Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z doplňující tiskové konference po schůzi vlády ČR ve čtvrtek 5. října 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dobré dopoledne. Vítám vás na dnešní tiskové konferenci, která vlastně navazuje na tu včerejší. Dnes začnu v podstatě tam, kde jsme včera skončili, a to privatizací energetických společností ČEZ. Včera na tiskové konferenci jsme oznámili, že vláda souhlasí se záměrem privatizovat akciový podíl a i s těmi pěti předpoklady tak, jak by měla ta privatizace postupovat.

Večer vláda schválila další body a já vás s nimi ve zkratce seznámím. Vláda schválila postup privatizace, založený na společném prodeji akciového podílu FNM ČR v ČEZ a akciových podílů FNM ČR a ČEZ s přihlédnutím k pozici municipalit, to znamená těch municipalit, které mají určité podíly v těchto společnostech, a to v regionálních elektroenergetických distribučních společnostech - Středočeská energetika, Západočeská energetika, Severočeská energetika, Východočeská energetika, Jihomoravská energetika a Severomoravská energetika, a to strategickému investorovi na základě výsledků výběrového řízení.

Dále vláda schválila postup privatizace metodou veřejných výběrových řízení na prodej akciových podílů FNM ČR u regionálních elektroenergetických distribučních společností Pražská energetika a Jihočeská energetika, a to po privatizaci akciových podílů těch vyjmenovaných předchozích pěti společností.

Vláda též schválila záměr privatizovat většinový akciový podíl státu v ČEZ tak, aby v držení Fondu národního majetku zůstal minimální akciový podíl opravňující žádat o svolání vlané hromady společnosti a aktivně se na ní účastnit, tzn. ten podíl, který je určen obchodním zákoníkem, budou to 3%.

Vláda uložila místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu předložit vládě ke schválení podmínky pro výběr poradenské instituce pro spolupráci při organizaci a vyhodnocení procesu výběrového řízení a při konečném výběru strategického partnera pro odvětví elektroenergetiky, a to v termínu do 31. října letošního roku. Ve stejném termínu uložila vláda stejným ministrům předložit vládě návrh na složení meziresortní výběrové komise pro výběr poradenské instituce, a to, jak jsem již řekl, opět v termínu do 31. října 2000. A dále u komise pro vyhodnocení předložených privatizačních nabídek, tam je termín do 31. března 2001. Čili to je k bodu privatizace ČEZ.

V tom usnesení jsou ještě další body, ale protože ještě nemám to oficiální přepsané usnesení k dispozici, bude vám to samozřejmě dáno k nahlédnutí nebo budete mít možnost si to podrobně přečíst na Internetu.

Další bod, který na to navazoval, byl postavení rafinérsko-petrochemického průmyslu ČR a návrh koncepce jeho restrukturalizace a privatizace. Vláda schválila zásady a postup té restrukturalizace a privatizace a zároveň uložila ministru průmyslu a obchodu, aby společně s panem Mertlíkem připravili návrh organizace veřejného výběrového řízení na poradce vlády pro privatizaci Unipetrolu, a to včetně definice kritérií veřejného výběrového řízení a vymezení úkolů poradce a předložili toto vládě do konce roku 2000 k projednání.

Pokud jde o ten návrh postupu restrukturalizace a privatizace, tam hlavní zásadou by mělo být zvýšení hodnoty Unipetrolu, a to integrací chybějících článků řetězce. To znamená, aby v tom řetězci byla výroba, logistika a distribuce. Další tou zásadou by mělo být zajištění maximálního výnosu z privatizace, a též současně zachování rozvoje základních předmětů podnikání, tzn. rafinérské zpracování ropy, distribuce rafinérských produktů, petrochemie a agrochemie. Jako základní kritéria pro výběr způsobu restrukturalizace a privatizace bylo stanoveno pět bodů a těmi jsou, jak již bylo řečeno, přímý výnos pro stát, přínos konw-how a provedení restrukturalizace, realizace prodeje akcií Fondem národního majetku, posílení synergického efektu další integrací rafinérsko-petrochemického komplexu a též plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a dohod.

Pokud jde o postup privatizace, zatím tedy nebyl stanoven přesný harmonogram, ale byly stanoveny takové základní body, podle kterých se privatizace bude odvíjet, a to je:

  • výběr poradce vlády pro ten optimální způsob privatizace
  • členění majetkové účasti státu v akciové společnosti Spolana do holdingu Unipetrol, tzn. zvýšení základního jmění akciové společnosti Unipetrol
  • získání akciových podílů ve společnostech Spolana, případně Paramo a alternativně Čepro, akciovou společností Unipetrol
  • najmutí poradenské agentury na realizaci privatizace Unipetrolu. To znamená věci jako jsou ocenění podílu státu v akciové společnosti Unipetrol, hledání partnerů pro privatizaci, příprava strategie a taktiky vyjednávání s akcionáři České rafinérské a věřiteli Unipetrolu, a též samozřejmě ta příprava výběrového řízení
  • prodej akcií Unipetrolu na základě výběrového řízení strategickému partnerovi nebo konsorciu strategických partnerů

S Unipetrolem souvisel i další bod, a to bylo postavení Čepra. Vláda vzala ten materiál na vědomí a souhlasila s tím, aby byla zachována současná struktura akciové společnosti Čepro a s ponecháním stoprocentního podílu akcií této společnosti držení FNM.

Další bod, který se týkal restrukturalizace, tentokráte akciové společnosti OKD Ostrava, tam byla vzata na vědomí informace o záměru OKD restrukturalizovat, ale protože probíhají další jednání s majiteli, to znamená Karbon Investem, zatím nebyl stanoven další harmonogram postupu.

Vláda rovněž schválila nařízení, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Cílem je upravit podmínky poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu, která má být vynaložena právě na opravy rekonstrukce nebo modernizace staveb pro bydlení, jsou-li postaveny tou panelovou technologií. Podle tohoto nařízení by měla být poskytována finanční podpora ve formě příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, jsou-li vlastníky nebo spoluvlastníky těch předmětných staveb a úpravy neprovádějí v rámci své podnikatelské činnosti. Ta podpora by měla být poskytnuta na úhradu části úroků z hypotéčních úvěrů. Měla by být poskytována ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 3 procentní body, respektive ve vybraných okresech o 4 nebo 5 procentních bodů. V tom nařízení jsou stanoveny v několika paragrafech podmínky pro získání podpory. Pokud budete mít o to zájem, jsou k dispozici.

Z těch dalších bodů bych zmínil ještě bod 12., to znamená výdaje na výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které se konalo minulý týden v Praze. Vláda v této souvislosti souhlasila se zvýšením výdajů, a to až do výše 140 miliónů korun, a to na vrub očekávaných úspor na položce rezerva na národní podíl financování předstrukturálních nástrojů politiky EU v rozpočtu kapitoly 398 - všeobecná pokladní správa. Je to na rok 2000. Zároveň ministr financí dostal za úkol, aby vládě do 15. prosince toho roku předložil ucelenou zprávu o konání těch výročních zasedání, a též o celkových výdajích spojených s organizací zmíněných zasedání.

V návrhu na jmenování předsedy a členů představenstva Grantové agentury ČR s účinnosti od 10. prosince tohoto roku vláda jmenovala předsedou této agentury pana prof. Syku a členem předsednictva pana Doc. Chrástku a pana prof. Uhlíře.

Jako poslední dnes zmíním bod 15, to byl podnět předložený vládě k podání návrhu Nejvyššímu soudu na rozpuštění Občanské demokratické strany. Ten podnět podal pan Václav Drbohlav z Prahy 5. Vláda k tomu vypracovala analýzu a konstatovala, že to předložené podání obsahuje obecná tvrzení. Známá ze sdělovacích prostředků, nedoložená průkazem namítaných skutečností. Proto vláda považuje podnět za nedůvodný a návrh Nejvyššímu soudu na rozpuštění Občanské demokratické strany podávat nebude. To je prozatím všechno. Pokud máte nějaké dotazy, jsem tady, abych je odpověděl.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Já mám celou sérii dotazů. Samozřejmě je to k těm energetikám. Z toho pořád ještě nevyplývá nějaké přesné načasování, to znamená, dokdy vláda doufá, že prostě ten komplex toho ČEZ a těch šest distribučních společností bude skutečně prodán? Dále jsem ještě chtěla, abyste objasnil, já jsem úplně přesně neporozuměla, dokdy by měl být vybrán ten poradce. Tam byly nějaké termíny do 31. března, ale nebylo mi z toho jasné, jestli by to už měl být vybrán poradce nebo jenom ta komise, která ho bude vybírat.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o ty poradce a o ty dvě komise - jde o to, aby byl podán návrh na složení té meziresortní výběrové komise pro výběr právě té poradenské instituce a to má být do 31. října 2000. Potom tam jde o druhou komisi, a to je komise, která bude vyhodnocovat předložené privatizační nabídky. A ta má být složena do 31. března 2001.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: V tom případě teda bych pokračovala další otázkou, dokdy by měl být vybrán poradce a kdy by měly být pak zváženy ty privatizační nabídky a nalezen ten strategický partner pro ten elektroenergetický komplex.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak z toho vyplývá, nejprve je potřeba sestavit tu komisi. Co se týče podrobností, tak samozřejmě něco je již upřesněno v tom usnesení, které bude vydáno, ale poté konečné datum té privatizace samozřejmě bude stanoveno po výběru těch poradců, a analýzách těch poradců atd.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Nemůžete říct nic přesnějšího, ani kdy by měl být vybrán ten poradce sám o sobě.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Zatím tu informaci nemám.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Ještě další věc k té energetice. Je v tom nějakým usnesením způsobem ošetřeno, co se stane s tou přenosovou soustavou, která v tuhletu chvíli je stoprocentní dceřinnou společností ČEZ - ta Česká přenosová?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se týče té přenosové soustavy, tam bude muset být garantován rozhodující vliv státu právě na provoz řízení a regulaci té elektroenergetické přenosové soustavy a také povinnost pro nabyvatele akciového podílu v ČEZ, aby do jednoho roku od nabytí tohoto podílu zajistil prodej účasti ČEZ v té ČEPS státu a nebo finančním investorům, pokud stát neprojeví zájem. Čili tímto způsobem ten vliv státu tam bude ošetřen.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Já už se přesunu nyní k těm rafinériím. Tam mi nebylo úplně jasné to vyjádření k tomu Čepru. Vy jste říkal, že eventuelně by Unipetrol převzal Čepro a pak jste tam řekl něco dalšího o tom, že zatím zůstane stoprocentně ve FNM. Takže, jaký je ten záměr s převzetím Čepra?

A druhá otázka, již poslední, v tom původním návrhu ministerstva průmyslu bylo, že si stát zanechá 11% v tom Unipetrolu, jestli to platí? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu druhou část, ten záměr zatím předpokládá, že i po privatizaci tedy zůstane státu držení 11% nebo alternativně také akcie se zvláštními právy. Prostě ten návrh s tím počítá.

Pokud jde o Čepro, tam se to samozřejmě nevylučuje, protože když má stát naprostý vliv v Čepru, potom může i následným způsobem prostě odprodat na společnost Unipetrol. Zatím byl stanoven takový základní postup privatizace, ale není tam ještě žádný harmonogram, nejsou tam detaily nebo podrobnosti. Na tento záměr se zeptejte na ministerstvu průmyslu a obchodu. Z tohoto všeobecného materiálu tak do detailu a v tom harmonogramu to nevyplývá.

Jakub Dospiva, ČTK: Já jsem se chtěl zeptat k těm výdajům na zasedání MMF. O co se to zvedlo, proč to navýšení bylo. A druhá otázka je ke Grantové agentuře, jestli byste mohl říct křestní jména těch pánů.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Tak nejprve k té Grantové agentuře, je to prof. MUDr. Josef Syka, doc. Ing. Dr. Pavel Chráska a prof. Ing. Jan Uhlíř. A pokud jde o tu Světovou banku, tak tam se hlavně jedná o to, že v původním rozpočtu akce, to znamená z toho roku 1996, se uvažovalo pouze s čistým nájemným z kongresového centra ve výši 150 miliónů. Ta skutečná částka - výdaje za pronájem a dočasné stavební a technologické úpravy jsou 332,7 miliónu korun. Pokud jde o bezpečnostní opatření, tam se zase v tom původním návrhu počítalo s částkou 27 miliónů. Celkové výdaje na bezpečnostní opatření však dosáhly 124 miliónů korun.

Marek Pražák, Mladá fronta Dnes: Mě by zajímalo, jestli v tom materiálu privatizace energetiky je stanoven nějaký závazek pro investora, že musí ten celek, to znamená ČEZ plus šest distribučních společností ponechat po nějakou dobu jako celek, nebo jestli bude na jeho libovůli, kdyby chtěl například výrobce, případně distributory rozprodat.

A potom ještě k tomu programu těch panelových domů, jestli je tam stanovena nějaká částka. Hovořilo se o částkách v rozmezí 350 až 390 miliónů původně, tak jestli je tam nějaká změna?

Libor Rouček, mluvčí vlády: V tomto materiálu ty částky nejsou, jsou zde pouze prováděcí předpisy právě k tomu původnímu rozhodnutí. Ty částky souhlasí s tím, co jste uvedl.

Pokud jde o tu vaši první otázku, tak to v tom usnesení není. Ale, jak jsem již řekl, ty detaily, podrobnosti, to bude všechno upřesňováno právě v tom procesu, který bude probíhat. Čili to včerejší rozhodnutí, to včerejší usnesení je stanovit základní rámec pro tu privatizaci a její postup a všechny ty podrobnosti, na které se ptáte, budou postupně upřesňovány.

Vít Smrčka, Hospodářské noviny: Chtěl bych se zeptat, jestli v souvislosti s tou petrochemií se hovoří o dalších konkrétních podnicích, které by měly být začleněny do toho velkého Unipetrolu. Vy jste zmínil Spolanu a Čepro?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jde tam o dokončení finanční restrukturalizace Spolany, privatizaci státního podniku Benzina. To rozhodnutí o způsobu privatizace by mělo být podřízeno řešení staré finanční zátěže. Měla by dále pokračovat realizace investičních akcí v Chemopetrolu, v Kaučuku a České rafinérské a pokračovat tak v postupné modernizaci dceřinných společností Unipetrolu.

Pokud jde o Paramo Pardubice, tak tam nelze vyloučit majetkové spojení Parama s Unipetrolem v případě jeho vítězství ve veřejné soutěži. O výsledku té veřejné soutěže, jak víte, rozhoduje vláda na základě samostatného materiálu.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Já myslela, že ta veřejná soutěž je uzavřena a Unipetrol vyhrál. Je tam v tom nějaký problém?

Libor Rouček, mluvčí vlády: V tom problém není, akorát ten materiál je trošku v tomto bodě zastaralý.

Jana Dorotková, Dow Jones: Omlouvám se, ale já jsem se včera nezúčastnila tiskové konference, takže to bude možná otázka, na kterou jste už odpovídal včera, ale proč se vláda přiklonila k tomu prodeji ČEZ spolu s distribučními společnostmi, jestli nesdílí obavy ministerstva financí, že se posílí monopolní postavení v energetickém průmyslu. A jestli existují tyto obavy, co vláda může říct na obhajobu svého rozhodnutí? Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda je toho názoru, že při restrukturalizaci a liberalizaci celého evropského trhu český trh je příliš malý na to, aby se prostě rozhodovalo jenom na českém trhu. Čili vláda chce vytvořit schopný a silný celek, který bude schopen konkurovat v celoevropské konkurenci.

Lucie Bradáčová, Bloomberg: Bylo součástí toho materiálu nějaké předběžné vyjádření antimonopolního úřadu, jestli takovou věc vůbec povolí v té elektroenergetice, protože přece jenom je to nějakým způsobem omezení soutěže?

Libor Rouček, mluvčí vlády: V tom materiálu se o tomto nehovoří, musela byste se zeptat na ministerstvu průmyslu a obchodu, které samozřejmě tuto verzi, tento postup připravoval.

Viktor Gomez, Bridge News: Chtěl jsem se zeptat k tomu ČEZ, vy jste vlastně říkal, že ČEPS se bude prodávat současně s ČEZ i s distribučkami s tím, že do roka po privatizaci ten investor bude muset znovu nabízet ČEPS státu. To znamená, že stát to vlastně prodá a znovu to vykoupí nebo jsem tomu rozuměl špatně?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak již bylo řečeno, hlavní zásada je, aby byl garantován rozhodující vliv státu na provoz řízení a regulaci té elektroenergetické přenosové soustavy. Ten přesný způsob se odvine od této zásady. Čili tam půjde o to, aby ten vliv státu tam byl zajištěn i během toho roku.

ČTK: Já odbočím od tady těch problémů a zeptám se - na programu byla taky analýza možnosti odpisu daňových nedoplatků. Chtěl jsem se zeptat, jestli to bylo projednáváno a s jakým výsledkem?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano, to projednáváno bylo. Jak víte, tuto analýzu si vyžádala sněmovna. Vláda tento úkol splnila, analýza provedena byla, vláda ji vzala na vědomí a nyní bude odeslána předsedovi poslanecké sněmovny panu Klausovi. Pokud jde o obsah té analýzy, tak tam byla posouzena možnost odepsání starého dluhu nedoplatků, a to nedoplatků, které jsou vyšší než 10 miliónů korun a rovněž nedoplatky, které jsou nižší než 10 miliónů korun. Jestli vám můžu dát jeden údaj - za celou Českou republiku jsou nedoplatky s objemem na 10 miliónů korun vykazovány od 998 daňových subjektů. A jako hlavní příčiny stavu nedobytnosti byly označeny důvody jako, že řada dlužníků nevlastní žádný majetek a tím se zvyšuje počet subjektů vstupujících do likvidace a konkurzu, dále zadlužené právnické osoby mění svá sídla, společníky a statutární zástupce, v mezidobí se zbavují majetku. Současná právní úprava a taktéž časová vleklost soudních sporů neumožňuje tyto disproporce postihovat. U exekucí prodejem nemovitostí jsou zde mnohdy zástavní práva bank a v rámci rozvrhového řízení nezbývá na správce daně žádný finanční efekt vzhledem k tomu, že zástavy bank vysoce poté překračují tu tržní hodnotu nemovitostí. A jako další důvod je uváděn ten, že úřady společností jsou často společníci s cizí státní příslušností, kteří opustili Českou republiku, aniž by podávali daňové povinnosti. Tolik k základnímu obsahu té analýzy.

Michal Achremenko, Hospodářské noviny: Já jsem se chtěl zeptat na ty panelové domy. Jaký to má časový horizont, kdy teda poprvé budou moci požádat o tuto pomoc?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Požádat o tuto pomoc budou moci vlastně okamžitě po vyhlášení tohoto nařízení. A jestli vás zajímá postup, jakým způsobem budou tyto podpory poskytovány, tak tam žadatel požádá o poskytnutí podpory ministerstvo prostřednictvím pověřené banky, pravděpodobně to bude Českomoravská záruční a rozvojová banka v těch nejčastějších případech. Ta pověřená banka potvrdí ministerstvu, že žadatel splnil ty příslušné podmínky, které tady v tom nařízení jsou, a poté ministerstvo rozhodne o poskytnutí podpory a prostřednictvím té pověřené banky uzavře se žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory.

Vidím, že žádné další dotazy nemáte, tak vám popřeji hezký zbytek dne a nashledanou.