Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 17. března 1999

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci vlády a zároveň se omlouvám za to patnáctiminutové zdržení, které je ovšem způsobeno také tím, že již jednání vlády končilo, a proto jsme jej nechtěli zbytečně v závěru přerušovat. Jinak asi většinou víte, že premiér Miloš Zeman a mluvčí vlády Libor Rouček jsou dnes s dalšími třemi ministry na státní návštěvě v Bulharsku, takže jednání vlády řídil 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Špidla. Tiskový odbor Úřadu vlády navíc určilo, abych dnešní tiskovku moderoval já. Na dnešním programu měla vláda celkem 23 bodů, které byly projednány a schůze vlády před minutou skončila. Nyní bych požádal o úvodní slovo pana místopředsedu vlády Špidlu a potom bych vás seznámil s některými detaily dnešní schůze vlády.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Děkuji. Vzhledem k tomu, že dnešní den je, pokud jde o vládní agendu, velmi napjatý, je tu velmi významná státní návštěva, kterou je pan prezident Frei se svým doprovodem, a vzhledem k tomu, že Miloš Zeman je také s některými pány ministry, jak už bylo uvedeno, na státní návštěvě, tak se vláda soustředila na body, které mají rutinně - technický charakter a nečinila žádná zásadní politická rozhodnutí. To bych chtěl uvést na začátku tohoto jednání.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Děkuji, a nyní pro vaši informaci: Vláda až na několik bodů většinu schválila. Já začnu těmi, které nějakým způsobem byly odloženy na příští jednání vlády, staženy a podobně. Takže stažen a odložen byl bod číslo 2 - návrh věcného záměru zákona, kterým se mění občanský zákoník, některé další zákony, a kterým se upravuje ochrana některých nájmů nebytových prostorů - z toho důvodu, že tam ještě chybělo stanovisko Legislativní rady. Měl by být opět zařazen na jednání vlády 7. dubna. Dále byl zamítnut návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších, kterým se mění a doplňuje zákon o zaměstnanosti. K tomu se vám potom vyjádří podrobněji pan ministr Motejl. Jednání bylo přerušeno v bodě číslo 9, kterým byl návrh postupu uzavírání problematiky využití majetku a majetkových práv bývalé KSČ v České republice. K tomu se vyjádří stručně pan místopředseda vlády. Bod číslo 12 byl potom rozdělen na dvě části. Byly to informace o výsledcích ministerské konference OECD o elektronickém obchodě a návrh opatření pro podporu rozvoje elektronického obchodu v České republice. Tak tam šlo o to, že tu první část vzala vláda na vědomí a v návrhu opatření vláda uložila svému místopředsedovi Pavlu Mertlíkovi vypracovat onen návrh opatření a předložit ho k připomínkovému řízení. Všechny ostatní body byly projednány a schváleny.

Za zmínku stojí například jmenování nových soudců, návrh na obnovení činnosti velvyslanectví ČR v Mongolsku, návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů, návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Portugalska Antónia Guterrese a návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jakož i některé závěry Nejvyššího kontrolního úřadu.

Omlouvám se, že jsem zapomněl na jeden z bodů, který byl stažen a který bude zařazen příště. Jedná se o bod číslo 18 - žádost o udělení výjimky z podmínek převodu majetku státu na jiné osoby, pro státní podnik České energetické závody, kde na návrh pana ministra životního prostředí, vzhledem k tomu, že jeho ministerstvo nebylo v připomínkovém řízení, došlo k návrhu, aby tento problém byl řešen veřejnou soutěží, a proto byl bod stažen a bude projednáván na jednom z příštích zasedáních. To je asi v kostce z dnešního jednání všechno a já bych nyní požádal o vaše dotazy...

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já jsem se chtěl zeptat na ty dva body, to je ta novela zákona o zaměstnanosti a potom ten komunistický majetek, zda-li jsou k dispozici údaje, jaký podíl byl vrácen, jaký podíl byl rozkraden a tak dále, a co s tím vláda hodlá dále dělat...

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Ta první otázka, která se týkala zákonů předkládaných panem poslancem Štraitem, tam se ve své podstatě jedná o 35hodinovou pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že to je mimořádně významný návrh, který má velmi rozsáhlé dopady do řady zákonů, neproběhla odpovídající debata. Vláda je toho názoru, že z tohoto hlediska je tento návrh nepřípadný a proto jej neschválila. Prosím ještě pana ministra Motejla, aby uvedl další informace v této věci. Poté se vrátím k tomu návrhu, který se týkal majetku KSČ.

Otakar Motejl, ministr spravedlnosti: Vláda se v podstatě, pokud se týká návrhu poslance Štraita a jeho společníků shodla na čtyřech základních důvodech, proč nedoporučuje jeho schválení. Především je to nekomplexnost této úpravy, která poměrně jednoduchým způsobem, novelizací jediného paragrafu v zákoníku práce chce vytvořit model postupného zkracování pracovní doby v tom záběru do roku 2005. Vláda předpokládá, že se provede komplexní novela pracovně-právních předpisů v rámci aproximace našeho právního řádu k právu Evropského společenství. Tato úprava by potom měla respektovat platnou směrnici Evropského společenství 93/104 Sb. Nekomlexnost té úpravy je zřejmá i z toho, že návrh vůbec nepřihlíží a nerespektuje diferenciaci pracovní doby podle jejího členění. Tedy neuvažuje, jakým způsobem by probíhalo toto zkracování podle různých pracovních režimů vícesměnných nebo nepřetržitých provozů, kde by pochopitelně docházelo k propadům pracovních návazností operací pracovních výkonů.

Pokud jde o to dorovnání, to je návrh novely zákona o zaměstnanosti, který je s tím spojován, je tento návrh nepropracován, protože neupravuje podmínky poskytování státního příspěvku jako takové vůbec, zejména pokud jde o vznik nároků, v jaké výši ten státní příspěvek bude proveden a kým bude poskytován, ačkoliv obecně tato úprava by státní příspěvek nesporně předpokládala a vyžadovala. Ten čtvrtý argument je v podstatě legislativně-technický, že návrh dokonce pracuje s pojmy, které zákoník práce nezná a které nejsou ani v tom zákoně vysvětleny nebo rozebrány, jako jsou pojmy "bez snížení mzdy, zachování celoročních průměrných mezd" a podobně. Z těchto důvodů proto vláda zaujala stanovisko, že nemůže projevit souhlas s návrhem tohoto způsobu novelizace zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Děkuji. Já se nyní dotknu té otázky pana redaktora Heřmánka. Problém spočíval v tom, že problematika majetku KSČ je velmi komplikovaná z hlediska právního a evidenčního. Správa, kterou vláda neprojednala, ale která byla předložena, obsahuje údaj, že nevypořádáno, to znamená, že není zcela jasno o co jde, je pohledávka ve výši 150 - 350 milionů korun, což je asi 1,2 - 2,7 % majetku bývalé KSČ. Vzhledem k tomu, že jsme došli k názoru, že je třeba ještě některé věci uvážit, aby se dalo učinit zodpovědné rozhodnutí, byl bod přerušen. Ten bod není odložen na nějakou dobu neurčitou, ale bude to asi týden až dva týdny...

Jan Němec, Česká televize: Dnes se sešla jenom slabá nadpoloviční většina vlády a podle našich informací dokonce v určitou chvíli vláda nebyla usnášeníschopná. Byl ten program ostatních ministrů natolik důležitý, když pominu státní návštěvu Bulharska, pokud ano, neuvažovala vláda, že by přesunula termín jednání?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Víte, ten problém je poměrně jednoduchý. Jsou pravidla, ve kterých vláda jedná. Vláda jedná ve sboru a její usnesení jsou platná v okamžiku, je-li odpovídající usnášeníschopná většina. Usnášeníschopná většina byla k dispozici od začátku jednání vlády. To je důležité si uvědomit. Tato usnášeníschopná většina projednala všechny body, které byly na programu a tyto body schválila. Vzhledem k tomu, že kromě státní návštěvy Bulharska je tady i státní návštěva prezidenta Chile pana Freie a této návštěvy se účastní jako doprovod pan ministr zahraničí, smlouvu vyjednával pan ministr školství, svou agendu v tomto směru měl i pan místopředseda Lánský, je zřejmé, že vláda byla schopná zahájit svoji práci po vyřízení tohoto základního programu, který je samozřejmě velmi důležitý, a to se stalo ve dvě hodiny. Čili od dvou hodin vláda jednala, byla plně usnášeníschopná a byla kompetentní, aby se zabývala agendou, která byla určena. Vzhledem k tomu, že tato situace byla samozřejmě známa, byla agenda přizpůsobena této situaci a protože je známé české přísloví "co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek", tak jsme došli k názoru, že je správnější vykonat práci, kterou kompetentně a zcela v souladu se zásadami vykonat lze dnes, než tuto práci odkládat na jiná jednání. Proto vláda jednala, byla usnášeníschopná, rozhodnutí jsou platná a všechny prvky zákona byly dodrženy...

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat pana místopředsedy Špidly na tři otázky. Za prvé, kolik tedy vlastně ministrů dnes na vládě chybělo, druhá, kdo dal příkaz k tomu, aby policisté bránili vstupu nebo jaksi práci novinářů dnes ráno na vládě, kdy tam byl vytvořen kordon z policistů, byly tam nataženy provazy, abychom se vůbec nemohli k přijíždějícím ministrům dostat. Byli tam dokonce policisté, kteří se stavěli před kamery. A třetí otázka, co říkáte tomu, že odcházející generální ředitel České spořitelny má dostat odstupné 2 miliony korun a to vlastně v polostátním podniku a podniku, který je ve špatné situaci a kterému chce vláda pomoci?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Chybělo devět členů vlády, v otázce číslo dvě dám slovo panu tiskovému mluvčímu a k otázce číslo tři se vyjádřím opět já.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: V té druhé otázce se jedná o důsledek minulého týdne, kdy kontakt některých novinářů s ministry u vchodu byl na krajní mezi únosnosti, a proto ochranná služba rozhodla udělat takový prostor, aby ministři mohli v klidu vcházet do budovy a zároveň měli prostor, když jsou ochotni hovořit s novináři, aby měli prostor se vůbec otočit a nedostali se do situace, která může být příjemná pouze 4 % české populace. Jedná se o to, že těch 50 - 70 centimetrů, které tam je třeba na natažení ruky s mikrofonem zachováno bylo. Já jsem s ochrannou službou mluvil a skutečně jde o to, že ta situace byla poslední dobou čím dál tím neúnosnější. Jinak je to samozřejmě vždycky problém a to se omlouvám kameramanům, že když na tak malém, uzavřeném prostoru se potom pohybuje pracovník ochranné služby, tak na to často fotografové nebo kameramani doplácejí, ale bylo to dáno tím, že nejde o zákaz práce novinářů, ale spíše o určitou profesionalitu v pohybování a že nemusíme napodobovat některé italské filmy z dob Marcella Mastroianiho. Nebylo to na popud žádného ministra, bylo to na popud ochranné služby. Byla to svým způsobem jejich iniciativa, protože ten prostor patří Úřadu vlády, který ona zabezpečuje a chtěla zabránit tomu, aby se neopakovaly situace z minulého týdne. Šlo vysloveně o tento problém a myslím si, že není zas tak závažný, aby měl bránit ve vaší práci...

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Dobře. Pokud jde o pana ředitele Klapala, pan ředitel Klapal byl jmenován do funkce za působnosti jiných vlád , než je současná vláda. Tyto jiné vlády s ním uzavřely smlouvy a jak je známo, je tak principem právní jistoty, že smlouva je zdrojem práva, čili jestliže byla tato smlouva uzavřena, mohu si o věci myslet cokoli, ale nemohu tuto smlouvu zpětně zrušit, byla-li uzavřena řádně. A ona uzavřena řádně byla. Ano, já si myslím, že odstupné v této podobě, tzv. zlatý padák, je nepřiměřeně vysoké, ale to je jiná věc.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych měl dotaz ohledně závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, který z nich považuje vláda za nejzávažnější a jestli přijala nějaká opatření nebo pověřila nějaké ministry, aby vyvodili důsledky.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Samozřejmě vláda ke všem závěrům přijala určitá opatření, jsou součástí těch závěrů, pokud chcete zformulovat, který byl nejzávažnější z hlediska vlády a u kterého došlo k jistému obvyklejšímu opatření, tak to byl nález, který se týká Českých drah a vláda využila možnosti a svým usnesením si vyžádala na Nejvyšším kontrolním úřadu kontrolní protokoly, čili nejenom zprávu, kterou obdržela, ale i kontrolní protokoly tak, aby mohla na základě těchto protokolů vyvodit určité důsledky.

Jitka Götzová, Právo: Já jsem se chtěla zeptat, jestli vláda dnes požádala NKÚ, aby prošetřil některé podniky tak, jak by se mělo doplnit usnesení 774 z listopadu roku 1998.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Na dnešním jednání vláda kontrolní úřad o tuto věc nepožádala.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych se rád zeptal, jestli jste jednali o té zprávě o Temelínu, té nezávislé komise, která měla být dnes na programu.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Tak podle toho, jaký jsme vám dnes přečetli program je zřejmé, že se o této zprávě nejednalo, ona nebyla zařazena na programu a někteří vaši kolegové se zmínili o tom, koneckonců i vy, že chyběla řada ministrů. rozhodnutí o temelínské zprávě je rozhodnutí velké váhy a já jsem hovořil o tom, že vláda přizpůsobila svou agendu situaci, která je. To znamená., přizpůsobila ji tomu, aby mohla zvládnout všechny agendy, které byly ke zvládnutí potřeba. Proto se neprojednával Temelín...

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych měl jeden, možná doplňující dotaz, jednali jste také o té smlouvě s Itálií, co nám přinese ta spolupráce?

Otakar Motejl, ministr spravedlnosti: Je to vládní smlouva mezi Itálií a Českou republikou, tedy vládní smlouva, nikoli smlouva mezinárodního charakteru prezidentského, která má být základem pro konzultativně odbornou spolupráci v té vzdělávací úrovni na výměně informací a na poskytování nových informací v té obecné rovině, týkající se některých okruhů trestné činnosti, jako je organizovaný zločin, potlačování terorismu, nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami.

Z tohoto hlediska se uvažuje, že se budou obě dvě strany průběžně informovat, vyměňovat si informace v té obecné rovině. Měla by tam být zavedena kontaktní osoba na každé z těch zúčastněných stran, to znamená ministerstvo vnitra ČR a ministerstvo vnitra italské. Ovšem ne snad pro nějaké zvláštnosti v postupech v konkrétních věcech, ale proto, aby zkušenosti a poznatky jedné i druhé strany byly zužitkovány v té obecné rovině a aby se současně hledaly cesty, jak vytvořit lepší podmínky pro spolupráci v konkrétních věcech na bázi těch mnohostranných mezinárodních smluv o mezinárodní spolupráci v boji s trestnou činností. takže to je tedy nástin té smlouvy, která ještě uzavřena nebyla. Vláda ji projednávala předběžně a dala tedy mandát k tomu, aby ministr vnitra při příležitosti návštěvy italské ministryně vnitra tuto dohodu uzavřel a podepsal.

Jitka Götzová, Právo: Kdy by měl být zřízen zastupitelský úřad v Mongolsku? Potom by mě ještě zajímalo, jestli pan náměstek ministra zahraničí Telička jednal s komisařem Evropské unie a ten vyslovil určité rozčarování nad nedodržováním legislativního plánu vlády, kdybyste se mohl někdo vyjádřit.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Vzhledem k tomu, že neznám autentické vyjádření pana komisaře, kromě vaší parafráze, vzhledem k tomu, že jsem nekonzultoval ani pana náměstka Teličku a že se jedná o agendu, která svrchovaně spadá do činnosti ministra zahraničních věcí a že ani pan kolega Motejl neučinil žádné konzultace a nezná autentická znění tohoto vyjádření, nepovažuji za správné se k této věci vyjadřovat.

Otakar Motejl, ministr spravedlnosti: Já bych si dovolil doplnit. Vláda průběžně kontroluje plnění legislativního plánu a pokud se nemýlím, má být další kontrola plnění legislativního plánu vlády předmětem jednání příštího zasedání vlády.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: K Mongolsku vám mohu říci jenom tolik, že by to mělo být poměrně velmi brzy, protože po zrušení našeho zastupitelského úřadu v Mongolsku v Ulanbátaru působil a působí dodnes generální konzulát při zastupitelském úřadu v Pekingu, takže tam ta procesní a pracovní kontinuita obnovy by měla být poměrně rychlá.

Jan Ptáček, ČTK: Mě by ještě zajímalo, kdy by mělo dojít k té dohodě mezi Českou republikou a Argentinou o zrušení víz.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: K Argentině bych chtěl jenom říct tu věc, že Argentina má zrušenou vízovou povinnost jak se zeměmi Evropské unie, tak s Polskem a s Maďarskem. Je to významný ekonomický partner a například v loňském roce bylo vydáno 13 000 českých víz argentinským občanům, Takže to byl důvod tohoto návrhu, který by měl dnešním schválením vstoupit do rychlého procesu projednávání mezi příslušnými ministerstvy.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Ta formulace zní, že vláda zmocňuje ministra zahraničních věcí a tak dále k podpisu dohody. To znamená, že za prvé vláda souhlasí, za druhé zmocňuje. Dohoda je dvoustranný akt. Náš návrh je zpracován, pan ministr zahraničí je pověřen, termín samozřejmě určí i druhá strana. zdá se, že v daném okamžiku jsme ve fázi, kterou lze nazvat rutinní, nedá se očekávat, že by se to projednávání příliš zdržovalo, ale u sjednávání kterékoli dohody termín záleží i na druhé straně a její stanovisko, pokud jde o termín neznáme.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych využil přítomnosti pana ministra spravedlnosti a zeptal se, zda ví, že po té výměně předsedů krajských soudů má následovat téměř plošná výměna předsedů okresních soudů a že soudci hovoří o tom, že váš pan náměstek Baxa si tam chce dosadit kamarády, že už má na to připravené lidi a že tam chce dosazovat i lidi s podezřelou minulostí.

Otakar Motejl, ministr spravedlnosti: Je to mimo agendu vlády, nicméně vám na to odpovím. Především o tom, co se říká nevím a musím o tom vědět, protože právo odvolat a jmenovat předsedy soudů je moje právo. Chtěl bych rozhodně předběžně dementovat pro jakékoli personální rozhodnutí, které na základě dispozice, kterou mi zákon o soudech a soudcích nesporně dává, že by v tom měla sehrát roli nějaká osobní intervence nebo osobní zájem.

Jsem přesvědčen, že se mi podaří dodržet moji představu o tom, aby všechny tyto výměny byly objektivizovány, aby jejich smyslem a určením bylo zlepšení situace v soudnictví a výkon. Takže z tohoto hlediska formulace, že si tam někdo chce dávat svoje kamarádíčky nebo přátelíčky, to rozhodně popírám. Pokud uvažuji o výměně některých předsedů krajských soudů, opět chci zdůraznit, že jsem požádal stávající předsedy všech krajských soudů již v září 1998, aby mi navrhli své eventuelní nástupce ve funkcích. Pokud v současné době uvažuji o některých výměnách, důsledně a beze zbytku ve všech případech ti, o kterých uvažuji, že budou nově jmenováni, jsou jenom ti lidé, kteří mě v září 1998 dosavadními předsedy byli navrženi.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Pokud nikdo nemá další otázku, tak vám všem děkuji a upozorňuji, že příští zasedání vlády je v pondělí. Nashledanou.