Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z doplňující tiskové konference po schůzi vlády ČR ve čtvrtek 24. srpna 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já vás ještě jednou všechny vítám a dnešní tiskovou konferenci začneme tam, kde jsme včera skončili, tzn. u bodu 26. Vláda zasedala do čtvrt na dvanáct a já vás postupně seznámím s těmi nejzajímavějšími body a výsledky jednání.

Postup dořešení problematiky telekomunikačního spojení u orgánů krizového řízení a spojení na obce: zde se jedná o dopracování té základní roviny, kterou tvoří systém Tetrapol. Ten bude provádět tu úroveň rozhodovací, u té druhé základní úrovně bylo rozhodnuto, že bude využita technologie GSM, tzn. mobilní telefony. Ty jsou výhodné tam, kde ani v budoucnu nebude účinné nasazovat koncová zařízení profesionálního radiového systému, ať už z důvodů provozních nebo ekonomických a podle odhadu bude počet mobilních telefonů pro komplexní řešení krizového řízení dosahovat přibližně 15 000 souprav, tzn. 6 500 mobilních telefonů na obce, 6 500 pro krizové štáby a řídící struktury okresu a nově vytvořené vyšší územně samosprávné celky a 2 000 mobilních telefonů pro centrální řízení. Vláda uložila ministru vnitra, aby realizoval jednotné výběrové řízení pro všechny odběratele veřejné správy na dodávku jak služeb, tak jednotných souprav mobilních telefonů. Systém nákupu a distribuce se předpokládá vždy cestou toho orgánu veřejné správy, který je zodpovědný za řešení krizových situací na daném území, čili například okresní úřad zajistí mobilní radiové prostředky pro členy krizového štábu okresu, starosty obcí a případně i pro další složky, které řeší jednotlivá opatření z příslušných krizových plánů. Náklady na zavedení systému budou představovat     Autom. řádkování   pro průměrný okres přibližně 50 ? 150 tisíc korun a navrhuje se je hradit z rozpočtových prostředků okresních úřadů.

Dále následoval bod Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106. Tento bod byl přerušen a bude dokončen příští týden, protože ministr Březina má zapracovat jednotlivé připomínky.

Návrh systému přípravy pracovníků ve veřejné správě byl další bod. Ten materiál obsahuje návrh systému a na různém stupni rozpracovanosti stanoví vlastně kdo, kde a jak bude proškolován v problematice veřejné správy. Systém předpokládá vytvoření tří bloků:

1. vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, tzn. pracovníci ve státní a veřejné službě a volení členové zastupitelstev

2. profesionální vzdělávání o veřejné správě, tzn, že se zde bude jedna o přípravu budoucích pracovníků ve veřejné správě v rámci středoškolského a vysokoškolského studia

3. obecné vzdělávání o veřejné správě je vlastně určeno širší veřejnosti, žákům a studentům všech typů a druhů škol, funkcionářům a pracovníkům neziskových občanských sdružení apod.

Následoval bod jednání Zabezpečení finančních prostředků na výplatu odškodnění podle zákona 39/2000 a poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních Obrázek  Alt. ob armád a spojeneckých armád v letech 1939 ? 1945. Zde vláda schválila uvolnění částky 377 milionů korun, a to tak, že ministerstvo práce a sociálních věcí dostane 321 milionů korun, ministerstvo obrany 49 milionů korun, ministerstvo vnitra 5 milionů korun a ministerstvo spravedlnosti 2 miliony korun. Pokud vás zajímají jednotlivá čísla z celkového počtu dosud podaných 4 431 žádostí, kladně jich bylo vyřízeno již 2 818. A ke 30. 6. 2000 vynaložila česká zpráva sociálního zabezpečení, která má toto na starosti na realizaci vlastních výplat jednorázové částky odškodnění ve výši 266 308 tisíc korun.

Další bod, který by vás mohl zajímat v souvislosti s česko-slovenskou spoluprací, byl návrh na sjednání dohody mezi vládami obou zemí o přeshraniční spolupráci, zde se jedná o podepsání dohody, která by nám umožnila přijímat prostředky z fondů EU. Jak víte, byl tam zřízen fond s názvem Interreg, jehož prostřednictvím je financováno mnoho projektů, které se týkají právě té přeshraniční spolupráce. V rámci fondu CBS Fair je možno čerpat prostředky nejenom mezi zeměmi EU a nečlenskými sousedními státy, jako je třeba SRN a ČR, ale zároveň už i mezi přidruženými kandidátskými státy jako je ČR a SR. Z tohoto důvodu vláda s podpisem vyslovila souhlas.

Nyní přejdu k bodu 42, který se týkal jmenování zmocněnce vlády pro přípravu a uspořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2003. Vláda jmenovala do této funkce pana dr. Malého, a to s účinností do 30. 5. 2003, čili do doby, kdy by se mělo v ČR konat mistrovství světa v ledním hokeji. Zmocněnec bude mít za úkol zastupovat vlády při jednáních s představiteli orgánů územní samosprávy, státní správy, podnikatelských a dalších subjektů týkajících se přípravy této akce, čili koordinaci všech těchto příprav.

Včera se mě mnozí z vás ptali na bod 44, to byla zpráva o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Libor Český proti ČR. Vláda tuto zprávu vzala na vědomí a uložila ministru spravedlnosti, aby ve stanovené lhůtě zabezpečil podání žádosti o postoupení případu velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva.

Stejně tak byly dotazy na bod č. 50, to byl návrh nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 o zákazu letů mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií. Cílem tohoto návrhu je na další období, do 31. 3. 2001, pozastavit účinnost sankčních opatření vůči Svazové republice Jugoslávii, spočívající právě v tom leteckém embargu. Jak víte, účinnost sankčních opatření byla již jednou pozastavena, a to do 28. 8., čili tato účinnost bude prodloužena do 31. 3. 2001.

A konečně asi v devět hodin večer přišel na pořad dne návrh státního rozpočtu ČR na příští rok. Bylo to takové úvodní zahřívací seznamovací kolo, kde ministr financí informoval o základním makroekonomickém rámci, o základních předpokladech sestavení rozpočtu. Výchozím podkladem, který přinesl k sestavení státního rozpočtu a čísla která byla sdělena rovněž jednotlivým správcům kapitol vycházela z celkových příjmů ve výši 613 miliard korun a výdajů ve výši 633 miliard korun. Jinými slovy, rozpočet se musí vejít do limitu 20 miliard korun, čili to je jeden takový mantinel. A ten druhý mantinel je, že vláda by samozřejmě nechtěla rezignovat na prorůstové působení rozpočtu a na financování rozpočtových priorit. Těmi rozpočtovými prioritami byly stanoveny oblasti vzdělání, podpory přípravy na vstup do EU a též regionální politiky a zaměstnanosti. Pokud jde o ta makroekonomická čísla, zde ministerstvo financí předpokládá hospodářský růst ve výši 3 %, inflaci ve výši 4,4 % a nezaměstnanosti 9,3 %.

Poté následovala diskuse, ve které každý z ministrů předložil své požadavky, své priority a na tom vlastně to první kolo skončilo. Debata bude pokračovat v úterý v 10 hodin. V půl třetí potom bude tisková konference, na které vás seznámíme s výsledky. Tolik tedy k druhé části včerejšího jednání vlády a nyní, pokud máte nějaké otázky, jste vítáni.

Pavel Novák, Reuters: Můžete ještě zopakovat ty příjmy a výdaje?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 613 miliard korun a výdaje 633 miliard, čili ten deficit je 20 miliard korun.

Jan Němec, Česká televize: Dobrý den, já bych chtěl spíše takové doplnění. Přestože chápu, že ten rozpočet byl zatím pouze rámcové seznámení, přesto, přislíbil třeba ministr financí, že v oblasti těch rozpočtových priorit přihodí nějaké peníze? Protože podle těch předběžných čísel třeba právě školství nedostalo až takovou částku oproti loňsku navíc, děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já bych ta předběžná čísla nebral na příliš velkou váhu. Protože se v tisku objevují různé komentáře, například dnes v Mladé frontě Dnes, které tvrdí, že vláda už rezignovala na tu prioritu například školství. To samozřejmě není pravda. Ty finance se budou muset najít, své priority vláda hodlá uskutečnit a nyní jde o to, a to i třeba jakým způsobem, najít peníze tak, aby se do určité míry zvýšila i ta příjmová stránka a na druhé straně ušetřit na té výdajové stránce.

Pokud jde o příjmovou stránku, tam určité možnosti byly načrtnuty. Například, a o tom se mluví již dlouhé měsíce a roky, jak zvýšit výběr daní. Druhá otázka v té příjmové částce byla, zda růst 3 % není příliš konzervativní suma. Tam se uvidí v průběhu září, 14. září, až budou publikovány výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku. Možná, že ten růst 3 % je příliš konzervativní, možná to bude trochu nadhodnoceno směrem vzhůru, řekněme na úroveň 3,5 %. To byla ta debata k těm základním číslům. Ty priority vláda hodlá dodržet.

Alexandr Mitrofanov, Právo: Dobrý den, já mám dvě otázky. Ta první se týká zmocněnce, pana Malého, jestli byste mohl říct minimálně jeho křestní jméno, ale také jak je odborně připraven, čím je, a druhá věc je bod 31 s názvem Skupina Světové banky a Mezinárodní měnový fond z pohledu veřejnosti a některých nestátních neziskových organizací s důrazem na problematiku životního prostředí. Co to znamená, a jestli k tomu vláda přijala nějaký závěr?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o pana Malého, pan Ladislav Malý je doktor pediatrie a pracuje na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve funkci náměstka ministra a ta jeho funkce obsahuje právě oblast tělovýchovy a sportu. Čili je to odborník přes oblast sportu.

Pokud jde o bod 31, ten předkládal ministr životního prostředí ve spolupráci s ministrem Březinou. Materiál je pro informování členů vlády, byl předložen mimo plán nelegislativních prací a jeho cílem je informovat o postojích veřejnosti a některých nestátních neziskových organizací právě k problematice MMF a Světové banky. Vláda tento materiál vzala na vědomí, čili z toho nevyplývají žádné úkoly pro žádného ministra.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych měl otázky ke dvěma stejným bodům, a to jestli je už stanoveno, čím konkrétně se v nejbližší době pan Malý bude přesně zabývat? A k tomu bodu, který předkládal pan ministr Kužvart, on svým způsobem kritizuje to, že se vytváří nějaká atmosféra, že kvůli tomu zasedání MMF tady bude nějaká válka a že na tom mají vinu nejen média, ale i někteří kolegové ministři, kteří se snaží vzbudit ve veřejnosti takový dojem, který vyvolává dojmy poplašné zprávy, čili jestli se nediskutovalo alespoň o tom, že by nějaké úkoly v této věci měl dostat ministr vnitra? Právě ministerstvo vnitra dávalo takové varování veřejnosti, které by podle pana ministra životního prostředí mohlo budit dojem poplašné zprávy?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já začnu tou druhou otázkou. Samozřejmě ministerstvo životního prostředí se zabývá do určité míry trošku jinou tématikou než ministerstvo vnitra, které má na starosti ochranu občanů a vůbec zabezpečení celé té akce z bezpečnostního hlediska. Já myslím, že ministerstvo vnitra nevyvolává žádné poplašné zprávy, ministerstvo vnitra, a to i přes svůj internet, informuje veřejnost o opatřeních, která budou v souvislosti s pořádáním té výroční konference zde uspořádána. Ten materiál se týkal čistě informace o tom, jaký pohled na tuto akci mají nestátní neziskové organizace. Nediskutovala se včera bezpečnost této akce.

Pokud jde o tu první otázku, o pana Malého a vládního zmocněnce, úkolem vlády bylo včera jmenovat tohoto zmocněnce, stanovit mu rámcové úkoly, které bude tento zmocněnec vykonávat, ale konkrétní obsah, konkrétní kroky, jeho konkrétní priority, to záleží již na něm, a pokud máte o to zájem, já bych doporučoval, abyste panu Malému zavolali a ten vám řekne něco bližšího. Je samozřejmě v kontaktu s Českým svazem ledního hokeje, s magistrátem města Prahy a prvním takovým důležitým krokem bude zabezpečit výstavbu nové haly v Praze. Samozřejmě, že bude mít na starosti i koordinaci v těch dalších městech, kde bude mistrovství světa v hokeji pořádáno.

Jakub Dospiva, ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na bod 41, to je ta implementační struktura pro programy Phare, jak to dopadlo a čeho se to přesně týká. Děkuji.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Zde vláda vzala na vědomí předkládací zprávu, navrhovaný postup a schválila návrh na personální a finanční zabezpečení implementační struktury. Zde jde v podstatě o to, že k 31. 12. tohoto roku bude ukončeno spolufinancování stávající implementační agentury ze zdrojů EU a nyní jde o to, aby to následné věcné a personální zajištění bylo provedeno i z našich zdrojů. Ten úkol bude zabezpečen prostřednictvím již stávajícího centra pro regionální rozvoj, který již dnes má charakter implementační agentury, avšak vlastní činnost vykonávala doposud s.r.o. Hospodářské parky plně vlastněná tímto centrem. A od příštího roku se navrhuje přeměnit Centrum pro regionální rozvoj na příspěvkovou organizaci ministerstva pro místní rozvoj. Zde bude právě začleněna celá ta dosavadní činnost organizace Hospodářské parky.

Jaroslav Lenert, Hospodářské noviny: Já bych se chtěl zeptat, je někde stanoveno dokdy má být ukončena výplata peněz veteránům?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Výplata peněz veteránům, jak jsem již řekl, samozřejmě probíhá. Z těch asi 4 400 podaných žádostí jich bylo vyřízeno asi 2 800. Zatím tam jsou peníze na rok 2000.

Pokud nemáte žádné další dotazy, tak vám děkuji a přeji hezký zbytek dne.