Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR v pondělí 1. listopadu 1999

Jindřich Marek, Tiskový odbor Úřadu vlády: Dámy a pánové, zahájil bych rád tiskovou konferenci, ale musíme chvilku počkat, protože vaši kolegové z televize Prima a ještě snad z rozhlasu na chodbě okupují pana místopředsedu vlády Špidlu. Takže počkáme ještě     Autom. řádkování  Obr na ně a potom začneme s tiskovou konferencí? ?Takže pan místopředseda je tady, ale neomlouvám jeho, ale vaše kolegy, kteří byli tak sobečtí, že si ho tam okupovali. A nyní mi konečně dovolte, abych vás tedy uvítal na tiskové konferenci po zasedání dnešní vlády s tím, že jak jistě všichni víte, dnes, vzhledem k státní návštěva Lotyšska, se zasedání vlády nezúčastnil pan předseda vlády, mluvčí vlády Libor Rouček a někteří další členové kabinetu. A jelikož zasedání vlády řídil místopředseda vlády pan Vladimír Špidla, poprosil bych ho ázek  Alt. obrázek  Poznámka o kratičké úvodní slovo k dnešnímu zasedání?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Zasedání vlády bylo běžné pracovní zasedání. Vzhledem k tomu, že několik členů vlády bylo na cestě v Lotyšsku, a vzhledem k tomu, že pan ministr Grégr se účastní slavnostního zahájení výstavby Motorárny Škoda Mladá Boleslav, což považuji za jednoznačný úspěch. Aby bylo jasno, v té Motorárně se rozhodovalo o tom, zda bude v Boleslavi nebo v Polsku a určitá důslednost v investičních pobídkách vedla k tomu, že to rozhodnutí nakonec padlo pro nás. Čili pan ministr Grégr podle mě oprávněně a rád je na tomto slavnostním otevření, takže to jsme předpokládali. Proto byl program vlády nikoli odlehčen, ale byl soustředěn na takové body, o kterých se předpokládalo, že je možné je projednat, že jsou tedy příslušní kompetentní ministři přítomni, a tam, kde se ukázalo, že situace je komplikovanější než se původně předpokládalo, tak body byly odloženy tak, aby je bylo možné projednat příští týden.

Jindřich Marek, Tiskový odbor: Děkuji. Většinou z Internetu víte, že na programu dnešní schůze vlády bylo dvanáct bodů. K těmto avízovaným přibyly dnes ještě další tři, mezi které patří například schvalování oficiální cesty pana premiéra do Spojených států amerických. Jak víte z ČTK, byl pozván před několika dny prostřednictvím amerického velvyslance americkým prezidentem panem Clintonem a tato návštěva se uskuteční koncem tohoto týdne. Mezi dalšími dvěma body, takže jich nakonec dnes bylo patnáct, je zajímavá informace ministra vnitra, o které vás během tiskovky bude informovat sám pan ministr Václav Grulich. Nyní však dám slovo panu ministru kultury Dostálovi, který dnes měl zajímavý věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči.

Pavel Dostál, ministr kultury: Dámy a pánové, mí drazí bývalí kolegové, já se obávám, na rozdíl do pana tiskového mluvčího, že má přítomnost zde bude zoufale nudná. Přesto se domnívám, že se ministerstvu kultury po odkoupení Waldesovy sbírky podařil další dobrý tah, že přesvědčil českou vládu o tom, že vláda přijala věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči. Proč jsem naplněn takovým optimismem. Jsem jím naplněn proto, že zaprvé tento zákon nebyly schopny přijmout vlády celé první republiky. O tomto zákoně se během první republiky vždycky jenom diskutovalo, nebyl nikdy na světě. Za druhé, až dodnes pořád platí zákon o památkové péči z roku 1987, který samozřejmě, vzhledem k jiné společenské, historické i hospodářské realitě současné demokratické České republiky, neodpovídá požadavkům, které jsou kladeny na památkovou péči. A za třetí, je strašně důležité, že byl přijat věcný záměr zákona, který vychází z povinností ministerstva kultury naplnit podmínky příslušného pozičního dokumentu pro jednání o dohodě přístupu České republiky k Evropské unii. Jinými slovy, tento nezajímavý zákon je na straně druhé jedním z důležitých zákonů, na kterém trvá Evropská unie a který musí být harmonizován s právem Evropské unie. Takže já vás informoval o tom, že věcný návrh tohoto zákona byl přijat, že byl přijat jednohlasně vládou, že z toho vyplývá, že začínáme pracovat na paragrafovaném znění. A na straně druhé, samozřejmě z toho vyplývá nutný střet v Parlamentu České republiky, protože tento zákon na straně jedné, jak jsem vám již říkal, musí odpovídat požadavkům Evropské unie, na straně druhé samozřejmě existují u nás skupiny se svými partikulárními zájmy, které budou chtít přizpůsobit zákon k obrazu svému. Jinými slovy takový na pohled banální zákon se stane zřejmě v Parlamentu České republiky zákonem, o který bude sveden boj. Řekl jsem na začátku svého úvodního slova, že považuji přijetí tohoto věcného záměru za úspěch tak, jako považuji za úspěch této vlády, že vyčlenila peníze na výkup Waldesovy sbírky. Dneska vám mohu prozradit, proč jednání vlády o uvolnění prostředků na odkoupení Waldesovy sbírky bylo jednání uzavřené. Byli jsme za to kritizováni v médiích. Dámy a pánové problém byl jednoduchý. V okamžiku, kdy vláda rozhodovala o penězích na zakoupení tzv. Waldesovy sbírky probíhala jednání mezi profesorem Knížákem a panem Waldesem o ceně jednotlivých obrazů. Bylo celospolečenským zájmem, aby protistrana nevěděla, kolik peněz je vláda České republiky ochotna uvolnit na tuto transakci. Proto to jednání bylo uzavřené a výsledek jednání byl dva dny pro vás utajen. Děkuji za slovo.

Jindřich Marek, Tiskový odbor Úřadu vlády: Také děkuji. A já bych požádal o vstupní informaci pana místopředsedu vlády Pavla Rychetského.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Děkuji za slovo. Já mám pro vás informaci o jednom jediném bodu dnešního zasedání vlády. Vláda projednala na žádost předsedy poslanecké sněmovny poslaneckou iniciativu, a to návrh zákona o soukromých soudních exekutorech a exekuční činnosti. Vláda zaujala negativní, nesouhlasné stanovisko k této poslanecké iniciativě z celé řady důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že jak známo v poslanecké sněmovně právě prošel prvním a přichází do druhého čtení rozsáhlý návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád, a to celé exekuce, takže k záměru zřídit soukromé soudní exekutory má smyl přistoupit, až když bude přijat nový exekuční řád, tj. nový občanský soudní řád. Vláda vás ostatně již seznámila s tím, že věcný záměr vládního návrhu takového zákona existuje a že jej předloží sama. Poslanecký návrh totiž trpí celou řadou zásadních nedostatků. Základní problém je skutečnost, že zřídit soukromé exekutory bude možné jenom tehdy, podaří-li se současně právně zcela jasně zakotvit důslednou státní kontrolu nad jejich činností, jinak by šlo vlastně o legalizaci různých vymahačských firem, které už dnes fungují, ale bez zákonné opory, a to poslanecký návrh nezajišťuje. Kromě toho ten poslanecký návrh obsahuje celou řadu vad, pro které se proti němu postavili i dotčená ministerstva, zejména vnitra a spravedlnosti. Například předpokládal, že by ti soukromí exekutoři mohli ukládat úkoly policii a zaměstnávat ji, nebo dokonce i úkoly obcím, které by měly za ně doručovat písemnosti a podobně. Vláda předloží svůj návrh zákon v 1. pololetí příštího roku poslanecké sněmovně.

Jindřich Marek, Tiskový odbor Úřadu vlády: Děkuji. A na závěr, než přijde řada na vaše dotazy, tak bych požádal pana ministra vnitra Grulicha o informaci k bodu 13, který byl nad rámec  Publikace Tiskove_inform původně plánovaného programu schůze. Prosím?

Václav Grulich, ministr vnitra: Dámy a pánové, když dovolíte, já bych vám nejprve připomněl, i když to možná dobře znáte, část usnesení vlády ČR z července tohoto roku, které se týká extremistických a rasistických organizací, sdružení a hnutí. A to proto, že došlo k /nesrozumitelné/ v tisku, v některých případech lidmi, které můžeme pokládat za soukromníky. Někde bylo vidět, že i někteří vaši kolegové přesně si nepřečetli toto usnesení. Tedy v bodě b) tohoto usnesení je řečeno: ukládá se ministru vnitra, aby přijal do 30. září 1999 opatření vedoucí k rozpuštění těch občanských sdružení, která vyvíjejí činnost směřující k omezování nebo popírání osobních , politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcují nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů. A v případě, že ministerstvo vnitra dojde k závěru, že taková sdružení v České republice nepůsobí, podal o tom do 31. října 1999 informaci vládě. Protože například tvrzení pana Petra Uhla a některých jiných o tom, že ministerstvo nekonalo, že v tom nic nečiní, se bohužel nebo bohudík nezakládají na pravdě. Musím říct, že ministerstvo vnitra si nechalo provést a provedlo analýzy včetně toho, že si vyžádalo expertízy od odborníků z právnických fakult, politologů. Na jeden posudek sice ještě čekáme, a sice z právnické fakulty Brno, má přijít během tohoto týdně. Ale přesto ministerstvo vnitra splnilo přesně v čase tento úkol. Dneska je sice 1. listopadu, ale 31. října, v neděli vláda nezasedá. To znamená, ta informace byla podána dnes a sice s tímto výsledkem: vzhledem k tomu, že nelze zakázat, rozpustit organizaci aniž dřív dostala upozornění, varování a aniž do 30 dnů má povinnost a možnost se k tomuto varování vyjádřit, bylo rozhodnuto. A dnešním dnem na základě analýzy, kde se prokázalo, že Vlastenecká fronta porušila a porušuje v řadě případů právě ty zásady, které jsem citoval z usnesení vlády, dostává dnešním dnem, je odeslán z ministerstva vnitra dopis, který na dvou stranách upozorňuje Vlasteneckou frontu na porušování zákona v těchto ohledech s tím, že má povinnost se do 30 dnů vyjádřit, a v případě opakování tohoto porušení zákona bude tato organizace rozpuštěna. Na základě poznatků, zejména z 28. října tohoto roku, tedy minulého týdne, zejména po projevu pana Vladimíra Skoupého, který je předsedou Národní aliance, stejný dopis, nikoli stejný co do obsahu, ale se stejnou obdobnou argumentací z porušování zákona, propagace fašismu a nacismu, bude odeslán této organizaci, se stejnými. Ukázalo se, že ty materiály, které nám byly nabízeny a o kterých píše pan Petr Uhl a které se týkaly Národní fronty - castistů, jsou materiály čtyři až pět roků staré, totéž se týkalo i některých materiálů těch dvou zmíněných organizací a pro potřeby správního řízení jsou zcela nepoužitelné. Ještě další informace, která se týká těch událostí, které proběhly 28. října. V současné chvíli je prověřováno a zahájeno šetření proti dvaceti příslušníkům skinheads a je předpoklad, že bude proti nim zahájeno trestní řízení. Ve všech těchto případech je podezření ze spáchání trestného činu. Pokud se týká anarchistů, je proti řadě z nich vedeno přestupkové řízení. Celkem bylo zadrženo a vyslechnuto 139 účastníků různých manifestací a různých akcí, které proběhly v Praze. Chtěl bych zase pro vaši informaci říct, že pouze skinheadi měli od městské části povolené sdružení, z anarchistických skupin nežádala o shromáždění povolení průvodu akce ani jedna skupina. Ze zákona je policie povinna těm, kteří mají povolenou zastupitelstvem městské části, magistrátem akci, ze zákona je policie povinna je ochránit před napadením jinými skupinami, jinými občany, pokud samy tyto skupiny neporuší zákon, pokud nenaruší veřejný pořádek. V celé záležitosti nebo všechny tyto akce jsou monitorovány, jsou natočeny na videozáznamy. V těchto hodinách probíhá vyhodnocování těchto záležitostí analytickou skupinou, takže o tyto analýzy budou doplněny provedené výslechy a poté bude rozhodnuto, jak bude v jednotlivých případech postupováno. Jak je to už v tuto chvíli rozděleno, jsem vám řekl. Myslím, že budete mít určitě nějaké dotazy, pro základní informaci je to vše. Děkuji.

Jindřich Marek, Tiskový odbor Úřad vlády: Děkuji. A nyní je už prostor na vaše otázky.

Petr Honzík, Radiožurnál: Já bych se rád zeptal pana ministra Grulicha, co konkrétně Vlastenecké frontě vyčítá, co je vlastně tím důvodem, proč se má dopouštět těch činů, o kterých hovoříte. A potom ještě, jestli by se mohli všichni přítomní páni ministři vyjádřit k tomu, jestli by přivítali zákaz těchto neofašistických skupin.

Václav Grulich, ministr vnitra: Tak já nevím, jestli vám mám číst celé dvě strany, protože jsou toho dvě strany argumentů, já se pokusím z toho vybrat některé. Vybrané tiskoviny Vlastenecké fronty byly podrobeny odbornému posouzení specialistou z oboru politologie. Podle zpracovaného znaleckého posudku mají některé pasáže zkoumaných textů pojímané v celkovém rámci publikační činnosti Vlastenecké fronty účinky rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti vůči osobám z důvodu jejich národnosti a rasy. Dále za projev rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti je třeba požadovat prohlášení Vlastenecké fronty, podle něhož jsou manželství uzavřená s neevropskými přistěhovalci a rasově smíšená manželství prioritně označována za degradaci manželství, viz část 4 akčního programu Rodina. Není problém vám dát ten dopis k dispozici, ale měla by ho napřed dostat Vlastenecká fronta.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Já budu velice stručný. Já vím, že se už bohužel asi nikdy nepodaří zcela vymítit z naší společnosti rasismus, xenofobii, nesnášenlivost, intoleranci k osobám jiného etnického původu, ale tato vláda je rozhodnuta udělat maximum pro to, aby byly minimalizovány tyto projevy, aby byly důsledně postihovány. Já samozřejmě vítám rozhodnutí ministerstva vnitra, o kterém jsme byli dnes informováni na schůzi vlády, učinit právní kroky směřující k rozpuštění těchto občanských sdružení.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Je samozřejmé, že naprosto odporuje demokratickému systému umožňovat, aby si rasistická hnutí a fašizující hnutí vytvářela organizační základnu. A v souladu se zákonem je správné proti nim zasáhnout, čili tento názor a postup plně podporuji.

Pavel Dostál, ministr kultury: Já snad bych jenom řekl, pokud je možné v demokratickém českém státě říkat, že holocaust je sience-fiction, a že nikde neexistoval, pokud proti tomu nebudeme nic dělat, tak můžeme dopadnout hrozně. Takže já samozřejmě souhlasím s postupem ministerstva vnitra.

Jan Lopatka, Reuters: Sdělte mi prosím, co se stalo s body 5, 7 a 8 programu zasedání vlády. Jedná se o deregulace cen energií a postup privatizace podniků s významnou účastí státu. Děkuji.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: S nimi se stalo to, co jsem říkal na začátku. Bod 5 byl na žádost předkladatele stažen, protože pan ministr Grégr se dnes neúčastnil jednání vlády, čili to je celkem jasná věc. Bod 6, to je poziční dokument, tam jde o to, že pan ministr zahraničních věcí požádal, aby před tím, než dokument půjde do vlády, jej projednal Výbor pro evropskou integraci, to je procesní záležitost. Já jsem ten dokument považoval za tak projednaný, že se mi zdálo, že je to už nadbytečné, protože se prostě ty termíny minuly, ale z hlediska správného postupu to tak skutečně má být, takže jsem to stáhl. Ten Výbor pro evropskou integraci bude jednat tuším asi za týden, projedná, vrátí se to a půjde to odpovídajícím způsobem do jednání vlády. Čili tam není žádná zvláštní věc. A bod číslo 7, to byla privatizace státních podílů, tento bod byl vrácen k přepracování předkladateli, protože neodpovídal zadání, které učinila sněmovna. Sněmovna učinila zadání, že se má věnovat zvláštní pozornost, by se dalo říct, organizačnímu, systémovému a procesnímu zabezpečení privatizace nebo záměru privatizace, a tento materiál se této věci věnoval podle názoru vlády velmi povrchně, a proto byl vrácen k přepracování.

Jan Lopatka, Reuters: A co bod číslo 8?

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Bod číslo 8 byl schválen, tam nebyl problém. Ten byl předložen a schválen.

Pavel Šticha, Česká televize: Dotaz na pana ministra Grulicha. Znamená to, ten váš dopis Vlastenecké frontě, že mají ještě šanci nějakým způsobem se obhájit a nebo je to pouze dodržení formálního postupu a o jejich zákazu je skutečně v podstatě rozhodnuto.

Václav Grulich, ministr vnitra: Zákon říká, že mají šanci, oni musí písemně projevit závazek, že podobné skutečnosti se v jejich činnosti nadále nebudou vyskytovat. Už jednou se tak stalo, stalo se tak právě v tom případě v minulosti, to bylo to občanské sdružení castistů, a kde ten závazek dali, a kde si určitou dobu dali záležet, aby neporušili zákon. Takže zákon zatím tak v té podobě, jak je, když oni tento závazek dají, tak není možné je rozpustit, pokud se toho přečinu porušení zákona znovu nedopustí.

Vít Dvořák, televize Nova: Dobrý den, já bych měl dva dotazy, první je na pana vicepremiéra Špidlu, jak dopadla ta kontrola v Olomouci a druhou otázku na pana vicepremiéra Rychetského, jestli můžete říct, jaký byl výsledek té zpráva stran romské komunity, který jste měl dnes předkládat?

Vladimír Špidla, ministr práce a sociálních věcí: Kontrola na úřadu práce proběhla, byla provedena dosti pečlivě a bylo zjištěno, že v žádném případě nedošlo k jakékoli diskriminaci a že jakékoli poznámky, které byly zjištěny, sloužily k tomu, aby klienti byli individuálně kvalifikovaní pro zařazení do různých programů. Dále bylo zjištěno, že ta poznámka není dostatečně jednoznačná v tom směru, aby nemohla zakládat určité, byť přehnané podezření, tak z toho důvodu jsem uložil a bude to také v metodickém pokynu, že se musí důsledně používat pouze pojmy, které vyplývají ze zákona č. 9, to znamená osoby více ohrožené nezaměstnaností. Jinak chci říci, že obecně skupiny, ke kterým patří i Romové, bývají odmítáni zaměstnavateli a činnost úřadu práce směřuje k tomu ve smyslu směrnice EU, která vyžaduje, aby se individualizoval postup úřadu práce, a veškerá naše činnost k tomuto směřuje. Takže znovu musím říct, že u úřadu v Českých Budějovicích vůbec žádné záznamy, které by jakkoli vzdáleně mohly tímto směřovat, nebyly zjištěny, čili to byl první případ, kde to vůbec nebylo zjištěno. V druhém případě, v Olomouci nebyla zjištěna žádná diskriminace v žádném slova smyslu. Ještě bych chtěl říct jednu věc, která je velmi závažná. V Mladé frontě dnes jsem zachytil jakýsi názor některých romských aktivistů názor, že by Romové měli bojkotovat úřady práce. To je velmi nezodpovědné doporučení, protože úřady práce jsou schopny poskytnout dobrý servis a jsou schopny poskytnout člověku větší pravděpodobnost, že najde nějaké rozumné zaměstnání. Čili ten, kdo s úřady práce nespolupracuje, velmi snižuje svoji schopnost uplatnit se na trhu práce. Takže, když to shrnu. Kontroly budou samozřejmě probíhat i nadále, provedeme ještě určité expertní posouzení celkového systému shromažďování dat na úřadech práce, zda odpovídá listině práv a svobod, jestli tam nejsou alespoň stíny nějakého podezření, ale musím jasně říct, že naším cílem je ověřit si tuto naprostou shodu s listinou práv a svobod, ale naším postupem, /nesrozumitelné/ s evropskými směrnicemi je individualizace nabídky. To znamená, že samozřejmě anamnestické údaje o klientech, se souhlasem klienta tak, jak je klient sdělí v poradenském pohovoru, jsou zaznamenávány a jsou chráněny podle zákona o ochraně dat.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Vláda dnes dostala informační materiál o plnění usnesení č. 686 z 29.10.1997, ke zprávě o situaci romské komunity v ČR a k současné situaci v romské komunitě. Ten materiál konstatuje, že v podstatě asi z 90 % jsou všechny ty úkoly, které byly jednotlivým členům vlády v této oblasti uloženy, průběžně plněny. Jenom namátkově, první úkol byl rozšiřovat síť přípravných systémů základního vzdělávání pro žáky z jazykově a kulturně znevýhodněného prostředí. Ve školním roce 1998 - 1999 bylo zřízeno 9 přípravných tříd v mateřských školách s počtem 128 dětí, 4 přípravné třídy na speciálních základních školách s počtem 36 dětí, 50 přípravných tříd v běžných základních školách s počtem 670 dětí, 37 přípravných tříd na ZVŠ počet 403 dětí, takto bych mohl pokračovat dlouho, protože ten materiál je rozsáhlý. Kromě toho k tomu materiálu byly připojeny tři přílohy: První - analýza pořadů s romskou tematikou ve veřejnoprávních prostředcích, v České televizi a v Českém rozhlase Druhou - kulturní aktivity národnostních menšin, zejména romské projekty dotované z rozpočtu ministerstva kultury, kde šlo celkem téměř o 10 milionů korun Dále byla vláda informována o statistice rasově motivovaných trestných činů, spáchaných za první pololetí tohoto roku v ČR. Bylo jich 157. Odsouzeno už bylo celkem 81 osob. Statisticky lze říci, že nepodmíněné tresty byly uloženy zhruba v 1/3 těch případů odsouzení.

Vladimír Špidla, ministr práce a sociálních věcí: Já bych chtěl ještě doplnit ve dvou směrech. V okamžiku, kdy se rozběhne takováto informovanost, která vyvolává určitý dojem diskriminace, která, jak znovu říkám, se naprosto nepotvrdila, tak je nutné počítat s tím, že se povzbuzují určité předsudky a naši romští spoluobčané mají hluboký předsudek k úřadům jako takovým, čili zesílit tento předsudek je vlastně nepřímo určitým oslabováním jejich pozice na trhu práce. A ještě jedna poznámka. Mezinárodní úmluva o zabránění všem formám diskriminace nepovažuje vyrovnávací akce ve prospěch nějaké znevýhodněné skupiny za diskriminaci. To chci, aby bylo naprosto jasné, protože samozřejmě vyrovnávací akce vyžadují svou určitou datovou základnu, ale znovu říkám, že veškeré údaje na úřadech práce jsou sbírány v souladu s listinou práv a svobod a v tomto směru pro jistotu provedeme ještě určité kontrolní šetření.

Václav Grulich, ministr vnitra: Já mám jednu stručnou informaci. Na ministerstvu vnitra se připravuje novela zákona o sdružování a tato novela bude vládě předložena do konce tohoto kalendářního roku. Sami cítíme, že současný zákon má velké mezery, které dávají možnost právě takovým organizacím, o kterých tady byla řeč. Já doufám, že ti politici, kteří kritizují nedostatečné zásahy policie, což jim nakonec vymezuje zákon, že budou přistupovat k tomuto zákonu s rozumem, s citem a že se v této oblasti podaří zavést skutečně efektivní evropskou normu.

Marek Petruš, Bridge News: Já bych se chtěl zeptat, jestli byste mohli vysvětlit, v jaké podobě byl schválen ten materiál o privatizaci Nové Huti a druhá otázka, jestli už vláda dostala nějaký návrh na další restrukturalizaci úvěrů Komerční banky před její připravovanou privatizací?

Vladimír Špidla, ministr práce a sociálních věcí: Na druhou otázku mohu odpovědět jednoduše, ne.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Na první otázku mohu sdělit, že co se týče těch asi 18,95 % akcií, které stát drží v Nové Huti, že ve veřejném tendru se nenašel uchazeč a vláda uložila ministru financí úkol, aby 30. června roku 2000, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry předložil vládě návrh na to, komu bude tento podíl v Nové Huti odprodán.

Alexandr Mitrofanov, Právo: Dobrý den, otázka na pana vicepremiéra Rychetského. Já bych se vás zeptal na to, jestli jste tlumočil vládě svůj názor, že zásah policie 28. října byl neadekvátní a nebo jste považoval za dostatečné, že jste ho vyjádřil v tisku? Děkuji.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Odpověď je jednoduchá. Necítil jsem potřebu tento názor vládě tlumočit. Vláda se s ním jistě seznámila prostřednictvím ČTK.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych měl dotaz na pana ministra vnitra. Mluvčí Vlastenecké fronty pan Skácel dnes řekl, že v případě, že bude jejich organizace rozpuštěna, že se zaregistrují znovu pod jiným názvem. Dá se tomu nějakým způsobem zabránit? A druhá otázka, kritizoval jste pana Petra Uhla. Budou vůči němu vyvozeny nějaké důsledky, protože je to v krátké době již druhá kritika, poprvé v souvislosti s vyjednávání o zdi v Matiční ulici? A třetí, v okamžiku, kdy pan Skoupý z Národní aliance vystoupil na tom shromáždění se zpochybňováním holocaustu, domníváte se, že policie měla v tu chvíli zakročit a rozpustit to shromáždění nebo bylo správné, že dále ty neonacisty chránila? Děkuji.

Václav Grulich, ministr vnitra: Takže od začátku. Pokud by byla organizace rozpuštěna a byl proveden pokus o novou organizaci, ta musí předložit stanovy a zkoumá se, jestli tyto stanovy této nově se hlásící organizace nejsou v rozporu se zákony ČR. Samozřejmě, že pokud by bylo podezření, že je to renovace rozpuštěné organizace, bude ten přístup k nim ještě přísnější. K otázce pana Uhla. Byl to jeho soukromý názor, na který já jsem na této tiskové konferenci reagoval. Není mou věcí vyvozovat proti Petru Uhlovi žádné postupy nebo sankce. Mým úmyslem bylo jen uvést věci na pravou míru, protože pan Petr Uhl se, bohužel, opět mýlil. Za třetí, k panu Skoupému, tam je vždy problém, protože je otázka, kdy a v které chvíli může policie zasahovat. Jestliže je to shromáždění povoleno, je povinností toho, kdo povolil, dát pokyn policii, že jsou překročeny meze povolení, a v tom případě policie zasahuje. Policie v tomto okamžiku monitoruje a v případě, že se ten jednotlivec dopustil porušení zákona, zavede proti němu řízení, což se v tomto případě stalo. Je třeba, abych vám řekl, že to neskončí samozřejmě tím, že příslušná organizace dostane dopis, o kterém jsem mluvil, ale ten jednotlivec, který se dopustil porušení zákona, proti němu je zahájeno řízení. Předpokládám, že v tomto případě to řízení bude velice rychlé, že bude postoupeno státnímu zastupitelství jako trestní oznámení k dalším postupům podle zákona.

Markéta Reedová, Financial Times: Já se chci zeptat ještě k tomu bodu číslo 8 o té Nové Huti. Asi tomu moc nerozumím. V usnesení vlády z 11. 10. bylo řečeno, že privatizační záměr Nové Huti a Vítkovic bude předložen vládě do konce roku, to znamená způsob privatizace Nové Huti. Teď jste říkali, že se vlastně nenašel zájemce v tom veřejném tendru a pan ministr Mertlík bude doporučovat, komu bude ten podíl do 30. 6. 2000 prodán. Nejsem si tak úplně jistá, jestli tomu dobře rozumím.

Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Jedná se o to, že se dosud neobjevila v té veřejné soutěži taková nabídka, která by stála vůbec za úvahu. Za pomoci obchodníka, myslím si, že to je ten Credit Suisse First Boston požádal ministr financí o další lhůtu a snaží se nalézt kupce. To rozhodnutí o té privatizaci přijala ještě vláda Václava Klause v červnu roku 1997 v představě, že dojde ke zvýšení cen hutních výrobků a že o tyto akcie bude zájem. Jak známo, do dnešního dne k žádnému oživení v této oblasti nedošlo a zájemce dosud není. Vláda proto přistoupila k restrukturalizaci a jak víte, již minulý týden došlo k uzavření zásadní dohody o společném postupu na trhu mezi Vítkovicemi, Třincem a Novou Hutí.

Jindřich Marek, Tiskový odbor Úřadu vlády: Děkuji a na závěr mám pro vás ještě důležitou informaci. Zítra, až se vrátí pan premiér z Lotyšska, tak by se mělo i dohodnout, jakým způsobem bude pro novináře proveden výstup ze zasedání vlády, které by se mělo konat ve čtvrtek a patrně i v pátek, takže sledujte jak zpravodajství aceCinnost_vladyRady_vybory_komiseMinistrEU ČTK, tak naši internetovou stránku. Děkuji a nashledanou?