Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z doplňujícího tiskového briefingu po schůzi vlády ČR v úterý 16. listopadu 1999

Libor Rouček, mluvčí vlády: Přeji dobré ráno a začneme tam, kde jsme včera skončili, to znamená přibližně u toho bodu 20. Vláda dále ve večerních hodinách projednávala ještě návrh zákona o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ten byl schválen.
Stejně tak byl schválen i návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Pokud jde o tento zákon, tak ten promítá do českého právního řádu ustanovení úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a postatou této úmluvy je závazek členských států uznat na svém území značky úředních zkušeben každé ze smluvních stran.
Schválen byl též návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených některými zvláště chráněnými živočichy. Zde jde jednak o posílení ochrany některých zvláště chráněných živočichů, aby z důvodu škod, které způsobí, nebylo voláno po jejich likvidaci a jednak i o vymezení případů, v nichž poškozeným osobám vznikne nárok na náhradu škody způsobené těmito živočichy.
Poté se vláda zabývala návrhem nařízení o minimální mzdě. Toto nařízení bylo schváleno a minimální mzda tak k 1. lednu roku 2000 vzroste na 4000 korun měsíčně. Pokud chcete tento údaj v korunách na hodinu, je to 22,30 korun na hodinu. Jinými slovy, za rok, čili od ledna roku 1999 do ledna roku 2000 se minimální mzda zvýšila z 2650 korun na těch již avizovaných 4000 korun.
V návaznosti na to vláda schválila i nařízení o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí. Účelem je zvýšení ochrany zaměstnanců pomocí nástrojů státní mzdové politiky proti nepřiměřeně nízkým mzdám a ty minimální mzdové tarify nyní budou odstupňovány do 12 tarifních stupňů. V tom prvním je minimální mzda 4000 korun, v tom nejvyšším ? dvanáctém ? 9000 korun.
Poté se vláda zabývala energetikou. Schválila návrh věcného záměru energetického zákona. Tento návrh předpokládá dosažení plné slučitelnosti právní úpravy v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství s právem Evropské unie a za tímto účelem se v návrhu věcného záměru navrhuje postupně zavádět trh s elektřinou a s plynem. Zavést kategorie oprávněný zákazník a chráněný zákazník, stanovit právo oprávněného zákazníka na nákup elektřiny a plynu od kteréhokoli dodavatele a právo na přenos, přepravu a distribuci elektřiny a plynu v závislosti na technických podmínkách soustavy. Dále stanovit právo chráněného zákazníka na dodávku elektřiny a plynu za regulované ceny, udělovat licence na výrobu, přenos a distribuci elektřiny; výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu; výrobu a rozvod tepelné energie a obchod s elektřinou a plynem. Dále navrhuje zřídit samostatný energetický regulační úřad, do jehož působnosti bude patřit například vydávání licencí, regulace cen, správa fondu k financování prokazatelné ztráty při výkonu povinnosti nad rámec licence a vydávání prováděcích vyhlášek, či regulačního energetického věstníku. Ministr Grégr dostal za úkol připravit paragrafované znění tohoto zákona do 31. 12. 1999.
Vláda se též zabývala návrhem postupu privatizace energetických společností ČEZ a TRANSGAZ. Projednávání obou materiálů, to znamená jak materiálu ministerstva financí, tak materiálu ministerstva průmyslu bylo přerušeno s tím, že má být vypracován nový materiál, který nebude pokrývat pouze tyto společnosti, ale celou tu energetickou soustavu a to do konce února příštího roku.
Pokud jde o Temelín, tam si vláda vyslechla informaci o postupu dostavby JETE, to byla informace ministra Grégra a též situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti v Temelíně. Tu předkládal Pavel Mertlík. Z těch informací vyplývá, že v průběhu hodnoceného období došlo k dalšímu zlepšení v řízení a koordinaci jednotlivých účastníků stavby a pokud jde o bezpečnost, z té zprávy vyplývá, že v uplynulém období, to znamená v tom sledovaném období 3. čtvrtletí, nebyly prováděnou kontrolou shledány žádné závažné nedostatky. Jinými slovy, obě tyto zprávy a situace v Temelíně vytváří reálné předpoklady pro splnění stanovených termínů pro uvedení stavby do provozu.
Vláda se poté zabývala informací o aktuálním stavu připravenosti řešení problematiky roku 2000. Tuto zprávu vzala na vědomí a uložila členům vlády, vedoucímu Úřadu vlády ČR, vedoucím ostatních orgánů státní správy a přednostům okresních úřadů zkontrolovat, případně vypracovat, do konce listopadu tohoto roku stávající krizové plány na přechod do roku 2000 s postupem možných následků dopadu této problematiky a případným využitím kapacit krizového řízení ve své působnosti. Ministru zahraničí uložila, aby ve spolupráci s národním koordinátorem informoval zahraniční zastupitelské úřady o stavu připravenosti ČR na rok 2000 a též aby předložil zpětné informace našich zastupitelských úřadů o této problematice v příslušných zemích a národnímu koordinátorovi uložila, aby předložil vládě k 15.12. další zprávu o aktuálním stavu.
Vláda vzala na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven za 1. pololetí, Zprávu o plnění úkolů uložených vládou ČR za říjen, Přehled nelegislativních úkolů reagujících na nedostatky obsažené v pravidelné zprávě Evropské komise o ČR za uplynulý rok, Zprávu o sbližování právních předpisů ČR s právem Evropských společenství za 3. čtvrtletí, zabývala se a schválila Poziční dokument ČR pro jednání o vstupu naší země do EU ke kapitole číslo 2, to znamená volný pohyb osob. Zde ČR přijímá a je připravena uplatňovat accui communitaire v oblasti volného pohybu osob, kterou chápe jako integrální součást jednotného vnitřního trhu Evropského společenství, přičemž leden roku 2003 je považován za referenční datum vstupu naší země do EU. ČR zde nepředpokládá žádné problémy se vstupem odpovídající legislativy v platnost, ani s jejím uplatňováním, ale jedinou výjimkou je volné nabývání nemovitostí zakotvené v článku 56 smlouvy o založení Evropských společenství ve znění amsterodamské smlouvy. Jinými slovy, ČR požádá o přechodné období v oblasti stejného přístupu k bydlení, což zahrnuje i právo nabývání vlastnického práva k objektům bydlení a znamená, že v přechodném období nebude možné nabývání tuzemských nemovitosti cizinci.
A konečně si též vláda vyslechla informaci náměstka ministra vnitra Pavla Zářeckého o situaci v Matiční ulici a schválila jeho dosavadní postup v této věci, vyjádřila jeho postupu plnou podporu. Tolik tedy ke včerejšímu zasedání vlády, máte-li nějaké dotazy, prosím.

Jan Lopatka, agentura Reuters: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli to vypracování nového materiálu k privatizaci energetického sektoru znamená, že ani privatizace těch regionálních distribučních společností se nepohne minimálně do konce února? To je jedna věc a druhá, jak dlouhé přechodné období bude ČR žádat v té věci pořizování nemovitostí? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu první otázku, ano, tam do konce února se ve věci privatizace těch dvou nebo tří regionálních společností nic dít nebude právě z toho důvodu, aby byl vypracován ucelený materiál, který by pokrýval všechny společnosti, nejenom ty zmíněné.
Pokud jde o to přechodné období, to bude samozřejmě součástí vyjednávacího procesu. ČR bude žádat o tu výjimku, ale konkrétní věci budou předmětem vyjednávací taktiky.

Daniel Častvaj, Česká televize: Já bych se chtěl zeptat k tomu věcnému záměru energetického zákona. Rozumím tomu dobře, že tedy chráněný zákazník nebude mít možnost vybrat si dodavatele a jestli ano, tak proč?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak jsem řekl, chráněný zákazník bude mít právo na dodávku elektřiny za regulované ceny a co se týče toho oprávněného zákazníka, ten bude mít právo na nákup elektřiny od kteréhokoli dodavatele.

Jan Melichar, ČTK: Chtěl bych se zeptat k Temelínu. Znamená to, že vláda vzala ten materiál pouze na vědomí, nebo tam byly nějaké návrhy na usnesení například ze strany životního prostředí? A druhá věc, ta se týká privatizace, měla by v tom novém materiálu, který mají ministerstva vypracovat, měla by v tom být zahrnuta i případná výměna přenosové soustavy za některé distribuční společnosti, kterou by měl realizovat ČEZ se státem a dále mě zajímá také, zda se bude jednat o společný materiál, který by měla vypracovat obě ministerstva dohromady nebo každé ministerstvo zvlášť? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu druhou otázku, ano, měl by to být společný materiál. K té první části, tam bych doporučoval, abyste se obrátil buď na ministerstvo průmyslu nebo financí, které vám to upřesní, protože do těchto detailů se včera na vládě nešlo.
Ta první otázka, která se týkala JETE, tam vláda oba materiály vzala na vědomí. Ministr Kužvart se snažil prosadit jiné usnesení, než bylo vzato na vědomí, ale neuspěl s tím. Byl jediný, kdo požadoval jiné usnesení, ale to nebylo schváleno.

Denisa Svobodníková, ČTK: Já jsem se chtěla zeptat, co se stalo s tím návrhem, který měl valorizovat částky životního minima a potom ten přehled legislativních návrhů, který předkládal vícepremiér Rychetský a kterým měla vláda reagovat na ten hodnotící posudek Evropské komise?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o to životní minimum, ten materiál byl odložen, a to na příští rok z důvodu, že není naplněna ta zákonná podmínka, to znamená úroveň inflace. Pokud jde o tu vaši druhou otázku. Ten materiál, který vypracoval pan Rychetský navazuje na závěry jednání vlády z 27. října a zobrazuje výsledky jednání předkladatele s jednotlivými členy vlády. Ty závěry jednání jsou promítnuty v příloze k návrhu usnesení a z toho vyplývá, že vláda bude moci bezprostředně reagovat na kritiku Evropské komise celkem 31 návrhy zákonů, které jí mají být předloženy k projednání do konce listopadu, případně do konce prosince tohoto roku s tím, že další čtyři legislativní návrhy, významné z hlediska pokroku v harmonizaci, budou vládě předloženy nejpozději do 31. 3. 2000 a pokud jde konkrétně o tyto čtyři návrhy, je to návrh zákona o službě občanských státních zaměstnanců, návrh zákona, kterým se mění zákony související se zavedením občanské státní služby, návrh nového zákona o policii a návrh novely zákona o rostlinolékařské péči. To jsou ty čtyři, které budou předloženy do konce března.

Kunštek, Haló noviny: Já bych se chtěl zeptat k té privatizaci. Jestli vláda počítá s tím, že k faktickému prodeji, ne ke schválení té privatizace, dojde až v okamžiku, kdy bude hotová kompletní energetická legislativa tak, aby byla slučitelná s tím, co je v EU nebo jestli se bude prodávat co nejdříve?

Libor Rouček, mluvčí vlády: To by měl právě zohledňovat ten materiál, který má být připraven do konce února, ale jak vyplývá z toho projednávaného materiálu o tom energetickém zákoně, do konce roku by měl být předložen energetický zákon. Tím by měl být vybudován i ten nezávislý regulátor a tím bude učiněn další krok k tomu, aby se mohlo co nejdříve privatizovat.

Adámková, Právo: Já jsem se také chtěla zeptat k té privatizaci, společný materiál, předložený do konce února už bude obsahovat i koncepci privatizace ČEZ a Transgazu, protože to původně mělo být předloženo do 31.3., tak jestli to znamená, že ten termín bude zkrácen do konce února?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Na to vám nedovedu odpovědět, protože takto konkrétně se o tom včera na vládě nehovořilo.

Hana Kadečková, Právo: Já jsem se chtěla zeptat k tomu životnímu minimu, jestli byl ten návrh schválen v plném rozsahu, to znamená, jestli bylo schváleno i to, co se týká prvního zaměstnání mladých lidí? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych měl dvě otázky. První, jestli by bylo možné říci, jaké jsou dosavadní výsledky jednání pana Pavla Zářeckého ohledně zdi v Matiční ulici, kterými se včera vláda zabývala, jak jste řekl a druhá věc, jestli můžete říct nějaké podrobnosti o návrhu zákona o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu první otázku, pan Zářecký podal ústní informaci, bylo to na uzavřeném zasedání vlády a z toho důvodu, do doby než se ta situace v Matiční ulici vyřeší, k tomu vláda nechce poskytovat žádné bližší informace. Jak jsem již na počátku řekl, to řešení je na dobré cestě a doufejme, že v nejbližších dnech, maximálně týdnech se dospěje k tomu řešení, které bude přijatelné pro všechny strany a to nejenom na území ČR, ale i pro mezinárodní veřejnost.
Pokud jde o ten zákon, tam jde o to, aby byly stanoveny podmínky pro provozování zařízení pro výuku a výcvik osob k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, dále, v návaznosti na připravovaný převod kompetencí v této oblasti z ministerstva vnitra na ministerstvo dopravy a spojů a připravovanou novou právní úpravu podmínek provozu na pozemních komunikacích, vytvořit podmínky pro vznik nového kontrolního systému v oblasti přezkušování odborné způsobilosti osob k řízení motorových vozidel, k zabezpečení výuky a stanovení odborné způsobilosti učitelů výcviku a zkušebních komisařů a dále tam jde o stanovení orgánů, které budou v této oblasti vykonávat státní správu a státní dozor.

Rýdová, Financial Times: Chtěla jsem se zeptat, hovořilo se na vládě o privatizaci SPT Telecom, případně o výběru poradce pro privatizaci?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ne, o tom se na vládě včera nehovořilo. Takže pokud nemáte další dotazy, děkuji vám, jenom připomínám, že dnes v 15 hodin je Bezpečnostní rada státu a budete-li chtít přijít na tiskovou konferenci, ta bude v 17.00 hodin. Nashledanou.