Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve čtvrtek 29. července 1999:

Libor Rouček, mluvčí vlády: Přeji hezké dobré ráno. Sliboval jsem vám pana Mertlíka, ale pan místopředseda vlády a ministr financí má nyní bohužel zasedání Bankovní rady. A protože nemůže přijít, zůstalo tak všechno na mně. Já začnu tam, kde jsme včera skončili. To znamená bodem, který se týkal návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů Břeclav, Jablonec nad Nisou, Karviná a Třebíč. Tam vláda s účinností od 1.srpna letošního roku jmenovala ing. Dymo Piškulu přednostou Okresního úřadu Břeclav, ing. Bohdana Tomáše přednostou Okresního úřadu Jablonec nad Nisou, ing. Karla Siweka přednostou Okresního úřadu Karviná a ing. Františka Jonáše přednostou Okresního úřadu Třebíč.

Vláda se též zabývala programem evakuace osob ze zdravotních důvodů ze Svazové republiky Jugoslávie provincie Kosovo na území České republiky a programem dobrovolné repatriace kosovských uprchlíků zpět do Kosova. Vláda schválila program evakuace osob ze zdravotních důvodů z Kosova na území České republiky, rovněž ten program dobrovolné repatriace. A uvolní pro to finanční prostředky, a to na zajištění letecké přepravy, pobytu, léčby a podmínek návratu potřebným osobám z Kosova evakuovaným ze zdravotních důvodů a jejich nejbližším rodinným příslušníkům do výše 10 miliónů korun. Na realizaci programu dobrovolné repatriace uprchlíků z Kosova a na zajištění letecké přepravy do výše 30 miliónů korun. A na zabezpečení humanitární evakuace letecké přepravy a pobytu dalších uprchlíků ze Svazové republiky Jugoslávie provincie Kosovo, kterým Česká republika v případě potřeby poskytne dočasné útočiště na svém území do konce letošního roku do výše 20 miliónů korun.

Vláda schválila i poskytnutí částky 3 miliónů korun na úhradu léčení dvou českých dětí v zahraničí. Zde se jedná o transplantaci plic ve Vídní a transplantaci jater v Hamburku. Dále se zabývala výpomocí obcím postiženým živelnými pohromami. To bylo to krupobití v okrese Tábor a Písek. Vláda se rozhodla pomoci těmto obcím a na úhradu oprav bytového fondu v kapitole ministerstva pro místní rozvoj poskytne finanční prostředky v celkovém objemu 12,6 miliónů korun.

Co se týče informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek integrovaného záchranného systému. O tom též vláda rozhodla a uložila ministru vnitra, aby v letech 2000 až 2001 zabezpečil realizaci výstavby radiokomunikačního systému složek IZS. Je to ten systém Tetrapol Matra. Nejprve, a to by se mělo stát již do poloviny příštího roku, to zabezpečení bude zde v Praze a potom se postupně rozšíří i na další území České republiky.

Vláda schválila dvě investiční pobídky. Jedna je pro firmu Celestika. Tam se jedná o investici ve výši 17,5 miliónů dolarů. Investice bude v Ráječku u Blanska, bude se jednat o výstavbu závodu na kontraktační výrobu v elektronickém průmyslu a celkově bude vytvořeno více než osm set pracovních míst. Podobně vláda schválila investiční pobídky i pro francouzskou firmu Sagem. Ta investuje na Kladně, minimální rozsah těch investic bude 10,3 miliónů amerických dolarů. Bude se jednat o vytvoření sedmi set pracovních míst, a jak již bylo řečeno, jedná se o výstavbu závodu na výrobu mobilních telefonů. U obou těchto firem, u obou těchto pobídek jde o klasické investiční pobídky. To znamená daňové prázdniny a potom poskytnutí bezúročných půjček na rekvalifikaci pracovníků a na zřízení nových pracovních míst.

Včera v noci se projednávalo i pokračování procesu privatizace Komerční banky. Tam vláda souhlasí s postoupením klasifikovaných úvěrových pohledávek Komerční banky za podnikatelskými subjekty v nominální výši 23,1 miliardy korun Konsolidační bance za úplatu ve výši 13,6 miliardy korun podle aktuálního stavu k datu postoupení s pozitivním dopadem do očekávaného hospodářského výsledku Komerční banky ve výši 9,5 miliardy korun, přičemž na celkové ztrátě ve výši 19 miliard korun se Komerční banka i Konsolidační banka budou podílet rovným dílem s tím, že 4,1 miliardy korun je kryto zástavami majetku. Vláda zároveň v této souvislosti uložila místopředsedovi vlády a ministru financí, aby pokračoval v procesu privatizace Komerční banky s tím, že inzerát na prodej bude zveřejněn v okamžité návaznosti na toto usnesení.

Vláda se rovněž zabývala použitím finančních prostředků z privatizace majetkového podílu státu v ČSOB a situací ve Fondu národního majetku. Tam vláda vzala na vědomí, že podle odhadu předběžných příjmů a výdajů Fondu národního majetku vznikne v letošním roce nedostatek peněžních prostředků ve fondu ve výši 19,4 miliard korun. A vzala na vědomí návrh řešení této situace spočívající v použití, respektive uvolnění nezbytné části vázaných peněžních prostředků získaných z prodeje akcií ČSOB. A vláda souhlasila s použitím nezbytné části těchto peněžních prostředků Fondu národního majetku získaných z prodeje ČSOB na navýšení základního jmění České spořitelny na úhradu nákladů a ztrát Konsolidační banky, případně České inkasní, na které má Fond národního majetku již uzavřené smluvní vztahy na základě předchozích rozhodnutí vlády.

Co se týče situace v ČKD Dopravní systémy, tam vláda uložila místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku, aby pověřil Konsolidační banku realizací výběrového řízení na strategického investora akciové společnosti ČKD Dopravní systémy, a to s cílem jeho ukončení 31. října 1999.

Pokud jde o situaci v ČKD Vagónce Studénka, tam vláda rovněž uložilo místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku, aby pověřil Konsolidační banku Praha spolupracovat s potenciálními investory o vstupu akciové společnosti ČKD Vagónka Studénka, a to v rámci řešení stávajících pohledávek. Ti potencionální investoři jsou čtyři minimálně, jedná se o společnost Starcar a Trans Siemens a Alstom.

Vláda se též zabývala návrhem privatizace společnosti Mostecká uhelná. Schválila privatizaci těch 46,29 %, to znamená 4 089 764 akcií té akciové společnosti Mostecká uhelná o nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii metodou přímého prodeje předem určenému vlastníku a tím vlastníkem by měla být firma švýcarská Invest Energi se sídlem ve Fleiburku.

Tolik tedy ve stručnosti k těm včerejším nejzajímavějším bodům     Autom. řádkování   a pokud máte nějaké otázky, prosím?

Josef Kopecký, Zemské noviny: Zabývala se vláda problémem přechodu počítačů na rok 2000 a případným volnem 31. prosince?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda se tímto problémem zabývala a uložila národnímu koordinátorovi, aby sledoval další etapy řešení té problematiky a ve spolupráci s resortními koordinátory a přednosty okresních úřadů předložil vládě do 15. října další zprávu o aktuálním stavu. Jinými slovy, zatím tam nejsou žádné problémy. Co se týče toho volna, vláda rozhodla, že volno nebude. Čili 31. prosinec není dnem pracovního kliku, naopak budeme všichni poctivě pracovat.

Petr Melichar, ČTK: Mě zajímá, jestli vláda rozhodla i o termínech, v jakých se má prodej těch akcií Mostecké uhelné společnosti uskutečnit a jestli jste se bavili i o ceně, za kterou se to má realizovat.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ta cena je tam stanovena, jak jsem již řekl, 1 000 Kč za akcii, čili ta dohodnutá kupní cena je 650 miliónů za ten balík. Podmínkou, to doplním, uzavření kupní smlouvy je složení celé finanční částky ve výši kupní ceny. Pokud se týče termínu, ten tam zatím pevně stanoven není.

Lucie Bradáčová, agentura Bloomberg: Vy jste nás v souvislosti s Komerční bankou zasypal čísly. My bychom si chtěli objasnit přesně, co ty čísla znamenají. Mohl byste to trošičku rozebrat, protože tam jsou čtyři čísla a jestli byste to mohl, neříkám přečíst ještě jednou, ale spíš vlastními slovy.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak jsem již řekl, jedná se o ty klasifikované úvěry ve výši 23 miliard korun. To postoupení bude za úplatu ve výši 13,6 miliard korun, pozitivní dopad do očekávaného hospodářského výsledku Komerční banky 9,5 miliard korun. A na té celkové ztrátě, to znamená 19 miliard korun, se budou Komerční banka a Konsolidační banka podílet na půl.

Lenert, Hospodářské noviny: Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste včera jednali o Tatře Kopřivnice. Případně pokud ano, k čemu jste tedy došli?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu Tatru Kopřivnice, tam to bylo uzavřené jednání, čili z toho nic říci nemůžu.

Vít Dvořák, televize Nova: Já bych měl dotaz ohledně přednosty v Karviné. Proč byl jmenován pan Karol Siwek, když byl podle bodového hodnocení komise ministerské až na druhém místě?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se týče přednostů a konkrétně pana Siwka, tam to ministerstvo vnitra oddůvodnilo tím, že pan Siwek má bohatou praxi ve veřejné správě, dobrou zkušenost vedením kolektivu, zná situaci v regionu, má vysokoškolské vzdělání. To je to odůvodnění.

Denisa Svobodníková, ČTK: Chtěla jsem se zeptat, zabývala se vláda také tím pozastavení v platnosti toho nařízení, kterým se snižuje o 3 % ta obchodní přirážka na léky, na distribuci léků, která měla platit od 1. srpna.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Tím se vláda nezabývala.

Denisa Svobodníková, ČTK: Potom jsem se chtěla zeptat, jestli můžete nějak víc přiblížit všechny osoby těch nových přednostů okresních úřadů a jejich stranickou příslušnost. A třetí otázka by byla na ty programy repatriaci a evakuaci těch kosovských Albánců. Nějaké časové etapy, v kterých by se měly uskutečnit a kolika lidí by se měly oba programy týkat.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže co se týče těch přednostů, pan ing. Piškula má Vysokou školu Báňskou v Ostravě, odbor národohospodářského plánování. Ministerstvo vnitra tuto nominaci oddůvodňuje tím, že zná velice dobře problematiku okresu, má zkušenosti s vedením kolektivu a potřebné vlastnosti pro vedení okresního úřadu. Co se týče pana ing. Tomáše, ten má Fakultu stavební, dobré znalosti a bohatou praxi v oblasti veřejné správy a je velice dobře seznámen se situaci v okrese a na okresním úřadu. Pan ing. Tomáš pracuje na okresním úřadě v Liberci od roku 1991, byl tam vedoucí referátu vlastně od toho roku 1991. Pan ing. Jonáš má Vysokou školu zemědělskou. Opět je to oddůvodněno tím, že má bohatou profesní praxi, zkušenosti s vedením kolektivu a praxi ve veřejné správě. Co se týče stranické příslušnosti, o tom se v tom materiálu nemluví. Ta druhá otázka byla na uprchlíky z Jugoslávie. Pokud se týče těch těžce zdravotně postižených, tam v těch krizových oblastech je přibližně 350 lidí. A vláda České republiky se snaží a bude snažit prostě těmto lidem pomoci. Co se časového upřesnění týče, tam pohyb v obou směrech prostě blíže upřesněn nebyl. Co se týká té repatriace, tam zase prostě ministerstvo vnitra se bude snažit vyhovět přáním těch uprchlíků a podle situace v té oblasti nebo v místě jejich původního bydliště, prostě jim pomoci tak, aby se mohli co nejdříve vrátit.

Tomáš Ventura, Mladá fronta Dnes: Jenom dvě otázky ještě k jednotlivým termínům. U Komerční banky jste říkal, že inzerát bude zveřejněn v okamžité závislosti na usnesení. To znamená, že to bude tento týden nebo jestli se to dá nějak upřesnit.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano, mělo by to být co nejdříve. Jakmile to usnesení bude podepsáno, to vždycky trvá tak dva, tři dni, protože to musí podepsat předseda vlády a ten příslušný ministr. Pak by to mělo být zveřejněno na internetu.

Tomáš Ventura, Mladá fronta Dnes: Druhá otázka k Vagónce Studénka, jestli tam je taky podobně jako u dopravních systémů stanoven nějaký konkrétní termín, do kterého by měla Konsolidační banka nějak s těmi investory uzavřít.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu Vagónku Studénka, tam ten termín není. Ale opět předpokládá se prostě, že místopředseda vlády vstoupí ve spolupráci s Konsolidační bankou co nejdříve do jednání s potencionálními investory. Zatím to jsou minimálně čtyři, jak jsem se již zmínil.

Tomáš Ventura, Mladá fronta Dnes: Pane Roučku mohl byste vysvětlit, proč vláda rozhodla, že volno nebude na silvestra? Jaké argumenty pro to má? Například v té zprávě Česká národní banka se vyslovuje pro to volno. Konec konců, stejně většina lidí pracovat nebude, tak proč?

Libor Rouček, mluvčí vlády: To mícháte dva problémy. Jeden je ten počítačový problém, druhý je otázka oslav roku 2000. Vláda se zabývala tím počítačovým problémem a dospěla k názoru, že se to netýká všech sektorů národního hospodářství. Protože v některých sektorech, ve spoustě podniků, třeba počítače nemají. Tak je zbytečné, aby byli doma. Čili ty banky si to budou muset řešit prostě podle svého uvážení a nějakými vnitřními předpisy, pokud budou chtít mít volno v ten den.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže vidím, že další otázky nejsou. Děkuji vám a přeji hezký den.