Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR v pondělí 13. prosince 1999


Jindřich Marek, Tiskový odbor: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás uvítal v dnešní Mezinárodní světový den proti depresi na tiskové konferenci vlády ČR a vzhledem k tomu, že pan premiér dnes odletěl na týdenní oficiální státní návštěvu Vietnamu a Číny a doprovází ho vicepremiér Mertlík a pan ministr Grégr, vítám dnes zde novopečeného místopředsedu vlády, ministra zahraničí pana Jana Kavana. Na tiskové konferenci jej budou doplňovat páni ministři kultury, dopravy a spojů a pro místní rozvoj.
Vládě se dnes na programu postupně objevilo 42 bodů, z čehož vláda projednala a schválila 33 bodů, dva byly přerušeny, šest, z různých důvodů, staženo, budou převážně projednány na příští schůzi vlády, která proběhne ve středu 22. prosince a jeden bod byl zamítnut. Nyní bychom přešli na typickou charakteristiku těch nejzajímavějších bodů, případně návrhů zákona tak, jak je předkládali dnešní účastníci tiskové konference. Já bych začal kulturou, která toho měla relativně méně, takže bych poprosil pana ministra Dostála a potom ostatní jeho kolegy.

Pavel Dostál, ministr kultury: Dámy a pánové, dobrý večer. V tomto předvánočním čase vláda projednávala Teze nového zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Projednávala to v tomto čase z jednoho prostého důvodu, že v pátek odlétám s panem prezidentem do Vatikánu a myslím si, že tyto teze schválené vládou jsou před Vánocemi opravdu tou velice dobrou zprávou, kterou do Říma, kromě vánočního stromu, přineseme.
Proč je tomu tak? Je tomu tak, že tyto teze byly zpracovány na základě velice složitého a dlouhého jednání dvou komisí pro otázky řešení vztahů mezi církvemi a českým státem, jednak komisí vládní a jednak komisí ministerskou. Samozřejmě, že tento vývoj měl své peripetie, měl své krize, ale dospělo to k jednoznačnému závěru, že vláda přijala navrhované teze, podle kterých bude do 30. 6. věcný záměr zákona a do konce roku 2000 pak paragrafované znění tohoto zákona.
Pokud byste se mě ptali, proč navrhuji nový zákon a nikoli novelu současného zákona, tak je to proto, že registrace církví a náboženských společností by měla být upravena zcela nově a to hlavně proto, že ustanovení listiny základních práv a svobod jsou u současných zákonů, pokud se týká církví, upravena velice nezřetelně. Jinými slovy, my také chceme těmito novými zákony demonstrovat skutečnost, že církve jsou na českém státu naprosto nezávislé.
Z těch mnoha tezí, které dnes vláda schválila vás zřejmě budou zajímat dvě. A to teze o tom, že církve budou podle tohoto zákona, až bude platit, registrovány dvojím způsobem. V prvním stupni získávají pouze právní subjektivitu. Nic víc. Na základě této právní subjektivity bude upraveno jejich postavení tak, aby bylo srovnatelné s postavením takzvaných neziskových právnických osob. Konkrétně to znamená daňová zvýhodnění na úrovni občanských sdružení a tak dále.
Druhý stupeň registrace, ten už je důležitý, protože církvím druhý stupněm registrace budou přiznána práva nad rámec práv církví a náboženských společností registrovaných v prvém stupni, tj. zejména přístup k financování na základě zákona, k působení například v Armádě ČR, k působení ve vězeňství, k zakládání církevních škol a školských zařízení, k vyučování náboženství na státních školách, k uzavírání církevních sňatků rovnocenných se sňatky občanskými a podobně. Čili budou zde dva stupně registrace.
Kdyby jste se chtěli ptát, jak to bude s doposud registrovanými církvemi, kterých je u nás celkem 21, tak všechny církve a náboženské společnosti, registrované podle současných platných zákonů, budou novým zákonem uznány jako církve a náboženské společnosti registrované ve 2. stupni podle nového zákona. To jsou ty nejdůležitější změny a další při vašich dotazech.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Pan ministr pro místní rozvoj Císař předkládal návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje, takže ho poprosím o krátké shrnutí.

Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj: Ano, jde o velmi důležitý zákon, který upravuje problematiku, která nám otevírá cestu k realizaci regionální politiky. Je třeba říci, že je to zákon plně kompatibilní s EU, je to zákon, o kterém se koneckonců zmiňuje i zpráva hodnotící ČR v přístupu k EU. Je to naplňování principů solidarity. Zákon se soustřeďuje na to, aby vymezil působnosti jednotlivých stupňů státní správy regionálního rozvoje a v podpoře regionálního rozvoje.
Ten zákon se soustřeďuje na předem vymezené podporované regiony a je věcně zaměřen na klíčové problémy jejich rozvoje. Účinnost a efektivnost prostředků se umocňuje společným a koordinovaným přístupem všech orgánů k podporování regionu. Tento zákon nám zároveň umožní implementovat fondy, které nám poskytuje EU jako je SAPARD, ISPA, přeshraniční spolupráce a další. Považuji jej za velmi významný, i když je poněkud obecný, nicméně si myslím, že je to významný nástroj regionální politiky. Děkuji.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Já také děkuji, a teď bych požádal pana ministra dopravy a spojů Peltráma k bodům, které předkládalo dnes jeho ministerstvo.

Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů: Dámy a pánové, já z toho vezmu bod, který vás bude asi nejvíce zajímat. Vláda schválila další postup při prodeji majetkových podílů státu v akciové společnosti Telecom. Je to možné proto, že prvním čtením prošel zákon o telekomunikacích, který vytváří dostatečné právní meze pro bezdůvodnou konkurenci v této oblasti a současně vymezuje úlohu státu.
Předpokládáme postup ve třech etapách. Výběr poradce a firmy, která zařídí, zpracuje, jako globální koordinátor, návrhy na podmínky výběrového řízení, které pak samozřejmě musí schválit vláda a která posléze, protože je obeznámená s mezinárodním trhem telekomunikačních služeb, by navrhla jakým způsobem přeměnit státní podíl v prostředky potřebné pro státní rozpočet, respektive další rozvoj naší ekonomiky. Předpokládáme, že k výběru globálního koordinátora, poradce, dojde v lednu nebo počátkem příštího roku. Pak proběhne normálně příprava nabídkového řízení, normální soutěž a pokud vše proběhne dobře a bude to výhodné pro náš stát, pak by mohlo dojít k privatizaci státních podílů Telecomu spíše koncem příštího roku. Pokud se ukáže, že takový způsob je nevýhodný, tak počátkem přespříštího roku, kdy také končí smlouva. Koncem příštího a nebo počátkem přespříštího roku proto, že tam je ještě pořád smlouva se strategickým partnerem a je nutné vážit některé závazky plynoucí z té smlouvy a možnosti prodeje podílu státu. Děkuji.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Děkuji. Já, než dostanete prostor na své otázky, tak bych charakterizoval zbytek projednávaných bodů s tím, že většina z vás asi zná z internetu program. Takže bych nejdříve vyjmenoval body, které byly nějakým způsobem přerušeny, abyste podle toho korigovali své otázky. Pak bych si dovolil vás informovat o bodech, které se objevily na programu nově a na internetu jste je nemohli najít a na závěr některé zajímavé body, u kterých zde nejsou přítomni členové kabinetu.
    Autom. řádkování   Čili z těch, které byly přerušeny je to bod 2? návrh zákona o provozu Obrázek  Alt. o na pozemních komunikacích, bod 4 ? návrh zákona o Probační a mediační službě, které předkládalo ministerstvo spravedlnosti, návrh věcného záměru zákona o strategickém plánování, návrh věcného záměru zákona o prostituci, návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR a informace o dalším postupu privatizace Komerční banky. Většinou to bylo z těch důvodů, že chyběl důležitý předkladatel nebo člen kabinetu. Už jsem vám říkal, že pan vicepremiér Mertlík je na státní návštěvě Vietnamu a Číny s předsedou vlády a u některých těch bodů byla jeho přítomnost důležitá.
Protože jsem vás ještě zapomněl informovat o tom, že v 10 hodin, kdy vláda začínala, tak první půl hodiny se ještě stihli zúčastnit zasedání vlády předseda vlády, pan vicepremiér Mertlík a ministr průmyslu pan Grégr, tak na počátku se projednávalo pověření ministra průmyslu pana Grégra, aby se angažoval v hledání a získávání strategického partnera pro ČKD Dopravní systémy. To bylo v těch 10 hodin ještě než odjeli na státní návštěvu. Druhým bodem byla potom informace k připravovanému státnímu rozpočtu na rok 2000, kde byly určité úkoly pro pana vicepremiéra Mertlíka, s kterými vás jistě podrobně seznámí po návratu na příštím zasedání, takže to bych rád přeskočil z toho důvodu, že není nikdo kvalifikovanější pro vaši informaci než on.
Potom byly zařazeny ještě některé zajímavé body, například návrh změn v institucionalizaci zajištění integrace ČR do EU, které předkládal zde přítomný místopředseda vlády pan Kavan, o kterém vás bude za chvíli informovat a návrh na jmenování nového komisaře české účasti na EXPO 2000 v Hannoveru, o kterém vás bude rovněž informovat pan vicepremiér. To je z těch bodů, které byly nově zařazeny. Řekl jsem vám, které byly staženy a jinak všechny ostatní byly projednány a schváleny. Za zmínku stojí například to, že vláda schválila návrh na jmenování přednosty Okresního úřadu Vyškov, jímž by se měl stát pan ing. Ivo Bárka a mezi takové zajímavosti patří i to, že například panu prezidentovi bude dán návrh na jmenování policejního prezidenta plk. Dr. Kováře do generálské hodnosti. Teď bych ještě poprosil pana místopředsedu vlády ke dvěma zmíněným bodům.

Jan Kavan, místopředseda vlády: Vláda pověřila místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí koordinací integračního procesu a zmocnila téhož místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí k výkonu těchto pravomocí:
- žádat informace a analýzy od členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy
- ukládat členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy úkoly spojené s integrací
- kontrolovat plnění úkolů souvisejících s přípravou ČR na členství v EU a vyjednáváním o přistoupení ČR k EU
- zprostředkovávat řešení meziresortních sporů, případně rozporů
- koordinovat postoje ČR v rámci jednání o přistoupení ČR k EU a zásadní otázky předkládat vládě k rozhodnutí
Obecně návrh na změny v tom institucionálním zajištění integrace ČR do EU vychází právě ze změny ve složení vlády a ze skutečnosti, že jsem byl pověřen výkonem funkce místopředsedy vlády právě s touto novou zodpovědností. Návrh vycházel i z hodnocení zkušeností s dosavadním způsobem koordinace přípravy na členství v EU a jednání o dohodě o přistoupení a navrhl odstranit určitou dvoukolejnost, která vyplývala z rozdělení kompetencí mezi dva členy vlády. Vycházelo se z toho, že minulý místopředseda pro zahraniční a bezpečnostní politiku neměl přiznané potřebné kompetence a proto jsme navrhli, aby k výkonu základních pravomocí nového místopředsedu vlády zmocnila přímo vláda. Tím dochází k vyvážení zodpovědnosti a pravomocí a ve svém důsledku jsme přesvědčeni, že to napomůže k zefektivnění procesu přípravy na členství v EU.
Pokud se týče Vládního výboru pro integraci v EU, materiál navrhl a vláda schválením materiálu odsouhlasila některé zásadní změny. Jmenuji následující. Do čela výboru byl postaven předseda vlády, tím tento orgán získal na větším významu a myslím si, že to je i dobrý signál do Bruselu, podtržení významu, který vláda přikládá integraci do EU. Výkonným místopředsedou Vládního výboru pro integraci do EU byl jmenován místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.
Počet členů vládního výboru byl omezen. Vládní výbor byl takto zeštíhlen. Vycházeli jsme z toho, že je nutné, aby ve výboru byli zástupci resortů, které jsou z hlediska integrace do EU klíčové a do značné míry tedy jakési průřezové resorty. To neznamená, že se jiní členové vlády, včetně dosavadních členů, nebudou moci jednání účastnit. Naopak, každý člen vlády bude přizván na zasedání, kterého se alespoň implicitně dotýká. Protože pozvánky budou dostávat všichni členové vlády, mohou na základě programu usoudit, zda se jich to i nepřímo dotýká a budou-li se chtít z tohoto důvodu účastnit, budou tam vítáni. Zdůrazňuji, samozřejmě i na základě dosavadní zkušenosti, že platí zásada nezastupitelnosti účasti na zasedáních. Minulý vládní výbor občas fungoval tak, že tam ministr za sebe poslal náměstka nebo náměstka vrchního ředitele, což je vlastně ředitel odboru a pak se z toho stal spíše diskusní klub. Tento vládní výbor nebude diskusním klubem.
Materiál rovněž ustavil předsednictvo výboru vlády v přípravě těchto zasedání a předjednání zásadních otázek. Ten je totožný s předsednictvem vlády s jednou odlišností, na všech těchto zasedáních se bude účastnit předsednictvo vlády s výjimkou premiéra. Z věcného hlediska je další významnou změnou skutečnost, že materiály projednané a odsouhlasené tímto vládním výborem vláda bude poté pouze schvalovat bez vlastního jednání o tom návrhu. To je přesně obdoba jednání Rady EU, kde ty návrhy, které jsou odsouhlaseny bez problémů na úrovni korektorů, se potom předkládají Radě jako tzv. A body a není k nim otevírána rozprava. Samozřejmě pokud ministr, jehož resortu se projednávaný problém týká by nesouhlasil se závěrem vládního výboru, v tom případě by samozřejmě vláda bude tento bod projednávat běžně jako každý další.
V neposlední řadě materiál zdůrazňuje ve své předkládací zprávě, že jak členové vlády, samozřejmě ten vládní výbor, ale i ostatní členové vlády se musí v daleko větší míře než dosud i osobně věnovat záležitostem spojeným s přípravou na členství v EU a rozšiřovat své znalosti o této problematice. Tím bych skončil s tímto bodem.
Potom jsem předkládal další bod, poslední, který vycházel ze skutečnosti, že jsem nedávno obdržel dopis generálního komisaře Vlastimila Ježka, který rezignoval na svou funkci z důvodu jeho politických aktivit brázek  Poznámka v souvislosti s výzvou ?Děkujeme, odejděte!?. Z hlediska ministerstva zahraničních věcí je jeho setrvání ve funkci za těchto okolností neúčelné, neboť jde o neslučitelnost politických aktivit s povinnostmi generálního komisaře. Musím říct za ministerstvo zahraničních věcí, že činnost generálního komisaře pana Ježka, krátkou činnost od jeho posledního jmenování, považujeme za úspěšnou. Podařilo se napravit prakticky všechny zásadní nedostatky v činnosti jeho předchůdkyně. V transparentních a formálně čistých řízeních byl vybrán:
 P - generální dodavatel stavby pavilonu ? Vodní stavby Bohemia
ublikace Tiskove_inf - vítězný návrh expozice ? Studio /nesrozumitelné/ a společnost Rytíř
ormaceCinnost_vladyRady_vybory_komiseM - nájemce restaurace v Národním pavilonu ? společnost Golem
inistrEURady_vybory_komis - marketingový partner ? Mark BBDO
e_LRVWTD šablonyRad - realizátor expozice ? společnost Art Technic
Po pečlivém zvážení jsem přijal návrh generálního komisaře Vlastimila Ježka na jeho nástupce, jímž je dosavadní ředitel kanceláře generálního komisaře Mgr. Václav Bartuška, jehož dosavadní působení, společně s generálním komisařem Ježkem, dává předpoklady pro kontinuitu i dokončení úkolů. Ty hlavní - výstavba pavilonu, stavební část do konce února 2000 a realizace expozice do května roku 2000. Vláda schválila tento návrh a bude realizován k datu 20. prosince. Do tohoto data si zmínění pánové své povinnosti vymění a zajistí výměnu na těchto postech. Děkuji.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Já děkuji přítomným členům vlády za úvodní slovo a nyní je už prostor pro vaše otázky. První je pan Němec, Česká televize.

Jan Němec, Česká televize: Já bych měl tři otázky. Jednak y_vybory_komise_VDKRady_vybory_komi na pana ministra Peltráma ? proč bylo přerušeno projednávání toho zákona o pozemních komunikacích, nemýlím-li se, bylo to už podruhé? se_RLPRady_vybory_komise_VVZPORady_vybory_kom Druhá otázka na pana ministra Dostála ? vy jste říkal, že těch 21 církví, které už jsou registrovány se vlastně dostanou do té druhé fáze registrace. Tím pádem se to bude týkat i Svědků Jehovových, o kterých se neustále diskutuje, že jsou vlastně zaregistrovány na základě zkreslených informací? A třetí otázka na pana vicepremiéra Kavana ? zda ty změny statutu vládního výboru můžeme chápat tak, že třeba účast těch členů vládního výboru bude povinná? Děkuji.

Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů: Byly dvě dílčí připomínky, které se na jednání vlády zrodily. Ta jedna byla okamžitě zapracovatelná, tj. zda to označení pro osoby tělesně postižené, ise_RKPPRady_vybory_komise které se dává do aut ? My jsme převzali koncepci ještě ministerstva vnitra, že by to měly vydávat okresní úřady, pan místopředseda Špidla po dodatečném jednání s některými organizacemi, občanskými sdruženími doporučoval, aby to vydávala tato občanská sdružení stejně jak dnes, což se samozřejmě dalo velmi lehce zapracovat.
Druhý problém byl, jak zajistit přednost v jízdě a některé jiné zdánlivé výhody pro vozidla bez příslušného označení, jestliže jde o jakési složky, které zajišťují bezpečnost státu, policejní funkce a nemohou být označeny předem. To je technický detail do diskuse jak to zajistit a zda vůbec. Čili šlo jenom o tyto dvě naprosto formální připomínky a nemělo by se to projednávat na příští schůzi vlády jinak, než vzít na vědomí k jaké formulaci v této druhé otázce, k jakému kompromisu došlo a zda je to vůbec možné.

Pavel Dostál, ministr kultury: Pokud se týká vašeho dotazu o Svědcích Jehovových, pravdou je, že toto náboženské seskupení je v oněch 21 církvích, které podle nového zákona, podle té teze číslo 3 mají dostat automaticky registraci druhého stupně. Kdybychom to neudělali, vystavovali bychom se nebezpečí rozhodnutí ústavního soudu. My samozřejmě na straně druhé můžeme zahájit správní řízení o zrušení této registrace, ale pouze na základě podnětu, který jsme dodnes od nikoho nedostali. Kdo by zpochybnil Svědky Jehovovy, abychom mohli zahájit správní řízení a na základě toho aby rozhodl soud. Jinými slovy, máte pravdu, ano, Svědci Jehovovi dostanou podle nového zákona, pokud se nic nestane, registraci druhého stupně.

Jan Kavan, místopředseda vlády: Pane redaktore, nejsme ve _RVEIVláda ČRRady_vybory_komise_RZRKÚ škole, takže samozřejmě termín ?povinná docházka? nebo něco podobného se v materiálu nevyskytuje. Protože jsem to původně nesdělil, tak vám řeknu o koho jde:
- místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády
- místopředseda vlády a ministr financí
- místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
- ministr průmyslu a obchodu
- ministr zemědělství
- ministr pro místní rozvoj
- ministr vnitra
- ministr spravedlnosti
- státní tajemník pro evropské záležitosti
- guvernér ČNB
Z toho, co jsem popsal jako roli vládního výboru vyplývá, že členství v tomto výboru je velmi odpovědné a jsem přesvědčen, že tito klíčoví ministři, klíčoví politici, budou svou roli v tomto výboru vnímat velmi zodpovědně a v neposlední řadě odkazuji na to, co jsem již řekl, že platí zásada nezastupitelnosti účasti na zasedáních, samozřejmě nejsme dogmatici, kromě výjimečných případů.

Jaroslav Lenert, Hospodářské noviny: Já bych měl několik dotazů. První várka by asi směřovala na pana ministra Dostála. Týká se to pravomocí zákona o církvích nebo ať tomu budeme říkat jakkoli. Mě by zajímalo, jak je tam řešena otázka financování církví, potom jaké jsou podmínky registrace církví a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak skupina, která spadne do prvního stupně, tak jaké bude mít podmínky registrace a jestli ten druhý stupeň dostanou pouze ty dosud registrované církve? To je jedna věc. Další dotazy by byly na pana vicepremiéra Kavana. Když už jste si dali takovou práci a přitvrdili jste ta procesní pravidla pro ministry, kteří víceméně na vládní výbor kašlali, tak mě by zajímalo, máme tady státního tajemníka, ví už vůbec někdo, co ten člověk bude dělat, mimo vašeho náměstka? Je to v naší státní správě naprosto unikátní záležitost, co to bude státní tajemník, jestli jste se tím už zabývali? To by asi tak bylo všechno. Děkuji.

Pavel Dostál, ministr kultury: Pokud se týká vaší první otázky související s financováním církví, tak tento zákon se financování církví netýká, protože to je zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností ve svobodné společnosti. Pokud se týká financování církví tak, až bude přijat tento zákon a bude přijat zákon o státním majetku, bude zřejmě, a prosím vás říkám to slovíčko zřejmě, přijat výčtový zákon týkající se přechodu tzv. státního majetku zpět na církve. Obě komise, které nyní pracují, tedy jak vládní, tak expertní komise ministra kultury začnou již v lednu jednání s ministerstvem financí o možném způsobu financování církví v případě, když bude učiněna ekonomická odluka církví od státu, která učiněna bude. Učiněna ovšem bude až po převodu tzv. církevního majetku zpět těmto církevním subjektům. Čili to nebude jeden zákon, ale několik zákonů v souvislosti s financováním církví.
A pokud se týká té vaší druhé otázky, tak teze navrhují, aby kvantitativní podmínkou pro přiznání prvního stupně registrace byl početní census 300 osob. Pouhých 300 osob. To je liberalizace oproti nynějším 10 000 osob. Pro přiznání druhého stupně registrace je nutný početní census dvě promile obyvatel ČR podle posledního sčítání lidu a nepřetržité trvání registrace v prvním stupni po dobu 10 let. Dále se navrhuje, aby podmínkou pro získání registrace ve druhém stupni bylo každoroční zveřejňování výroční zprávy po dobu 10 let před žádostí o zařazení do druhého stupně. Jinými slovy, všechny ostatní nové církve, které budou vznikat, budou registrovány jenom podle tohoto nového zákona, takže ve své podstatě se dá říct, že nově vzniklé církve a náboženské společnosti budou mít nárok v prvé fázi pouze na první stupeň registrace. Stačí vám to takhle?

Jaroslav Lenert, Hospodářské noviny: Na to financování jsem se ptal z toho prostého důvodu, že vy sám jste tady předtím zmínil daňové úlevy, když jste tady o tom hovořil.

Pavel Dostál, ministr kultury: V prvním stupni se jedná o občanská sdružení a občanská sdružení už dnes mohou dostávat daňové úlevy podle daňových zákonů. Tak jsem to myslel.

Jan Kavan, místopředseda vlády: Já jsem dostal jednu otázku. Pan Telička je nadále 1. náměstkem ministra zahraničních věcí, dále je hlavním vyjednavačem s EU, tyto funkce jsou jasné a já jsem ho před časem pověřil i funkcí státní tajemník pro evropské záležitosti a pro další náplň této funkce jsem čekal do značné míry na dnešní odsouhlasení těchto pravomocí, respektive povinností, které mi vláda dnes uložila, kdy mě pověřila koordinací integračního procesu a pan státní tajemník pro evropské záležitosti zcela pochopitelně bude ve vykonávání těchto mých povinností v rámci mé funkce místopředsedy vlády klíčovou osobou tady na Úřadu vlády právě v té roli koordinační, kdy sekretariát místopředsedy vlády, tak samozřejmě vedení vládního výboru a vládní výbor bude hlavním koordinačním centrem meziresortním co se týká našeho přistupování k EU a tady samozřejmě budu spoléhat na aktivní práci státního tajemníka pro evropské záležitosti. Jinak si myslím, že to není unikátní záležitost. Státní tajemníci v této zemi byli ve 30. a 40. letech a je to funkce, která je srovnatelná s řadou členských zemí EU, i v některých zemích kandidátských, kde tedy má své přirozené partnery.

Jitka Götzová, Právo: Já mám otázku na pana ministra kultury. Pane ministře, jak se třeba zabrání registraci prvního stupně u nebezpečných sekt, které třeba nejsou žádoucí na území ČR, když to bude posuzovat ministerstvo kultury, to je jedna otázka a druhá se týká vaší návštěvy ve Vatikánu, kam jedete s panem prezidentem. Budou také předmětem jednání předběžná jednání o smlouvě mezi ČR a Vatikánem? Děkuji.

Pavel Dostál, ministr kultury: Paní redaktorko, pokud se týká nebezpečí sekt, tak my nemůžeme v zákoně stanovit, že registrace nebude přiznána takzvaným sektám, protože neexistuje ve své podstatě žádný relevantní názor, co to sekta je. Ministerstvo kultury se pak dostává do pozice, že pokud bude, v souvislosti s registrací, mít odborné posudky a to jak ze světské, tak i církevní strany o tom, že se zde jedná o nějaké nebezpečné seskupení lidí, o nějakou sektu, pak ministerstvo kultury musí nastavit kůži, respektive ministr musí nastavit kůži a říci, že zde se registrace nedává. Samozřejmě, že onen spolek se odvolá k soudu a pak soud tedy rozhodne. V demokracii to jinak nejde. Ministr kultury nemůže a žádný ministr by neměl ukazovat ti ano a ti ne. To zaprvé.
Pokud se týká vašeho druhého dotazu, zda jedu do Vatikánu. Předběžná jednání o otázkách mezistátních mezi Vatikánem a ČR nemohou býti, protože ministr kultury nemá v této souvislosti žádné kompetence, nemá od vlády žádné pověření. Jediné pověření, které od vlády v této souvislosti má je, aby seznámil představitele Vatikánu s tezemi, které jsou připravovány a zdůraznil, že tyto teze byly schváleny v naprostém souladu s církvemi, které působí v ČR. Pokud se týká mezinárodních smluv, nemám k tomu kompetence a jedině ministr zahraničí by vám v té věci mohl odpovědět, já o ničem takovém nevím.

Jan Kavan, místopředseda vlády: Není to nyní předmětem, protože se tím dnes vláda nezabývala. Až se tím vláda bude zabývat, tak vás budu informovat. Jinak samozřejmě budeme směrem k Vatikánu i v té budoucí smlouvě postupovat v koordinaci s panem ministrem kultury, ale bude to samozřejmě spadat značně i do mých pravomocí.
Jenom ještě jednu větu k té mé rozsáhlé předešlé otázce, já bych ji trochu zjednodušil asi v tom smyslu. Pokud na základě toho dnešního pověření, že mám na starosti tu koordinaci, se stávám jakýmsi, v řad vládyRady_vybory_komise_RVVRady_vybory_k tom žargonu sdělovacích prostředků, ?panem Evropou?, tak pan Telička bude mou pravou rukou. Bude tedy nejvyšším státním úředníkem, který bude mít na starosti věci spojené jak s vyjednáváním, tak s koordinací věcí k EU.

Pavel Dostál, ministr kultury: Já bych ještě doplnil jednu věc, abych nebyl třeba pak prohlášen za člověka, který neříká pravdu paní redaktorce. Členem delegace je také náměstek ministra zahraničí Palouš a zřejmě tento náměstek by věděl, zda budou probíhat jednání, které se týkají nějaké smlouvy. Já prostě nemám žádné pověření od vlády.

Jitka Götzová, Právo: /nesrozumitelné/

Jan Kavan, místopředseda vlády: Paní redaktorko, samozřejmě, pan náměstek Palouš tam nejede na dovolenou, tzn. bude plnit své povinnosti, které vyplývají z jeho funkce i s tím, že tedy zastupuje ministra zahraničních věcí a bude diskutovat i o těchto otázkách. Nejede tam z výslovného pověření vlády, neboť ještě nejsme v této fázi.

Jan Lopatka, Reuters: Já mám pár otázek pro pana ministra Peltráma. Ta první je, jestli bylo rozhodnuto, že vláda bude prodávat celý státní podíl v Telecomu, těch 51%? Druhá, jestli současný zahraniční partner Tel Source bude mít nějaké výsadní postavení v tom výběrovém řízení nebo jestli bude mít stejnou pozici jako jakýkoli další případní zájemci a třetí otázka je, jestli můžete potvrdit, že Deutsche Telekom podal české vládě nabídku na odkup majoritního podílu v Českých radiokomunikacích. Zda tato nabídka může nějak změnit vládní rozhodnutí o formě privatizace této společnosti.

Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů: Já začnu od konce. Domnívám se, že jestliže vláda schválila určitý postup ve věci privatizace radiokomunikací, nemůže ho změnit jakákoli nabídka jakékoli firmy.
Pokud jde o ty další otázky, globální koordinátor, ten, kdo bude omise_RNNORady_vybory_komise_RHSD Číslo vydání  Strana pro vládu připravovat rozhodnutí o privatizaci by měl říct ? Určitě je cílem prodat, jakmile bude zákon o telekomunikacích, postupně veškerý státní podíl, protože jsme přesvědčeni, že v tomto sektoru bude tak tvrdá konkurence, že už nebude zapotřebí se obávat nějakého zneužití, ale kolik se prodá komu, jaký způsob privatizace, to je právě věc toho jednání, to je to, co má připravit ta poradenská firma, budeme samozřejmě hledat nejlepší řešení z hlediska našeho státu jako majitele. Tím si myslím, že jsem odpověděl i na toho strategického partnera. Nedomnívám se, že by měl mít jakékoli jiné výsadní postavení než které vyplývá ze smlouvy mezi státem a Tel Source uzavřené v roce 1995 a tam žádné výsadní postavení není. Je to vázáno na dohodu partnerů při prodeji většího počtu akcií majetkových podílů.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych měl dvě otázky na pana ministra Peltráma. Vy jste dnes předkládal materiál o rozvoji dopravních sítí do roku 2010. Já bych měl jednu otázku takovou konkrétnější a jednu obecnou. Nejdříve ta konkrétnější k dálnici D8. Ministerstvo životního prostředí by mělo v nejbližších dnech rozhodovat o tom, jestli udělí výjimku o vedení přes chráněnou krajinnou oblast České středohoří a zároveň ministerstvo poukazuje na to, že investor vlastně neudělal to co měl, že když nebyla vydána poprvé ta výjimka, měla být předložena jiná varianta a zároveň i pan premiér Zeman hovořil, že se bude stavět jakýsi další tunel a ředitelství silnic a dálnic nevyvinulo žádnou iniciativu a podle mých informací, vy chcete navrhnout vládě, aby se dálnicí D8 zabývala celá vláda, nikoli pouze ministerstvo životního prostředí, takže to je jedna otázka.
A druhá, co konkrétně udělá ministerstvo dopravy a spojů pro to, aby se lidem více vyplatilo jezdit po železnici než například po dálnicích, když železnice je nesporně ekologičtější a například když pojedou z Prahy do Brna autobusem, dostanou se tam rychleji než vlakem a je to pro ně levnější. Co uděláte, aby se to změnilo?

Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů: Já začnu od konce. Pokud jde o harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy, jak se tomu vznešeně říká v rámci EU, budeme se snažit být mezi prvními v harmonizačním úsilí, ale představa, že zavedeme zvláštní daně nebo že uděláme něco jiného, co odporuje evropskému komunitárnímu právu, to je v podstatě legrační. Čili zpoplatníme těžká silniční vozidla tak, jak se chce v EU a to je tak všechno, co pro to můžeme udělat.
Na druhé straně chceme daleko ochotnější přístup vedení drah. Pokud byste měl na mysli základní dopravní obsluhu, my jsme si řekli, že to je zhruba přeprava do 50 kilometrů. Ministerstvo dopravy bude blokovat návrhy Českých drah na zvýšení tarifů v této oblasti, protože částka, která připadne, pokud projde návrh rozpočtu, to je důležitá věc, na jeden osobokilometr, je o něco vyšší, než částka, kterou vykazovaly České dráhy jako ztrátu z osobní dopravy. Čili chceme dotovat a zabránit zvyšování jízdného zhruba pro 85 % cestujících.
Pokud jde o D8, kdysi se posuzovalo 5 variant a ministerstvo životního prostředí se vyslovilo pro onu, dnes zatracovanou, pátou variantu. Samozřejmě, jestliže dostaneme konečné stanovisko, můžeme se pokoušet o nějakou další variantu. V tom případě bychom chtěli záruky, že až se ta varianta navrhne, že bude definitivní, protože varianta tunelu dlouhého 4,2 kilometru bude nejméně desateronásobně dražší než, my jsme chtěli u každé varianty tunely, než ta dnešní tunelová varianta a dovoluji si upozornit, že tak dlouhý tunel bude muset mít třetí tubus, po zkušenostech z Alberku a z tunelu pod Mount Blancem, únikovou cestu. A třetí věc, jestliže uděláte takovýto tunel, mimochodem v některých místech bychom zřejmě museli nasypat hlínu, aby bylo po čem ten tunel dělat, tak kde v chráněné krajinné oblasti umístíte půl druhého milionu kubíků rubaniny? Kam ji dáte? Kdo vám dovolí to někam uložit? Čili my bychom hrozně rádi v tom konečném stanovisku ministerstva životního prostředí chtěli vědět i odpovědi na tyto otázky, protože laškovat s přípravou tak dlouhého tunelu, to jsou vyhozené možná deseti, možná stamiliony. To není jednoduché. Jinak ta trasa, na které trvá ředitelství silnic a dálnic, já nemám důvody se této instituce zastávat, je přesně ta, kterou před lety navrhlo ministerstvo životního prostředí. Navrhli ji proto, že šlo o oblasti vytěžených lomů a prostě méně hodnotné půdy.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Tři dotazy na pana Peltráma. Kdy očekáváte, že by měl vyjít inzerát nebo začít výběrové řízení na toho poradce, jestli ještě do konce letošního roku? Druhá otázka, vy jste řekl, že k tomu prodeji by mohlo dojít koncem příštího roku nebo začátkem roku 2001. Pan ministr Mertlík asi před čtrnácti dny řekl, že by to mohlo být již v prvním pololetí příštího roku, takže ten čas, který jste tady uvedl je váš osobní názor nebo je to konsenzus, ke kterému dnes dospěla celá vláda? A třetí dotaz k radiokomunikacím. Můžete alespoň potvrdit, jestli vás Deutsche Telekom kontaktoval, i když jste vlastně naznačil zamítavý postoj?

Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů: Já začnu odzadu. Mně v poslední době nekontaktovala Deutsche Telekom, takže o této iniciativě nevím. Pokud jde o datum prodeje, vláda ho neprojednávala. Vláda projednávala zahájení jednání o prodeji, tj. souhlas s návrhem na toho globálního koordinátora. Nedomnívám se, že v předvánoční době lze ještě úspěšně i z hlediska mezinárodního uveřejnit inzerát, na který by se dalo reagovat. Domnívám se, že to bude spíše v lednu, pak bude nějaká doba na zpracování podmínek tou firmou, čili já se osobně domnívám, že to je otázka druhého pololetí příštího roku. To je můj osobní názor a připouštím, že by to mohlo sklouznout i do začátku přespříštího roku, protože, představte si, že teprve koncem roku 2000 končí smlouva se strategickým partnerem. Teoreticky by bylo možná výhodnější počkat, až ta smlouva vyprší. Prostě je to složitější problém a vláda se tím bude zabývat až to někdo důkladně zpracuje a navrhne.

Alexandr Mitrofanov, Právo: Dobrý den, já mám dotaz na pana vicepremiéra Kavana, také jako na člena předsednictva ČSSD. Dnešní výkonná rada ODS zopakovala svou pozici z minulých dnů, která se dá shrnout slovy, že této vládě rozpočet neschválí. Moje otázka zní, jestli už vláda a ČSSD konkrétně ví, co ODS po ČSSD a po vládě žádá, aby ten rozpočet prošel? Děkuji.

Jan Kavan, místopředseda vlády: Pane redaktore, teď jsme na tiskové konferenci vlády a ne předsednictva ČSSD. Ale ve své odpovědi se omezím na následující a vyjádřím tím osobní názor. Po přečtení závěrů výkonné rady ODS, kde se hovoří o tom, že ODS zahájí bilaterální jednání s demokratickými parlamentními stranami o vytvoření většinové vlády a jíž by se ODS zúčastnila a to v kombinaci s postojem k rozpočtu nemohu vyloučit, že takovéto stanovisko by nebylo možné interpretovat jako zpochybnění opoziční smlouvy a bude nutné, aby si vedení obou stran tuto otázku vyjasnila a z tohoto vyjasnění potom samozřejmě ČSSD musí vyvodit jisté závěry. To zaprvé.
Za druhé, pokud vím, tak v kontaktech se zástupci ODS na půdě parlamentu bylo příslušným vyjednavačům, mezi něž já nepatřím, naznačeno, co asi by ODS očekávala. Na druhé straně vnímám jednoznačné prohlášení pana poslance Tlustého z tohoto víkendu. Nechci mu křivdit, pouze parafrázuji, když říkal, že této vládě tento rozpočet ODS neschválí a i z toho samozřejmě musíme vycházet. Předsednictvo vlády a jsem přesvědčen, že i předsednictvo ČSSD na svém zasedání 18. prosince se těmito alternativními postupy bude zabývat. A pak čistě za sebe si neodpustím poznámku, v tom usnesení výkonné rady jsem se dočetl, nemám ho teď před sebou, takže zase cituji jenom z paměti, kritiku úvahy, zdůrazňuji úvahy o krácení rozpočtů některých obcí nebo měst. Dost mně to překvapuje, protože vnímám právě tlak ze strany ODS tlak na snížení toho deficitu, toho schodku a někde se ty peníze vzít musí, pokud bychom měli tomuto tlaku vyhovět. Těch alternativ na další krácení toho schodku již tolik není. Já stále považuji za nejrozumnější, aby parlament rozpočet schválil zhruba v těch intencích, jak ho předložil ministr financí a místopředseda vlády pan Mertlík a jak nás zahraniční experti ujišťují, že ho v podstatě nelze bez vedlejších negativních dopadů sestavit jinak.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Děkuji, to je pro dnešek všechno a nashledanou příští středu 22. prosince.