Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 1. září 1999

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Vítejte na naší pravidelné tiskové konferenci při zasedání vlády. Dnes jsme se přestěhovali opět do Strakovy akademie. Omlouvám se za asi 21 minutové zpoždění. zároveň omlouvám premiéra, který původně oznámil, že tady bude, ale protože má nějaký důležitý telefonát, se omlouvá, ale všechny otázky, které na něj máte, mu budete moci položit v pátek v 11 hodin, kdy bude v Lidovém domě. Vláda dnes měla na pořadu celkem 32 bodů, z toho 3 byly návrhy zákonů, dále je tam 7 věcných záměrů zákonů, 5 kontrolních zpráv a některé další body, o kterých vás budeme průběžně informovat. Já dám nejprve slovo Pavlu Mertlíkovi, který předkládal dva zákony.

Pavel Mertlík, ministr financí: Já jsem předkládal dva zákony, úspěšný jsem byl pouze s jedním, ale předpokládám, že ten druhý bude projednán vládou v dohledné době. Důvody, proč jeho projednávání bylo přerušeno, jsou technické a myslím, že dobře odstranitelné. Začnu tím zákonem, který vláda schválila, respektive tím návrhem, který vláda schválila. Je jím návrh zákona, kterým se doplňuje a mění zákon o dani z přidané hodnoty. Jde o takzvaně legislativně-technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Technická novela se jí říká proto, že v ní nejsou žádné změny sazeb, čili nejsou tam žádné přesuny zboží mezi jednotlivými sazbami, to znamená 5 % a 22 % navzájem, ani nějaké jiné zařazení změn sazeb oproti stávají praxi. Smyslem této novely je dosáhnou sblížení české daně z přidané hodnoty a způsobu její správy s praxí EU a v této oblasti dojde, pokud to sněmovna a senát akceptují, k několika změnám. Za prvé se sníží výše obratu rozhodného pro povinnou registraci plátců daně z dosavadních 750 tisíc korun za tři po sobě následující měsíce, což znamená 3 miliony korun ročně, na 300 tisíc korun, čili 1 200 tisíc korun ročně a to s účinností od 1. ledna 2003, s tím, že do té doby bude uvedený obrat postupně snižován tak, že od 1. ledna 2000, bude rozhodný obrat 500 tisíc korun za tři měsíce, to znamená 2 miliony korun ročně, od 1. ledna 2001 potom 400 tisíc korun za tři měsíce, to znamená 1 600 tisíc korun ročně a od 1. ledna 2002 oněch 350 tisíc korun za tři měsíce, čili 1 400 tisíc korun ročně. čili půjde o postupné změny směrem blíže k normám EU. Dále jde o změny ve způsobu krácení nároku na odpočet daně v případě, že /nesrozumitelné/ se uskutečňuje, jak plnění s nárokem na odpočet daně, tak i zdanitelná plnění osvobozená od daně u níž nárok na odpočet není. Jde tedy o jakési odstranění určité tvrdosti, která u nás v daňovém systému zůstává. Dalším bodem je zrušení stávajících Duty Free Shopů, jde tedy o vyjítí vstříc požadavkům EU, které tyto obchody zrušilo a je povinností asociovaných zemí postupovat stejným způsobem. Další takovou věcí je určitá změna režimu ve vztahu k cizincům a to nejenom turistům, ale také k příslušníkům zahraničních ozbrojených sil, pohybujících se na českém území. To jsou ty známé vratky, které mohou Češi, když se vrací ze zahraničí, získat na hranicích nebo v naší zemi, tak podobný režim budeme zavádět i pro občany cizích zemí a podobně. Čili to jsou základní věci, které tam jsou. Jde tedy o technickou novelu. Pokud by ji poslanecká sněmovna a senát akceptovali, předpokládáme, že od 1. ledna příštího roku by mohla vstoupit v platnost. Tím druhým návrhem zákona, který jsem předkládal a kde naopak k jeho schválení dnes nedošlo, byl zákon o dani spotřební. Šlo rovněž o technickou novelu této daně, kde byla jedna základní věc, která se ukázala být technicky nedotažená a to byl paragraf, kterým se navrhuje v průběhu příštího roku zavést kolkování alkoholických nápojů podobně jako se kolkují cigarety. Ukázalo se, že některé momenty tohoto paragrafu je třeba doladit s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zemědělství a ministerstvem vnitra, nicméně vláda dala jednoznačně najevo, že tento krok, tj. zavést povinné kolkování alkoholických nápojů a tím omezit daňové úniky v této oblasti, je krok, který vítá, který bude určitě schválen, jde jenom o to dotáhnout technicky správně tento návrh v termínu, který je velmi přísný, nejpozději do 14 dnů. Takže ještě v průběhu měsíce září se upravený materiál opět objeví na zasedání vlády a lze předpokládat, že bude ve vládě koncensuálně schválen.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Vláda dále projednávala novelu zákona o ochraně chmele. K tomu ministr zemědělství pan Fencl.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Dámy a pánové, předkládaný návrh tohoto zákona reaguje na požadavky pěstitelů chmele. Ony se týkají ochrany domácích producentů před nekontrolovanými dovozy z jiných zemí a rovněž na technologický pokrok, který v oblasti zpracování a pěstování chmele nastal. Současná právní úprava byla zaměřena pouze na ochranu chmele domácího původu. Jistě znáte termín Žatecký poloranný červeňák a vzhledem ke svému úzkému zaměření nebyla schopna pokrýt široké spektrum problematiky pěstování a zpracování chmele. Je totiž nutno poukázat na skutečnost, že současný zákon o ochraně chmele sice částečně zohledňoval právní dokumenty evropského společenství, nicméně vzhledem ke svému úzkému zaměření na ochranu domácího chmele, jak již bylo uvedeno výše, byla možnost zapracování norem evropského společenství svým způsobem omezena. Předkládaný návrh novely zákona reaguje na změny, ke kterým v poslední době dochází na trhu s chmelem. Jedná se zejména o dlouhodobý trend převisu nabídky nad poptávkou, což stlačuje ceny chmele směrem dolů. V této situaci dávají pivovary velmi často přednost zpracování cizích neidentifikovaných vysokoobsažných aromatických chmelů, před chmelem domácí provenience. Protože neexistuje kontrola dováženého chmele, způsobuje to jistou nejistotu zpracovatelů a pěstitelů a snižuje to konkurenceschopnost našeho chmele. Nemáte jistotu, že pivo, které pijete je vyrobeno z chmele odpovídající kvality. Na výše uvedené problémy reaguje navrhovaná novela zákona rozšířením předmětu zákona tak, aby se vztahovala na veškerý chmel, ale též na chmelové produkty včetně jejich dovozů. V návrhu novely tohoto zákona tak bylo možno zohlednit a promítnout příslušné normy evropského společenství, které upravují problematiku chmele a obchodu s ním. Podařilo se tak dosáhnout převážné míry shody s právem evropského společenství. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já také děkuji. Ministr zahraničí vás seznámí se třemi body. Ten první je naše účast na Expo 2000 v Hannoveru, ten druhý se týkal změn v teritoriálním rozmístění našich zastupitelských úřadů a ten třetí bude záměr vlády zakoupit Českou národní budovu v New Yorku na 73. ulici.

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Děkuji. Nejdříve vláda projednávala návrh ministerstva zahraničních věcí na odvolání ing. Hany Havlové z funkce generální komisařky České republiky na Všeobecné výstavě Expo 2000 v Hannoveru a současně náš návrh na jmenování Mgr. Vlastimila Ježka generálním komisařem. V odůvodnění jsme konstatovali řadu věcí, z časových důvodů jmenuji jen některé. V lednu 1999 generální komisařka vyhlásila veřejnou soutěž na projekt architektonického řešení národního pavilonu, v níž součástí zadávací dokumentace byl vítězný scénář a jednou z podmínek projektu bylo dosažení souladu té expozice scénáře a formy pavilonu. Krátce po vyhlášení vítěze architektonické soutěže sdružení fyzických osob D.U.M. architekti v únoru letošního roku a za probíhajících sporů mezi vítězným scénáristou panem Kopeckým a firmou D.U.M. architekti, dospěla generální komisařka     Autom. řádkování   k vlastnímu vyjádření názoru, cituji: "?vítězný scénář je příliš nákladný a převyšující možnosti rozpočtu." a rozhodla se jej nerealizovat bez vyhlášení nové veřejné soutěže na scénář a zadat vypracování kompletní projektové dokumentace pavilonu a expozice, včetně zpracování scénáře přímo vítězi architektonické soutěže. V tomto smyslu uzavřela již 3. května s D.U.M. architekti smlouvu. Významná je i skutečnost, že o tomto postupu paní generální komisařka neinformovala včas Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které je gestorem. Dále konstatuji, že pokud jde o obecnější finanční aspekty příprav národní účasti, z dosud získaných podkladů a informací je zřejmé, že paní generální komisařka nedodržovala vnitřní členění rozpočtu příprav, které stanovila vláda usnesením z 11. listopadu loňského roku. Generální komisařka například svým vlastním rozhodnutím, které rovněž předem nekonzultovala s ministerstvem zahraničních věcí a o němž ani následně výslovně neinformovala, snížila výši částek rozpočtovaných na realizaci pavilonu expozice, které závazně stanovilo uvedené usnesení vlády ČR a vytvořila takzvanou vnitřní rezervu. Pokud by někoho zajímaly jednotlivá čísla, mohu je samozřejmě poskytnout. Z dosavadních šetření generálních inspekcí ministerstva zahraničních věcí vyplývá, že činnost generální komisařky, týkající se hospodaření s prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na účast ČR na Expo 2000, je velmi problematická. Rovněž u řady smluv, které jsou teď podrobovány právní analýze, lze o jejich právní čistotě úspěšně pochybovat. V této fázi šetření není ukončeno, ještě čekáme na posudek z Ústavu státu a práva, který bude k dispozici 6. září a kterému jsme poskytli řadu smluv k analýze. Dosavadní šetření a dosavadní analýzy však plně ospravedlnily náš návrh na odvolání paní Havlové a to jak z důvodu právních postupů, tak z důvodu finančního hospodaření. Vláda tento návrh schválila s datem účinnosti od dnešního dne, tj. od 1. září a současně s datem účinnosti od zítřejšího dne jmenovala pana Vlastimila Ježka novým generálním komisařem k účasti ČR na Všeobecné výstavě Expo 2000 v Hannoveru. Poté se vláda zabývala změnami teritoriálního rozmístění zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Zde v podstatě šlo o souhlas vlády s obnovením činnosti zastupitelských úřadů ČR na úrovni velvyslanectví v Jemenské republice, Jordánském království, Lotyšské republice, v Albánii, v Uruguayské východní republice, v Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíriji a v Senegalské republice, to znamená v těch úřadech, které za bývalého ministra zahraničí pana Zieleniece vláda souhlasila zrušit. Rovněž dnes vláda vyslovila souhlas se zřízením dvou nových zastupitelských úřadů na úrovni velvyslanectví a to v Tallinnu v Estonské republice a v Tbilisi v Gruzii. Závěrem, ve třetím bodě jsem byl požádán vás informovat o souhlasu vlády se záměrem zakoupit Českou národní budovu v New Yorku od Bohemian Benevolent and Literary Association za symbolickou cenu 1 USD. Vláda rovněž uložila ministru zahraničních věcí a ministru kultury, abychom s vlastníky této historické budovy důležité z hlediska české historie, české kultury a krajanského života zahájili s vlastníky jednání o detailních a koaličních podmínkách převodu vlastnických práv v České národní budově na Českou republiku a předložit vládě po schválení ministerstvem financí tento návrh, který se bude týkat detailního závazku ČR uhradit rekonstrukci této budovy a v rámci těchto podmínek předpokládáme, že jedno patro bude zdarma pronajato vlastníkům, to znamená Českým krajanským spolkům. Vláda toto schválila

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Já nyní krátce o těch věcných záměrech. Kromě návrhu věcného zákona o podpoře regionálního rozvoje, ten se neprojednával, protože tam pan ministr Císař připraví rovnou paragrafované znění, byly všechny schváleny. Co se týče toho školského zákona, tam jde o to, aby byly vytvořeny předpoklady k uskutečnění koncepce celoživotního a dalšího vzdělávání, aby byl zajištěn rovný přístup ke vzdělání pro všechny občany a vytvořily se vzdělávací příležitosti pro všechny. Aby byla umožněna korekce volby vzdělávací dráhy každého občana dle jeho potřeb a potřeb společnosti a též o to, aby bylo změněno takové tradiční pojetí školy, co se hlavně obsahu vzdělávání, metod výuky a podobně týče. Podobně věcný záměr zákona o školských zařízeních pro děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou. Zde šlo o to, aby byla vymezena práva a povinnosti osob při realizaci preventivně výchovné péče, vymezena práva a povinnosti dětí a mladistvých v těchto zařízeních, aby byla konstituována nová soustava školských zařízení co se týče tohoto druhu péče, aby byla stanovena pravidla finančního zajištění a poskytování finančních příspěvků. Šlo též o to, aby mohly být ustanoveny speciální kontrolní orgány a kontrolní mechanismy, co se této oblasti týče. Dále se projednával návrh věcného záměru zákona o policii. Zde jde o to, aby právní úprava týkající se Policie ČR byla dána do souladu s ústavním pořádkem naší země a byly odstraněny i některé další nedostatky, které vykazuje ta současná úprava. Připravovaný zákon má především nově vymezit postavení policie a vztah ministerstva vnitra k policii, nově upravit vnitřní organizaci policie a též nově vymezit působnost policie a oprávnění a povinnosti policistů. Další byl návrh věcného záměru zákona byl o zbraních a střelivu. Ta současná právní úprava je zcela nekompatibilní s příslušnými předpisy evropských společenství. Základní neslučitelnost komunitárních předpisů s českou úpravou o zbraních a střelivu spočívá především v tom, že v naší právní úpravě není speciální úprava pro nabývání a držení zbraní podléhajících povolení a stát tak nemá vytvořeny takové právní nástroje, které by umožnily regulovat oblast zbraní a střeliva. Čili v tom věcném záměru jde především o to, aby ty zbraně byly rozděleny do 4 kategorií podle jejich účinnosti, náročnosti a především zneužitelnosti k protizákonné činnosti. Ty 4 kategorie budou zbraně zakázané, zbraně podléhající povolení, zbraně podléhající ohlášení a potom ostatní zbraně, kam spadají například historické zbraně. V návrhu věcného záměru zákona o zpravodajských službách jde o takzvanou "malou novelizaci" a jejím cílem je odstranit základní nedostatky dosavadní právní úpravy, které již nelze odkládat. Ta úprava by měla zejména stanovit konkrétní odpovědnost člena vlády za činnost Bezpečnostní informační služby, protože doposud je zde odpovědnost kolektivní. Dále by měla sjednocovat pracoviště radiového zpravodajství, koordinovat zpravodajské služby prostřednictvím Rady pro zpravodajskou činnost, zpřesnit systém podávání zpráv a předávání informací zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám a též doplnit systém opatření k utajení činnosti. Po této, "malé novelizaci" by měla následovat 2. etapa "velká novelizace". Ta by již měla obsahovat, jak o tom mluví ministr Bašta, celkovou racionalizaci zpravodajského systému ČR. Zde se ministr Bašta bude především opírat o analýzu zpravodajské činnosti, jejíž projekt schválila Rada pro zpravodajskou činnost. Jinými slovy je potřeba vyhodnotit ty dosavadní zkušenosti a potom je zakomponovat v té druhé etapě. Pokud jde o návrh věcného záměru zákona o Bezpečnostní informační službě, cílem je zde opět zejména zpřesnit postavení a obsah činnosti BIS, učinit inspekci BIS orgánem nadaným určitými pravomocemi, dále jde o prodloužení možné doby použití zpravodajské techniky a zavedení pravidla pro její použití, o zakotvení oprávnění využívat krycí doklady nebo prostředky pro osoby jednající ve prospěch BIS a nově pojmout povinnost mlčenlivoti. Tolik tedy k těm základním principům, pokud se týče návrhů věcného záměru zákona. Co vás dále zajímalo je konto pana Lánského. V této souvislosti se o přestávce sešel premiér s guvernérem ČNB a tak, jak signalizoval v pondělí, jej požádal o stanovisko. To je vše. Na úvod mi ještě ministr zahraničí připomíná, abych vám oznámil, že byl projednáván také návrh dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci. Jde zde o další takový důležitý kamínek v té mozaice česko-německých vztahů, které se pozitivně rozvíjejí.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat pana Kavana, zda už je rozhodnut, zda odvolá pana náměstka Picka kvůli aféře zemětřesení v Turecku a pokud jde o ten dopis záchranářů, na který jste ještě neodpověděli, zda na něj odpovíte nebo proč to tak dlouho trvá? A pak vy jste říkal, že odpovíte za pana Zemana, zajímalo by mě, zda se bude něco dále podnikat kolem té Bamberské aféry, kolem těch zjištění a zda se omluví Unii svobody, která to dnes požadovala, protože ji nepřímo obvinil, že Unie svobody byla do toho zapletena?

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Pane redaktore, já nemám ve zvyku odvolávat kohokoli na základě jednoho dopisu a to i od tak velmi oceňované organizace jako jsou ti hasiči a už vůbec ne na základě mediální kampaně. Sám mám zkušenosti, že mediální kampaň lze vést na základě dojmů, spekulací, nepřesných informací. Proto vyčkám doporučení, které učiní Bezpečnostní rada státu, která se bude zabývat věcnou analýzou postupu všech relevantních resortů, především ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany a ministerstva vnitra. Dnes se tím bude zabývat Podvýbor pro koordinaci zahraniční politiky Bezpečnostní rady státu a zítra Podvýbor pro nouzové civilní plánování. 7. září se k tomu vyjádří Bezpečnostní rada státu na základě závěrů, doporučení, které vládě Bezpečnostní rada státu učiní, tak z toho vyvodím závěry. Již jsem konstatoval, že považuji výroky 1. náměstka pana profesora Picka, zvláště v souvislosti se záchranářskými pracemi, za přinejmenším nešťastné a tím se budu zabývat, ale závěry a spekulace některých novinářů, že ministerstvo zahraničních věcí a nebo dokonce pan profesor Pick je zodpovědný za jisté zpoždění v reakci na zemětřesení v Turecku, považuji v této chvíli za spekulativní. Oceňuji, že mí kolegové souhlasili s tím, aby všechny resorty připravili detailní minutovníky reakcí všech odpovědných činitelů zmíněných resortů od chvíle, kdy nás velvyslanec Turecka v 10 hodin v úterý 17. srpna o této tragické události informoval, až do závěru celého toho tragického týdne. Srovnáním a analýzou těchto postupů potom Bezpečnostní rada dojde k závěrům a já vzápětí budu reagovat jak na tyto závěry, tak na zmíněný dopis, na který samozřejmě odpovím. Pokud by se prokázalo závažné zpoždění, které by zavinilo ministerstvo zahraničních věcí, vyvodím z toho samozřejmě závěry pro ty osoby, kde se prokáže, že byly za toto zpoždění zodpovědné. To se bude týkat včetně pana profesora Picka.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Mohlo by to vést k odvolání nebo zvolíte finanční postih?

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Samozřejmě bude záležet na závažnosti, která bude prokázána. Pokud půjde o závažné pochybení, budou tomu odpovídat i kroky k nimž jsem připraven sáhnout.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Kauza Bamberk. Její prošetřování a vysvětlení má dvě etapy. Nyní skončila ta etapa první, to znamená, že BIS předložila svoji zprávu. Na tuto etapu by měla následovat etapa druhá, to znamená, že by se práce měly ujmout vyšetřovací orgány ČR a provést vyšetření pana Vízka a osvětlit, kdo za touto kauzou stál, zda byla někým objednána a v případě, že ano, tak kým. Pokud se týče té druhé části vaší otázky, odpověď nechám na panu premiérovi a to bude v pátek.

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Já mám na otázku pana Dumbrovského ještě jednu krátkou věc, aby nevznikl nepřesný dojem z toho, co jsem řekl. Na základě mého předběžného seznámení se s příslušnou dokumentací, já jsem si ten týden vzal dovolenou a byl to můj první týden dovolené od nástupu na ministerstvo zahraničních věcí, jsem dosud nenabyl přesvědčení, že by ministerstvo zahraničních věcí bylo hlavním viníkem toho zpoždění. Za druhé bych chtěl konstatovat, že i když jsem sám již veřejně uznal, že je třeba najít tu slabinu, proč došlo k jistému zpoždění, rád bych, aby si sdělovací prostředky všimli i toho pozitivního. Mám tu řadu dopisů z Turecka, kde České republice představitelé Turecka, ministerstvo zahraničních věcí, zahraniční výbor parlamentu a řada organizací a osob velmi děkuje za humanitární pomoc, za záchranářskou práci a podobně. Byl bych velmi rád, kdybyste tu kritiku kombinovali s konstatováním toho faktu, že Turecká vláda si české pomoci velmi vážila a máme to tu dokumentováno. pokud by měl o to někdo zájem, ty hlavní dopisy mám v několika kopiích.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych měl jenom upřesňující dotaz. mluvil jste o kauze konta pana Lánského. Byla ta krátká diskuse premiéra a pana Tošovského jedinou věcí, která se týkala konta pana Lánského, nebo se o tom mluvilo také ve vládě, ať už to bylo na zasedání nebo nějakým způsobem v kuloárech?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ve vládě jako celku se o tom nemluvilo. Jak už jsem řekl hovořil o tom pan premiér s panem guvernérem mezi čtyřma očima.

Pavel Mrzena, televize Prima: Já jsem se vás chtěl zeptat, jaké bylo to stanovisko. Vy jste říkal, že si vyžádal stanovisko pana guvernéra nebo v případě jestli ho ještě nesdělil, dokdy ho má sdělit? A ještě jednu otázku na pana ministra zahraničí. Minulý týden pan Zieleniec říkal, že jste se s ním ještě nesešel, tedy lépe, že jste ho ještě nekontaktoval. Vy jste ho měl kontaktovat do konce léta. Podnikl jste nějaké kroky, případně podniknete je a proč jste to neudělal?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se týče té první otázky, mě z toho jednání obsah sdělen nebyl, čili počkejte do pátku.

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Pane redaktore, já jsem o tu schůzku usiloval a to až do 16. srpna. Poté po některých veřejným mediálních vyjádřeních pana ministra Zieleniece jsem došel k názoru, že v této fázi ta schůzka ztrácí opodstatnění, ale protože pan Zieleniec mě několikrát i veřejně nařkl, že jsem o tu schůzku nejevil zájem, že nebyl nikdy kontaktován, dokonce používal adjektiva a termíny, které nebudu opakovat a já podobné termíny používat nebudu. Teď se pohybuji v prostředí diplomatů a měli bychom v této terminologii zůstat, tak bych chtěl konstatovat následující. Mám tu před sebou prohlášení pana Michala Voráčka i s jeho životopisem. Pokud některým z vás není znám, nevíte o koho jde, který konstatuje, že byl mnou pověřen zprostředkováním a přípravou setkání s panem Josefem Zieleniecem. Pan Voráček, který je znám svými mediálními a politickými kontakty o zabezpečení této schůzky usiloval a to po dvou liniích. Cituji: "Jednal jsem několikrát se zástupci Josefa Zieleniece nebo jsem alespoň neměl důvod pochybovat, že jde o jeho zástupce v této věci. Informace, které jsem získal od druhé strany byly hodnověrné. Při jednání byly rozebírány velmi konkrétní věci, týkající se připravované schůzky. S Josefem Zieleniecem jsem se osobně při přípravě jednání nesetkal." Dále pan Voráček potvrdil, že jsem měl velký zájem se co nejdříve s panem Zieleniecem sejít a zajímal jsem se o přípravu zmíněné schůzky. Postup přípravy byl několikrát konzultován s mými blízkými spolupracovníky. Pan Voráček v závěru tohoto prohlášení konstatuje, že tento způsob dohadování politických schůzek je podle něj naprosto standardní a běžný. Při přípravě obdobných jednání je často potřeba vyjasnit mnoho otázek a většinou dohodnout i předběžné závěry. Pokud byste měli další konkrétní dotazy k jednání, pan Voráček mi řekl, že je možné se s jeho kanceláří spojit a spojení mi dal k dispozici. To za prvé. Za druhé, mám tu prohlášení vrchní ředitelky mého kabinetu, paní doktorky Opolecké, která konstatuje, že 5. srpna v 11:30 se telefonicky obrátila na sekretariát firmy bývalého ministra zahraničí Josefa Zieleniece, na firmu Josef Zieleniec & Partners s přáním dohodnout schůzku mezi ministrem Janem Kavanem a panem Josefem Zieleniecem. Sekretářka pana Zieleniece paní Reviová mne informovala, že pan Zielenec je na dovolené, ale předpokládá, že následující pondělí, to je 9. srpna přijede do Prahy na zasedání správní rady a ona bude pana Zieleniece o nabídce informovat. Předběžný termín byl sjednán na pondělí 16. srpna na 14:00, což byl vhodný termín vzhledem k zasedání správní rady a přítomnosti pana Zieleniece s tím, že schůzka bude potvrzena ve čtvrtek nebo v pátek, to je 12. nebo 13. 8. Když se sekretářka ministra Kavana obrátila na sekretariát pana Zieleniece tuto schůzku potvrdit, dostala informaci, že nikdo z kabinetu ministra Kavana sekretariát Zieleniece nekontaktoval, a nikdo se prý nepokoušel setkání zprostředkovat. Po svém návratu z dovolené prý paní doktorka Opolecká 24. srpna opět telefonicky kontaktovala sekretariát firmy pana Zieleniece a žádala vysvětlení. Paní sekretářka Sadilová mi sdělila, že ona je zcela nová pracovnice, která do firmy nastoupila před dvěma dny a o ničem není informována. Na můj dotaz, zda mohu hovořit s paní Reviovou a objasnit nederozumění v komunikaci mi bylo sděleno, že paní Reviová ve firmě již nepracuje a že v průběhu léta došlo k výměně personálu. A s největší pravděpodobností prý vzkaz panu Zielenieci nepředala. V souvislosti s touto záležitostí, pokud byste neměli jiné dotazy, bych přece jenom rád konstatoval jednu věc. Mě se asi před hodinou dostala do ruky informace ČTK, že zítra v 11:00 pan Zieleniec organizuje tiskovou konferenci k dosavadní situaci kolem případu, kdy ho nařkl ministr zahraničních Obrázek   věcí Jan Kavan a tak dále?. ze zneužití pravomoci veřejného činitele v době, kdy byl Zieleniec v čele ministerstva zahraničí. Konstatuji, že jsem si celou dobu této kauzy vedl detailní záznamy o všem, co kdo řekl, které tu mám a že jsem pana Zieleniece ze zneužití pravomoci veřejného činitele nenařkl.

Vít Dvořák, televize Nova: Já mám doplňující dotaz na pana ministra financí. Vy jste ty záležitosti ohledně DPH projednávali ve vládě už jednou. Teď z nich vypadly ty záležitosti například přesunu služeb do kategorie 22%. Kdy k tomuto dojde?

Pavel Mertlík, ministr financí: Já si myslím, že to není na pořadu dne. Veškeré daňové úpravy v oblasti sazeb daně DPH by měly být předmětem jednání o této dani pro fiskální rok 2001. Čili v průběhu příštího roku dojde k tomu, že ministerstvo financí připraví další, stejně jako každý rok, novelu hlavních daňových zákonů včetně zákona o dani z přidané hodnoty a v této souvislosti bude moci dojít ke změnám, o kterých mluvíte, ale nechci a neříkám v této chvíli, že skutečně navrhneme takovéto změny. Těch potřebných změn bude v rozporu třeba mnohem více. Já bych v této souvislosti chtěl říci především to, že předpokládáme a zpracováváme na ministerstvu financí materiál, který se dá nazvat Koncepce modernizace daňové soustavy, mohl by být hotov někdy koncem září nebo v průběhu října. Rozhodně to bude v době, kdy se bude projednávat rozpočet v poslanecké sněmovně a tam by byly vyloženy představy ministerstva o tom, jakým způsobem postupovat v oblasti jednotlivých daní a to v dosti podrobné úrovni a struktuře. Týká se to samozřejmě i DPH, čili rád bych tu diskusi odsunul na tuto dobu.

Jitka Götzová, Právo: Nevím, kdo na tu první otázku odpoví. Ta zní, věděla vláda také v květnu, jako prezident, o zprávě BIS, týkající se Bamberku a proč to nezveřejnila a zda vidíte něco společného mezi Bamberkem a pověstným Zemanovým kufříkem? Na pana Mertlíka, jestliže bývalý náměstek ministra financí pan Havel tvrdí, že konto Egona Lánského bylo tajné a že české úřady o něm neměly potuchy, připadá vám normální, že český stát vyrovnává dluh a neví na čí účet jdou peníze?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže pokud se týče té první otázky, vláda o tom nevěděla.

Pavel Mertlík, ministr financí: Co se týče onoho konta, četl jsem v dnešním tisku vyjádření pana Havla a já ani nikdo z pracovníků ministerstva jsme pana Havla v poslední době nekontaktovali a na toto téma jsme nehovořili, čili nepokládám za vhodné komentovat jeho výroky. Každopádně nemám v této chvíli k dispozici žádné informace o tom, že by ministerstvo financí mělo nějakou povědomost o tom, čí je konkrétně konto, ne které se odesílaly ony prostředky. Nepovažuji celou záležitost za uzavřenou především, z mého pohledu, v tom smyslu, že při studiu té dokumentace, která se velmi pracně dohledává, ta práce zdaleka není u konce.

Jiří Kubík, Mladá fronta Dnes: Já bych se chtěl zeptat pana ministra Kavana, jestli už dnes může zveřejnit těch 60 smluv s novináři a agenturami na podporu a propagaci pana Zieleniece, protože premiér Zeman řekl, že jste požádal do konce srpna, aby tato jména nebyla zveřejňována.

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Rád bych konstatoval následující. V průběhu šetření, které ministerstvo zahraničních věcí podniklo a nadále podniká, byly již v prázdninových měsících prošetřeny stovky smluv, zejména z období roku 1995 - 1997. Z důvodů, které mi nejsou dosud známé a které prošetřujeme, smlouvy z let 1993 - 1994 nebylo zatím možno prozkoumat, protože se v archivech ministerstva zahraničních věcí vůbec nenalézají. Zatím proběhlá šetření prokázala odůvodněnost podezření pochybení ve smluvních vztazích mezi ministerstvem zahraničních věcí a některými subjekty, které oproti finanční úhradě poskytovali ministerstvu zahraničních věcí služby a to v několika oblastech, včetně v oblasti zpracování analýz a v oblasti mediální prezentace. Na základě svého předchozího slibu jsem 31. 8., tedy včera, informoval premiéra Miloše Zemana o dosavadním výsledku šetření a po vzájemné domluvě s panem premiérem jsem se rozhodl, že závěry našeho šetření poskytneme NKU. Tím chceme zamezit případnému obvinění z předpojatosti, či jakýchkoli vnitropolitických úmyslů. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování celé záležitosti jsme se na ministerstvu zahraničních věcí rozhodli se k této kauze, až do dokončení tohoto vyšetřování, nevyjadřovat. Děkuji.

Martin Jašminský, Hospodářské noviny: Já bych se zeptal pana ministra financí, jestli byste mohl říci k té informaci o Stavu závazků a plnění Fondu národního majetku za ekologické škody v souvislosti s privatizací, zda ten předpoklad FNM, že plnění bude zhruba 36 miliard, jestli to považujete za celkové číslo, vzhledem k objemu celkových garancí nebo zda předpokládáte, že se toto číslo může zvýšit a chtěl jsem se také zeptat, jestli můžete říci, jaká je celková výše závazků FNM jejichž plnění v čase předpokládáte a naposledy, jestli letos příští rok počítá FNM se zadlužením, s nějakou emisí dluhopisů.

Pavel Mertlík, ministr financí: Co se týče té první otázky, tam mohu jednoznačně říci, že v této chvíli nikoli, já to nemohu a priori vyloučit, ale nikdy to nebylo projednáváno. Co se týče té druhé otázky, tam to číslo je zhruba 135 miliard korun, což jsou fiskální rizika typu garancí spojená se závazky. Od této částky a znalosti křivky toho, jak části těchto garancí expirovali v minulosti, je vypočten ten odhad někde kolem těch 35 miliard korun. Já ani nikdo jiný nemůže říci na 100 %, že ta částka nebude vyšší nebo nižší, je také pravděpodobné, že do budoucna bude narůstat, ale nikoli proto, že by se měnily poměry u těch uzavřených smluv, ale proto, že s další privatizací bezesporu budou souviset i nové garance na ekologické škody za podniky, které budou teprve privatizovány. Čili tím bude růst i toto fiskální riziko, nicméně nemyslím si, že ten trend by měl být nějak dramaticky odlišný a možná dokonce těch škod by mělo být do budoucna spíše méně, vzhledem k charakteru majetku, jaký se bude privatizovat. Je tam prostě už méně chemiček a více bank.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych se chtěl zeptat pana ministra zemědělství, zda vláda projednávala jeho návrh na zavedení ochranného opatření na dovoz cukru a sacharózy.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Toto jsem dnešní vládě nepředložil.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže to byla dnes poslední odpověď. Děkuji a přeji hezký večer.