Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 12. července 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci po skončení první části dnešního zasedání vlády. To dnešní zasedání, jak víte, je trošku přerušované. Vláda zatím projednala celkem 7 bodů a k tomu zbytku se vrátí dnes večer 20 minut po skončení zasedání sněmovny. Já vás nyní seznámím s těmi 7 body a potom zítra dopoledne v 11 hodin s těmi zbývajícími.

Bod číslo 1 byl rozdělen do písmen A a B. Jedná se o jeden zákon, je to návrh zákona o vodách a o změně některých dalších zákonů, čili o ten vodní zákon. Vláda tento zákon projednala, ale jeho další projednávání přerušila a v této souvislosti uložila ministru zemědělství a ministru životního prostředí, aby jej předložili do 21. července letošního roku, tzn. tak, aby tento bod mohl být znovu projednáván na posledním zasedání vlády před prázdninami, aby předložili společný návrh zákona s případnými variantami řešení.
Jak víte, účelem toho zákona je, ve veřejném zájmu chránit povrchové a podzemní vody, dále jde o to, aby byly stanoveny podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod a též o vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a o zajištění bezpečnosti vodních staveb.
Mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí doposud přetrvává kompetenční spor o tom, zda gesci za ochranu vod, pokud jde o množství a kvalitu vod, včetně povolování nakládání s povrchovými a podzemními vodami, za rozhodování o tom, zda vodní tok, jehož koryto se přirozeným způsobem změnilo, má být vrácen do původního koryta a za ochranu před povodněmi, čili za těmito věcmi, zda má mít gesci ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo zemědělství. Jedná se v podstatě o § 110 zákona a pokud se ministři neshodnou do příštího zasedání vlády, bude § 110 předložen ve variantním znění, ale 26. července, kdy bude poslední zasedání vlády, bude muset být o tomto zákonu rozhodnuto.

Další návrh zákona, který dnes vláda projednávala, je zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Zde je cílem doplnit chybějící právní úpravu pro případy, kdy dochází k tzv. střetu exekucí, tzn. k situaci, kdy splnění povinností stanovených témuž dlužníkovi vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu je vynucováno současně několika orgány a postihuje tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Ten zákon řeší střet exekucí prováděných souběžně podle občanského soudního řádu, podle zákona o správě daní a poplatků, podle správního řádu, a soudními exekutory, jehož zavedení je navrhováno v návrhu zákona o soudních exekutorech a exekutní činnosti, který je v současné době projednáván v parlamentu.
To navrhované řešení vychází ze způsobu výkonu rozhodnutí spočívajících ve srážkách ze mzdy a jiných příjmů, z přikázání pohledávky, prodeje movitých věcí, prodeje nemovitosti a prodeje podniku. Pokud tento zákon úspěšně projde parlamentem, měl by nabýt účinnosti dnem 1. dubna 2001.

Vláda dnes též projednávala návrh věcného záměru zákona o nájemném z bytu. Cílem této připravované právní úpravy je jak podle ministerstva financí, tak podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj:
1. postupně vyloučit roli státu při určování výše nájemného a dosáhnout postupně plného využití smluvního nájemného
2. jde o to upravit ochranné mechanismy, které ochrání nájemce před neúměrným a neodůvodněným zvyšováním nájemného za trvání nájemní smlouvy a současně umožnit pronajímateli, aby mohl nájemné postupně zvýšit na úroveň odpovídající ceně v místě obvyklé
3. umožnit pronajímateli zvýšit nájemné z titulu rekonstrukce či modernizace bytu nebo domu nebo jeho zateplení a dalších stavebních úprav, které zvyšují kvalitu bydlení
4. upravit postup při zjišťování obvyklého nájemného v místě u srovnatelných bytů a dále vedení a zveřejňování přehledu těchto cen obcemi
V tomto bodě se oba předkladatelé do dnešního dne rozcházeli. Vláda rozhodla tak, že tento návrh záměru zákona vzala na vědomí a uložila místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru pro místní rozvoj, aby zpracovali a do 31. října tohoto roku předložili vládě paragrafované znění návrhu zákona, čili společný návrh. V případě, že se neshodnou, jako to bylo v tom prvním případě, aby předložili variantní řešení. Důraz je však kladen na ten společný návrh a pokud možno v tom paragrafovaném znění společné řešení.

Dále byla projednávána tématika, která se jmenuje Návrh strategie regionálního rozvoje ČR. Tento materiál byl schválen. Jedná se o důležitý a z hlediska budoucího vstupu naší země do EU potřebný a nutný dokument, na jehož základě lze posuzovat regionální průřez ekonomického vývoje a současně k němu přihlížet i při rozhodování o alokaci prostředků do budoucnosti. Je to důležité zejména z toho důvodu, že bude sloužit jako podklad k rozhodování EU o alokaci tzv. regionálních fondů pomoci ČR. Ten materiál obsahuje přibližně 120 stran, dělí se asi do osmi bodů, pokud o to budete mít zájem, je zde a předpokládám, že i ministerstvo pro místní rozvoj tento materiál zveřejní a dá k veřejné diskusi.

Na vědomí byla vzata i střednědobá koncepce resortní politiky ministerstva vnitra na roky 2000 - 2003. Ta koncepce je rozdělena do čtyř bodů. Jedná se o naplňování těch nejdůležitějších funkcí resortu ministerstva vnitra jako je zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, zajištění fungování veřejné správy, zajištění požární ochrany a krizového řízení a též zajištění koncepčních záměrů v oblasti vnitřní správy resortu ministerstva vnitra.

Vláda se poté zabývala dalším materiálem z dílny ministerstva vnitra a částečně i ministerstva spravedlnosti, a to byla zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 1999. Vláda tento materiál též vzala na vědomí. Má přibližně 90 stran a je rozdělen do 8 částí. Ty nejdůležitější jsou trendy a charakteristika extrémistické scény v roce 1999, která je rozdělena na pravicově extremistickou scénu, levicově extremistickou scénu, nebezpečné sekty a pseudonáboženské organizace. Dále se jedná o trestnou činnost motivovanou rasovou, národnostní a jinou nesnášenlivostí nebo páchanou příznivci extremistických skupin. Dále jsou zde zmiňovány i základní trendy podobných extremistických hnutí v zahraničí, hlavně ve středoevropském geopolitickém prostoru, hodnocení ČR na mezinárodním fóru v loňském roce z hlediska kvality potírání extremismu, rasismu a antisemitismu. Jsou zde zmíněna opatření přijatá k eliminaci trestné činnosti s extremistickým podtextem a samozřejmě i některé závěry.

A konečně ten poslední bod, který vláda projednala a který vzala na vědomí je zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství. Ten nejdůležitější bod, který z tohoto projednávání vyplývá je ten, že vláda na příští rok určila početní stav příslušníků a občanských zaměstnanců vězeňské služby ČR na 12 000 osob. Čili jde o navýšení ze současných 11 200 na 12 000, jinými slovy o 800. To je ve zkratce vše k těm dosavadním bodům, které dnes vláda projednala, pokud máte zájem o nějaké upřesnění nebo máte další dotazy, jsem vám k dispozici.

Hanušová, Der Spiegel: V přehledu ČTK, který informoval o programu jednání vlády, byl jako bod projednávání plán potírání sexuálního zneužívání dětí. O tom jste nemluvil.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak jsem řekl, zatím bylo projednáno pouze těchto 7 bodů.

Marcela Prošková, ČTK: Mě by zajímalo, zda u toho věcného záměru zákona o nájemném, u toho sporného bodu - stanovování místně obvyklého, vláda vedla nějakou diskusi nebo jestli se tím nezabývala vůbec, a pokud ji vedla, tak jestli ji lze nějak shrnout a k čemu se vláda přiklání?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda tuto diskusi vedla a dokonce ji vedla dost dlouhou dobu, tzn. více než hodinu. Ministerstvo financí i ministerstvo pro místní rozvoj předložilo své argumenty. V podstatě jde o stanovení té cenové mapy nebo, jak říká ministerstvo pro místní rozvoj, cenového zrcadla. Vláda se v té diskusi nepřiklonila k žádnému ministerstvu, ale, jak jsem již řekl, uložila oběma ministrům, aby se pokusili tyto rozdíly, protože nejsou tak velké, překlenout a do toho termínu, který jsem zmínil, je odstranit a předložit jeden společný návrh.

Ginter, Právo: Mě by zajímalo, jestli na dnešním jednání vlády někdo z ministrů nadnesl otázku jaderné elektrárny Temelín?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Zatím tuto tématiku žádný z ministrů nenadnesl.

Adam Drda, BBC: Já bych se chtěl zeptat, jestli vláda projednávala nějaký návrh ministra Grégra, který by se týkal těžby uranu nebo jestli to má alespoň vláda dnes v plánu?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dnes jsou na programu body číslo 10 - 12. Bod 10 právě předkládá ministr průmyslu a obchodu - Analýza předpokládaných vlivů realizace cílů energetické politiky na zaměstnanost, to je tedy jeden bod. Druhý bod předkládá opět ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí - Vyhodnocení přínosů státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a když jste zmiňoval uran, je zde také návrh definitivního způsobu řešení sanace chemické těžby uranu, což je bod 12. Všechny tyto tři body budou projednávány dnes večer.

Snolková, Zemské noviny: Já jsem si chtěla jen vyjasnit, zda všechny ty zbývající body budou projednány dnes večer nebo ještě bude zítra vláda pokračovat? A v té souvislosti, pokud by nebyly projednány dnes večer, jak je na tom ten bod Komerční banka, kdy by ten měl přijít na program jednání?

Libor Rouček, mluvčí vlády: To samozřejmě vše závisí na tom, jak dlouho bude trvat jednání sněmovny, protože vláda se sejde 20 minut po skončení jednání sněmovny a jejím záměrem je projednat všechny nejdůležitější body nebo body, které nesnesou odložení. Čili vláda zde bude minimálně do půlnoci. Z tohoto důvodu uděláme tiskový brífink zítra, protože si nemyslím, že byste měli zájem na to tady čekat do půlnoci nebo do jedné hodiny. Abych to zopakoval, všechny důležité body budou projednány dnes.

David Garkisch, Lidové noviny: Já jsem se chtěl zeptat jestli nemáte informaci o tom, zda se bude mluvit na vládě o Temelínu nebo ne?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak jsem již řekl, zatím to žádný z ministrů nezmínil, žádný toto téma neotevřel. Zda to někdo udělá v případě toho bodu 10 nebo 11 nevím, ale zatím žádné takové informace nebo náznaky nemám. Pokud nejsou další dotazy, tak vám děkuji za pozornost a přeji hezké odpoledne.