Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z doplňující tiskové konference po schůzi vlády ČR v úterý 5. prosince 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Přeji vám hezké ráno. Dnes vás seznámím s těmi nejdůležitějšími a z vašeho pohledu nejzajímavějšími body, které vláda projednávala včera večer.

Začnu bodem, který měl č. 12, to byl návrh na dočasnou úpravu celních sazeb při dovozu vybraných podpoložek civilních letadel a letadlové techniky. Jinými slovy, šlo tam o uplatňování smluvní celní sazby ve výši 0 % na období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001. Vláda s tímto návrhem souhlasila a pokud jde o ty položky, tam se jedná nejenom například o nejrůznější proudové motory, turbovrtulové pohony, ale také o nákup civilních letadel nebo civilních vrtulníků. Pokud jde o motivaci, vláda se tímto rozhodnutím snažila vyjít vstříc požadavkům domácích leteckých dopravců. Snažila se zlepšit jejich situaci při nákupech civilních letadel a jejich dílů, případně náhradních dílů.

Když jsme u letadel a vrtulníků, vláda se též zabývala nákupem jednoho vrtulníku, a to typu BELL 412 pro doplnění vrtulníkového parku ministerstva vnitra. Tam jde hlavně o posílení činnosti zásahových složek Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru. Vláda ministru vnitra vyhověla a s tímto nákupem souhlasí. Zároveň schválila, že dojde k navýšení rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra o 200 miliónů korun tak, aby tento vrtulník mohlo ministerstvo zakoupit.

Pro Ostraváky jedna zpráva o změně územního plánu, pokud jde o výstavbu dálnice D 47, úsek okolo lázní Klinkovice. Vláda schválila změnu této varianty, jinými slovy, úsek okolo lázní Klinkovice bude řešen tunelem.

Vláda se rovněž zabývala cestou premiéra Zemana na summit Evropské konference v Nice. Bude jej doprovázet první náměstek ministra zahraničí pan Telička. Jak víte, Evropská konference bude zahájena dopoledním plenárním zasedáním, pak bude pokračovat pracovním obědem se všemi kandidátskými zeměmi.

Pokud jde o to francouzské předsednictví, tak tam podle zpráv, které máme, Francie hodlá informovat představitele kandidátských zemí o stavu jednání mezivládní konference k reformám institucí a také o stavu přístupového procesu.

V té souvislosti se premiéři V 4 a premiéři Estonska a Slovinska dohodli, že se setkají 11. prosince v Bratislavě, kde vyhodnotí tento summit v Nice a zároveň zaujmou určitou pozici. Premiéři očekávají, že Evropská rada v Nice vlastně potvrdí závěry zasedání rady pro všeobecné záležitosti, které se konalo 4. prosince a podpoří strategii rozšíření předloženou Evropské komisi. Jak víte, tato strategie obsahuje harmonogram přístupových jednání s kandidátskými zeměmi na následující tři semestry a měla by vyústit i v možnost uzavřít přístupová jednání, a to během roku 2002.

Pokud jde o personální změny, které vláda včera večer projednávala, schválila návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky. A rovněž tak schválila návrh na odvolání přednosty okresního úřadu Rokycany. Pan přednosta ing. Jaroslav Salivar bude odvolán ke dni 15. prosince, a je to na jeho vlastní žádost.

Na zasedání vlády byly ještě zařazeny některé dodatečné body. Jeden z nich se týkal škod způsobených katastrofálním suchem v loňském roce a v letošním roce a návrhu opatření ke zmírnění následků škod provozovatelů vodní dopravy a veřejných přístavů. Tento materiál předkládalo ministerstvo dopravy a spojů. Vláda schválila, aby použití finančních prostředků z kapitoly ministerstva dopravy a spojů bylo dáno na úhradu vzniklých ztrát v roce 2000 provozovatelům vodní dopravy realizujících přeshraniční vodní dopravu, a to do výše 83 miliónů korun. Jinými slovy, jde to na tu část Labe, kde přechází naši českou hranici do Německa.

Pokud jde o přesun finančních prostředků, vláda schválila i návrh na převedení nedočerpaných finančních prostředků smíšené komise v problematice zmírňování některých majetkových křivd způsobených objektem holocaustu do kapitoly ministerstva kultury. Jedná se o částku 800 tisíc korun. V kapitole ministerstva kultury je to podobná problematika.

A konečně vláda se zabývala i návrhem změn maximálních cen zemního plynu pro konečné odběratele v roce 2001. Schválila určité doporoučení, jak by mělo postupovat ministerstvo financí. To si na tutu tématiku uspořádá zvláštní tiskovou konferenci, která bude zítra v 10 hodin, protože ještě musí zpracovat celý cenový výměr, který se bude týkat samozřejmě nejenom cen plynu, ale také elektřiny, vodného, stočného, tepla a podobně. Čili s těmi změnami vás seznámí ministerstvo financí zítra v 10 hodin.

To je ode mě zatím na úvod vše. Pokud máte nějaké dotazy, jsou vítány.

Jakub Dospiva, ČTK: Já jsem se chtěl zeptat, jestli změna na postu mimořádného a zplnomocněného velvyslance znamená odvolání pana Havlína a kdo ho nahradí. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak víte, tento bod byl projednáván v kategorii důvěrné, čili vše, co jsem vám mohl říct, jsem vám řekl. Zbytek vám po několika dnech po projednání bude moci říct ministerstvo zahraničních věcí. Taková je prostě praxe, protože je to projednáváno v kategorii důvěrné, tak já bohužel, i když bych to rád udělal, nejsem zmocněn k tomu, abych vám řekl k tomu další.

Denisa Svobodníková, ČTK: Já bych to ještě doplnila. Můžete nám aspoň říct, kdy to rozhodnutí o změně bude účinné, ke kterému datu?

Libor Rouček, mluvčí vlády: I to vám sdělí ministerstvo zahraničních věcí.

Jakub Dospiva, ČTK: Mám to chápat tak, že ten vrtulník pro potřeby ministerstva vnitra bude stát 200 miliónů korun? A druhá věc, měl se projednávat bod o mobilním majetku po měnovém fondu.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se týče mobilního majetku, ten byl stažen na návrh předkladatele. Pokud jde o ten vrtulník, ano, mělo by to být do výše těch 200 miliónů korun.

Jan Němec, Česká televize: Já bych jenom k těm maximálním cenám, to doporučení ministerstva financí. Můžete nám ho aspoň trošku přiblížit, přestože bude zítra tiskovka? Jde o zvýšení těch cen?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Bohužel vám musím říct, že samozřejmě jde o zvýšení cen, nejde o snížení cen, protože, jak víte, ceny plynu a ropy na světových trzích neustále stoupají. Ale to oznámení o konkrétních částkách, o konkrétních výších, to vám zítra sdělí ministr financí. Taková je dohoda.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já jsem se chtěl zeptat, z jakého důvodu není možné oznámit předpokládané zvýšení cen, jestliže předpokládám, že tento materiál není vyznačen jako důvěrný, tajný nebo přísně tajný.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Není vyhrazen, ani důvěrný, ani tajný, ani přísně tajný, ale prostě taková je dohoda, že to sdělí se všemi podrobnostmi ministerstvo financí, protože si musí, jak jsem řekl, dokončit, dopracovat ten cenový výměr. Jsou tam různé souvislosti, návaznosti.

David Garkiš, TV3: Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu bulharskému velvyslanci. Mě by zajímalo, proč je to projednáváno jako důvěrný materiál.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Všechny záležitosti, které se týkají jmenování či odvolávání velvyslanců jsou v kategorii důvěrné. Jeden z těch důvodů je ten, že pokud jde například o jmenování velvyslanců, vždy tomu musí předcházet agrément z té druhé strany a z toho důvodu je praxe taková, že všechny tyty personální změny jsou projednávány v kategorii důvěrné. I když bych vám rád vyhověl, tak prostě nemohu.

Reuters: Mě ještě zajímá to první téma, ta nulová celní sazba na dovoz letadel. Jaká je sazba a kterým dopravcům se snažíte vyjít vstříc, jak říkáte?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o ty dopravce, tak se to týká všech dopravců, ale hlavně samozřejmě dopravců jako jsou ČSA a případně další cestovní kanceláře.

Pokud jde země, odkud se tyto letadla nebo náhradní díly vozí, jedná se převážně o Spojené státy americké. Pokud jde o sazby, tak z těch nejzajímavějších položek - na civilní letadla o vlastní hmotnosti přesahující 15 tisíc kilogramů, tam celní sazba dosud byla 4,8 %, vrtule a rotory a jejich části a součásti pro použití civilních letadel 6,4 %, podvozky a jejich části a součásti zase pro civilní letadla 3,5 %. Pokud jde například o proudové motory, tam to bylo 2,9 %.

Reuters: A proč je to právě na jeden rok?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Je to na jeden rok z toho důvodu, že všechny tyto položky vlastně podléhávají určitým vyjednáváním v rámci Světové obchodní organizace. A to kolo jednání, které mělo být hotovo již nyní, dokončeno nebylo, takže z tohoto důvodu se tato výjimka uděluje pouze na jeden rok a o těch dalších podmínkách se bude jednat v rámci vyjednávání se Světovou obchodní organizací. Pokud nemáte žádné další dotazy, děkují vám a přeji hezký den.