Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 13. září 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Dnešní zasedání vlády má na programu celkem 40 bodů, doposud jsme dorazili k bodu 30. Postupně vás seznámíme s těmi nejdůležitějšími, ale nejprve dám slovo panu premiérovi Zemanovi.

Miloš Zeman, předseda vlády: Dámy a pánové, včera jsme s ministry Grégrem a Lachnitem zahájili stavbu druhé největší továrny na světě na výrobu televizních obrazovek a jednu z nejrozsáhlejších zahraničních investic v ČR. Zcela chápu naše sdělovací prostředky, že zařadili podrobnou reportáž o ztrátě slepeckého psa a chtěl bych upřímně blahopřát paní, která získala slepeckého psa zpátky, k nepochybnému úspěchu. Čirou náhodou se zpráva o investici koncernu Philips ve většině televizních relací příliš neobjevila, ale jsem na to už zvyklý a pouze to konstatuji.

Dovolte mi, abych vás seznámil se dvěma závěry z dnešního jednání české vlády. EU, jak víte, včera ve 14 hodin zrušila sankce proti Rakousku. Česká vláda je svým rozhodnutím zrušila dnes v 10 hodin dopoledne středoevropského času právě proto, že v této oblasti považujeme za vhodné řídit se, jak jsem již řekl, pravidly klubu, jehož se chceme státi členem. Rád bych v této souvislosti naprosto jasně odmítl jakýsi pokřik o vhodnosti appeasementu, protože EU není jenom zónou volného obchodu, EU, jak nedávno zdůraznil francouzský premiér Jospin, je společenstvím sdílejícím určité kulturní hodnoty, mezi něž rozhodně nepatří například xenofobie. Proto postoj ČR v tomto směru korespondoval a koresponduje s postojem EU.

Druhá věc, kterou bych vám rád úvodem sdělil a k níž se podrobněji vyjádří místopředseda vlády Pavel Mertlík, se týká blížícího se zasedání MMF. Z důvodů podobných onomu slepeckému psu se naše sdělovací prostředky soustřeďují především na bezpečnostní opatření připravovaná na základě jistých zkušeností, například zkušeností ze Seatlu v souvislosti s touto akcí. Chtěli bychom však zdůraznit, že hlavní náplní je právě kongres MMF a Světové banky a nikoli tyto demonstrace. Vláda vyjádřila plnou podporu Policii ČR, vláda rozhodně bude respektovat právo demonstrantů na vyjádření jejich názoru o globalizaci, ale rozhodně nebude respektovat právo na násilné protestní akce.

Kromě toho bych rád zdůraznil, že sama přítomnost zhruba 15 000 předních světových finančníků může představovat pozitivní impuls pro již dnes probíhající proces přílivu zahraničních investic do ČR, jak se to ostatně projevilo i na zmíněné investici koncernu Philips. To je vše, děkuji vám za pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já též děkuji a předávám slovo místopředsedovi Pavlu Mertlíkovi.

Pavel Mertlík, místopředseda vlády: Děkuji, vážené dámy, vážení pánové, navážu v tomto bodě na pana premiéra. Vláda dnes vzala na vědomí další pravidelnou informaci vládního zmocněnce pana Hrubého o stavu příprav výročního zasedání MMF a Světové banky, vlastně poslední před samotnými zasedáními.

Ta zasedání vlastně již začala. Jak jistě víte, Světová banka v Praze včera představila tuto publikaci - Zprávu o světovém rozvoji za poslední rok, která bude předmětem jednání Světové banky během pražského zasedání. Podobným způsobem bude v průběhu příštího týdne prezentován obdobný dokument MMF. Tento akt vlastně dává na stůl podstatnou část jednacích materiálů a tímto jsou již v jistém slova smyslu sama výroční zasedání zahájena, ačkoli samozřejmě ono slavnostní zahájení formální rozpravy proběhne až 26. září v Kongresovém centru Praha v 10 hodin projevem prezidenta republiky Václava Havla.

Vláda dnes, když projednávala tento bod tak, jak to řekl již pan premiér, vyjádřila podporu Policii ČR, protože ví, že ji čeká nelehký úkol. Nikdy jsme v posledních letech neměli zkušenost s kooperací, ale také regulací tak velkého počtu demonstrantů, jaký u nás bude. Na druhé straně, a to je asi nejpodstatnější, sám předmět jednání obou institucí je předmětem, který je veřejný, který se týká budoucnosti světa a měl by být předmětem širokého dialogu občanské společnosti Světová banka a MMF jsou tomuto dialogu nakloněny, otevřeny a právě ona zpráva, která byla včera prezentována, která se zaměřuje na boj s chudobou a ukazuje celou řadu konkrétních cest, které jsou nezbytné, ale zároveň jsou v tomto boji efektivní, tak je výzvou k tomuto dialogu. Já bych v této souvislosti chtěl naopak česká média ocenit, speciálně dnešní noviny, když se podíváte do většiny titulů, je tam tato zpráva velmi podrobně pokryta a myslím si, že to je dobře, protože my velmi usilujeme o to, aby se naše veřejnost zapojila do této diskuse.

Ta diskuse je závažná, je legitimní a týká se nás, byť jsme malá země uprostřed Evropy, malá země, která nicméně je jako všechny ostatní zasažena globalizací. A dokonce lze říci, že menší země v mnohem větší míře než právě země velké. Čili je to naše téma, je to podstatné téma a myslím si, že k němu máme co říci. Koneckonců čeští zástupci k tomu budou mít v rámci oficiálních jednání dostatek prostoru, jak prezident ve svém zahajovacím projevu, tak já v řádném vystoupení jakožto ministr financí, pak předseda vlády, který svoji přednáškou zahájí oficiální semináře v průběhu doprovodného programu, tak pan guvernér Tošovský, který přednese zvláštní přednášku v rámci programu MMF. Všichni nicméně usilujeme o to, aby se Praha stala v historii MMF a Světové banky místem, kde dochází k produktivnímu dialogu. Myslím si, že Praha je hrdé sebevědomé moderní evropské město, které je na toto připraveno a pokud poselství z Prahy, které vzejde v průběhu jednání, že tyto věci, které budou předmětem jednání, tzn. především perspektivy rozvoje chudší části světa, jsou věcmi veřejnými a je třeba o nich seriozně diskutovat, ač jsou názory výchozí jakékoli, pak si myslím, že toto jednání skutečně bude mít smysl.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji a nyní přejdeme na další body. Pan ministr Fencl vás bude informovat o obsahu návrhu zákona, který předkládal, a to byl návrh zákona o vodovodech a kanalizacích.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Já mám pro vás lidsky a občansky důležitou informaci. Vláda přijala návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Tento zákon upravuje vztahy vznikající při zřizování a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, jejich přípojek, jakož i působnost orgánů územních samosprávních celků a správních úřadů na tomto úseku.

Jde zejména o vzájemné vztahy mezi subjekty, které se v důsledku privatizace staly vlastníky vodovodů a kanalizací a jejich provozovateli a vlastníky pozemků a staveb, na které je voda dodávána nebo z nichž je odpadní voda odváděna. Návrh upravuje vlastnická práva k vodovodním a kanalizačním přípojkám, zavádí evidenci vlastnictví vodovodů a kanalizací a stanoví podmínky pro udělení povolení k provozování vodovodů a kanalizací, také způsob hrazení vodného a stočného a působnost orgánů veřejné správy.

Za důležité považuji informaci, že vodné a stočné se podle tohoto návrhu platí v tzv. jednosložkové formě, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody a nebo vypouštěných odpadních a srážkových vod. Obce však mohou stanovit obecně závaznou vyhlášku vydanou v samostatné působnosti placení vodného a stočného ve dvousložkové formě, která obsahuje pevnou částku úhrady nezávislou na množství odebrané vody nebo vypouštěné odpadní vody a složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních a srážkových vod.

Součástí návrhu jsou novely živnostenského zákona, zákona o přestupcích a zákona o ochraně veřejného zdraví. Dále daný návrh zákona doplňuje soubor zákonů upravujících síťová odvětví jako je energetický zákon, zákon o drahách a zákon o pozemních komunikacích. Děkuji za pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já také děkuji a v tom úvodním kole vás ještě seznámím se třemi body, na ty zbývající pak budete mít možnost se zeptat při vašich otázkách.

Věcný záměr zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání a o soudnictví nad mládeží. Je to velmi důležitý zákon, velmi důležitá právní úprava, jejím cílem je komplexně upravit postup státu a dalších subjektů při předcházení delikvence mládeže a postup při uplatňování trestní odpovědnosti mládeže.

Připravovaný zákon by měl podle povahy a závažnosti spáchaného protiprávního jednání, věku pachatele, stupně jeho narušení a povahy výchovného prostředí ve kterém žije umožnit použití širšího rejstříku opatření, tzn. od výchovných přes ochranná až po sankční. V daleko větší míře by měla být umožněna aplikace tzv. alternativních opatření zaměřujících se na odstranění příčin, které právě k tomu delikventnímu chování vedly. V tomto věcném záměru zákona se předpokládá i důsledná specializace soudů a státních zástupců, kteří budou výkonem této agendy pověřeni. Pan ministr Motejl dostal za úkol, aby do 31. 12. 2000 předložil vládě paragrafované znění.

Ten další bod, o kterém se zmíním, je Zpráva o vytvoření útvarů specializovaných na dozor nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality v soustavě státního zastupitelství. Jinými slovy jde o pokračování     Autom. řádkov a zintenzivnění akce ?čisté ruce?. Do působnosti těch vrchních státních zastupitelství respektive těch jejich zvláštních odborů budou patřit taxativně vypočtené trestní věci týkající se závažné hospodářské a finanční kriminality.

Jedná se o věci, jejichž úspěšné odhalování a stíhání zpravidla vyžaduje užší specializaci i v mimotrestních odvětvích práva, kterou nelze předpokládat u všech státních zástupců. To vymezení působnosti vrchních státních zastupitelství bylo podrobně konzultováno samozřejmě mezi ministerstvem spravedlnosti, ale též policie, úřadu vyšetřování a ministerstva vnitra. Cílem je zajistit, aby státní zástupce měl průběžný přehled o postupu v každé i dozorované věci. Jinými slovy, aby to nebylo tak jako doposud, kdy se s tou věcí seznamuje až při ukončení vyšetřování. Tento krok si vyžádá i určité posílení personálního obsazení státních zastupitelství a samozřejmě také posílení technického vybavení, zvláště počítačů.

Pokud jde o personální posílení, Nejvyšší státní zastupitelství bude posíleno o 5 státních zastupitelů, Vrchní státní zastupitelství v Praze o 17 a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o 8. Pokud jde o finanční ání  Obrázek prostředky, i tam se vláda rozhodla akci ?čisté ruce? podpořit mnohem více finančně a rozhodla, že budou navýšeny výdaje kapitoly ministerstva spravedlnosti i na letošní rok o 50 milionů korun.

A konečně třetí bod je důležitý, hlavně co se týká severní Moravy, severozápadních Čech a lidí, kteří budou postupně uvolňováni z hutního průmyslu. Je to návrh programu START, který předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho cílem je umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů vstup do podnikání a jak jsem již řekl v té počáteční fázi rozvoj tohoto podnikání pro pracovníky uvolněné ze zaměstnání v důsledku restrukturalizace hutního průmyslu.

Program má samozřejmě některé podmínky. Například, že podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby nebo služeb včetně zdravotnických a lékárenských a též obchodu. Je to vymezeno seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností.

Podpora by měla být poskytována především na pořízení například hmotného nebo nehmotného investičního majetku, pozemků, budov, staveb, strojů a samozřejmě zařízení. Podpora nebude poskytována subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům, tzn. když někdo neplatí, tak tuto podporu nedostane. Žadatel je povinen předložit živnostenské oprávnění, případně některé jiné oprávnění k podnikatelské činnosti podle příslušných zákonů. Oprávněný občan musí být majitelem, společníkem nebo členem podnikatelského subjektu po celou dobu poskytování podpory. Žadatel si může o tuto podporu zažádat pouze jednou, je povinen předložit Českomoravské záruční a rozvojové bance, která o poskytování těchto prostředků bude rozhodovat, do 9 měsíců po poskytnutí úvěru všechny příslušné účetní doklady. Příjemce úvěru je povinen ve smluvně dohodnutém termínu a výši splácet bezúročný úvěr.

Pro ty, kteří to splácet nebudou, jsou samozřejmě i určité sankce. Je to například sankce z prodlení s úhradou plné výše dvou po sobě jdoucích splátek úvěru bude postihováno okamžitým splacením poskytnutého úvěru nebo například neplnění ostatních podmínek bude postihováno smluvní pokutou ve výši až 5 % z počáteční výše úvěru. Ten úvěr bude poskytován až do výše půl milionu korun na každého oprávněného občana, maximálně však ve výši 3 miliony pro jednoho příjemce podpory. Doba splatnosti při poskytnutí úvěru je maximálně 6 let. Ty úvěry budou muset být spláceny rovnoměrnými čtvrtletními splátkami. Úvěr se bude poskytovat bezúročně.

To je od nás na úvod vše. Jak jsem již řekl, pokud budete mít dotazy k těm dalším bodům, samozřejmě vám je rádi odpovíme. Nyní začneme s vašimi dotazy, nejdříve bude mít slovo pan Heřmánek z Českého rozhlasu.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. První se týká peněz pro ty zvláštní útvary státních zastupitelství, to je otázka na pana ministra financí. Pan ministr Motejl prý žádal o ty peníze už někdy koncem dubna a bylo mu řečeno, že v tom na ně není v rozpočtu prostor, alespoň tak to tvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti. Proč tedy až na poslední chvíli ty peníze? To je jedna otázka. A druhá věc se týká dalšího bodu jednání vlády, a to je Návrh na pozastavení činnosti České strany sociálnědemokratické - v souvislosti s Lidovým domem a se společností Cíl. Jak jste se k tomu postavili a proč jste se tak k tomu postavili?

Pavel Mertlík, místopředseda vlády: Já se přiznám, že dost dobře nerozumím té diskusi, která byla kolem toho, jestli jsou nebo nejsou prostředky na tuto záležitost. Vím, že proběhla, ale byla spíš sérií určitých nedorozumění. Vláda má k dispozici vládní rozpočtovou rezervu. Tato zvláštní státní zastupitelství nebyla původně plánována, ale právě k tomu ta vládní rozpočtová rezerva slouží. Málokdy jsem při uvolňování prostředků zvláštní rozpočtové rezervy hlasoval pro tento návrh s takovým vnitřním přesvědčením jako v této chvíli. Jinými slovy, ten problém reálně nikdy neexistoval. Samozřejmě šlo mimo jiné o to, aby ta částka byla správně velká a aby to byly rozumně kalkulované náklady, ale to je technologická záležitost diskuse mezi oběma ministerstvy. Myslím si, že tento návrh má plnou podporu celé vlády.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já bych jenom navázal na předchozí bod - vyhláška ministra spravedlnosti, týkající se oněch specializovaných státních zastupitelství vyšla teprve asi před čtrnácti dny a je logické, že bez této vyhlášky nelze tyto instituce ani zřídit a tedy ani financovat. To je odpověď nebo doplňující odpověď na vaši první otázku.

Pokud jde o podnět pana Petra Tomana a Stanislava Devátého k pozastavení činnosti České strany sociálnědemokratické, vláda svěřila úkol odpovědi na tento podnět místopředsedovi a předsedovi legislativní rady vlády Pavlu Rychetskému a Pavel Rychetský dnes předložil vládě návrh usnesení, podle něhož - podrobnou argumentaci si budete moci přečíst na internetu - je toto podání zcela nedůvodné. Jednání vlády k tomuto bodu trvalo přibližně dvě minuty.

Ondřej Bílek, Mladá fronta Dnes: Pane premiére, říkáte, že je to zcela nedůvodné. Proč myslíte, že je to zcela nedůvodné?

Miloš Zeman, předseda vlády: Kdybych to měl vyjádřit velice stručně pane redaktore, tak proto, že Česká strana sociálnědemokratická je kritizována za to, že vlastní akciovou společnost Cíl, přičemž až donedávna obecné soudy upíraly České straně sociálnědemokratické toto vlastnictví. A teprve rozhodnutím Ústavního soudu nastal stav, kdy právě Ústavní soud určil, že sociální demokracii tato akciová společnost Cíl patří a že tedy Lidový dům je jejím majetkem.

Nechci vás unavovat historickými detaily, ale chtěl bych konstatovat, že akciová společnost Cíl vznikla již koncem 30. let de facto minulého století - já si ještě málokdy uvědomuji, že už žijeme v novém století - a že v podstatě tak navazujeme na tradici, které tehdy existovaly. Přitom se vůbec nebráníme jakýmkoli úpravám, které by vyplynuly z rozhodnutí Ústavního soudu. Jak víte, místopředseda Špidla i já jsme odstoupili z funkcí v této společnosti, třebaže jsme je vykonávali bezplatně a třebaže nemohlo u racionálně uvažujícího člověka existovat podezření z konfliktu zájmu. Společnost Cíl se neuchází o žádné státní zakázky a v podstatě jejím jediným posláním je hospodařit s Lidovým domem.

Ondřej Bílek, Mladá fronta Dnes: Mám ještě otázku na pana ministra Mertlíka. Zabývala se vláda zprávou NKÚ o hospodaření v Úřadu pro státní informační systém? Pokud ano, jak s ní naložila. A druhá otázka: myslíte si vy osobně, že se těm únikům dalo zabránit?

Pavel Mertlík, místopředseda vlády: Vláda neměla dnes tento bod na programu. Mezi kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu tento bod nebyl. Zřejmě jde o nějakou ne zcela přesnou informaci. Mezi informačními materiály je materiál, který předložil pan ministr Březina, a který reaguje na zprávu NKÚ a kontrolní nález, který je starý několik měsíců. Tehdy vláda se usnesla, že tato informace bude podána. Čili byl to informační materiál a bude zařazen na jedno z příštích jednání vlády k projednání.

Jitka Gőtzová, Právo: Zajímalo by mne, jestli vláda učiní nějaké kroky směrem k Rakousku ohledně blokace našich hraničních přechodů. A druhá otázka: dneska demonstrovali členové Greenpeace před Úřadem vlády, zda s nimi někdo jednal.

Miloš Zeman, předseda vlády: Jak víte, vláda dnes celý den jednala a ještě bude jednat, protože, jak už bylo řečeno, na pořadu má čtyřicet bodů a nebyl jsem osloven, nehledě na to, že bych se těžko mohl uvolnit z jednání vlády, abych několik, údajně desítek, jak jsem byl informován před chvilečkou, demonstrantů přijal. Pokud demonstranti měli nějaké požadavky, mají možnost tyto požadavky předat prostřednictvím Úřadu vlády.

Co se týče blokace hraničních přechodů s Rakouskem, víte, že naše ministerstvo zahraničí se tuším včera vyjádřilo velmi negativně k této blokaci či blokádě a kritizovalo i Rakouskou vládu, že tomu lhostejně přihlíží.

Josef Kopecký, Zemské  Alt. obrázek  Poznámka   noviny: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat ještě k akci ?čisté ruce", zda již vláda ví, jak velkou částku uvolní na činnost těch specializovaných státních zastupitelství pro příští rok. A ještě Publikace Tiskove_informaceCinnost_vladyR s touto akci by mě zajímalo, s jakými výsledky akce ?čisté ruce" by byla vláda spokojena poté, až ji bude v roce 2002 končit její funkční období. Druhý problém ještě k podnětu pana Tomana k pozastavení činnosti ČSSD, zda vidíte nějakou souvislost s blížícími se volbami, shledáváte nějaký politický motiv k podání toho podnětu? A zda zvažujete možnost, že by byla zrušena společnost Cíl?

Miloš Zeman, předseda vlády: Takže to je několik otázek najednou, já začnu tou první. Jak již bylo uvedeno, na tento rok z vládní rozpočtové rezervy je na ona specializovaná zastupitelství uvolněna částka zhruba 50 miliónů korun. Objem prostředků, který bude v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva spravedlnosti vynaložen na tento účel bude mimo jiné předmětem jednání vlády o státním rozpočtu, které se uskuteční 18. září tohoto roku.

Co se týče toho, s jakými výsledky by vláda byla spokojena v rámci akce "čisté ruce", nechci kvantifikovat, ale v každém případě bych velmi uvítal, kdyby byly došetřeny a před soud postaveny všechny případy, kde prokazatelně došlo k majetkovým újmám velkého rozsahu, ať už se jedná o lehké topné oleje, o diamanty a o desítky, prakticky stovky dalších a dalších případů podobného typu včetně různých tunelů, ať už v bankách nebo v průmyslových podnicích. Konec konců, slyšeli jste na včerejší tiskové konferenci pana Kavánka, který mluvil o pijavicích, a já si myslím, že tento termín je velmi přiléhavý a mluvil zhruba o pěti stech podniků napojených, řekl bych nikoli zcela tržně, konformním způsobem na Investiční a poštovní banku.

Co se týče záležitosti akciové společnosti Cíl, vláda se touto otázkou nezabývala z toho prostého důvodu, že nejsme státostrana a že je záležitostí sociální demokracie, jak zde tyto poměry upraví. Nehodlám dokonce ani kvalifikovat členství pana Tomana v ODS jako útok ODS na sociální demokracii. Spíše si myslím, že jde o jistou individuální a podle mého názoru velmi pošetilou akci.

Vladimír Šticha, televize Nova: Já se předem omlouvám, zeptám se na otázku, která nevychází z dnešního programu vlády, přesto bych poprosil o odpověď. Opozice dnes velice kriticky se vyjádřila k tomu, že vládu údajně nezajímají osudy lidí, kteří ve státní správě pracují s tajnými a důvěrnými materiály, jmenovala například bývalé ředitele BIS. Je tato kritika podle vás oprávněná?

Miloš Zeman, předseda vlády: Pane redaktore, je samozřejmé, že ti, kdo pracují ve státní správě s tajnými materiály, mají prověření pro tuto práci, a to buď prověření, které vyplývá z dosavadních zákonů a jehož platnost vyprší na konci toho roku nebo prověření, které vyplývá ze zákona č. 148. Jsem opravdu dojat tím, že se tím opozice tak intenzivně zajímá, když například někteří členové, právě z opozičních politiků, kteří jsou členy komise pro kontrolu BIS, sami ještě bezpečnostní prověrku nemají.

Vladimír Šticha, televize Nova: Mě by zajímalo, co nyní dělají bývalí šéfové BIS. Že se o toto prý vláda nezajímá a například se je nesnaží udržet ve státní správě.

Miloš Zeman, předseda vlády: Tak já bych mluvil prakticky jenom o jednom bývalém šéfovi BIS, tj. panu Karlu Vulterinovi. Panu Karlu Vulterinovi bylo kdysi nabídnuto místo ředitele odboru na ministerstvu pro místní rozvoj, když toto místo odmítnul, nabídnul mu ministr Pavel Dostál odpovídající, poměrně vysokou, funkci na ministerstvu kultury. Pan Vulterin zpočátku tuto funkci přijal, načež se bez omluvy nedostavil v době, kdy měl nastoupit do práce. Před panem Vulterinem byl ředitelem BIS pan Stanislav Devátý. Jak víte, Stanislav Devátý pracuje jako spolupracovník pana Petra Tomana v jeho advokátní kanceláři, pokud je mně známo. K jeho odborným kvalitám se nechci vyjadřovat, pouze podle mého soukromého názoru tvrdím, že společnost o nic nepřijde, když pan Stanislav Devátý nebude zaměstnán ve státní správě.

Jan Němec, Česká televize: Dobrý den. Já bych si jenom rád upřesnil jednu věc ohledně sankcí vůči Rakousku. Když jsem dneska na Internetu na vládním serveru hledal usnesení, kterým vláda zavedla ony sankce, tak jsem ho nemohl najít. Zavedla tedy vláda sankce vládním usnesením?

Miloš Zeman, předseda vlády: Vláda nezavedla tyto sankce vládním usnesením a také vláda tyto sankce vládním usnesením nerušila. Vláda v této záležitosti používá konsensuální formu, to znamená formu dohody všech členů vlády. Vycházeli jsme z toho, že tyto sankce jsou sankcemi do určité míry krátkodobými, i když jsme neznali jejich časovou limitaci a vláda má samozřejmě právo se dohodnout, že její členové po určitou dobu nebudou udržovat oficiální kontakty s partnery jiné země. Mimochodem pokud je mi známo, v některých vládách přesně tak bylo postupováno při zavádění sankcí.

Jiří Nádoba, Mladá fronta Dnes: Já se chci zeptat pana ministra financí, jak uspěl s tím návrhem na odpis nedobytných daňových nedoplatků. A jak dopadl ten materiál shrnující náměty pro zlepšení některých zákonů pro výběr daní, například to, že by se nemohly zakládat společnosti v případě, že společník dluží státu něco na daních nebo že by se zakázal prodej některého stánkového zboží. A na závěr, jestli by mohl třeba pan premiér zhodnotit to, jestli vláda dosáhla nějakého pokroku ve výběru daňových nedoplatků, tak, jak bylo slibováno před volbami. A pokud třeba ne, tak jaké jsou důvody.

Pavel Mertlík, místopředseda vlády: Já bych začal tím materiálem, který byl v otázce druhý v pořadí, který se týkal námětů v legislativní oblasti, které dávalo ministerstvo financí u zákonů, které nejsou v jeho gesci. Šlo o to, že vláda při jednání o materiálu ministerstva financí o tom, jakým způsobem zlepšit správu daní a jejich výběr a zvýšit efektivnost do výběru daňových nedoplatků, který byl projednáván v červenci toho roku před vládními prázdninami tento materiál schválila s tím, že uložila ministru financí, aby určitou část z toho rozpracoval v poměrně velmi krátkém termínu. A to byla právě část, která se týkala námětů či doporučení ministerstva financí pro ostatní ministry v legislativní tvorbě jejich vlastních ministerstev.

Ten materiál, právě proto, aby byl splněn ten krátký termín, který byl do konce srpna pro předložení ve vládě, tak neproběhl připomínkovým řízením a obsahuje bezesporu řadu, řekl bych, provokativních myšlenek. Proto se dnes vláda rozhodla projednávání toho bodu přerušit a podrobit jej řádnému připomínkovému řízení. Myslím si, že je to postup, který je naprosto korektní, je v pořádku a já jsem rád, že ta diskuse, která dnes proběhla na vládě, bude pokračovat jaksi velmi vážnou formou, který by mohla časem vyústit v korekci dílčích existujících zákonů v různých oblastech (nesrozumitelné) různých ministerstev.

Co se týče toho druhého materiálu, to byla analýza vývoje daňových nedoplatků. Ta analýza neobsahovala žádné konkrétní návrhy, ani návrhy ve smyslu nějakého plošnějšího odpuštění daňových nedoplatků, V té analýze byla pouze zmiňována možnost, které se říká daňová amnestie. Bylo to proto, že to je téma, které je dosti diskutováno jak ve finanční správě samotné, tak například v rozpočtovém výboru a podobně, přičemž názor ministerstva financí na tzv. daňové amnestie, je spíše kritický. Ta analýza se snažila, aniž by toto doporučila, to bych chtěl podtrhnout, vyhodnotit možnosti takového řešení, které by samozřejmě muselo být legislativně zakotveno, to znamená, muselo by jít o zvláštní zákon. A myslím si, že z výsledků té analýzy samo o sobě je zřejmé, že takový zákon navrhovat nebudeme. Jinak celá ta analýza vznikla na základě žádosti poslanecké sněmovny, obsažené v jednom z jejich doporučujících usnesení. Tento bod byl dnes vládou projednán s tím, že byl přerušen a bylo vyžádáno určité upřesnění té analýzy. Protože jde poměrně o jednoduchou záležitost, tak se domnívám, že se nám podaří předložit je na příští nebo přespříští zasedání vlády tak, aby ten termín, který vládě stanovila v tom svém doporučujícím usnesení poslanecká sněmovna, tj. do 30.9., aby byl dodržen.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já bych odpověděl, a tady mohu navázat na pana místopředsedu Mertlíka. Pokud jde o daňové nedoplatky, víte, že jejich objem se v současné době pohybuje těsně nad hranici 100 miliard korun. My považujeme za nutné postupně plnit své předvolební sliby, mimo jiné i zlepšit výběr daní, a právě proto je v návrhu státního rozpočtu obsažen předpoklad snížení - a to nikoliv formou daňové amnestie, ale reálným výměrem - daňových nedoplatků v roce 2001 zhruba o 10,4 miliardy korun, pokud se nemýlím, do příjmu státního rozpočtu. Možná, že mě pan Mertlík opraví, pokud jsem toto číslo uvedl nepřesně. Myslím si, že toto je velmi konkrétní odpověď na vaši otázku, protože tím, jak už jsem řekl, naplňujeme náš předvolební závazek. Tento proces bude samozřejmě pokračovat.

Štefan Suchar, Večerník Praha: Pane předsedo vlády, já jsem si pozorně přečetl ten podnět doktora Tomana. Když jste to tady vysvětloval, tak jste vlastně mluvil o něčem jiném, protože on vám tam nevytýká, že jste založili Cíl, on vám tak vytýká, že jste účastni na podnikání, které je v rozporu se zákonem. A vy jste to podnikání vlastně změnili v době platnosti toho zákona, čili tam to porušení nebo ten rozpor nepochybně zůstal. Proč trváte stále na tom, že to je zcela nedůvodně? Nezdá se vám to trochu v tomhle smyslu účelové, protože vzhledem k tomu, že to směřuje vlastně proti vám, teď vlastně jste si sami zamítli, aby se to nedostalo k soudu. Nebylo by jednodušší to tomu soudu postoupit, aby nezávislý orgán rozhodl?

Miloš Zeman, předseda vlády: Pane redaktore, kdybyste alespoň trošku znal zákonná pravidla tohoto státu, měl byste a musel byste vědět, že v případě návrhu tohoto typu je vláda povinna se k tomu vyjádřit. Zda se vyjádří kladně nebo záporně, záleží na odborném právním posouzení. Kromě toho má vždy po uplynutí třicetidenní lhůty možnost vyhovět takovému podání i prezident republiky. Čili vláda se tím nezabývala ze své vlastní iniciativy, jak se možná domníváte, ale proto, že je podle zákona tímto podmětem povinna se zabývat.

Hana Kadečková, Právo: Já mám dotaz, jestli jste projednávali závěry NKÚ ohledně prostředků, které byly určeny na státní politiku zaměstnanosti. Pokud ano, tak s jakým závěrem. Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády: Myslím si, že podrobněji odpoví Libor Rouček, protože vláda dnes projednávala asi osm nebo devět analýz NKÚ a chtěl bych obecně říci, že na rozdíl od minulých vlád, toto jednání je podrobné, vyúsťuje v konkrétní závěry a v konkrétní úkoly jednotlivých ministrů, je vždy přítomen prezident NKÚ pan Voleník a já bych chtěl velmi ocenit jeho aktivní roli při vyhledávání různých příkladů plýtvání se státními prostředky. A pokud jde problém aktivní politiky zaměstnanosti, tak tady bych poprosil o konkrétní odpověď Libora Roučka.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda k tomuto bodu přijala usnesení, ve kterém se nejenom bere na vědomí ten kontrolní závěr, ale zároveň uložila panu Špidlovi, aby vládě do 30. června příštího roku předložil informaci o efektivitě nápravných opatření přijatých odstranění nedostatků z tohoto kontrolního závěru.

Pokud jde o ten kontrolní závěr nebo o ta opatření, tak ta opatření se týkají jednotlivých bodů. Například co se týče investičních pobídek, tak tam se hovoří o tom, že vládě bude dodatečně předložen návrh na změnu usnesení ke třem investorům, ve kterém bude uvedeno, že příjemci investičních pobídek jsou tři dceřinné společnosti založené a stoprocentně vlastněné investorem, podobně jako je tomu v tom příslušném zákoně, který byl později schválen. Co se týče například konkrétních těch investičních pobídek, zase ta opatření vyčíslují, které nápravy již byly udělány. Pokud vás zajímají ty konkrétní případy, přijďte si potom, já vám to můžu dát, protože se jedná o více bodů, více stanovisek, více opatření. Nedá se to shrnout do jednoho.

Štefan Suchar, Večerník Praha: Pane předsedo, já jsem vám opravdu nerozuměl. Vy jste říkal, že se tím zabýváte, čili podstoupíte to soudu, podáte soudu návrh na pozastavení činnosti?

Miloš Zeman, předseda vlády: Před podáním návrhu soudu je třeba, jak už jsem vám vysvětlil, pane redaktore, podle platných zákonných pravidel, aby se k návrhu, ať už pochází od kohokoli, vyjádřila vláda. To jsme si nevymysleli my, tato pravidla byla stanovena dávno před námi. Vláda se vyjádřila tím, že toto podání nepokládá za důvodné. Podrobný právní rozbor si můžete přečíst na Internetu, není to žádný utajovaný materiál. Ostatně, pokud si budete přát, tak vám ho může dát mluvčí vlády případně už dnes.

V každém případě, jestliže vláda považuje toto podání za nedůvodné, pak logicky nemá důvod postupovat ho dále k soudu. Upozornil jsem vás však, že podle týchž platných pravidel tak může učinit prezident republiky. To je vše.

Libor Rouček, mluvčí vlády: To je opravdu vše, děkujeme a přejeme hezký večer.