Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 27. září 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, vítejte na další tiskové konferenci po zasedání vlády. Vláda dnes skončila asi v 15:45, takže vás budeme informovat o všech bodech jejího jednání. Nejprve však promluví premiér a poté ministr vnitra o bezpečnostní situaci v souvislosti s výročním zasedáním MMF a Světové banky.

Miloš Zeman, předseda vlády: Dámy a pánové, vláda samozřejmě zasedala ve Strakově akademii a nepodlehla psychóze masových demonstrací obkličujících jednotlivé vládní nebo jiné budovy. Je samozřejmé, že jsme se jako jedním z asi 30 bodů našeho zasedání zabývali i bezpečnostní situací. Vláda ocenila zásah bezpečnostních jednotek v Praze, vyjádřila podporu ministru vnitra a vyjádřila poděkování všem, kdo zasahovali, za profesionální práci.

Dnes ráno jsem si před zasedáním vlády prolétl titulky našich velmi dobře informovaných novin, podle nichž v Praze zuří válka. Chtěl bych konstatovat, že jestliže počet demonstrantů odhadovali organizátoři těchto akcí na 50 tisíc a policie na 20 tisíc, pak skutečný počet byl přibližně 12 tisíc. Jsme samozřejmě rádi, že nedošlo k tragickým incidentům, jsme rádi, že nedošlo ani k vážným zraněním a chtěl bych naprosto vážně prohlásit, že i když respektujeme právo na vyjádření odlišných názorů, tak že dlažební kostka nebo hůl rozbíjející výkladní skříň není projevem odlišného názoru, ale je projevem názorové bezmocnosti. Jak vás za chvíli bude informovat ministr vnitra, během noci a dnešního dne bylo předvedeno přibližně 500 osob a pokud jsem správně informován, dnešní Praha již byla klidná.

Dovolte mi na toto téma ještě dvě poznámky. Za prvé jsem velice rád, že účastníci těchto zasedání vesměs vyjadřovali vysoké ocenění týkající se organizace zasedání MMF a Světové banky. Za druhé, vzhledem k tomu, že dnes již demonstrace ve větším rozsahu nepokračovaly, lituji ty, kdo budou muset více psát nikoli o těchto demonstracích, ale o tom, o čem Světová banka a MMF skutečně jednají. Chápu, že je to intelektuálně náročnější, ale možná, že je to i informačně hodnotnější.

Vláda se samozřejmě zabývala desítkami dalších bodů, o nichž vás bude informovat Libor Rouček, ale jako jistý protipól tomuto kouzlu okamžiku bych rád uvedl některé materiály, které vláda projednávala v souvislosti s podporou našim zemědělcům, materiály, které jsou nudné, ale které budou mít dlouhodobý a věřím, že i pozitivní efekt na rozvoj našeho zemědělství. O těchto materiálech vás bude informovat ministr zemědělství.

Zcela závěrečná poznámka. Doporučuji našim novinářům, aby si přečetli články svých jistě méně erudovaných kolegů v zanedbatelném deníku, který se jmenuje Financial Times a který ve včerejším vydání hodnotí výsledky dvou let této vlády. Děkuji vám za pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já také děkuji a nyní požádám ministra vnitra pana Grosse.

Stanislav Gross, ministr vnitra: Dámy a pánové, já bych využil této příležitosti k tomu, abych upřímně poděkoval tak, jak je v usnesení vlády, všem zasahujícím jednotkám nejen policejním, ale to, co bych zde chtěl zdůraznit, i příslušníkům hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a těch okolních okresů, kteří byly do Prahy povoláni k řešení situace a stejně tak bych chtěl pochválit i tu meziresortní spolupráci, která vůbec v průběhu bezpečnostních opatření byla, protože to patří na úroveň vlády.

Velice dobře se spolupracovalo se Záchrannou službou hlavního města Prahy, s ministerstvem zdravotnictví, velice jsem byl spokojen se spoluprací ministerstva obrany, jejichž lidé nám nesmírně pomáhali při obsluze techniky, tak i na zbytku republiky, kde vykrývali ty chybějící početní vztahy a také byla velice účinná spolupráce všech zpravodajských služeb, což ne vždycky bývalo pravidlem, kdy všechny čtyři zpravodajské služby spolu dokázaly efektivně spolupracovat a dávat nám efektivní informace, podle nichž jsme se mohli připravovat na jednotlivé události. Takže si myslím, že to je z vládního hlediska důležité, že se podařilo vytvořit dělnou atmosféru napříč resorty a ukázalo se to jako skutečně efektivní.

Na půdě vlády bych chtěl poděkovat ještě za jednu věc, a to, že vláda vyslyšela, když jsem někdy před dvěma, třemi měsíci přišel s požadavkem na dovybavení Policie ČR nezbytnými prostředky. Kdyby v té době vláda podlehla té atmosféře, že to je zbytečné vyvolávání nějakých představ - a ta atmosféra tady byla - tak ta situace by byla daleko horší. Myslím si, že - aniž by to kolegové očekávali - se na půdě vlády sluší, abych za toto poděkoval, protože jsme skutečně byli schopni v těch posledních týdnech a měsících dovybavit policii tak, aby byla schopna tu situaci zvládnout. Samozřejmě, že vždy je v tomto směru co zlepšovat, ale to základní se v těch posledních týdnech a měsících podařilo a bez toho rozhodnutí vlády by to prostě možné nebylo.

Jinak situace v Praze je relativně stabilizovaná, jediné problémy jsou kolem náměstí Míru. My jsme se snažili nedopustit, aby na závěr těch událostí došlo k nějakému zbytečnému použití hrubé síly, i když možná leckdo byl nakloněn nějakému drastičtějšímu řešení, takže je v tuto chvíli situace taková, že nyní není porušován zákon, protože shromáždění na náměstí Míru bylo ohlášeno až do 20 hodin. Pokud toto bude pořadateli respektováno, tak policie nebude mít důvod, pokud nedojde k nějakým mimořádnostem, k zákroku. Pokud ta situace po 20 hodině bude taková, že začne docházet k porušování zákona, tak policie je samozřejmě připravena řešit věci podle práva. To je ode mne vše.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji a přejdeme k podpoře zemědělství - pan ministr Fencl.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Dámy a pánové, já vám přeji hezké odpoledne. Velmi bych si vážil , kdybych přitáhl vaši pozornost k této problematice, která, jak už řekl premiér, není v daný okamžik příliš atraktivní. Přesto vás chci informovat o tom, že vláda svým nařízením rozhodla o použití prostředků ve výši 557 milionů korun - zdroj je rozpočet pozemkového fondu a peníze jsou směrovány následujícím adresátům:

  • 200 milionů korun pro ministerstvo pro místní rozvoj na Program obnovy venkova
  • 220 milionů korun pro ministerstvo zemědělství k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí
  • 130 milionů korun pro Státní zemědělský intervenční fond k řešení přebytků mléčného tuku
  • 7 milionů korun Českému svazu včelařů pro zpracování tuzemského surového medu pro podporu řešení trhu s medem v ČR.

Všechna tato rozhodnutí směřují k vytvoření standardního prostředí ve kterém pracuje EU, prostředí společné zemědělské politiky. Všechny prostředky jsou směřovány ještě do tohoto roku a budou v letošním roce využity.

Druhé nařízení vlády, které dnes vláda projednala a schválila je nařízení vlády, které řeší podpůrné programy zemědělství poskytované podle §2 zákona o zemědělství pro rok 2001. Pro vaši informaci tyto přímé a nepřímé podpory předkládá vláda současně se zákonem o státním rozpočtu. Já vás chci informovat o tom, že rozhodla o užití prostředků ve výši 1 miliarda 765 milionů na podporu přímou a 275 milionů jako kapitálové výdaje a 2 miliardy jako podporu nepřímou.

Snad jen pro orientaci je zde například dotační titul na obnovu vinic, chmelnic a ovocných sadů ve výši 180 milionů, je zde podpora dojných krav a krav bez tržní produkce mléka, ale také nepotravinářské využití zemědělské podpory, tzn. podpora využívání ekologických paliv ve výši 500 milionů. Jsou zde prostředky a tituly pro udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, ale také rostlin. Vláda též rozhodla o použití 35 milionů korun na podporu chovu starokladrubského koně, což je dnes vlastně kulturní památka a je to záležitost, která nemá ve světě obdobu. Sanovala také v patřičné výši nákazový fond a dotace zemědělského pojištění, poradenství a vzdělávání a podporu vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců. Tolik informace z mé strany.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji a já v tom úvodním kole ještě zmíním 3 body. Ten první se bude týkat třetího a posledního nařízení vlády, které dnes vláda schválila. Tímto nařízením zvýšila částky redukčních hranic pro výpočet důchodu. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 bude činit 12 655 korun, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0620 a částky pro stanovení výpočtového základu se upravují tak, že částky 6 300 korun se zvyšují na 6 600 korun a částky 14 200 korun se zvyšují na 15 300 korun. Toto nařízení nabude účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Vláda dnes projednávala též jeden návrh věcného záměru zákona o kolektivním investování. Nejdůležitější body této právní úpravy ve srovnání s tou stávající budou takové, že bude upravovat další podoby kolektivního investování doposud naším právním řádem neupravené, bude upravovat podmínky podnikání zahraničních institucí kolektivního investování u nás a zároveň podmínky českých institucí na území jiných států a bude doplňovat úpravu investičních fondů s tím variabilním základním kapitálem. Tolik ty nejdůležitější změny, co se týče této předlohy.

A konečně se ještě zmíním o návrhu na sjednání protokolu k evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR a evropskými společenstvími o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. Za tímto poněkud nudným názvem se skrývá jedno významné sjednání, a to, že bude do značné části usnadněná výměna zboží mezi naší republikou a Evropským společenstvím, a to hlavně co se týká strojního zařízení, výtahů, osobních ochranných prostředků, elektrických zařízení, elektromagnetické kompatibility, teplovodních kotlů a podobně. Jinými slovy našim exportérům to umožní jasnější, rychlejší a pohotovější přístupy na západní trhy.

Pokud se týká bodů, na které jste mnozí z vás čekali, tzn. privatizace a restrukturalizace energetických společností a rafinérsko-petrochemického průmyslu, tyto body byly odloženy na příští týden, protože, jak víte, pan ministr Mertlík je dnes v Kongresovém centru a u takto důležitých bodů chce být přítomen.

Tolik tedy na úvod, pokud máte dotazy k těm dalším bodů, tak samozřejmě rádi odpovíme, ale nyní již předávám slovo vám.

Jiří Kubík, Mladá fronta Dnes: Já bych se chtěl zeptat pana ministra Grosse, jak on se dívá na ty názory, že včera večer se policie plně soustředila na ochranu zdraví kongresmanů a vlastně nemonitorovala ten přesun demonstrantů do centra města, a potom už jenom ty pořádkové síly tam přihlížely tomu vandalismu. Jestli tedy ty síly těch těžkooděnců, jak říkáte, neměly být rozloženy trochu jinak.

Stanislav Gross, ministr vnitra: Já tento názor zásadně odmítám, protože ono je to o tom, kolik prostředků a sil má policie k dispozici. Nejde o to, že by nebyl monitorován ten pohyb, protože jde především o ten pohyb na Václavském náměstí, ale měl-li jsem si vybrat mezi tím riskovat zdraví, a obávám se, že po těch událostech i životy, policistů, kteří neměli ochranné prostředky jako těch 1300 tzv. těžkooděnců, tak jsem souhlasil s tím, aby se před tímto davem stahovali. Pokud policie bude mít víc takovýchto těžce vystrojených policistů, tak pak samozřejmě byli bychom schopni zvládat i tyto situace. Ale vy všichni víte, jak obtížné bylo připravovat policii alespoň do toho stavu, v jakém připravena byla a kdo všechno neustále zlehčoval ty přípravy, které dělány byly.

Takže obávám se, že kdybych přišel s žádostí o dalších 90 miliónů korun na takovouto výbavu, měl bych s tím velké problémy takovýto návrh ustát. Bylo to samozřejmě o tom, že nuselský most a Kongresové centrum musely být hlídány po celou noc, protože tam byly taky poměrně početné skupiny lidí, kteří se před tím podíleli na útocích na policisty, takže kdybychom ty síly oslabili, tak by nepochybně se mohlo stát to, co bylo cílem těch útoků, to znamená obsazení Kongresového centra. I kdyby třeba do centra proniklo jenom 50, 100 aktivistů, tak by dosáhli svého cíle. Takto cíle dosaženo nebylo. Zbytek sil a prostředků byl dislokován tam, kde probíhaly některé jiné akce a co se týče Václavského náměstí, tak v okamžiku, kdy jsme měli dostatek sil k dispozici, tak Václavské náměstí bylo vyklizeno poměrně rychle.

Prostě je to o těch možnostech. Já samozřejmě bych byl také rád, kdybychom měli 4 tisíce takto vystrojených policistů, pak by ta situace byla jiná. Ale obávám se, že to už by se mluvilo mnohem víc o policejním státě, než den před zasedáním Mezinárodního měnového fondu.

Jana Kolomazníková, Mladá fronta Dnes: Já mám prosbu na pana premiéra o jeho reakci na informaci, kterou máme od policie, že dnes byl obviněn v kauze Olovo pan Šíma z trestného činu pomluvy.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já zaprvé o této záležitosti nic nevím, jediná zpráva, snad z ČTK uvádí, že byly obviněny tři osoby, pokud se nemýlím, ale jejich jména nebyla uvedena. A přiznávám se, paní redaktorko, že kromě bezpečnostní situace v Praze a jednání se zahraničními investory se zabývám otázkami daňové politiky, problematikou podpory nedojných krav a mnoha dalšími otázkami, které pokládám za důležité a kauza Olovo, která, a já to chápu, zajímá vás, mě nezajímá. To je věc vyšetřovatelů, nikoli ministerského předsedy.

BBC: Následuje dotaz v angličtině ohledně zásahu policie

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já jsem se chtěl zeptat pana ministra Grosse. Pan premiér řekl, že bylo předvedeno nebo zadrženo 500 lidí, co s nimi je nebo jak dlouho budou zadrženi, popřípadě kolik z nich bylo propuštěno a jak se tedy bude dále pokračovat. Mluvilo se asi o 12 tisících demonstrantech, kolik jich je tady asi teď. Má tyto odhady?

Stanislav Gross, ministr vnitra: Některá čísla jsou dosti proměnlivá. Co se týče těch předvedených osob, je to různé, někteří z nich jsou obviňováni z přestupků, to je poměrně velké množství, dovolil bych si říct, že velká většina. Samozřejmě přestupek není důvod k tomu, aby na někoho byla uvalena vazba. Jsou tam ale i lidé, u kterých je podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele, případně výtržnictví, tam je návrh na vzetí do vazby. Týká se to, pokud vím, v tuto chvíli dvou cizinců a jednoho občana České republiky. Někteří cizinci, pokud budou splňovat podmínky zákona, tak je dokonce možné, že budou umisťováni v některých zařízeních pro cizince, ale to jsou všechno věci, které jsou policejní rutinou v případě, kdy se zde třeba objeví cizinec, u něhož například se dá velice těžce identifikovat jeho totožnost.

Co se týče odhadu demonstrantů, já si v tuto chvíli netroufnu odhadovat, protože v současné době je velká skupina pouze na Václavském náměstí. Tam je to řádově něco kolem 400 demonstrantů, to není žádné velké číslo. Po Praze se pohybuje poměrně velké množství malých skupinek, ale to už je spíš jenom odhad, jestli to jsou ti lidé, kteří se včera účastnili těch protestních akcí nebo nejsou. Takže po Praze je relativní klid v tuto chvíli a policie získala nad Prahou víceméně naprostou kontrolu možná ještě před půlnocí včerejšího dne.

Marcela Fialková, ČTK: Mě by zajímalo, jak dopadl bod č. 1, to bylo obsazení výboru Fondu bydlení. Jestli tam jsou už nějaké konkrétní osoby, a když tak jaké, které budou tvořit ten výbor. A potom jestli v rámci toho bodu se mluvilo i o tom, jak to bude s tou částkou zhruba 1,25 miliardy korun, která měla původně každoročně do toho fondu nějak plynout a teď snad ani ministerstvo pro místní rozvoj nechce. Jak vlastně bude naplňován ten fond?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda projednávala návrh statutu státního Fondu rozvoje bydlení. Ten bod byl schválen, čili existuje statut Fondu. Nevím, jestli ho máte, pokud budete chtít nějaké podrobnosti, je to tady.

Pokud se týče členů výboru, tak tam od 1. října byli jmenováni pan ing. Hejtmánek, ing. Kovář, ing. Prokop, ing. Váňa, pan doktor Gregara a Stanislav Antoniv.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já bych odpověděl na druhou část vaší otázky. Vláda přerušila projednávání rozpočtu Fondu bydlení, protože jsme naprosto jasně konstatovali, že existuje platné usnesení vlády, které tomuto fondu přiděluje 6 miliard korun z prostředků výnosu privatizace, podobně jako je tomu u Fondu dopravy.

Je samozřejmě nutné, aby rozpočet tohoto fondu ještě schválil parlament. Nejde tedy o 1,5 miliardy, ale o 6 miliard, mohu-li upřesnit vaše čísla, a i když to prošlo bez naprostého mediálního povšimnutí podle zásady čím důležitější téma, tím menší mediální pozornost a samozřejmě naopak, chtěl bych vyjádřit svoji upřímnou radost nad tím, že již v tomto roce doprava dostává dodatečných 10 miliard korun, což samozřejmě znamená urychlení prací na rekonstrukci vozovek, na rekonstrukci infrastruktury a i když je to šedivé a nudné téma, je podle mého názoru mimořádně důležité.

Žďárský, ČTK: Chtěl bych se zeptat na bod č. 6 - na zprávu o kapitálovém trhu za rok 1999.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Bod č. 6 - zpráva o kapitálovém trhu. Ta zpráva byla vzata na vědomí a vláda uložila ministru financí, aby ve spolupráci s panem Jakubem, čili s předsedou Komise pro cenné papíry, zpracovali harmonogram dalšího postupu práce ke zkvalitnění českého kapitálového trhu. Mají na to dva měsíce, čili do 30.11.

Pokud se té zprávy týče, tak tam se dá říct, že tím nejdůležitějším procesem, který v loňském roce na kapitálovém trhu probíhal, byla revize licencí obchodníků s cennými papíry investičních společností a obou organizátorů trhu, čili jak burzy cenných papírů, tak i RM systému. Protože, jak víte, ta předchozí licenční politika ministerstva financí ČR z předchozích let, čili mezi lety 1993 - 1995, 1996, byla vedena takovým tím falešným liberalismem, takže na trhu působilo v poměru velikosti naší země a vůbec velikosti ekonomiky, obrovské množství mnohdy velmi netransparentních subjektů a většina z nich nesplňovala ani ty nejzákladnější nebo nejvolněji definované požadavky ohledně způsobilosti poskytovat tržní služby. Jinými slovy, v loňském roce došlo ke značnému zlepšení, z původního počtu obchodníků s cennými papíry zbyla asi jen jedna čtvrtina. Je to dnes mnohem průhlednější a samozřejmě se postupně obnovuje důvěra v kapitálový trh. Není to proces řekněme dnů, týdnů ani měsíců, je to běh na dlouhé trati, je to dlouhodobá záležitost a ta důvěra se přece jenom obnovuje. Jinými slovy, činnost jak Komise pro cenné papíry, tak situace na českém kapitálovém trhu, dá se říci, se značně zlepšily.

Reuters: Já mám ještě otázku na pana ministra vnitra, jestli má nějaký odhad škod způsobených těmi včerejšími demonstranty.

Stanislav Gross, ministr vnitra: Kdybych tady teď říkal nějaká čísla, tak by to ode mě nebylo seriózní. Já jsem viděl zprávu o škodách, bylo to tuším v rádiu nebo v ČTK, teď se nechci nikoho dotknout, že na Praze 2 byly škody za 5 miliónů korun. Hovořil jsem ale se starostou městské části Prahy 2 při těch událostech v Anglické ulici a ten mi říkal, že toto číslo nepochází od nich, takže to neumím potvrdit, to se budete muset ptát jinde. Zaslechl jsem informaci, a teď nevím jestli z veřejných nebo neveřejných zdrojů, že McDonald vyčíslil ty ztráty na 3 milióny korun. Ale to jsou skutečně údaje, podle mého názoru, které v tuhle chvíli příliš velkou kvalitu nemají. Ona spousta věcí se bude dávat ještě dohromady a opravdu ty škody, omlouvám se, ale to není teď to nejdůležitější pro nás, protože ty škody se mohou vyčíslit postupně.

Lidové noviny: Já mám otázku na pana ministra vnitra ještě na ty včerejší incidenty na Václavském náměstí. Vy se tedy nedomníváte, že došlo k nějakému zanedbání nebo chybě, že ti tzv. těžkooděnci byli nasazeni například na Výstavišti a nebyli na Václavském náměstí, a zhruba jednu hodinu tam nechali ty aktivisty řádit.

Stanislav Gross, ministr vnitra: V žádném případě nebyla chyba v rozhodování, protože ochrana zdraví a života má vyšší prioritu, nežli ochrana majetku. Prostě ty priority při rozhodování jsou stanovovány různě a samozřejmě, že víme, že terčem těch útoků byli v první řadě lidé, kteří jsou zde hosty na výročním zasedání a policie pokud by nebyla schopna ochránit zdraví, případně dokonce i životy těchto lidí, tak samozřejmě by to bylo totální selhání. Ale znovu říkám, že teď se to může rozebírat z nejrůznějších úhlů, po bitvě bude tisíce generálů, ale já velícím důstojníkům nebudu v tomto směru nic vyčítat, určitě ne.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže tohle byla poslední otázka a poslední odpověď. Děkujeme vám a přeji hezký a klidný večer.