Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 22. března 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Schůze vlády dnes byla o něco kratší, skončila o půl čtvrté, vláda měla na programu celkem 20 bodů a projednala je všechny. Začneme návrhy zákonů. Jako první byl projednáván návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti. K tomu ministr obrany pan Vetchý.

Vladimír Vetchý, ministr obrany: Dobrý den, dámy a pánové. ČR v souvislosti s přijetím a členstvím v organizaci Severoatlantické smlouvy postupně naplňuje standardy běžné v členských státech. V oblasti obranné standardizace se proto v zákoně vymezují procesy a postupy související s přijímáním a promítnutím standardizačních dohod a vydáváním českých obranných standardů. Právní úprava v oblasti katalogizace zahrnuje především zavedení jednotného systému katalogizace výrobků v návaznosti na kodifikační systém NATO, který umožní jednoznačný a mezinárodně srozumitelný popis o přidělení katalogizačního čísla.

Dále se vymezuje postavení mimoresortních uživatelů jednotného systému katalogizace výrobků, agentur a dodávání výrobků. K zabezpečení těchto nových činností se zákonem navrhuje zřídit úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti jako správní úřad s celostátní působností. Úřad bude podřízen ministerstvu obrany a bude napojen na jeho rozpočtovou kapitolu. Bude zabezpečovat procesy v souvislosti s přijímáním standardizačních dohod NATO a tvorbou českých obranných standardů. Je nutné si uvědomit, že v současné době je mezinárodní obchod s výrobky určenými pro obranu státu respektive obchod s vojenským materiálem, zejména s členskými státy NATO, stále více podmiňován katalogizací výrobků a státem garantovaným ověřováním jejich jakosti. Z tohoto pohledu se tak tímto zákonem vytváří podmínky pro zapojení českého obranného průmyslu do mezinárodních vývojových a výrobních programů a obchodu. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já též děkuji. Ministr zemědělství pan Fencl dnes předkládal dva návrhy zákonů, oba dva byly schváleny, ten první se týkal přeměny akciových společností Povodí na státní podniky a ten druhý, to byla novela zákona o hnojivech. Prosím.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Děkuji. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Ten první zákon se jmenuje zákon o správách Povodí. Vláda mně uložila 29. listopadu, abych ve spolupráci s ministrem životního prostředí předložil návrh legislativní úpravy transformace stávajících akciových společností Povodí na státní podniky.

Při přípravě zákona jsem vycházel z principu, že dnem účinnosti zákona se zruší dosavadní společnosti Povodí bez likvidace a přemění se na státní podniky. Těmto státním podnikům vznikne k převedenému majetku ve výši kmenového jmění uvedeného v zákoně právo hospodaření. Zákon obsahuje veškeré náležitosti, zakládací listiny a kromě úpravy týkající se dozorčí rady a nakládání s určeným majetkem zákon předpokládá, že počínaje dnem účinnosti se bude postavení, právní poměry a činnost nových subjektů řídit zákonem o státním podniku.

Tento zákon obsahuje též přechodná a závěrečná ustanovení týkající se kontinuity funkce stávajícího ředitele, předsedy představenstva dozorčí rady, řeší rovněž příslušné zápisy v obchodním rejstříku a katastru nemovitostí. Z důvodu právní čistoty chceme u nových subjektů dosáhnout některých specifik odlišných od zákona o státním podniku, nejedná se totiž v pravém slova smyslu o transformaci na státní podniky, ale na státní vodohospodářské organizace svého druhu, které se budou jmenovat Správa povodí, jejichž právní poměry, činnosti a postavení se přiměřeně budou řídit zákonem o státním podniku.

Druhý zákon, který jsem předkládal a vláda schválila, je zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Cílem tohoto zákona, kterým se mění citovaný zákon o hnojivech je potřeba zajištění sblížení právní úpravy hnojiv s právem Evropského společenství a potřeba přepracování některých formulačních úprav zákona, které působí problémy při jeho aplikaci.

Návrh zákona zejména vypouští jako nadbytečné národní specifikum ustanovení o směsích hnojiv, které nemá oporu v právech Evropského společenství, prodlužuje lhůtu nezbytnou pro rozhodnutí o registracích netypového hnojiva, pokud registrační řízení vyžaduje provedení tzv. biologických zkoušek ve skleníku či jinde nebo jiné drobné úpravy.

Do návrhu zákona bylo zapracováno ustanovení umožňující označení určitých hnojiv jako hnojivo Evropského společenství, hnojivo ES, které nabývá účinnosti dnem vstupu ČR do EU. Návrh zákona je koncipován jako plně slučitelný s úpravou v EU, před vlastním vstupem do EU budou převzaty pouze metody zkoušení tzv. detonační odolnosti hnojiv, která jsou na bázi dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku. Příslušné metody zkoušení detonační odolnosti pak budou zapracovány do právního řádu prováděcím právním předpisem. Tolik k tomuto zákonu, děkuji za vaši pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já také děkuji. Ministr průmyslu a obchodu předkládal jednu novelu zákona, ato o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv. Potom vás seznámí s jedním velmi důležitým bodem, kterým je návrh na rozšíření podmínek programu Rekonstrukce, na podporu podniků postižených povodněmi v letošním roce. Důležitý je i návrh investičních pobídek pro firmu Glaverbel, protože, jak víte, vloni do ČR přišlo vůbec největší množství zahraničních investic. Je to z velké části zásluhou investičních pobídek a s tou další vás za chvíli pan ministr seznámí.

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Dobrý večer dámy a pánové. Pan Rouček už vlastně uvedl první novelu návrhu zákona, kterou jsem předkládal, tzn. barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a opatření, která s tím souvisí. Jedná se o návrh novely zákona č. 136/1994 Sb., ve znění zákona č. 95/1996 Sb. Potřeba vypracování této novely vyplývá jednak z novely zákona o spotřebních daních č. 22/2000, která by měla vstoupit v platnost 1. dubna tohoto roku a z postupného slaďování českých právních norem s legislativou EU. Samozřejmě, že to slaďování se zákonem o spotřebních daních tak, jak je to tady administrativní cestou řečeno, má značný význam, když si jenom připomeneme třeba kauzu lehké topné oleje a podobně.

Tato předkládaná novela nově definuje pomocí kódů celního sazebníku jednak paliva a maziva, která se musí dle tohoto zákona barvit a značkovat a jednak paliva a maziva, která se barvit a značkovat nesmí, tzn. i z hlediska třeba technického použití. V podstatě se jedná o technickou novelu zákona. Jedná se o sjednocení české legislativy se standardními postupy států Evropského společenství, u nichž je maximálně využívána mezinárodně platná klasifikace zboží pomocí kombinované nomenklatury EU a také, jak už jsem řekl, o sladění tohoto zákona s naším zákonem o spotřebních daních. Tolik k této technické novele, která je, myslím, důležitá a významná.

Dále zde byl zmíněn program Rekonstrukce na podporu podniků postižených povodní a tento program byl vlastně rozšířen o rok 2000. Víte, že březnové povodně způsobily vážné škody v podnicích na zaplavených územích. Obnova podnikání je nákladnou záležitostí a v mnoha případech často ohrožuje samotnou existenci postižených podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu, na základě zkušeností s odstraňováním následků povodní v letech 1997 ? 1998, navrhuje pokračování respektive prodloužení státní podpory při obnově postižených podniků. Program Rekonstrukce, který byl vyhlášen ministerstvem průmyslu a obchodu v uplynulých třech letech, byl, podle názoru postižených podniků, dobrým nástrojem pomoci při obnově podnikání a zároveň významně přispěl k rozvoji celých povodněmi postižených regionů. Na podpory z tohoto programu bylo prozatím vyčerpáno celkem 1,4 miliardy korun.

Předloženým materiálem se navrhuje rozšíření programu Rekonstrukce na podporu podniků postižených povodní i v letošním roce. Původní program tak, jak byl schválen jednotlivými usneseními, umožňoval pouze pokračovat v odstraňování     Autom. řádkování   následků škod z roků 1997 ? 1998 a podstata navrhovaného rozšíření spočívá v určení okresů, na které se v roce 2000 vztahuje. Je to dnes 19 okresů tak, jak byly vytipovány i ministerstvem životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu z vlastní kapitoly na tento program uvolňuje 60 milionů korun. Chtěl bych říct, že to jsou prostředky, které jdou ve prospěch získávání a dotace úrokových sazeb z úvěrů a byl to program, který byl v minulosti velmi pozitivně vnímán a velice pozitivně hodnocen. To, že jsme v tomto případě rychle rozhodli o státní pomoci ve prospěch podnikatelské sféry považujeme za prioritu a věříme, že tento program bude jednak využíván a že prospěje dobré věci.

Poslední věc, která tady byla zmíněna: Je to jedna - nechci říct z posledních, protože ještě přijde několik dalších - z investičních pobídek, protože, jak víte, od 1. května platí nový zákon o investičních pobídkách, to znamená, že investiční pobídky dostanou zákonný rámec, zákonnou podobu a je to celkem velice důležitý krok, protože zdůvěryhodňuje české podnikatelské prostředí, zdůvěryhodňuje podnikatelské investování v ČR.

Takže dnes byl ke schválení předložen návrh investiční pobídky firmě Glaverbel Czech a.s. Žadatel o investiční pobídky, společnost Glaverbel Czech a.s., původní název, jak asi pamatujete, byl Glavunion, vznikla v roce 1990 jako dceřinná společnost Sklounionu a v roce 1991 uzavřela smlouvu o založení společného podniku s belgickým Glaverbelem. Obrat této firmy v roce 1999 představoval přibližně 5,9 miliardy korun, což je, na české prostředí, částka poměrně úctyhodná a investiční projekt této firmy je dalším projektem na rozšíření její výroby. Glaverbel Czech má v úmyslu vybudovat nové kapacity a v následujících pěti letech investovat 53,9 milionů US dolarů na výrobu nízkoemisivního skla, bezpečnostního vrstveného skla Konex, zrcadel a protipožárního skla Pyrobel. Investice sice vytvoří malý počet pracovních míst vzhledem k té velikosti - 83 pracovních míst - ale je to v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti, v okresech Teplice a Louny. Na druhou stranu je to však výroba, která přináší určitý finanční efekt a tím, po vypršení daňové pobídky, přísun do státního rozpočtu. Jedná se o technologii poměrně vysoce moderní, s vysokou mírou ekologie, takže i ministr životního prostředí tuto pobídku vřele doporučil. To je k tomu asi vše. Domnívám se, že je to jedna z investičních pobídek, která přináší to, co skutečně má charakter high-tech, tzn. nejvyšší technologickou úroveň.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. A já k těm zbývajícím, nejdůležitějším a pro vás nejzajímavějším bodům. Nejprve to bude nařízení vlády o pozastavení opatření o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií. Jak víte, ve snaze omezit nepříznivý dopad sankcí na civilní obyvatelstvo, rozhodla Rada Evropské unie, a to 28. února letošního roku, o pozastavení zákazu letů vůči Svazové republice Jugoslávie na dobu šesti měsíců. Nařízení vlády, které dnes bylo schváleno, právě navazuje na tento společný postoj členských států Evropské unie. Co se týče těch dalších opatření, tak i po schválení tohoto nařízení vlády, zůstane v platnosti zákaz poskytování ropy a ropných produktů, a též zákaz dispozic s kapitálem, jakož i zákaz investování. To je vše ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii.

Vláda se dnes též zabývala materiálem ve věci poskytnutí příspěvku obcím k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v jejím území. Vláda schválila zásady pro poskytnutí finančního příspěvku obcím. Co se týče podmínek pro vznik nároku na vyplacení příspěvku, příspěvek bude vyplacen po uplynutí rozhodného období, kterým je čtvrtletí. Dále, co se žádostí týče, o příspěvek písemně požádá obec, v jejímž katastru je umístěno azylové zařízení. Obec musí podat žádost do 10. dne měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra. Vláda stanovila pro rok 2000 výši finančního příspěvku obcím v částce Kč 7,- za osobu a pobytový den.

Vláda se rovněž zabývala návrhem Rady vlády České republiky pro lidská práva na opatření k zamezením některým negativním důsledkům souvisejícím s aplikací zákona o pobytu cizinců. Vláda tento návrh vzala na vědomí a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a ministrem práce a sociálních věcí, aby vládě předložil, a to do 30. června tohoto roku, novelu příslušného zákona.

Dalším bodem, kterým se dnes vláda zabývala, byly pozůstatky středověkého židovského hřbitova na Novém Městě pražském. Vláda projednávání tohoto bodu přerušila a pověřila ministra kultury, místopředsedu vlády Pavla Rychetského a ministra zahraničních věcí, aby se spojili s Českou pojišťovnou a s Židovskou obcí a o tomto problému ještě několik dnů jednali. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příštího týdne, do příští středy.

A konečně vás ještě seznámím s návrhem vlády na přeměnu stávajících dvou přechodů malého pohraničního styku mezi Českou republikou a Polskem. Jsou to přechody Píšť na jedné straně, Owsiszcze na straně druhé a Osoblaha a Pomorzowiczki. Přeměna by měla být na hraniční přechody pro pěší, cyklisty, motocykly a osobní vozidla. Jinými slovy, používání těchto přechodů se rozšiřuje. Na druhé straně však vláda rovněž schválila návrh na změnu plánovaného charakteru přechodu Hať - Tworków, a to z hraničního přechodu na přechod malého pohraničního styku. Tam je ten důvod, že na polské straně k této hranici, k tomuto přechodu nevede vhodná silniční komunikace. Tolik tedy na úvod k těm nejdůležitějším bodům. A nyní je řada na vás.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych měl dva dotazy. První se týká židovského hřbitova. Vláda tedy uložila další jednání s Českou pojišťovnou a se Židovskou obcí. Co si od tohoto jednání vlády slibuje? Jednalo se už poměrně dlouho s oběma těmito subjekty. Co tedy nového by to jednání mohlo přinést? To je první věc. A druhá otázka je na pana ministra Grégra. Chtěl bych se vrátit k těm povodním. Jaké podniky tedy budou mít nárok na příspěvek z toho programu na dotaci, v jaké výši budou ty úroky dotovány? Zdali úplně všechny a nebo nějaká jejich část. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se týče té první otázky, vláda si od tohoto jednání slibuje další prodiskutování problému se snahou najít uspokojivé řešení, které by bylo vhodné a které by uspokojilo všechny strany. To znamená jak Českou pojišťovnu, tak Židovskou obec, tak samozřejmě i český stát. Těch alternativ je několik. Jedná se stále o všech alternativách, všechny alternativy jsou ve hře. Je tam v posledních dnech návrh určitého nového řešení, které navrhla pražská Židovská obec. I z tohoto důvodu vláda uznala za vhodné, aby i o tomto návrhu ještě několik dní bylo jednáno, aby se všechny tři strany pokusily najít řešení, které by bylo kompromisem pro všechny.

Návrh Židovské obce, jestli to můžu shrnout, spočívá v tom, že by bylo zachováno pohřebiště, ale to pohřebiště by bylo do určité míry vyztuženo, to znamená jak zespoda, tak i případným přemostěním seshora. Prostě tak, aby nebyly dotknuty pozůstatky, čímž by se vyhovělo požadavkům židovské komunity. A zároveň, a v tom právě je třeba jednat ještě s Českou pojišťovnou, zda Česká pojišťovna by toto řešení akceptovala, aby bylo možno uspokojit i požadavky České pojišťovny.

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Ten program, já jsem to už tady zmínil, že to je dotace do úroků, ale je to i záruka, která umožní poskytnout podporu subjektům s méně než 250 zaměstnanci, kteří jsou postiženi povodní. A ta záruka je velice intenzivní, může dosahovat až 90 % jistiny úvěrů a je na to přesná tabulka, v jaké výši se dotace bude pohybovat. Je prakticky poskytována - ta dotace do úroků - podle určitých kritérií od 4 do 10 %, tj. 4, 6, 8, 10 % podle určitých kritérií. Ta budou k dispozici na internetu. Je to obdoba těch programů, které byly v minulosti, trošičku upřesněných na základě zkušeností minulých. Myslím si, že to není stoprocentní, úplné pokrytí, i když v některých případech se to téměř stoprocentním pokrytím úrokových sazeb může velice blížit.

Vít Dvořák, televize Nova: Dobrý den. Já bych se rád zeptal, jak vláda reaguje či bude reagovat na včerejší slova velvyslance Ruska o vážném znepokojení o vztazích mezi Českou republikou. A proč se tak dlouho protahuje jmenování nového našeho velvyslance v Rusku? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Co se týče Ruska, včera se k tomu vyjádřilo ministerstvo zahraničních věcí. Vláda se tím dnes samozřejmě nezabývala, stačí v této reakci vyjádření ministerstva zahraničních věcí. A na ministerstvu zahraničních věcí vám upřesní i odpověď na vaši další otázku týkající se našeho velvyslance. Vláda se dnes prostě tímto bodem nezabývala.

Radim Vaculovič, televize Prima: Já bych se chtěl zeptat: v těch návrzích, které předkládal pan ministr Dostál, znamená to, že vláda s nimi nebyla úplně spokojena ani s jednou tou verzí, protože vlastně pan ministr měl na to několik měsíců. A druhá otázka: je v těchto návrzích nějak zakomponováno třeba odškodnění České pojišťovny, protože ta odhaduje své možné ztráty až na půl miliardy korun. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže jak víte, ty návrhy, jak jste řekl, jsou předloženy v několika alternativách, nyní k tomu přichází i alternativa čtvrtá. To je do určité míry nová situace. Jak jsem již řekl, z tohoto důvodu došlo k přerušení projednávání tohoto bodu o další týden jednání se všemi stranami včetně České pojišťovny a vlastně sondování nebo prodiskutování té možnosti, nakolik by se Česká pojišťovna byla ochotna na jakémkoli, ať už vláda vybere jakékoli řešení, finančně podílet. Je jasné, že na tyto případné náklady - a zde se jedná až o částku řádově 500 miliónů - ministerstvo kultury nemá. Čili je potřeba hledat nějaké kompromisní řešení.

Jan Němec, Česká televize: Dobrý den. Rád bych se zeptal na ten cizinecký zákon. Vláda vzala materiál Rady vlády pro lidská práva na vědomí. Nicméně, ztotožnila se do jisté míry s tímto postojem rady? Případně uložila ministru vnitra a zbývajícím ministrům, aby k tomu materiálu přihlédli při návrhu té novely? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano, vláda tento materiál vzala na vědomí a uložila právě ministrům vnitra ve spolupráci s těmi dvěma ostatními ministry, tedy ministry zahraničních věcí a práce a sociálních věcí, aby zvážili dopady. Aby tato doporučení, tyto návrhy vzali na vědomí, aby se jimi řídili.

Vladimír Vetchý, ministr obrany: Jsou tam dva body, které vláda uložila. První bod je, aby do konce května byla udělaná analýzy, vyhodnocení tohoto zákona a jeho dopady. A druhý bod je, aby přihlédla k těmto návrhům a připravila příslušný návrh, tak, jak pan Rouček tady říkal.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat ještě k cizineckému zákonu. Které konkrétní pasáže toho zákona by se měly změnit podle názoru vlády?

Libor Rouček, mluvčí vlády: To bude předmětem zhodnocení. Jak bylo řečeno, do 31. května mají tři ministři informovat vládu o splnění tohoto úkolu a potom do 30. 6. navrhnout zákon. Čili bude to součást té jejich analýzy.

Jinak co se týká toho návrhu Rady vlády České republiky, jestli vás to zajímá, zítra pořádá odbor pro lidská práva Úřadu vlády ČR tiskovou konferenci. Začátek je v 10.30 hod. a bude to v budově Autoklubu v prvním patře v Opletalové č. 29, Praha 1. A vystoupí tam právě zástupci odboru pro lidská práva Úřadu vlády k této problematice.

Vladimír Vetchý, ministr obrany: Já bych k tomu ještě chtěl dodat, že ten zákon umožňuje už celou řadu výjimek, které jsou dány mezinárodními smlouvami, ke kterým se možná nepřihlíží a to je také otázka té analýzy. Protože možná, že ten zákon by se dal uplatňovat daleko rozumněji v případě, že by všechny ty dohody, které jsou zatím uzavřeny, byly brány v úvahu. A to je otázka celé té analýzy a zhodnocení. Bylo řečeno na vládě, že dopady tohoto zákona v mnoha oblastech jsou velmi pozitivní, zejména v oblasti zaměstnanosti.

Vlaďka Bauerová, New York Times: Já bych se ještě vrátila k židovskému hřbitovu. Vy jste řekl, že je jasné, že vláda nebo ministerstvo kultury těch půl miliardy nemá. Někdo ale ty peníze zaplatit musí, a je evidentní, že pravděpodobně velkou část toho bude muset uhradit stát. Chci se tedy zeptat, jestli vláda počítá s tím, že vyčlení určitou částku, která by nebyla jinak částí ročního rozpočtu ministerstva kultury právě na uhrazení tady té škody, která vznikla.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak jsem již řekl, dnes žádná z těchto čtyř alternativ nebyla vybrána čili je předčasné mluvit o jakémkoli rozhodnutí, o jakýchkoli finančních částkách. Právě ta čtvrtá alternativa, kterou navrhla Židovská obec, umožňuje určité kompromisní řešení, kdy by náklady mohly být podstatně nižší než těch 500 miliónů.

Sedláčková, Česká televize: Já se ještě vrátím přece jenom k tomu hřbitovu. Chci se zeptat, kdy pražská Židovská obec vám podala ten čtvrtý kompromisní návrh.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já nemám jejich dopis, protože to bylo posláno na zainteresované ministry plus na pana Rychetského, ale bylo to podle mých informací v několika minulých dnech.

Adámková, Deník Právo: Já mám dotaz na pana ministra Grégra k té novela zákona o barvení a značkování. Chtěla jsem se zeptat, u kterých paliv a maziv odpadá povinnost barvení, a proč. A jakou to má souvislost s novelou zákona o spotřební dani? Děkuji.

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Víme, že to byly právě lehké topné oleje, kde byly velké daňové úniky v oblasti spotřební daně. Jedná se tedy o přísné rozlišování na paliva a maziva, která se barvit a značkovat nesmí, je to z titulu jejich užití, kde barvení by mohlo být na závadu z hlediska technickoprovozních. Takže ta norma to přesně popisuje a nenalézají se tam prázdná místa, která by umožňovala únik.

Novotná, Zemské noviny: Já bych se ještě zeptala k židovskému hřbitovu. Ta čtvrtá varianta mi trošinku připomíná jednu z těch variant už dříve zmíněných, že by se sice pojišťovna dostavěla, ale že díky změnám ve stavebních plánech by pojišťovna požadovala zhruba částku 200 miliónů korun. Jestli i ta čtvrtá alternativa se v něčem, tedy v těch penězích, blíží tady této?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Zde nelze říci, kolik by ta alternativa stála, protože zatím to nevíme. O tom, abychom to zjistili, je potřeba právě jednat s Českou pojišťovnou, zda by prostě tato alternativa vůbec byla možná a v případě, že ano, kolik by stála všechny účastníky. Vidím, že další dotazy nejsou. Za všechny tři ministry vám děkuji a přeji hezký večer.