Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

IV.

Důvodová zpráva

K realizaci řešení hospodářské situace některých průmyslových podniků bude sloužit Revitalizační agentura (RA). Tato agentura bude založena prostřednictvím státního peněžního ústavu Konsolidační banka Praha jako její dceřiná společnost ve formě akciové společnosti se základním jměním ve výši 100 mil. Kč (vynaložených z prostředků s.p. ú. Konsolidační banka Praha).

Činnost Revitalizační agentury a. s. bude zabezpečena správcem vybraným v mezinárodním výběrovém řízení z řad renomovaných investičních bank. Správce bude povinen se podílet na základním jmění akciové společnosti. K navýšení základního jmění Revitalizační agentury budou přizvány banky působící v ČR, které jsou ve věřitelské pozici vůči vybraným subjektům. Předpokládá se, že podíl státních nebo státem kontrolovaných subjektů na základním jmění bude tudíž menšinový.

Revitalizační agentura bude mít tři orgány: představenstvo, dozorčí radu a investiční výbor. V představenstvu RA budou jednak zástupci správce a jednak zástupci významných akcionářů. Dozorčí rada bude hrát výraznou monitorovací roli; složena bude ze zástupců vládních orgánů dle rozhodnutí valné hromady (jmenování a složení dozorčí rady je ošetřeno kvalifikovanou většinou hlasů na valné hromadě potřebnou pro změnu personálního obsazení dozorčí rady). Předpokládá se, že předsedou dozorčí rady bude člen vlády ČR (ministr průmyslu a obchodu). Investiční výbor bude složen z členů představenstva a zástupců participujících bank, zástupce EBRD či případně IFC.

Představenstvo RA bude předkládat investičnímu výboru návrhy na metody realizace aktiv. Investiční výbor tyto návrhy bude schvalovat. Zároveň bude rozhodovat i o metodě realizace. Dozorčí rada bude kontrolovat hospodaření a dodržování stanov RA a rozhodovat o výběru auditora RA. Dozorčí radě též bude představenstvo čtvrtletně předkládat Zprávu o činnosti, obsahující podrobný přehled všech realizovaných transakcí a zdůvodnění pro uplatnění jednotlivých metod. Pololetně pak bude zpráva o činnosti předkládána k projednání vládě ČR.

Vlastní činnost RA bude založena na tržních principech, důvěryhodnost RA jak pro tuzemsko, tak zahraničí bude kriticky závislá na tom, že dozorčí rada bude respektovat rozhodnutí investičního výboru. Vztahy mezi Revitalizační agenturou a státem je možno obecně charakterizovat takto:

 1. prvotní impulz pro zahájení revitalizace podniků přichází ze strany státu včetně předběžného seznamu podniků, jež jsou potenciálními kandidáty programu
 2. průběžná kontrola postupu revitalizace bude zajištěna přes monitoring programu dozorčí radou RA

Konkrétně se ve vztahu k Revitalizační agentuře stát bude angažovat v těchto zásadních směrech:

 • stanovení objemu transferovaných pohledávek z portfolia privatizovaných bank
 • formulace principů stanov Revitalizační agentury, a. s.
 • základní organizační uspořádání Revitalizační agentury, a. s.
 • stanovení termínu likvidace Revitalizační agentury

Prostřednictvím Konsolidační banky Praha, s.p.ú. bude mj. upraveno:

 • stanovení podmínek kontraktu správce
 • stanovení principů správy portfolia
 • manuál pro realizace aktiv
 • formulace klíče pro rozdělení výnosů z realizace portfolia

Stát zároveň vytvoří potřebné celkové okolí nezbytné pro efektivní činnost Revitalizační agentury ( úprava legislativního rámce, stimulace poptávkové strany, úprava daňového rámce, rekapitalizační rozhodnutí, privatizační rozhodnutí, organizační opatření).

Zatímco stát na základě výše uvedených principů dává základní mantinely pro činnost Revitalizační agentury a prostřednictvím dozorčí rady RA její aktivity monitoruje, klíčovou roli při vlastní realizaci resp. při posuzování restrukturalizačních případů bude hrát představenstvo a investiční výbor. Konkrétně:

 • Investiční výbor na návrh představenstva rozhoduje o postupu, který bude uplatněn v případě řešení pohledávek za konkrétním dlužníkem.
 • Pokud bude přijato rozhodnutí dané úvěrové pohledávky v portfoliu ponechat a s dlužnickým subjektem delší dobu pracovat, bude pro změnu finanční struktury bilance dlužníka obvykle přistoupeno ke kapitalizaci pohledávek za dlužníkem či restrukturalizaci úvěrové zátěže. Představenstvo může případně (na základě souhlasu investičního výboru) pověřit přípravou resp. realizací programu revitalizace jednotlivého dlužníka i třetí osobu (vybranou na základě výběrového řízení).
 • Pokud představenstvo RA bude mít z trhu signály zájmu o odkup konsolidovaných pohledávek za konkrétním dlužníkem solidními investory, může přistoupit k odprodeji na základě veřejné aukce. Pokud jde o stanovení minimální ceny pohledávek určených pro aukce, cenu navrhuje představenstvo a odsouhlasuje investiční výbor. Průběh aukce bude upraven v aukčním řádu, jejž přijímá představenstvo a dodržování kontroluje dozorčí rada. Pořadatele aukcí v případě potřeby vybírá investiční výbor na doporučení správce.

V případě, že možnost úspěšné reorganizace firmy se ukáže být nerealistickou, podává RA na základě návrhu představenstva, po předchozí konzultaci s dozorčí radou a za souhlasu investičního výboru návrh na konkurs (resp. likvidaci).

Harmonogram vzniku RA,a.s.

Vznik, resp. založení Revitalizační agentury a.s. se předpokládá v nejkratším technicky možném termínu. Podle návrhu KOB Praha, s.p.ú. by mohl proces založení a vzniku agentury probíhat podle následujícího harmonogramu, vycházejícího od data, kdy KOB Praha, s.p.ú. obdrží příslušné usnesení vlády k náplni činnosti a statutu agentury, včetně podkladových materiálů:

 1. Založení společnosti sepsáním zakladatelské listiny, jejíž součástí bude návrh stanov společnosti (do 3 pracovních dnů);
 2. Po splacení vkladu ve výši 50 % jmenovité hodnoty všech akcií společnosti na účet správce vkladu Konsolidační banky Praha, s.p.ú. bude následovat Rozhodnutí jediného zakladatele v působnosti ustavující valné hromady osvědčené notářským zápisem, které bude obsahovat: rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov společnosti a volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti - předpokládá se, že do této doby bude vyjasněno personální obsazení orgánů společnosti (do 5 pracovních dnů);
 3. Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, neprodleně po získání dokumentů vyžadovaných rejstříkovým soudem pro povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku (do 12 pracovních dnů);
 4. Společnost vznikne jejím zápisem do obchodního rejstříku na základě povolení rejstříkového soudu (termín závisí na možnostech rejstříkového soudu).

Za předpokladu, že nevzniknou procesní problémy se zápisem do Obchodního rejstříku, se předpokládá, že Revitalizační agentura může jako právní subjekt vzniknout nejdéle do čtyř týdnů od obdržení příslušného usnesení vlády k náplni činnosti a statutu Revitalizační agentury, a. s.

Z hlediska zákona o bankách agentura bude podnikem pomocných bankovních služeb, přičemž její stanovy budou obsahovat zásadní principy uvedené v této důvodové zprávě. Text předběžného návrhu stanov agentury je pro informaci připojen. Stanovy budou neprodleně z věcného i legislativního hlediska dopracovány na základě rozhodnutí vlády o náplni činnosti a statutu agentury, v souladu s bodem 1 harmonogramu.