Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 14. července 1999

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Jak vidíte, vláda přešla ze svého nočního režimu opět na režim denní. Dnes má na programu celkem 30 bodů. Zatím jich projednala 13. Dnes výjimečně odpadá pressfoyer z toho důvodu, že zbývající ministři dále jednají bez nás. Začneme těmi nejdůležitějšími body, to znamená od počátku. Pan ministr Císař dnes předkládal celkem 3 body, které jsou velmi důležité a on vás s nimi seznámí.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Tím prvním bodem byl "Návrh Strategie regionálního rozvoje České republiky", která představuje základní strategický dokument regionální politiky pro období do roku 2010. Má sloužit jako hlavní koncepční dokument regionální politiky ČR a jako výchozí základna rozvojových programů napojených na strukturální fondy Evropské unie, kdy v rámci víceletého programování do roku 2006 musí ČR formulovat víceletou rozvojovou strategii makroekonomickou, sektorovou a regionální, jako obligatorní součást "Národního rozvojového plánu ČR". Strategie navázala na přijaté zásady regionální politiky a respektuje principy regionální politiky EU. Tvorba tohoto dokumentu vychází zejména z potřeby rozpracovat v podmínkách ČR principy programování, partnerství a subsidiarity. Do přípravy strategie byl zapojen široký okruh účastníků z regionů, resortů, parlamentu, hospodářské sféry a dalších institucí a organizací. Byly vytvořeny organizační struktury v budoucích krajích i v centru a byly připraveny strategie rozvoje krajů jakožto výchozí základna pro definování celostátní regionální strategie. Tvorba strategie prokázala, že zajišťování úkolů regionální politiky je možné pouze za předpokladu společného postupu všech resortů, regionů a dalších orgánů a organizací, které nějakým způsobem ovlivňují regionální rozvoj. Domnívám se, že strategie ukázala, že je možné sladit regionální i sektorové zájmy. Samozřejmě budeme muset v tomto směru pracovat dál a vzájemně sladit regionální a sektorové politiky tak, abychom dokázali prostřednictvím sektorových politik ovlivňovat regionální politiku, rozvoj jednotlivých regionů, popřípadě i jejich subregionů.

Pokud se týká druhého materiálu, to je materiál, který má název "Návrh sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta 2000 - 2006" a těmito prioritami jsou:

  1. podpora rozvoje ekonomické základny a posílení její konkurenceschopnosti
  2. rozvoj technické infrastruktury
  3. rozvoj lidských zdrojů
  4. ochrana a zkvalitňování životního prostředí
  5. rozvoj venkova a multifunkčních zemědělství
  6. specifické priority regionu Nuts2

V rámci tohoto materiálu návrhu sektorových a regionálních priorit byly zpracovány regionální operační program regionu Severozápad, regionální operační program regionu Ostravsko, regionální operační program regionu Střední Morava, sektorový operační program Konkurenceschopnost a sektorový operační program Lidské zdroje pro oblast zaměstnanosti a vzdělanosti. Ještě bych dodal, že v rámci regionální politiky byl vládou schválen a zpracován program revitalizace vojenského prostoru Ralsko - Mladá, kde, jak jsem se včera na vlastní oči přesvědčil, zejména v oblasti Mladá, pokračují úspěšně v revitalizaci. Nabízí zatím jenom bydlení a doufejme, že brzy nabídnou i zaměstnání, nepříliš zatěžující spojení s hlavním městem Prahou, které zatím tvoří základnu zaměstnanosti pro lidi a zejména mladé rodiny, které se tam stěhují a nachází tam velmi příjemné bydlení. Doporučoval bych, pokud nenajdete byt v Praze.

Konečně třetím bodem byla strategie cestovního ruchu. Víte, že v určité atraktivnosti se ČR stává normální destinací světového i evropského turistického ruchu, kde získáváme stále vyšší místo. Jestliže jsme v roce 1990 zaujímali 62. místo v pořadí, pokud se týká výnosů z cestovního ruchu, pak v roce 1998 již 30. místo, to znamená s výnosem 3 700 milionů korun, tak s tímto místem být spokojeni nemůžeme. Mám za to, že naše země nabízí daleko větší možnosti pro cestovní ruch, a proto se přistoupilo k vypracování koncepce cestovního ruchu, která mimo jiné obsahuje také soubor opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu a vůbec všech aktivit, které s cestovním ruchem souvisí. Doufejme, že tato opatření přispějí k tomu, abychom se mohli pochlubit světu s tím, co máme a není toho málo. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já také děkuji. Vláda dnes též projednávala a schválila návrh základních přístupů k přípravě zákona o státní službě. K tomu předkladatel tohoto návrhu místopředseda pan Špidla.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Tento materiál je důležitým krokem na cestě k vytvoření zákona o službě občanských zaměstnanců. Ten oficiální název je "Zákon o službě občanských státních zaměstnanců". Je to zákon, který je velmi významný, o kterém se vede roky debata. Jeho cílem je odpolitizování státní správy a vytvoření koncepce profesionálního občanského úředního sboru s pochopitelně odpovídajícím vlivem ústavních institucí, to znamená odpovídajícím vlivem politickým. Ta koncepce odpolitizování je řešena určením poměrně malé skupiny vrcholových funkcionářů, kteří jsou chápáni jako politické osobnosti, to je ministr, jeho náměstci, v zásadě řečeno, a vytvořením vrstvy profesionálního sboru.

Další součástí tohoto zákona je uložení určitých povinností jako je mlčenlivost, nestrannost, zákaz podnikání, zákaz určité činnosti mimo systém úřadu. Tak v takovémto okamžiku mají být tyto dodatečné povinnosti různým způsobem kompenzovány a jedna z těchto kompenzací je definitiva. To bude ovšem po dlouhém úvodním období a na základě splnění určitých kritérií, které budou mít charakter zkoušky.

Dalším bodem, který je významný, jsou povinná výběrová řízení pro nástup do služby občanského zaměstnance a další zajímavostí je vytvoření osobního úřadu. Bude se jednat o vytvoření právního vztahu k českému státu, tito zaměstnanci budou zaměstnanci českého státu, nikoli zaměstnanci ministerstev a budou řízeni osobním úřadem, který tak, jak vláda předběžně rozhodla, bude součástí úřadu vlády. Vedoucí tohoto osobního úřadu má být podle záměru vlády jmenován vládou. Chtěl bych upozornit na to, že toto je ještě úvodní předlegislativní fáze přípravy tohoto zákona, to znamená, je možné, že v další debatě, která nepochybně bude velmi rozsáhlá a velmi politická, protože se, jakkoli je to zdánlivě technická norma, jedná o normu, která významně určí politický režim a politickou kulturu v ČR. Takže tato debata může ještě přinést změny, které budou větší než je obvyklé u již legislativních materiálů. To, že vstupujeme do veřejné debaty v tento okamžik je technikou a postojem vlády, protože jsme přesvědčeni, že o rozhodujících okamžicích a o rozhodujících materiálech má být vedena veřejná autoritativní debata. Tento materiál byl poskytnut na internetu a je obecně k dispozici. Dnes vláda rozhodla o řadě detailů. Bude pokračováno prací na takzvaném věcném záměru a tím se vstupuje už do běžného legislativního procesu.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Pan ministr Grulich vás nyní seznámí se "Zprávou o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií".

Václav Grulich, ministr vnitra: Dámy a pánové, dobrý den. Zpráva, kterou jsem měl za úkol předložit vládě současně s ministrem spravedlnosti obsahuje prakticky 100 stran plus řadu příloh, ve kterých jsou tabulky, mapky s výskytem hnutí, pořádání koncertů skinhead a podobně. Takže celkově je možno říct, těch příloh je devět, zpráva je mimořádně obsáhlá, ale snažili jsme se zde nejenom podrobně zdokumentovat a strukturovat celý problém vyskytující se trestné činnosti, která je páchána z hlediska xenofobie, rasismu a podobně, ale snažili jsme se tím vyvodit a také náš návrh usnesení a závěry, které jsme navrhli vládě a byly přijaty beze změny, se snaží hledat východiska dalšího boje proti této nežádoucí činnosti.

Kdybychom se dívali na statistiku trestné činnosti a dívali se na podíl trestných činů, které jsou páchány a jsou označeny jako trestné činy, které jsou páchány z hlediska rasismu a xenofobie, tak bychom mohli být zdánlivě spokojeni. Jak ukazuje příloha číslo 2, zde je srovnáván rok 1997 a rok 1998, tak když se podíváme na počet trestných činů celkem zjištěných v roce 1997 je to 403 654 a z toho zjištěné trestné činy s rasovým, či jiným extrémistickým podtextem 159. To dělá 0,04 %. V roce 1998 z celkových zjištěných trestných činů, kterých bylo 425 930, objasněno 185 093, s rasistickým a jiným extrémistickým podtextem 133 trestných činů, což ovšem obnášelo 184 osob, protože některé ty trestné činy byly páchány skupinově. Celkově z počtu zjištěných trestných činů to dělá 0,03 %. Z hlediska statistiky a procent je výsledek zdánlivě dobrý, ale z hlediska důležitosti a toho směrování do společnosti dovnitř i do zahraničního účinku je to výsledek, se kterým nemůžeme být spokojeni a proti kterému je třeba razantně postupovat. Objasněnost těchto rasistických činů je také relativně vysoká na rozdíl od kriminality jiného charakteru. V tom roce 1997 ta objasněnost z celkového počtu těchto činů rasisticky motivovaných byla 83,01 % a v roce 1998 75,19 %. V tom roce 1997 to bylo 132 trestných činů z celkového počtu 159 a v roce 1998 103 trestných činů z celkového počtu 133.

Samozřejmě, že je to vysoké procento, ale musíme počítat s tím, že každý neobjasněný trestný čin motivuje pachatele k páchání podobné činnosti znovu, protože jim to dává, lidově řečeno, kuráž a žene je to k té činnosti dále. Naše snaha tedy musí být stoprocentní, pokud to je vůbec možné. Jednoznačně se ukazuje, že trestná činnost s rasistickým nebo národnostním podtextem byla převážně páchána příslušníky hnutí skinheads a převážně zaměřena proti etnické skupině Rómů. V tomto ohledu, bohužel, i příslušníci romského etnika, kteří emigrují a kteří potom argumentují v zahraničí při žádostech o udělení azylu tím, že jsou doma pronásledováni, zejména skinheady, mají pravdu, protože nepřátelství těchto hnutí, jak víte, se převážně obrací právě proti tomuto etniku.

Jinak ta zpráva byla vypracována ve spolupráci s dalšími resorty a institucemi, v té důvodové zprávě jsou všechny vyjmenovány. Samozřejmě kromě ministerstva spravedlnosti i další ministerstva. Doposud probíhala pochopitelně i spolupráce s Bezpečnostní informační službou a počítáme s užší spoluprací, protože je potřeba monitorovat tyto skupiny, monitorovat jejich činnost tak, abychom v případě potřeby mohli zakročit nejen proti momentálně páchaným trestným činům, ale zajistit i organizátory, zajistit i výrobce propagačních materiálů, které propagují fašismus, rasismus a jiná podobná hnutí, která jsou protizákonná. K tomu také bude směřovat moje plánovaná schůzka s novým ředitelem BIS, protože tato otázka, tato sféra činnosti bude jednou z těch zvláštních otázek, které budu s novým ředitelem BIS projednávat a domlouvat se na ještě těsnější, účinnější a hlavně rychlejší a operativnější spolupráci.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Vláda dnes rovněž projednávala a schválila dva návrhy, které předkládal ministr financí pan Svoboda. Byl to Návrh věcného záměru zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými a jinými peněžními prostředky ČR. Zde hlavní změny oproti dosavadní právní úpravě jsou zejména ty, že je potřeba zapracovat institut střednědobého rozpočtového výhledu s povinností přihlížet k němu při sestavování státního rozpočtu na příští rok, zrušit samostatnost rozpočtu okresních úřadů v soustavě veřejných rozpočtů s tím, že souhrn těchto rozpočtů má tvořit samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu, jejímž správcem má být ministerstvo vnitra. Dále umožnit pro případy vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu mimořádné zkrácení rozpočtového údobí běžného roku a přípravu nouzového, či válečného rozpočtu. Dále zpřísnit finanční kontroly stanovením povinnosti správcům rozpočtových kapitol zřídit útvary vnitřní kontroly a posílení kontrolní pravomoci ministerstva financí a jako takový poslední důležitý bod je zřídit "Národní fond", jako součást státních finančních aktiv, který má soustřeďovat prostředky zejména z rozpočtů Evropské unie, ze státního rozpočtu, místních rozpočtů a také ze soukromé sféry. To je tedy k návrhu věcného záměru zákona o pravidlech hospodaření.

Schválen byl též Návrh na restrukturalizaci transformačních institucí. Hlavními důvody pro tuto restrukturalizaci jsou zejména nutnost jednoznačně kvantifikovat fiskální dopady různých rozvojových a ozdravných programů a mít přehled o jejich krytí. Dále nutnost respektovat doporučení mezinárodních institucí a expertů z pohledu skrytého dluhového financování a takový třetí důvod je možnost zvýšení efektivnosti některých činností snížením provozních nákladů. Z tohoto důvodu vláda souhlasí s rozdělením Konsolidační banky Praha na rozvojovou a konsolidační část. Se vznikem konsolidační instituce vzniklé spojením konsolidační části Konsolidační banky Praha, České finanční a České inkasní. Dále se získáním majority státu v Českomoravské záruční a rozvojové bance a to zvýšením majetkových podílů u současných ministerstev a s vytvořením rozvojové instituce převodem rozvojové části Konsolidační banky Praha do Českomoravské záruční a rozvojové banky. Ministr financí společně s předsedou prezidia Fondu národního majetku ve spolupráci s ostatními členy vlády dostali za úkol, aby do 30. 10. 1999 zpracovali harmonogram přeměny financování transformačních institucí zdroji České národní banky a předložili jej vládě. Dále předloží vládě návrh právního postavení konsolidační instituce včetně věcného záměru zákona o státním peněžním ústavu a to rovněž do 30. 10. tohoto roku a dále projednají s akcionáři Českomoravské záruční a rozvojové banky podmínky získání majority státu v bance a předloží návrh vládě do 30. listopadu tohoto roku.

Vláda dále vzala na vědomí návrh systémových opatření pro zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně jinými přídními katastrofami. Vzala na vědomí zprávu o výsledcích Vrchního státního dozoru v lesích a návrhy příslušných opatření. Tam za nejzávažnější problém je nutno vidět těžbu dřeva prováděnou v některých soukromých lesích v rozporu se zákonem a způsobem poškozujícím životní prostředí. Dále nezalesňování holin po těžbě a nedostatečnou péči o mladé lesní kultury. Hlavní příčiny jsou zde popsány jako nedokonalost některých ustanovení lesního zákona a jeho prováděcích předpisů, a též zákona trestního a také ve snaze některých soukromých vlastníků lesa a těžebních firem o co největší okamžitý zisk z lesa bez ohledu na způsobené škody. A ministerstvo životního prostředí z tohoto důvodu navrhuje novelu lesního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále též novelu trestního zákona, jejímž cílem by mělo být zpřesnění právní kvalifikace trestného činu ohrožení životního prostředí, kvalifikace trestného činu poškození životního prostředí a vytvoření předpokladu pro posílení právní ochrany osob vykonávajících lesní stráž.

Vláda rovněž vzala na vědomí "Zprávu o stavu ochrany vod před znečištěním v České republice v roce 1998". Zde byl pozitivní vývoj zaznamenán u snižování množství vypouštěného znečištění ve vazbě na nerozpustné látky. To znamená biologickou spotřebu kyslíku a to o 83 %, rozpuštěných anorganických solí o 39 %, ropných látek o 89 % a alkality a acidity o 81 %. Problémem zde však zůstává znečištění specifickými organickými látkami, těžkými kovy a mikrobiální znečištění. A neuspokojivý je rovněž stav v oblasti investic do čistíren odpadních vod u obcí o velikosti 2000 až 5000 obyvatel.

Vláda rovněž vzala na vědomí zprávu o stavu příprav projektu Praha - evropské město kultury roku 2000. Zde lze říci, že v organizačním zajištění nejsou signalizovány žádné závažnější problémy. A v té zprávě se rovněž výslovně konstatuje, že i finanční zabezpečení celého projektu je dostatečné.

Tolik tedy na úvod. Možná ještě jednu zprávu. Ptali jste se na pana ministra Grégra. Pan ministr Grégr je v Ústřední vojenské nemocnici, je tam na již déle ohlášeném celkovém vyšetření a vrátit se má buďto zítra nebo nejpozději v pátek. Tolik na úvod a nyní již přejdeme na vaše otázky.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych chtěl nejdříve poprosit pana Roučka, zda byste mi mohl říci, když jste odcházel na jednání, zda tam ještě byl pan ministr Svoboda, případně kdo ho zastupoval nebo zda ještě na jednání bude. A pak bych poprosil jednotlivé pány ministry, zda by mi mohli odpovědět na otázku, zda s vámi pan premiér Zeman hovořil nyní o tom, zda s vámi dále počítá nebo ne. Myslím ve funkci ministra v rámci těch oznámených výměn.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Tak nejdříve k té první otázce. Pan Svoboda samozřejmě na vládě je, zúčastnil se projednávání obou těchto bodů a účastní se i zasedání vlády, které probíhá v této době. Když my jsme odcházeli na tiskovou konferenci, ještě tam byl.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Pokud jde o tu další otázku, tak nepovažuji za potřebné na ni odpovídat.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Totéž.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Vyjádřil jsem se zcela jasně, nepovažuji to potřebné.

Václav Grulich, ministr vnitra: Byl jsem pozván na zasedání předsednictva vlády, myslím předevčírem nebo včera ráno, včera ráno, byly se mnou projednávány věcné otázky. Ta otázka, kterou vy jste zmínil pane redaktore, ne.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Mohu se zeptat pana Císaře, o kterém se hovoří, že by měl být jedním z těch, kteří by měli být vyměněni, zda nějak to tušíte nebo vám to někdo naznačil.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Nic netuším a nevím, že se o tom mluví.

Jan Němec, Česká televize: Já bych měl dvě otázky. Tu první, jestli už vláda projednávala návrhy na omezení dovozu ojetých aut do České republiky, případně jakými mechanismy navrhuje ministr dopravy toto omezení. A druhá otázka se ještě bude týkat pana ministra Svobody. Dnes během dne po návštěvě premiéra u prezidenta republiky ho navštívil i on. Můžete potvrdit nebo vyloučit, že by to souviselo s případnými chystanými změnami v kabinetu? Děkuji

Libor Rouček, mluvčí vlády: Nejprve k té vaší první otázce. Vláda tento bod ještě neprojednávala a budeme o něm informovat až ho projedná. Pokud jde o ten druhý bod. Nevím, že premiér s panem Svobodou jednal, protože, jak víte, z Hradu odjel na francouzskou ambasádu na recepci a poté se vrátil těsně před druhou hodinou sem na Úřad vlády a od druhé hodiny pokračovalo zasedání vlády.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych se zeptal na dvě projednávané věci. První se týká toho cestovního ruchu, má být zřízen "Fond cestovního ruchu". Znamená to tedy, že se posílí propagace České republiky v tomto směru? A druhá věc, ta se týká těch povodní. Tam byly dva materiály, tak jsem se chtěl zeptat, zda-li oba byly vzaty na vědomí a případně tedy jaká jsou ta opatření, která mají zabránit těm větším škodám při některých dalších povodních. Děkuji.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Já budu odpovídat na obě otázky. Fond byl navržen. Ukazuje se, že není jednoznačné stanovisko k tomu, zda ho zřídit nebo ne. My jsme to navrhli na základě zkušeností z jiných transformujících se, a nikoli jenom transformujících se, ekonomik. Já si myslím, že by bylo vhodné tento fond zřídit. Předpokládali jsme, že polovina by měla být získávána z prostředků státního rozpočtu a polovina z ostatních zdrojů. Domnívám se, že 3,7 miliardy korun by se mělo jaksi rozdělit ve prospěch cestovního ruchu. O cestovní ruch se starají, zejména na obnovu kulturních památek a podobně. My budeme dál tento problém zkoumat a doufám, že dojdeme k rozumnému řešení. Já si myslím, že by fond měl být.

Pokud se týká toho druhého materiálu o povodních, tak bylo uloženo mému ministerstvu, aby zpracovalo věcný návrh zákona o likvidaci následků povodní a jiných přírodních katastrof na našem území. Je to zase regionální politika, která z nás činí ministerstvo katastrof, nicméně nedá se nic dělat, likvidovat následky v území je třeba a myslím si, že tedy k tomu je příslušné mé ministerstvo. Proto jsem ten návrh přijal.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vy jste se ptal ještě na ten druhý bod, to byla ta zpráva o plnění vládou již uložených opatření. Tento bod byl přerušen do příštího týdne, protože tam je ještě potřeba, aby předkladatelé projednali tyto věci s ministerstvem financí.

Jiří Nádoba, Mladá fronta Dnes: Já bych se rád zeptal pana Roučka jestli má informace o tom, jak je možné, že pan ministr Grégr odešel na dlouhodobě plánované vyšetření, když na dnešním programu vlády se měly probírat nějaké jeho návrhy o útlumu těžby uranu. Do jaké míry bylo tedy to vyšetření dlouhodobé, zda o tom něco víte a zda-li by se tedy pánové ministři mohli vyjádřit na jinak formulovanou otázku, čili zda s nimi pan premiér diskutoval případné změny ve vládě.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže pokud se týče toho dlouhodobého vyšetření, bylo to plánováno opravdu dlouhodobě a ministr průmyslu o tom informoval premiéra již minulý týden. A pokud se podíváte na program dnešního zasedání vlády, žádné body týkající se uranu nebo žádné další, které předkládal ministr průmyslu tam nejsou. Čili to je k této otázce.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: K té druhé otázce mohu pouze prohlásit, že ministerský předseda samozřejmě projednává s řadou členů vlády ty otázky, které jsou důležité, a že nejdůležitější otázky jsou samozřejmě projednávány s místopředsedy.

Oldřich Přibík, ČTK: Snad jsem to nepřeslechl, ale schválila vláda zelenou zprávu také o stavu českého zemědělství v roce 1998?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Tu zprávu o stavu zemědělství vláda ještě neprojednávala a to z důvodu, že asi na dvě nebo na tři hodiny nebyl přítomen pan ministr Fencl. Čili bude projednávána teď.

Marek Petruš, Bridge News: Já jsem se chtěl zeptat jestli vláda projednávala bod 18 zabezpečení restrukturalizace sociálních úvěrů České spořitelny?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ještě také ne, bude to projednáváno teď.

Marek Petruš, Bridge News: A druhou věc, jestli ten materiál o restrukturalizaci transformačních institucí obsahuje kvantifikaci skrytých dluhů, jaký je ten objem teď nebo ke konci loňského roku?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ten materiál je takový první krok. Samozřejmě vláda, ale ne jenom vláda, ale také hlavně ministerstvo financí, si je vědoma, že tu kvantifikacei je potřeba učinit, ale jak říkám, je to první krok a ta kvantifikace tam ještě není.

Radka Zemanová, Večerník Praha: Já jsem se chtěla zeptat pana ministra Grulicha jestli mi může říct proč bylo Janu Šubrtovi mluvčímu BIS zakázáno mluvit a převzal jeho roli vlastně pan ministr Bašta.

Václav Grulich, ministr vnitra: Já vám to rozhodně říct nemůžu, protože BIS nespadá do mé kompetence. BIS spadá do kompetence předsedy vlády, potažmo celé vlády a určitým výkonem je tam pověřen ministr bez portfeje pan Bašta. Bohužel na mě se obracíte trochu vedle.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já vám k tomu můžu říct, že panu Šubrtovi nebylo zakázáno mluvit, ale byla zrušena funkce mluvčího BIS, protože podíváme-li se po západní Evropě, vidíme, že bezpečnostní služby nemají žádného mluvčího. Čili i v této otázce, v této instituci, se prostě přibližujeme k tomu standardu, který panuje v západní Evropě.

Alexandr Mitrofanov, Právo: Dobrý den, otázka na pana ministra Grulicha. Jaké závěry lze očekávat ze zjištěných nedostatků v hospodaření vašeho resortu?

Václav Grulich, ministr vnitra: Pokud se podaří zjistit trestnost zavinění a záležitost nebude promlčena, samozřejmě v tom případě to bude předáno orgánům činných v trestním řízení.. Pokud už ty záležitosti jsou promlčeny a pokud jsou vedoucí pracovníci ještě na ministerstvu, budou postupně vyvozována i personální opatření. V některých případech jak víte, už se stalo.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jsou další dotazy? Pokud ne, tak vám děkuji za účast a přeji hezký večer.