Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 15. listopadu 2000

Jana Pelcová, tiskové oddělení Úřadu vlády: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci po zasedání vlády. Premiér Miloš Zeman se dnes zúčastnil setkání předsedů vlád členských zemí Středoevropské dohody o volném obchodu ve Varšavě, takže nebyl přítomen na jednání vlády a celé jednání řídil 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla.

Vláda dnes měla na programu 38 bodů, všechny své body projednala, pro zajímavost, skončila již ve 13 hodin. Nyní bych dala slovo místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi legislativní rady vlády Pavlu Rychetskému, aby vás informoval o schváleném návrhu novely trestního řádu.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Všichni si jistě pamatujeme, jak v květnu tohoto roku poslanecká sněmovna zamítla v prvním čtení velkou novelu trestního řádu předloženou vládou. Časový prostor, který od tehdejšího rozhodnutí dodneška uplynul jsme vyplnili jednáním o nové podobě novely trestního řádu, který považujeme za jeden z pilířů celkové reformy soudnictví. Ta jednání vyústila v konečný tvar, který má novela dnes schválená.

Je to novela trestního řádu, která je svým rozsahem zhruba stejná jako ta jarní, tzn. velice rozsáhlá a především nově koncipuje trestní řízení přípravné. Zatímco jarní novela předpokládala, že se prakticky vůbec nikdy nepovede v žádných věcech vyšetřování a hned, jakmile bude důvodné podezření o tom, kdo je pachatelem, se věc předloží soudu, dnes podle předkládané novely toto razantně zkrácené přípravné řízení bude u většiny trestných činů, ale ne u všech. U závažnějších trestných činů, o kterých rozhodoval soud na prvním stupni a krajský soud, se zachovává, dalo by se říci, dosavadní model, zatímco u všech těch bagatelních a jednoduchých trestných činů se přechází na nový model.

Druhou změnou, která je velice důležitá je, že se odstraňuje v rámci trestního přípravného řízení jeden ze stupňů, že se slučuje operativa a úřady vyšetřování do nové policejní služby, která se mimochodem bude jmenovat Služba kriminální policie a vyšetřování, takže odpadne jeden celý stupeň časový i věcný.v rámci přípravného řízení.

Zpřísňují se podmínky pro vazbu tak, aby nebylo tolik případů, kdy se v přípravném řízení uvaluje vazba, nově se přehodnocuje příslušnost krajských a okresních soudů tak, že dosavadní mechanické rozdělení podle výše sazby, kterou lze dát za příslušný trestný čin, se mění: před krajský soud se dávají ty trestné činy, které jsou složité, sofistikované, zejména z oblasti bankovnictví apod., zatímco před okresní soudy má přijít ve větším rozsahu souzení násilné trestné činnosti.

Tato novela byla dnes tedy vládou schválena, předpokládá výraznou změnu a výrazné zrychlení trestního procesu. Jedním slovem se dá říci, že opouštíme inkviziční rakousko-uherský a současně sovětským svazem ovlivněný model trestního procesu a přecházíme na moderní model trestního procesu - kontradiktorní. Děkuji.

Jana Pelcová, tiskové oddělení Úřadu vlády: Děkuji panu místopředsedovi. O návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání vám teď podá základní informaci jeho předkladatel ministr kultury Pavel Dostál.

Pavel Dostál, ministr kultury: Dobrý den dámy a pánové, toto je již třetí materiál týkající se oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání. Já bych to zopakoval. Ze sněmovny byl na základě rozhodnutí vlády stažen nový vládní návrh, který se zabýval touto tematikou, a to z toho důvodu, že se dalo předpokládat, že nebude mít většinovou podporu sněmovny. Na základě tohoto rozhodnutí jsem dostal uloženo zpracovat novelizaci stávajícího zákona, a to pouze tím způsobem, že na tuto novelu budou aplikovány požadavky EU, konkrétně na ni bude aplikována závazná evropská směrnice Televize bez hranic.

Třetí materiál, který je v současné době ve sněmovně, je kompletní pozměňovací návrh skupiny poslanců v čele s panem poslancem Kučerou, který se ovšem vztahuje k vládnímu návrhu zákona, který my jsme stáhli. Dá se tedy předpokládat, že pokud se obě novelizace dostanou do druhého čtení, buď bude doporučen ten, nebo onen návrh, či bude přistoupeno k jakési kompilaci a z těchto dvou návrhů vznikne návrh kompromisní. O tom se v současné době jedná.

Tato novela, kterou dnes vláda přijala a doporučila pouze zavádí institut podpory evropské nezávislé a současné tvorby, tedy i televizního vysílání, a to, jak jsem již řekl, v návaznosti na evropské dokumenty zakotvuje regulace televizního vysílání slušných informací o událostech, které jsou předmětem zvýšeného zájmu. Jasně stanovuje, co se vysílat nesmí, co je činem, který je v rozporu se zákony, které platí.

Pokud se týče oněch evropských norem, které vás vždy tak zajímaly, to ustanovení je nyní velice stručné. "Provozovatel televizního vysílání je povinen vždy, kdy je to proveditelné" - to je ten důležitý kompromisní návrh - "vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu." Dále se vyjmenovává, co se do tohoto času nepočítá.

Změny týkající se udělování nebo prodlužování licencí tato novela neobsahuje, protože, jak znovu opakuji, dostal jsem úkol pouze pokusit se aplikovat na současný zákon evropskou směrnici Televize bez hranic. Tolik tedy k tomuto bodu programu.

Já bych ještě s dovolením dodal, že vláda mi uložila v jiném bodu jako ministru kultury vybudovat v Praze do roku 2005 Železniční muzeum s tím, že tato investice od roku 2002 do roku 2005 bude ve výši 260 milionů korun. Železniční muzeum bude vybudováno na Masarykově nádraží. Tolik tato druhá informace, děkuji vám za pozornost.

Jana Pelcová, tiskové oddělení Úřadu vlády: Děkuji panu ministrovi a nyní bych dala prostor vaším otázkám. Prosím, počkejte vždy na mikrofon a představte se. Děkuji.

Vít Dvořák, televize Nova: Já mám dotaz, jak dopadlo řešení problému prostitutek. Děkuji.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Tak samozřejmě problém prostitutek nebyl vyřešen, protože ten problém je skutečně obtížný. Vláda vzala na vědomí materiál, který předložil ministr vnitra s tím, že je tam řada věcí, které lze realizovat a současně že je ještě nutné prověřit některé mezinárodní souvislosti, a to zejména s mezinárodní dohodou o obchodu s lidmi a prostitucí z roku 1951. Takže vláda vzala tento materiál na vědomí.

Česká televize: Já bych se chtěl zeptat k bodu č. 10 - Návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí podpory ke zmírnění následků škod na porostech, způsobených suchem v roce 2000. Můžete v krátkosti ty podmínky zmínit?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Ten materiál byl schválen. To znamená, že už bude možné čerpat dluhopisy. Jeho základním problémem je rozdělení do několika pásem škod, a ta pásma jsou zpracována podle jednotlivých katastrů na základě poměrně složitého matematické modelu a agronomického modelu, který bere v úvahu kombinaci tepla a srážek. Můžu jenom konstatovat, že ta kombinace v letošním roce byla velmi neobvyklá a pravděpodobně je to největší sucho za posledních asi 110 nebo 120 let. Čili ani rok 1947 nedosáhl tak nevýhodných parametrů.

Stáňa Raupachová, televize Prima: Vláda dnes opět schválila odškodnění klientů kampeliček přes dluhopisy. Nemá vláda obavy, že to poslanecká sněmovna opět nepřijme?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Poslanecká sněmovna se musí rozhodnout, zda chce pomoci kampeličkám, nebo nechce. Vláda tento materiál předkládá asi už po třetí nikoli proto, že by to bylo o její vůli, ale protože se žádné z opatření, které by vycházelo z návrhu , které předložila sněmovna, nedá sloučit s platným zákonem. To je prostě ten základní problém. V rámci platného práva se to nedá učinit a všechny vládní instituce jsou povinny jednat na základě zákona a v rámci zákona. My prostě už nevidíme jinou právní cestu než dluhopisy. Kdyby se o tom rozhodlo před řadou měsíců, tak už to mohlo být teď plněno jako ono sucho, protože to je zhruba tak ta doba, kdy se o tom rozhodovalo     Autom. řád poprvé. Bohužel?

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych měl asi tři dotazy. Jeden se týká ještě toho sucha. Pane vicepremiére, vy jste neupřesnil, kdy přibližně by mohlo začít to odškodnění nebo vyplácení náhrad škod. Kdy zemědělci to mohou očekávat?

Druhá věc, to je na pana ministra kultury. V tom zákoně je takové zvláštní ustanovení o událostech značného významu. Není to trošku kontraproduktivní, nebude s tím právě problém v parlamentu, není to nějaké diktování sdělovacím prostředkům, co mají a nemají vysílat?

A třetí otázka, ta se netýká jednání vlády, ale týká se sociální demokracie. Jednání pana předsedy Zemana s komunisty - bude tedy sociální demokracie spolupracovat s komunisty na krajské úrovni, nebo ne? To je první podotázka. A druhá je, zda podpoříte senátní kandidáty komunistů. Děkuji.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Ten materiál je založen na koncepci, která se zabývá podmínkami pro poskytnutí pomoci, nesděluje přesně, jaký bude termín, protože to je administrativně technická záležitost, ale v debatě bylo zdůrazněno, že je potřeba, aby se tak stalo velmi rychle, protože v současné době zemědělci potřebují založit příští cyklus, a to přitom bere v úvahu. Čili cíl je, aby výsledky tohoto procesu vstoupily ještě do zemědělského roku následujícího, to znamená při rozhodování o osivu a dalších věcech.

Pavel Dostál, ministr kultury: Pokud se týká vysílání událostí značného společenského významu, já chápu vaši otázku, že by se někdo mohl bát, že bude televize a rozhlas zneužíván třeba k propagandistickým účelům. Proto ten zákon jednak vyjmenovává události mimořádného společenského významu, které vycházejí z evropské směrnice, to je jedna část.

A druhá část říká, že za událost značného společenského významu se považuje událost uvedená v seznamu událostí značného společenského významu, který po projednání s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví ministerstvo vyhláškou. To znamená, že ministerstvo kultury zřejmě po poradě s mediálním výborem parlamentu navrhne jakýsi seznam těchto událostí, projedná to s radou a vydá vyhlášku. Víte, ono se musí zajistit, že když přijdou například povodně, že se jakákoli vláda, jakýkoli ministr nebude muset prát v této souvislosti o místo na obrazovce nebo v rádiu.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Ta otázka se týkala jednání s panem předsedou Grebeníčkem. Musím konstatovat, že k žádné dohodě nedošlo. Neexistuje žádné jednání žádného orgánu sociální demokracie, které by navrhlo nebo rozhodlo o spolupráci s komunisty na krajských úrovních. Prostě to tak není a tak se to nestalo a není to naším záměrem. Pokud jde o senátní volby, tak základní hledisko, které sociální demokracie v této souvislosti bere v úvahu je žádost voličům, aby se dostavili k volbám, aby nenechali rozhodnout ve druhém kole malé organizované menšiny. A další doporučení, které považuji za velmi správné je, aby volili osobnosti. Aby se mezi kandidáty, které mají volit a kde se mají rozhodnout, aby se rozhodli na základě své znalosti a své úvahy a aby volili toho, koho považují za lepšího.

Josef Petrů, Právo: Ještě otázku doplňující na tu třetí otázku kolegy Heřmánka pro pana Špidlu. Místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková dnes vyzvala na základě těch jednání pana Zemana a pana Grebeníčka k odstoupení pana předsedy z postu šéfa ČSSD. Jak byste pojmenoval tento její požadavek?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Je to požadavek, který předložila jako osoba Petra Buzková, není to požadavek, který by byl zformulován kdekoli uvnitř sociální demokracie.

Denisa Svobodníková, ČTK: Mám otázku k trestnímu řádu. Vy jste předkládali dvě verze působnosti nových vyšetřovacích orgánů. Můžete, prosím, říct, jak je formulovaná ta územní působnost, která byla nakonec schválena? Děkuji.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Tak především chci říci, že trestní řád pouze konstatuje, že přípravné řízení trestné nebo úkony v rámci přípravného trestního řízení koná Služba kriminální policie a vyšetřování jako samostatný útvar policie a trestní řád nestanoví, zda půjde o službu územně nebo liniově řízenou. Trestní řád se tím nezabývá.

Zabývá se tím ovšem připojená novela zákona o polici, která vychází z toho, že půjde o službu policie řízenou územně. Jsme si vědomi toho, že část poslanecké sněmovny požadovala liniové řízení z centra této služby. Já považuji za naprosto nejdůležitější zdůraznit, že ministerstvu spravedlnosti a mně v tomto sporu to bylo naprosto lhostejné, jak budou tyto útvary policejní řízeny, a to z jednoho prostého důvodu - ve věcech vyšetřování trestné činnosti je může řídit pouze státní zástupce. Nikdo jiný než státní zastupitelství jim nemůže dát závazný pokyn. To znamená, bude-li jim materiálně hospodářské zabezpečení, z odpuštěním hadry na podlahu, zařizovat okresní nebo krajský ředitel nebo centrum, je z hlediska funkce trestního procesu úplně lhostejné. Důležité je, že nikdo jiný nemůže zasáhnout a dát závazný pokyn do trestního řízení, než je státní zástupce.

Jana Pelcová, tiskové oddělení: Děkuji. Nevidím žádné otázku, zvednuté ruce, takže já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.