Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR v pondělí 3. července 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, vítejte na dnešní tiskové konferenci. Vláda dnes měla na programu celkem devatenáct bodů, projednala je všechny, a protože ministři utíkají do sněmovny, tak mě pověřili, ať vás s výsledky dnešního jednání vlády seznámím pouze já.
Čili začneme u bodu 1), to byl návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku. Účelem tohoto návrhu zákona je vytvořit právní základ pro získání finančních prostředků na úhradu závazků plynoucích ze zmíněné smlouvy, a to o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo. Vláda již se sjednáním této smlouvy vyslovila souhlas, a to bylo dne 7. června a v dnešním schváleném návrhu zákona je navrhováno vydat státní dluhopisy v rozsahu 260 mil. německých marek, které mají být splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona.
Jako druhý bod vláda projednávala a schválila Soubor návrhů nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Předložený soubor návrhů a nařízení má do českého právního řádu zapracovat ustanovení týkající se shody výrobků, které vyplynou z připravovaného Protokolu k evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. Tento protokol umožní volný pohyb zboží s členskými státy Evropské unie, a to pro komodity, které budou dohodnuty v jeho přílohách. Tyto komodity budou i výrobci v České republice smět označovat značkou ce a zahraniční výrobci nebudou muset dávat znovu certifikovat svoje výrobky a označovat je značkou ccz. Čili vládě bylo v tomto směru předloženo 13 návrhů nařízení, kterými se stanoví technické požadavky na konkrétní průmyslové výrobky. Vláda těchto 13 návrhů nařízení schválila. Pokud vás zajímá o jaké výrobky se jedná, jsou to např. spotřebiče plynných paliv, tlaková zařízení, hračky, elektrická zařízení nízkého napětí apod.
Další nařízení vlády, které dnes vláda schválila je stanovení cel a celní kvóty pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry. Zde jde o to, že celní sazebník stanovuje pro dovoz červeného vína dvě sazby, a to sníženou sazbu 25 % pro dovoz v rámci celní kvóty a 75 % pro dovoz nad celní kvótou. Cílem tohoto návrhu, který byl dnes schválen, je stanovit další celní kvótu ve výši 150 tis. hl se sníženou sazbou 25 %. Návrh vychází z podnětu ministerstva zemědělství a vyplývá z potřeby dovozu pro zpracovatelské podniky, neboť podle předkladatele, čili ministra zemědělství, tuto potřebu nelze pokrýt vlastní produkcí v České republice. Pokud vás zajímá i nedávná minulost této snížené sazby, v letech 1998 - 2000 činila 91 905 hl ročně, pro rok 1998 byla zvýšena na 100 tis. hl, pro rok 1999 na 200 tis. a pro letošní rok, jak už bylo řečeno, bylo schváleno zvýšení na 150 tis. hl. Česká republika i v rámci celní unie se Slovenskou republikou požádala Slovensko o souhlas se zvýšením uvedené celní kvóty a tento souhlas ze slovenské strany obdržela.
Další bod, který by vás mohl zajímat, je návrh konkretizace dalších cílů a úkolů vyplývajících ze Státní politiky životního prostředí v návaznosti na další koncepční materiály. Ten návrh konkretizuje cíle a úkoly ve vztahu ke čtyřem rezortním politikám a koncepčním materiálům rezortů průmyslu a obchodu, místního rozvoje, zemědělství a zahraničních věcí. Pokud budete mít zájem o některá upřesnění, je to tady, můžete do toho samozřejmě nahlédnout.
Vláda projednávala rovněž účast České republiky na mezinárodní výstavě "Střed Evropy okolo roku 1000" a prezentaci této výstavy v České republice v roce 2002. Zde se jedná o výstavní projekt Rady Evropy, který má představit území mezi Rýnem, Bugem a Tisou v období, kdy se uzavřel proces formování anticko - křesťanské civilizace, tzn. kolem roku 1000. Výstava s využitím exponátů mnoha evropských zemí má probíhat postupně ve čtyřech státech, a to v Maďarsku, Polsku, Německu a nakonec i u nás, a to v období od srpna roku 2000 do června roku 2002. Závěr této výstavy má proběhnout právě u nás, a to od 3.3.2002 do 2.6.2002 v Jízdárně Pražského hradu. Vláda účast České republiky na této výstavě schválila.
Z těch ostatních bodů, které se týkají financí nebo zdanění, vláda projednala i návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a protokolu k ní. Vláda s touto smlouvou vyslovila souhlas.
Projednán byl rovněž bod, který byl přerušen minulý týden, a to byl návrh na jmenování přednosty Okresního úřadu Karlovy Vary. V této souvislosti vláda, a to s účinností od 15.7. letošního roku jmenuje Ing. Martina Machoně přednostou Okresního úřadu Karlovy Vary. Pan Ing. Machoň je ročník 71, vystudoval Západočeskou universitu v Plzni, obor Ekonomika řízení průmyslu. Předchozí praxi má takovou, že pracoval v letech 94 - 97 v Austrálii, a to v New Port Mirage Hotel v Sydney, poté působil zde v Praze v Société Générale, čili v pobočce této pražské firmy, a poté od roku 99 do současné doby pracuje ve firmě Lucent Technologies. Z materiálu ministerstva vnitra vyplývá, že za největší přednost uchazeče lze považovat jeho manažerské schopnosti, zkušenosti s týmovou prací a naprostou nezávislost na strukturách kolem Okresního úřadu Karlovy Vary. Má také potřebné vlastnosti pro vedení kolektivu a splňuje předpoklady stanovené zákonem č. 451/1999 Sb.
A konečně vás v tom úvodním kole seznámím ještě s jedním bodem, to bylo rovněž jmenování, tentokráte na místo předsedy Českého telekomunikačního úřadu a vláda od zítřejšího dne, tedy od 4.7. jmenuje na toto místo pana Ing. Davida Stádníka.
Tolik tedy pokud se týče úvodních informací, máte-li nějaké dotazy, chcete-li něco upřesnit, máte k tomu prostor.

Jan Němec, Česká televize: Dobrý den, já bych měl dvě upřesňující otázky k těm dluhopisům. Jestli vláda řešila i alternativní možnost, že třeba parlament neschválí ten dluhopisový program, tj., z čeho by se pak oněch necelých 5 miliard hradilo, to je první otázka, a druhá, která se taky týká těch dluhopisů, protože ony jsou splatné příští rok, jestli se nemýlím, a je to ještě dluh z doby obchodování mezi bývalými státy RVHP, jestli ten materiál obsahuje, kolik ještě dluhů z tohodletoho období zbývá, s jinými třeba státy. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže pokud se týče té první otázky, ministerstvo financí to předložilo v jedné variantě, tzn. 260 mil. marek, které mají být splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona, čili, těmi alternativami se vláda nezabývala, protože ministerstvo financí je nepředložilo. Pokud jde o tu druhou otázku, tam se jednalo o dluh celého Československa, ten byl rozdělen 2:1 mezi Českou republiku a Slovenskou republiku, čili Slovenská republika to bude řešit zase svojí vlastní cestou.

Jan Němec, Česká televize: Nesrozumitelné

Libor Rouček, mluvčí vlády: O tom se tento materiál nezmiňuje, protože to byl čistě návrh na ten zákon o státním dluhopisovém programu v této souvislosti.

Josef Kopecký, Zemské noviny a Slovo: Mě by zajímalo, k jakému výsledku vláda došla při projednávání materiálu Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené občany, a za druhé, jestli pan Machoň je členem ČSSD.


Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže k té druhé otázce. Pan Machoň není členem ČSSD, je to nestraník, pokud vím a pokud informace ministerstva vnitra jsou správné, nikdy členem žádné strany nebyl. Pokud se týče bodu plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, zde jde o to, že Národní plán byl schválen již předchozí vládou, tzn. vládou pana Tošovského, a to v dubnu roku 1998 a navazuje - v pořadí je to již třetí aktualizace - na proces pomoci státu zdravotně postiženým občanům. Zde je v 21 kapitolách a 92 konkrétních opatřeních vyjádřen trvalý zájem státu na solidární pomoci občanům se zdravotním postižením. Ta zpráva konstatuje, že celkem bylo splněno, z těch 92 opatření, 54 opatření, které byly splněny nebo se úspěšně plní, a pokud jde o ta nesplněná, tak zde u těch jednotlivých bodů je vylíčeno, že úkol trvá, že bude splněn popřípadě v novém termínu apod. Pokud máte o to zájem, je to 92 opatření, je to tady, můžete se do toho podívat.

?, Zemské noviny a Slovo: Já jsem se chtěla zeptat, jestli vláda se zabývala privatizací státního podniku BENZINA a k jakému výsledku dospěla.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se týče bodu BENZINY, to nebyla privatizace BENZINY, ale žádost státního podniku BENZINA o udělení výjimky o převodu majetku a zde se jednalo o rekreační zařízení, jehož prodej již třikrát ministerstvo průmyslu a obchodu inzerovalo, třikrát bezúspěšně, celkem na to již utratilo 400 tis. korun, takže tentokrát vláda rozhodla, že toto zařízení bude prodáno jednomu zájemci, jedinému, který se přihlásil, a to za cenu 800 tis. korun. Nebyla to tedy samozřejmě privatizace BENZINY.

?, Právo: Já bych se chtěl zeptat, jestli máte představu, kdy se bude vláda zabývat privatizací energetik.

Libor Rouček, mluvčí vlády: To záleží na tom, jak brzy se shodne ministerstvo financí s ministerstvem průmyslu a jak brzy předloží ucelený materiál. Zatím vám na to nemohu dát přesnou odpověď, protože zatím neexistuje.
Pokud nejsou další dotazy, chci vám poděkovat a přeji hezké odpoledne.