Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Příloha III.

Harmonogram realizace vybraných úkolů státní informační politiky

Priorita Měsíce roku 1999 r. 2000 r. 2001
I. Informační gramotnost Zahájit proces k dosažení veřejné informovanosti (mediální kampaň aj.). (září)
Program vzdělávání státní správy a samosprávy (zejména pracovníků legislativních útvarů a zákonodárců) (září).
Příprava procesu vzdělávání a certifikace znalostí občanů o využití informačních technologií (certifikují licencované komerční organizace).

Vzdělávání a certifikace lektorů.

Podpora výzkumných/vývojových programů v oblasti uplatnění informačních technologií (zejména vysoké školy).

Realizace certifikace.

Příprava certifikace jako součásti základního vzdělání.

Zavést Internet do každé školy, knihovny, pošty atd.

II. Informatizovaná demokracie Vytvořit jednotný portál veřejné správy na Webu.(listopad)

Zpřístupnit další informace na Webu (sbírka zákonů, vyhlášek a nařízení aj.). (prosinec)

Umístit na Web všechny formuláře a zajistit platnost vytištěných černobílých kopií. (zahájení prosinec)

Využít televize jako informačního kanálu veřejné správy (včetně teletextu, okruhů kabelové televize aj.).(zahájení prosinec)

Obsluha u některých informačních kiosků.

Podpora a uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím

Zřídit informační kiosky na všech úřadech.
III. Rozvoj informačních systémů veřejné zprávy Připravit návrh zákonů: e-podpis (červenec), státní informační systém (červen), základní registry (prosinec), certifikační autorita a, archivní služba. (prosinec).

Upravit rozpočtová pravidla pro informační technologie a telekomunikační služby (prosinec).

Zajistit právní expertízu provozování informačních systémů veřejné správy (listopad). Zapojit ÚSIS, resorty a samosprávu do formulování koncepce ISVS.(červen).

Zřídit kontaktní místa veřejné správy (jednotné a obsluhované místo, kde občan vyřídí více agend a získá informace příp. formuláře).

Zrovnoprávnění elektronických a papírových dokumentů.

Umožnit elektronickou komunikaci s veřejnou správou.

ISVS budou napojeny na společné referenční bezpečné rozhraní (přes toto rozhraní budou všechny ISVS sdílet údaje ze základních registrů)

Vytvořit uživatelský interface pro komunikaci občanů s s veřejnou správou na Internetu

IV. Komunikační infrastruktura Vyřešit způsoby správy páteřní komunikační sítě veřejné správy (říjen).

Připravit zásady výběru provozovatelů komunikační infrastruktury veřejné správy (listopad).

Vytvořit jednotnou komunikační infrastrukturu veřejné správy.

Propojit kontaktní místa veřejné správy a vybrané úřady.

Zajistit bezpečné propojení ISVS k Internetu.

Propojení dalších úřadů ISVS.
V. Důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana osobních dat Připravit specifikaci a podmínky pro udělování licencí na vydávání elektronických identifikátorů (prosinec).

Vytvořit bezpečnostní koncepce ISVS, zejména s ohledem na ochranu osobních údajů.(zahájení červenec).

Zajistit vydání profesionálních elektronických identifikátorů pro veřejnou správu.

Vznik Úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

S využitím elektronických identifikátorů, informačních kiosků a Internetu zajistit kontrolní přístup obyvatel k vlastním osobním údajům v registrech veřejné správy.

Zahájit vydávání elektronických identifikátorů pro všechny obyvatele.

VI. Elektronický obchod Využít expertízu EU v oblasti e-obchodu ve vztahu k právnímu řádu ČR ( využití elektronických identifikátorů, závaznost elektronických dokumentů aj.) (zahájení září). Zřídit centrální certifikační autoritu

Zahájit správu a distribuci veřejných klíčů.

Vytvoření podmínek pro vznik průmyslového parku pro špičkové informační a komunikační technologie.

Zřídit elektronické služby veřejné správy podnikatelům (styk se správou sociálního pojištění, finančním úřadem, elektronická celnice aj.).
VII. Transparentní ekonomické prostředí Zahájit práce na zpřístupnění registrů všech ekonomických subjektů pro veřejnost (červenec).

Připravit podmínky pro zajištění transparentnosti výsledků veřejných zakázek(včetně zveřejnění smluv) a dotací.(listopad).

Elektronicky zveřejňovat výdaje státního rozpočtu ve smyslu platných zákonů. Elektronicky zveřejňovat výdaje i veřejných rozpočtů ve smyslu platných zákonů.
VIII. Informační společnost: stabilní a bezpečná Analýza informačních potřeb k zajištění krizového managementu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a obrany v podmínkách informační společnosti (říjen). Tvorba (aktualizace) informačního systému, příslušných databází a registrů na základě výsledků analýzy. Plná integrace do informačního systému veřejné správy