Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 3. března 1999

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Na dnešním zasedání vlády bylo celkem 22 bodů, z toho tři byly staženy. Byl to návrh zákona o sani z nemovitosti, ten byl stažen na návrh ministerstva financí, dále návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví, ten byl též stažen a to jménem předkladatelů a rovněž byl stažen bod číslo 15. Čili vláda dnes projednávala celkem 19 bodů a já nyní požádám pana ministra Císaře, aby nám referoval o tom bodu, který byl dosti medializován. Jde o návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu.

Jaromír Císař, ministr pro místnní rozvoj: Z toho, že jsem tady, je patrno, že vláda schválila můj návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu. V rámci této podpory bydlení bylo ministerstvem pro místní rozvoj schváleno 5028 bezúročných půjček ve výši 1 043,4 mil. korun a uzavřeno 4 843 bezúročných půjček v celkovém objemu 997,1 mil korun. Za 7 měsíců roku 1998 to bylo 3 838 smluv ve výši 767,7 mil. korun. Protože jsme zjistili, že tato bezúročná půjčka byla převážně využívána občany, kteří by stavěli i bez této půjčky, to znamená, že sloužila jako vhodný doplněk ke zdrojům těm investorům, kteří je vlastně ani nepotřebovali, provedli jsme určité úpravy. Vážeme poskytnutí bezúročné půjčky na hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.

Navrhujeme stanovit nejnižší limit úvěru na 100 tisíc korun. Zároveň se ruší podmínka, aby na účet zřízený u financující banky složil žadatel částku nejméně ve výši 10 % z ceny stavby. Alespoň však 100 tisíc korun. A tyto prostředky použil k úhradě ceny stavby nebo prokázal, že takovou částku do pořízení stavby vložil. Zároveň se mění limit velikosti bytů s cílem přiblížit možnosti získání bezúročné půjčky lidem, kteří chtějí stavět tzv. startovní byty. Vychází se z 34 m2 celkové užitkové plochy, nikoli tedy z plochy obytné. Předpokládáme, že při objemu 1 450 mil. korun uvolněných ze státního rozpočtu, bude poskytnuto 7 000 bezúročných půjček, z toho 1 700 bude poskytnuto na základě žádostí podaných do 9. června 1998, kdy, jak známo, vláda vyčerpala prostředky určené pro poskytování této půjčky.

Dále zůstává v platnosti to, že se nemění základní princip, pokud jde o určení půjčky pro rodiny s příjmy do 4-násobku životního minima. Cílem je tedy poskytnout dostupnější bydlení mladým prostřednictvím bezúročné půjčky a zajistit jim, aby mohli investovat do startovních bytů a zároveň poskytnout možnost získání bezúročné půjčky nejpotřebnějším. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Mezi další body, které zajímaly veřejnost, patří finanční zajištění odstraňování škod způsobených povodňovou katastrofou v červenci 1997. O tom vám více poví ministr zemědělství pan Fencl.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Materiál předkládaný ministrem financí na jednání vlády navazuje na materiál Kompletní hodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami. Předložený materiál podrobně dokumentuje finanční prostředky použité na likvidaci povodňových škod po povodních v roku 1997, ale také roku 1998, tvorbu zdrojů na financování těchto činností, jejich čerpání a použití.

Kdybych se pokusil o jakousi rekapitulaci, pak souhrnné škody způsobené povodňovou katastrofou v roce 1997 byly vyčísleny ve výši 62,6 mld. korun, byly v letech 1997 a 1998 uhrazeny následovně. Z rozpočtových finančních prostředků ve výši 12,2 mld. korun, z mimorozpočtových prostředků ve výši 16,9 mld. korun. To představuje celkové čerpání ve výši 29,1 mld. korun. Stát tedy uhradil do konce roku 1998 46,5 % z celkové výše škod. V roce 1999 budou dále k úhradě těchto povodňových škod využity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3,2 mld. korun, celkem tedy 32,3 mld., z toho již pro rok 1999 je určeno 1,6 mld., na potřeby jednotlivých resortů, převážně na rozestavěné akce.

Dnes vláda rozhodla o rozdělení zbývajících mimorozpočtových zdrojů ve výši 1,6 mld. korun a to tak, že ministerstvo zemědělství obdrželo 720 mil., ministerstvo dopravy a spojů 83 mil. korun, okresní úřady 200 mil. korun, půjčky občanům na bydlení 100 mil. korun, podpora podnikatelům, program rekonstrukce 100 mil. korun a rezerva 400 mil. korun. Další finanční zdroje v roce 1999 jsou obsaženy v rozpočtových kapitolách jednotlivých resortů, například v kapitole mého ministerstva je dalších 250 mil. korun. Dalším významným mimorozpočtovým zdrojem je půjčka státu od Evropské investiční banky v celkové výši 7,1 mld. korun. Z toho do konce roku 1998 bylo čerpáno 4,6 a v roce 1999 se předpokládá čerpání ve výši 2,5 mld. korun. Tyto zdroje jsou použity převážně pro obnovu infrastruktury v resortech ministerstva dopravy a spojů a ministerstva zemědělství, tedy konkrétně vodního hospodářství. Celková výše finančních podpor státu činí včetně roku 1999 více jak 40 mld. korun.

Já bych si dovolil ještě při té příležitosti velmi krátce informovat o aktuální povodňové situaci na tocích ve správě akciových společností jednotlivých povodí. Současná situace je následující. Nejhorší stav je pozorován na Cidlině, Dědině, Mrlině a Tiché a Divoké Orlici, kde byly vyhlášeny 3. stupně povodňové aktivity. 2. stupně povodňové aktivity byly vyhlášeny na úsecích Labe, na Úslavě, Klabavě, Střele, Mži, Sázavě, Skalici, Lužnici, Nežárce a na horním úseku řeky Moravy, Dyje, Svratky a Ohře. Na ostatních tocích jsou místně překračovány směrodatné vodní stavy pro 1. stupeň povodňové aktivity. V důsledku zvýšených průtoků byla dnes zastavena plavba na celé českém úseku Labe a na Vltavě v úsecích Třebenice - Modřany a Trója - Mělník. Situace na nádržích je standardní. Předpokládaný vývoj situace na většině toků - budou ještě převládat vzestupné tendence hladin a průtoků. Kulminace na horních úsecích toků se předpokládá v dnešních pozdně odpoledních, spíše večerních hodinách a v průběhu dnešní noci. Očekáváme však již mírnější vzestup hladin vzhledem k předpovídanému postupnému ubývání srážek a částečnému ochlazování. Povodňové vlny z horních úseků toků se budou propagovat do středních a dolních tratí, kde bude postupně docházet ke kulminacím. Proto se dá očekávat dosažení 3. stupně povodňové aktivity a to především na dolním Labi i na dolních úsecích Moravy, Berounky, Sázavy a Lužnice mohou být dosaženy 2. stupně povodňové aktivity. Děkuji za pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda dnes rovněž schválila návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a cenných papírech. K tomu vám více řekne ministr průmyslu pan Grégr.

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Významným segmentem vnitřního trhu, kde neustále sílí zájem podnikatelských kruhů je obchodování na komoditních burzách. Provádění burzovních obchodů je však v současnosti negativně ovlivňováno nesouladem právní úpravy pro obchodování s deriváty. V této oblasti existuje totiž rozdílné pojetí v zákoně o komoditních burzách na jedné straně a v zákoně o cenných papírech na straně druhé. Podle Zákona o cenných papírech může totiž s deriváty, a to i s těmi, které jsou vztaženy právě ke zboží obchodovanému na komoditních burzách, obchodovat pouze obchodník s cennými papíry. Ten však nemá oprávnění zase obchodovat na komoditní burze. A naopak subjekt, nebo tak, jak se říká v zákoně "dohodce působící na komoditní burze", zase nemá oprávnění obchodovat na burze cenných papírů. Čili věcný záměr zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, si dává za cíl odstranit nebo řešit uvedený nesoulad.

Je nezbytné jej vyřešit tak, aby deriváty, vztahující se ke zboží mohly být obchodovány na komoditních burzách. Jinak došlo prakticky k omezení burzovních obchodů pouze na obchody přímé, obdobně jako v normálním běžném obchodním styku. Předkládaný návrh řeší uvedené nedostatky stávající úpravy a klade si za cíl vytvořit prostor pro úplné rozvinutí všech forem burzovních obchodů tak, jak je to běžné v jiných ekonomicky, hospodářsky rozvinutých zemích. Děkuji vám zatím za pozornost...

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda dnes dále schválila návrh věcného záměru zákona, kterým se mění trestní řád. Pokud vás zajímá o co zde jde, ta připravovaná právní úprava si klade za cíl zejména výrazněji zjednodušit a zrychlit trestní řízení ve všech jeho stadiích, posílit význam stadia řízení před soudem na úkor přípravného řízení a posílit též postavení státního zástupce při výkonu dozoru v přípravném řízení a při rozhodování již v tomto stadiu řízení. Vláda poté projednávala návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o referendu. S tímto návrhem vyslovila nesouhlas, a to hlavně z toho důvodu, že předložený návrh stanoví možnost konání referenda o věcném záměru ústavního nebo jiného zákona, čili nikoli přímo o návrzích těchto zákonů. A v právním řádu České republiky je, jak víte, pojem věcný záměr ústavního zákona a věcný záměr zákona, jinými slovy není obsažen a ani ten předložený návrh ústavního zákona jej nedefinuje, čili to byl hlavní důvod, proč vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas.

Souhlas naopak vyslovila s návrhem poslance Zdeňka Jičínského, na vydání zákona, kterým se doplňují zákony stanovující některé delší předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích a zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. Zde účelem navrhované právní úpravy je vytvořit zákonnou dikci, že na občany, kteří byli sice formálně evidováni jako spolupracovníci Státní bezpečnosti, tato evidence však byla podle pravomocného rozsudku soudu neoprávněná, se hledí jakoby evidováni nebyli, čili jak říkám, vláda s tímto vyslovila souhlas. Souhlas byl též vysloven s návrhem poslanců Pavla Němce a dalších. Zde šlo o návrh na změnu zákona o dani silniční, čili ten návrh předpokládá prodloužení osvobození od silniční daně pro vozidla, která splňují stanovené emisní limity. Ta předmětná vozidla byla osvobozena do 31. prosince 1998 a návrh předpokládá prodloužení tohoto osvobození do 31. prosince roku 2000.

Vláda též navrhla prezidentu republiky, aby do funkce člena prezídia Komise pro cenné papíry byl jmenován ing. František Jakub, a to na dobu řádného funkčního období, tj. pěti let, a to s účinností od 1. dubna 1999. Vláda též projednávala návrh na jmenování přednosty okresního úřadu Beroun a s účinností od 15. března 1999 jmenuje ing. Zdeňka Štětinu přednostou tohoto úřadu. Vláda projednala a schválila i návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních podvodů. Zde cílem této dohody je především vzájemné poskytování informací o pravosti listin a písemností, které slouží k přesnému vybírání cel a daní, dále šetření a přezkoumávání, které na žádost jedné smluvní strany provádí celní správa druhé smluvní strany, včetně možnosti přítomnosti pracovníků dožadující strany na šetření. A třetím cílem této dohody je výměna informací a zkušeností z činnosti celních správ, zejména v souvislosti s podloudným dovozem zboží a nezákonným obchodem s omamnými a psychotropními látkami.

Vláda dále schválila návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ČR Miloše Zemana ve SRN. Jak víte, ta se uskuteční 8. března, čili příští pondělí. Rovněž se uskuteční oficiální návštěvy předsedy vlády Republiky Slovinsko Janeze Drnovšeka, to bude tento pátek. A pokud se týče návrhu novely zákona o daní z nemovitostí, návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí a též návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, projednávání těchto bodů bylo přerušeno. Na závěr ještě jedna informace, a to, že vládní zpráva o stavu unie bude na našem internetu zveřejněna zítra v pět hodin odpoledne. Tolik tedy na úvod a nyní již prosím o vaše otázky.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat proč byla ta novela daně z nemovitosti přerušena a co s ní bude dál a proč jste s ní nesouhlasili?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Budeme ji projednávat v poměrně krátké době, objevilo se tam detailní problém ve vztahu k vysokým školám a k jejich majetku a potom také problém ve vztahu k převodům u sportovních organizací. Čili dílčí technický problém, během krátké doby bude vyřešen a bude znovu předložena.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Kromě těchto otázek, které zmínil pan místopředseda Špidla jsou samozřejmě některé metodické otázky spojené se zdaňováním bytů, které přešly do vlastnictví občanům. Tam je to třeba vyjasnit, včetně perspektivy privatizace a samozřejmě bude třeba také zvážit ty částky, které jsou tam navrženy. Jinak samozřejmě platí to, co řekl pan místopředseda.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Jenom bych chtěl zdůraznit, že tady se nejedná o celkovou daňovou reformu, jednalo se o novelu, která byla zaměřena především ve vztahu k tomu, že se velké množství bytů dostává do osobního vlastnictví a současná právní úprava je z hlediska technického nešikovná. To byl ten hlavní problém, protože tam musí být osoba, která zastupuje ty ostatní, ručí celým svým majetkem, to je dosavadní úprava a to se ukazuje jako velmi komplikované a je třeba tuto situaci změnit. Čili to se nejednalo o zásadní reformu daně z nemovitosti, aby bylo zřejmo.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já to možná ještě upřesním časově, že se jedná o jedno zdaňovací období, to znamená rok 2000.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych se tedy zeptal na ten nový zákon o dani z nemovitosti, proč byl stažen? Pokud vím, tak pan ministr Císař proti němu velmi protestoval, to je jedna věc. A ještě druhá věc, týká se také bydlení, zda-li vláda u těch bezúročných půjček změnila něco proti návrhu ministerstva pro místní rozvoj a k tomu ještě podotázku, u těch bezúročných půjček je také stanovena doba spoření minimálně dva roky, jestli se nemýlím. Proč je toto ustanovení tam uvedeno, když samozřejmě ten člověk nedostane dřív úvěr než za dva roky?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já odpovím na tu první otázku, ten návrh zákona o dani z nemovitosti se vůbec neprojednával, byl stažen, a to na návrh ministerstva financí, který přednesl pan náměstek Hejnák, nezdůvodnil ho, čili byl stažen bez odůvodnění. A nyní již pan ministr Císař.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Tak mé odlišné názory od názorů ministerstva financí jsou všeobecně známé. Já si myslím, že ten návrh daně z nemovitosti je nepovedeným návrhem, nesystémovým, nezohledňuje určitá sociální a jiná kritéria. Návrh stanovení hodnotového základu daně považuji za nedostatečný, myslím si, že je třeba daleko hlouběji propracovat metodiku stanovení hodnotového základu daně, stejně tak promyslet, zda by nebylo vhodné oddělit daň z nemovitosti ze staveb od daně pozemkové, to znamená, zda se nevrátí k dani domovní a kromě toho si myslím, že je to nutné třeba zase samozřejmě zvážit. Bohužel to návrh neobsahoval a nezvážil ani celkové daňové zatížení obyvatelstva.

Pokud se týká té druhé otázky, změny tam prakticky nebyly žádné, byly tam některé drobné úpravy, které nám doporučila legislativní rada. V podstatě se jednalo o to jak jinak formulovat ten požadavek úvěru ze stavebního spoření, aby to bylo nejméně 100.000. A ty dva roky, to ne, samozřejmě, že lze využít překlenovacího úvěru, pokud ho dostane žadatel o bezúročnou půjčku od stavební spořitelny, ale stejně tak využít normálního úvěru po uplynutí pětileté lhůty stavebního spoření, takže pokud máte na mysli ty dva roky, samozřejmě to platí i pro překlenovací úvěr.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Ještě jednu otázku, jestli dovolíte, budou ty půjčky poskytovány od dubna nebo jak to bude?

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Navrhuje se stanovení účinnosti od okamžiku zveřejnění, pokud mám informace, tak Českomoravská záruční a rozvojová banka je připravena, peníze jsou, rozpočtové provizórium skončilo, takže je to otázka jenom techniky, která bude zveřejněna Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, kdy tedy začne půjčovat. Ale je v podstatě připravena, takže je to jenom otázka účinností vládního nařízení a jinak okamžitě jedeme.

Martin Jašminský, Hospodářské noviny: Chtěl bych se zeptat pana ministra zemědělství, jestli vláda projednala nařízení o zvýšení cel na cukr, jak bylo plánována na tento týden? Jestliže ano, s jakým výsledkem, jestliže ne, proč?

Jan Fencl, ministr zemědělství: Vláda o svém opatření týkajícího se dovozového třtinového cukru a řepného cukru, chemicky čisté sacharázy v pevném stavu a glukózy, rozhodla už 24. února 1999. Protože se jedná o první krok vlády v takto významné ochraně trhu, pak je potřeba velmi pečlivě volit procedurální kroky, které je potřeba učinit, abychom se nedostali do rozporu ve vztahu k uzavřeným dohodám, takže v současné době probíhá notifikace jak WIT, tak celní unie CEFTA, Evropská unie a vy musíte mít ještě chvíli trpělivost, než se dozvíte konečný výsledek.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Zajímalo by mě, proč byl přerušen již po druhé projednávaný návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a zajímalo by mě, z jakého důvodu byl stažen a kdy bude vládou projednán poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Takže návrh o veřejném zdraví byl stažen z jednoduchého důvodu, že se v rozboru legislativní rady vlády ukázalo, že se vyskytují ještě určité drobné duplicity mezi zákoníkem práce a zákonem o veřejném zdraví, takže důvodem je úkol během týdne ty duplicity odstranit, protože to není dobrá legislativní technika, když jsou tam duplicity. To byl tento důvod. Návrh nebyl stažen, byl přerušen, aby bylo zcela jasno. Bude předložen příští týden, během té doby se vyřeší těch pár legislativních detailů, aby ta věc byla skutečně kvalitně zpracovaná. Pokud jde o zákon o registrovaném partnerství, tak ten byl stažen na návrh předkladatelů. Předkladatelé mě neoficiálně sdělili, že chtějí ještě některé detaily dotáhnout, protože ta věc je velmi citlivá, velmi zajímavá a velmi průlomová a předkladatelky, které tam jsou podepsané usoudily, že je třeba ještě odvést trochu práce.

..........:Já by som sa chcel opítať pana ministra Grégra, že prečo až teraz sa upravuje ten zákon, či boly na to nejaké tlaky, alebo z akého dovodu sa čakalo a prečo ta siuácia bola pred tým taká, aká bola?

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Situace byla taková, že zákony jsou takové, jaké byly přijaty a samozřejmě praxe nám ukázala, že je potřeba na tuto situaci reagovat, signály byly vyslány a myslím si, že jsme začali okamžitě na těchto věcech pracovat. Věcný záměr byl dneska vládou schválen a okamžitě pokračuje práce na úpravě tohoto zákona tak, aby sloužil potřebám obchodování na komanditních burzách, čili praxe ukázala, že vlastně stávající zákony nevyhovují tomuto segmentu obchodu.

Marek Petruš, Bridge News: Já bych měl otázku na pana ministra zemědělství. Pane ministře, vy jste hovořil o tom, jaká je ta současná situace se zvednutými toky řek, Chtěl bych se zeptat, jestli hrozí riziko nějakého zaplavení zemědělských ploch, případně kde a jaký stupeň toho rizika je, že by někde mohlo dojít k nějakým poškozením zemědělských kultur?

Jan Fencl, ministr zemědělství: Já jsem se snažil velmi pečlivě informovat o pohledu vodohospodářů, to znamená pracovníků povodí akciových společností, z kterého spolu s vámi mohu vydedukovat, že se nemusí vůbec nic nepříjemného stát, ale samozřejmě nelze vyloučit, že některé ty odhady se budou vyvíjet poněkud jinak. Pokud by k tomu zaplavení došlo, tak přijde zřejmě v těch dolních tocích řek, ale v tuto chvíli toto nebezpečí reálně nehrozí.

Petr Dvořák, Zdravotnické noviny: Já jsem se chtěl zeptat pana místopředsedy Špidly na ty duplicity mezi zákoníkem práce a zákonem na ochranu veřejného zdraví. Můžete uvést nějaký příklad.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Je to otázka dílčích duplicit ochrany zdraví při práci, protože zákoník práce formuluje obecně některé věci, které jsou v zákoně o ochraně veřejného zdraví upraveny podrobně v souladu s evropskými směrnicemi, a protože by nebylo správné, aby jedna věc byl kontrolována dvěma orgány, tak se snažíme ještě těch pár dílčích věcí vyřešit tak, aby byly buď v jednom nebo v druhém zákoně, nic víc.

Jan Němec, Česká televize: Já jsem se chtěl zeptat a nebo vrátit se ještě k tomu návrhu zákona o dani z nemovitosti. Můžu tomu rozumět tak, že když pan ministr Císař vlastně nesouhlasí s tím návrhem, ani dokonce s metodou výpočtu té daně, že tedy ten zákon ještě projde nějakým zásadním přepracováním?

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Já budu na tom trvat. Pokud jsem informován, má se stát předmětem diskuse v Poslaneckém klubu ČSSD.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jsou zde další dotazy? Pokud ne, tak dnešní tiskovou konferenci končím a přeji všem hezký večer.