesu, jakkoli máme rozdílné názory na příčiny i na metody jak tuto věc řešit. Nicméně myslím, že bychom měli posílit vzájemnou komunikaci s dalšími politickými či hospodářskými subjekty s cílem prosazení kroků ke zlepšení této situace. Říkáme proto, /nesrozumitelné/ za ODS jednu větu, že ODS nepokládá za možné vměšovat se ČSSD a premiérovi do obsazování kabinetu, do nominace členů vlády. Odpovědnost za složení vlády, za její činnost, za důsledky její činnosti samozřejmě plně náleží ČSSD.

Poslední bod bych chtěl říci, že ODS je připravena v následujících týdnech konzultovat s ČSSD přípravy státního rozpočtu na rok 2000.

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Děkuji panu předsedovi a nyní bych poprosil pana premiéra Zemana...

Miloš Zeman předseda sociální demokracie a předseda vlády ČR: Dámy a pánové, vzpomínám si, že zhruba před rokem jsme my dva stáli dokonce na několika mítincích s panem předsedou Klausem a dotazy, které jsme dostávali,se občas dotýkaly toho, proč spolu strany více nespolupracují, či ale spolu nekomunikují? Když došlo k reálné komunikaci dvou nejsilnějších politických stran vzešlých z voleb a byla uzavřena dohoda o dlouhodobé politické stabilitě, tak se náhle ozvaly hlasy protestů, které patrně nebyly protestem proti principu komunikace, ale protestem proti tomu, jak ty politické strany, které nezískaly příliš velkou důvěru voličů, případně ty politické subjekty, které se ani o tuto důvěru nemusely ucházet, neměly tak výsadní rozhodovací prostor, jako měly v našich nedávných dějinách.

Uvážíme-li, že počet poslanců v Poslanecké sněmovně z těchto dvou stran je 137 ze 200, domnívám se, že dohoda těchto dvou stran, která nikdy nebyla dohodou koaliční ale v pravém smyslu tohoto slova dohodou opoziční, neboť jde o dvě strany s různým politickým programem, vytvořila skutečně dlouhodobý základ politické stability. A v tom smyslu mohu plně potvrdit slova, že se zde vytvořilo prostředí, které není neurotizováno často kuloárními a mnohdy intrikářskými pokusy o destabilizaci politické scény. Důsledkem této situace je zvýšený příliv zahraničních investic do ČR, protože všichni víme, že zahraniční investoři reagují především na stabilitu politické scény a nejdou do země, kde každého půl roku padá vláda.

Myslím si, že při doznání všech rozdílů politických programů je třeba říci, že tato dohoda má takříkajíc sportovního ducha v tom lepším smyslu tohoto slova. To znamená, můžeme se lišit a také se lišíme v názorech na činnost jak minulých tak současné vlády. To bezesporu ano. Stejně tak se můžeme lišit i v názorech na příčiny naší ekonomické krize, ale spojuje nás společný zájem na oživení hospodářského růstu jako na centrální prioritě, kterou sdílí jak vláda tak takzvaná smluvní opozice. Pokud jde o výsledky, které byly dosaženy, chtěl bych konstatovat, že obě strany dodržely to, k čemu se zavázaly a nechtěl bych ani dramatizovat jediný nesoulad, který se zde objevil, nesoulad v oblasti volebního zákona, protože se domnívám, že i zde dochází k výraznému přibližování se stanovisek. Důkazem toho je například i fakt, že ČSSD akceptovalo požadavek na výrazné zvýšení počtu volebních krajů, což je, podle mého názoru, základní princip tohoto zákona. Protože komise, která měla pracovat na změnách ústavy již ukončila svoji činnost, je zapotřebí, jak už bylo řečeno, jmenovat komisi novou. Sociální demokracie o tom bude jednat v nejbližších dnech a patrně do této komise vedle politických reprezentantů vyšle i specialisty na volební zákon. Ale znovu opakuji: nevidím důvod tyto rozdíly dramatizovat, protože onen bazální princip, princip výrazného zvýšení počtu volebních obvodů nyní sdílejí obě dvě tyto strany.

Závěrem bych se rád zmínil o určitých rezervách, které v této komunikaci jsou. A zdůrazňuji, že komunikace mezi vládní a opoziční stranou, což by nemělo být na překážku této komunikaci. Myslím si, že je zapotřebí prohlubovat tuto komunikaci při projednávání některých zákonů, které jsou důležité právě z hlediska oživení hospodářského růstu, tedy centrální priority sdílené oběma politickými stranami a jistě uznáte, že, jak již bylo řečeno, takovým prioritním zákonem je především zákon o státním rozpočtu. Sociální demokracie jde do této komunikace s ochotou zavázat se k nezvyšování rozpočtového deficitu proti úrovni současného roku za předpokladu, že bude dosaženo dohody o tom, že investiční, tedy kapitálové výdaje, lze a to i na základě příslušných zákonů, financovat formou takzvaných mimorozpočtových fondů do jichž mimo jiné poplynou i výnosy z privatizace. Jak víte, privatizace bankovního sektoru byla úspěšně zahájena a tato vláda je odhodlána v této privatizaci pokračovat. Nechceme výnosy z privatizace projíst, ale investovat a domnívám se, že přesně toto by mohlo být podkladem pro seriozní a argumentovanou diskusi obou politických stran, která ještě v minulém roce neprobíhala, to znamená, debaty nad nejdůležitějším zákonem roku, zákonem o státním rozpočtu.

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Děkuji oběma pánům. Nyní je prostor Poznámka   pro několik otázek?

Antonín Zámyslický, televize Prima: Mám dvě krátké otázky. Pánové předsedové mluvili zejména za sebe a za své politické strany, mohutně se hovořilo o tom, že bude nějaké vaše společné memorandum. Proč to memorandum není? A druhá otázka, co dál s opoziční smlouvou, Publikace Tiskove_inform jak dlouho vydrží? Další tři roky nebo ?

Miloš Zeman předseda sociální demokracie a předseda vlády ČR: Já myslím, že odpovíme oba, ale pokud jde o jednání politických stran, tak za prvé to memorandum jste právě slyšeli z obou úst a já myslím, že bez ohledu na různost frazeologie i se stejným obsahem. Myslím si, že není takový problém si ho nahrát a přepsat. A pokud jde o jednání politických stran, za sociální demokracii mohu za prvé prohlásit, že vedení, tedy politické grémium sociální demokracie, které se tímto memorandem včera ráno zaobíralo, s ním jednomyslně souhlasilo.

Za druhé, chtěl bych samozřejmě vytvořit předpoklad, že dojde k pracovní schůzce vedení obou stran a my jsme vlastně svým vystoupením při příležitosti prvního výročí tento proces komunikace svým způsobem odstartovali.

A ta poslední záležitost, pokud jde o trvání opoziční smlouvy, na to již odpověděl jak pan předseda Klaus, tak já. Když si opoziční smlouvu přečtete, tak ani nemá definovaný konkrétní časový horizont.

Václav Klaus, předseda ODS a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Já bych k tomu řekl snad jedině to, že to, co jsme řekli, jistě vyhodnotíte, objevíte kolik tam bylo podobných slov, kolik tam bylo stejných slov, kolik tam bylo slov mírně odlišných, kolik tam eventuálně bylo slov výrazně odlišných.

Naďa Adamičková, Právo: Já bych měla nejprve dotaz na pana premiéra. Václav Klaus právě oznámil spolupráci na tvorbě státního rozpočtu. /nesrozumitelné/. S KDU-ČSL se již v přípravě státního rozpočtu tedy nepočítá?

Miloš Zeman předseda sociální demokracie a předseda vlády ČR: Tak za prvé, my jsme strana se širokým srdcem a několikrát jsme prohlásili úmysl komunikovat nejenom v otázce rozpočtu, ale i v otázce jiných zákonů, se všemi parlamentními stranami, které o to projeví zájem. To je jedna stránka věci. Na druhé straně je naprosto přirozené, že jestliže uzavřená dohoda s druhou nejsilnější politickou stranou nás zavazuje ke komunikaci a jestliže dnes vyhlašujeme společný zájem na oživení hospodářského růstu, pak je logické, že tato komunikace by měla probíhat s Občanskou demokratickou stranou, čímž není vyloučena komunikace s jakýmikoli jinými parlamentními stranami.

Pokud jde o vaši druhou otázku, přemýšlím, jakou nedůvěru si u novinářů opět vysloužím následujícím výrokem. Pokusím se proto formulovat co nejvěrněji a prosím, aby nebyl chápán jako výrok vůči jakékoli, opakuji, vůči jakékoli politické straně, tím méně straně parlamentní. Chtěl bych vám, vážení kolegové, v zájmu našeho společného duchovního povznesení pouze citovat jeden epigram známého polského satirika Stanislava Jerzyho Leitze: Nezlobte se na trpaslíky, když aceCinnost_vladyRady_vybory_komiseMinistrEU vám okopávají kotníky, oni výš nedosáhnou?

Václav Klaus, předseda ODS a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Tak já se nebudu pokoušet citovat Leitze, či jakéhokoli jiného satirika, ale chtěl bych říci, že jsem řekl jasnou větu, že jsme připraveni konzultovat otázky státního rozpočtu, já jsem neřekl ani více, říkám jasně, že jsem neřekl ani méně. Považuji to za jasnou formulaci.

A druhá věc je, dyž je některá jiná politická strana, nespokojená se vzniklou politickou situací. Je přeci jen na ní, aby dávala komukoli z nás jiné nabídky a pak je o tom možné diskutovat. Bohužel, nestačí, aby pouze protestovali?

Jan Němec, Česká televize: Chtěl bych se zeptat, zda ODS po tom roce, když se podívá zpět, přeci jenom cítí jistou spoluzodpovědnost za vládu ČSSD? A potom, zda není trochu rozpor v tom, pokud pan předseda Klaus, jako autor knihy "Země, kde se již dva roky nevládne", řekne, že vláda vlastně plní své základní funkce.

Václav Klaus, předseda ODS a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Já za základní funkce považuji elementární fungování vlády, administrativy, vystupování v zahraničních vztazích, vystupování v domácích, předložení rozpočtu a tak dále. A to, jakkoli se mi může nelíbit vláda jako celek, jakkoli se mi může více nelíbit ten či onen ministr oproti ministru jinému, musím konstatovat, že tyto základní funkce vláda plní a předpokládám, že ani vaše médium nebude opačného názoru. Kdyby bylo, to bych se skutečně velmi divil. V těchto věcech to prostě nepovažuji za žádný rozpor. Já spoluzodpovědnost necítím, já bych zodpovědnost dával jiným politickým stranám. Plně 100% zodpovědnost dávám dalším politickým stranám, které nebyly připraveny zúčastnit se jakéhokoli jiného koaličního vládnutí. Oni si vynutili existenci této smlouvy a to je třeba také znát.

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Děkuji, další dotaz. Zdá se, že Rady_vybory_komise_LRVWTD šablonyRady to bylo vše. Děkuji vám za účast a nashledanou?