Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z doplňující tiskové konference po schůzi vlády ČR ve čtvrtek 13. července 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji hezké ráno, vítejte na druhé části včerejší tiskové konference. Vláda včera zasedala přesně do půlnoci a projednala všechny body tak, jak je měla na programu s výjimkou asi jednoho nebo dvou bodů, kde ministři navrhli, aby byly přesunuty na příští týden.
Tu dnešní informaci začneme tam, kde jsme včera skončili, tzn. vašimi dotazy na Temelín. Žádný z ministrů nenavrhl, aby se otázka Temelína diskutovala, jinými slovy, Temelín probírán nebyl. Byly ale probírány některé další body, které souvisely jak s těžbou uranu, tak s energií, tak i se stavem našeho životního prostředí.

Co se týče uranu, tam byl bod, který se jmenoval Návrh definitivního způsobu řešení sanace chemické těžby uranu. Ten materiál obsahuje jednak vyhodnocení vynaložených prostředků na útlum uranového průmyslu od jeho počátku do současnosti a také, na základě vyhodnocení bezpečnostních, ekologických, ekonomických i sociálních kritérií nároků na další útlum, a též s ohledem na možnosti státního rozpočtu, celkem 6 stupňů priorit, které budou přednostně realizovány. Jako nejvyšší priorita z ekologických, technických i finančních důvodů byla stanovena sanace následků chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem.

Vláda se též zabývala materiálem s názvem Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v loňském roce. Materiál byl vzat na vědomí. Obsahem je vyhodnocení jednotlivých částí státního programu v kontextu dosažených výsledků loňského roku, a jedná se o přibližně 5 dílčích souborů. Tzn., že je tam program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů zabezpečovaný ministerstvem průmyslu a obchodu a realizovaný prostřednictvím České energetické agentury, program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů zabezpečovaný ministerstvem životního prostředí a realizovaný Státním fondem životního prostředí, dále program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie ministerstva zemědělství, podpora poskytovaná Státním fondem životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší, a též program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který má na starosti ministerstvo pro místní rozvoj.
Ten materiál byl předkládán jako společné vyhodnocení ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Pokud jde o ty dílčí programy realizované Českou energetickou agenturou, tak tam ve srovnání s rokem 1998 došlo jak k nárůstu počtu podpořených projektů, a to o 65, tak i k meziročnímu zvýšení dosažené úspory energie o více než 17 % a přitom těchto výsledků bylo dosaženo při využití nižší částky poskytnuté finanční podpory, čili jde o docela dobrý výsledek.

Vláda též projednávala stav našeho vodního hospodářství a ochrany vod před znečištěním. Zde nejdůležitější je, že jakost povrchových vod se zlepšuje, jakost podzemních vod se výrazně nemění, snižuje se množství odebrané vody, klesá množství vypouštěných odpadních vod a snižuje se i množství vypouštěných znečišťujících látek, čili ten výsledek je zase mírně dobrý.

Pokračovaly práce na obnově po povodních, byl zpracován návrh koncepční strategie ochrany před povodněmi, pokračuje rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě a jsou, což je důležité i pro financování, připraveny i projekty, které se budou ucházet o finanční podporu z předstrukturálních fondů, tzn. z těch fondů ISPA.

Dále bych navázal bodem, který byl označen jako číslo 17, což byl návrh řešení financování nákladů na odstranění následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000. Vláda tento bod schválila a ministr financí má zpracovat toto řešení ohledně financí prostřednictvím státních dluhopisů. Zde se jedná o celkovou částku 1 112 900 tisíc korun a to celkové využití bude následovné:
ˇ Okresní úřady dostanou 257 600 tisíc, tzn, že 46,9 bude pro Okresní úřad v Jablonci nad Nisou, 190,7 milionů na finanční spoluúčast státu na obnově majetku poškozeného povodní ve vlastnictví obcí v okresech Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou, Semily, Trutnov, Náchod, Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou.
ˇ Dále celková výše téměř 850 milionů půjde na tři ministerstva, z toho ministerstvo životního prostředí, tam to bude do výše 28 700 tisíc, ministerstvo zemědělství do výše 219 700 tisíc a ministerstvo dopravy a spojů do výše 601 500tisíc korun.

Po bodech, které se zabývaly ochranou životního prostředí nebo řešením následků povodní, přišly na pořad dne dva body, které se týkaly privatizace. Nejprve to byla koncepce privatizace akciového podílu státu ve společnostech Severočeské doly a Sokolovská uhelná. Předkladatel materiálu, tzn. ministr průmyslu a obchodu, hodnotí obě tyto hnědouhelné společnosti jako dlouhodobě konsolidované, které nejenom, že jsou schopny racionálního využití svých uhelných zásob, ale dosáhnou i zahlazení důsledků své činnosti z vlastních zdrojů. Obě tyto firmy jsou dlouhodobě ziskové, a to i při financování současně probíhající restrukturalizace a plní všechny závazky vůči státu, bankovní sféře, zaměstnancům i obchodním partnerům.
Co se procesu privatizace týče, ten by měl proběhnout až poté, co budou známy výsledky privatizace elektroenergetiky jako celku, jinými slovy ne v nejbližším roce nebo dvou. Co se týče průběhu privatizace Komerční banky, vláda schválila určitou korekci časového harmonogramu. Korekce je taková, že k rozeslání informačního memoranda potencionálním investorům dojde v polovině září letošního roku, předložení vybraného okruhu investorů k odsouhlasení vládě bude provedeno v říjnu letošního roku, zahájení procesu Due Diligence též v říjnu, předložení závazných nabídek vybraných investorů v prosinci, rozhodnutí vlády o zahájení závěrečných jednáních se zvolenými investory v polovině ledna 2001, projednávání konkreétních podmínek a posuzování jednotlivých nabídek investorů v polovině února a rozhodnutí vlády o prodeji státního podílu konkrétnímu investorovi začátkem března příštího roku.

Z těch dalších zajímavějších bodů bych zmínil ještě Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Vláda tento plán schválila. Jeho obsah zahrnuje soubor opatření ke zlepšení současného stavu. Jedná se zejména o zdokonalení legislativních nástrojů k eliminaci komerčního sexuálního zneužívání dětí, zlepšení spolupráce v oblasti osvěty a prevence, zvýšení efektivity stíhání osob, které se na komerčním sexuálním zneužívání dětí podílejí, dále vytvoření předpokladů pro rychlejší identifikaci obětí a posílení jejich ochrany a resocializace a dále se jako nezbytné jeví vytvořit kvalitnější mechanismy mezinárodní spolupráce a informovanosti v oblasti postihu pachatelů trestných činů a přestupků.

Jako poslední v informačním kole bych zmínil i bod, který byl zařazen až dodatečně, čili včera, a byla to Závěrečná zpráva o jednáních se Spolkovou republikou Německo o odškodnění občanů nasazených na nucené práce v letech druhé světové války. Pokud jde o shrnutí - oběti nucených prací jsou rozděleni do dvou kategorií, tzn. otrocká práce, čili osoby vězněné v koncentračních táborech, ty obdrží max. 15 tis. německých marek a oběti v kategorii nuceně nasazených prací obdrží částku max. 5 tis. marek. Výplatami budou pověřeny partnerské organizace, tzn. od nadace Připomínka, odpovědnost, budoucnost obdrží příslušná partnerská organizace v ČR, tzn. Česko-německý fond budoucnosti maximální úhrnnou částku 423 mil. německých marek. Tato částka odpovídá počtu českých obětí a tuto částku lze považovat za velký úspěch české diplomacie, konkrétně našeho hlavního vyjednavače pana Šitera. Vláda i premiér za tuto práci vyslovili velké poděkování.

Tolik tedy na úvod. Máte-li nějaké dotazy, je řada na vás.

Jakub Dospiva, ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na bod 27) Zpráva o činnosti smíšené komise, týkající se holocaustu.

Libor Rouček: Tato zpráva byla přeložena do bodu informace pro ministry, čili nebyla projednávána. Jedná se o shrnutí práce komise.

Heřmánek, ČRo: Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste nemohl poskytnout podrobnější informaci o sanaci chemické těžby uranu, říkal jste, že největší prioritou je Stráž pod Ralskem, tak co je tedy další. A k tomu odškodnění, to se bude týkat pouze žijících lidí, anebo i jejich potomků, a kdo bude stanovovat pravidla pro to odškodnění.

Libor Rouček: Pokud jde o první dotaz, priorita číslo jedna byla stanovena jako akce, které musí být bezpodmínečně zajišťovány, aby nevzniklo bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a životů občanů nebo nevznikla ekologická havárie velkého rozsahu, a dále úhrada nezbytně nutných výdajů na sociální opatření. Je to nezbytně nutné čištění kontaminovaných vod, nezbytně nutné odvodňování dolu Hamr 1, bezpodmínečně nutné práce a činnosti sloužící k eliminaci negativního vlivu následků chemické těžby uranu, nezbytně nutný rozsah likvidace starých zátěží, nezbytně nutné zajištění prací a činnosti bezprostředně související s řízením, realizací a zabezpečením útlumového programu. Jestli chcete pokračovat v těch dalších prioritách ? Stačí takhle. Co se týče odškodnění, já tu bohužel nemám podrobnosti, protože ta zpráva je celkovým shrnutím. Doporučoval bych obrátit se na ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně na pana Šitera, který vám k tomu poskytne další podrobnosti.

Heřmánek, ČRo: Nemáte tam aspoň informaci, kdy ty peníze přijdou na Fond budoucnosti?

Libor Rouček: To právě bude předmětem dalšího postupu jednání ministerstva zahraničních věcí.

Marek Miler, Bloomberg News: Já jsem se chtěl ještě zeptat na bod 21) Privatizace KB. Mě by zajímalo, jestli ten návrh ministerstva financí, jak byl předložen vládě, jestli byl kompletně přijat vládou, a zajímá mě to, protože tam bylo součástí doporučení, aby vláda zahrnula do informačního memoranda i rozsah záruk jako určitou podrobnou informaci pro potencionální investory o tom, do jaké míry bude stát sanovat některé špatné úvěry v KB.
Libor Rouček: Materiál byl schválen tak, jak ho předložilo ministerstvo financí.

Ilona Kovaříková, Zdravotnické noviny: Chtěla jsem se zeptat, jestli byl projednán návrh cenotvorby a koncepce cenové politiky léčiv a zdravotnické techniky.

Libor Rouček: Ano, ten návrh byl projednán, a to s takovým výsledkem, že vláda uložila ministru zdravotnictví a ministru financí, aby přetransformovali současnou pracovní skupinu, která již existuje, tzn. skupinu pro cenovou regulaci do meziresortní komise pro cenotvorbu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, mají to udělat do měsíce, dále vláda uložila ministru financí, aby předložil rozbor účinnosti jednotlivých forem cenové regulace ve zdravotnictví s návrhem opatření na jeho zkvalitnění. To má udělat do konce září. A ministrovi zdravotnictví a ministru financí, aby zpracovali a předložili vládě principy systému cenotvorby léčivých přípravků a zdravotnických prostředků včetně organizačního a personálního zajištění, a to mají udělat do 30. června příštího roku.

Radek Pokorník, ČTK: Já bych se chtěl zeptat na bod 10) Analýza vlivů energetické politiky na zaměstnanost.

Libor Rouček: Ten bod byl na návrh předkladatelů odložen na příští týden.

ČTK: Já mám ještě doplnění ke kolegovi z Bloombergu. Mě by zajímalo, jestli vláda rozhodla o časovém termínu, dokdy o těch zárukách rozhodne, případně jestli už rozhodla o nějaké výši.

Libor Rouček: Vláda o konkrétních zárukách nerozhodla, ani o výši.

ČTK: Potom mám ještě doplňující otázku k povodňovým škodám, jestli tam platí, že celková výše prostředků ze státního rozpočtu na odstranění povodňových škod je 1,5 miliardy korun, z čehož 1,1 miliarda by měla být uhrazena letos vydáním dluhopisů a zbytek příští rok bude zapracován do státního rozpočtu.

Libor Rouček: Materiál se zmiňuje pouze o částce, kterou jsem zmínil, tzn částka 1 miliarda, přibližně 113 milionů na letošní rok.

ČTK: To musí schválit poslanecká sněmovna?

Libor Rouček: Návrh řešení musí přinést ministr financí, prostřednictvím dluhopisů. Je na něm, jakým způsobem to vymyslí.

Nová, Právo: Já jsem se chtěla zeptat na bod 31), jestli ho vláda projednala.

Libor Rouček: Vláda tento bod projednala, ale bylo to v kategorii důvěrné, čili k tomu víc říct nemůžu.

?: Ta desítka, z jakých důvodů byla odložena, ta energetická politika a zaměstnanost.

Libor Rouček: Ministr průmyslu a obchodu to odůvodnil tím, že příští týden na to bude víc času. Včera vláda zasedala přerušovaně, nejdříve do jedné hodiny, pak do půlnoci.

Pavel Novák, Reuters: Chtěl jsem se zeptat k návrhu privatizace uhelných společností. Je tam nějaká varianta, že se budou privatizovat podíly v rámci privatizace ČEZ nebo samostatně.

Libor Rouček: Žádná varianta tam není. Zatím bylo konstatováno, že společnosti si vedou velmi dobře, čili o privatizaci v nejbližších letech rozhodnuto nebylo.

Ivan Lukáš, ČT: Mě by zajímal ještě ten Národní plán proti zneužívání dětí. Mohl byste vyjmenovat nějaká konkrétní opatření, která ten plán obsahuje.

Libor Rouček: Pokud jde o jednotlivé cíle, jak jsem je zmínil, tzn např. zdokonalení legislativního rámce, tady uvedu třeba MZ, to má za úkol v rámci přípravných prací na novém zákoně o zdravotní péči a zdravotnickém zařízení vyřešit problém povinné ochranné léčby pachatelů sexuálních trestných činů. Výsledkem by měla být ochrana dětí před recidivujícími sexuálně deviantními pachateli. V rámci stejného zákona má MZ zakotvit povinnost zdravotnických pracovníků ohlašovat případy sexuálně zneužívaných dětí. Přínosem by mělo být včasné podchycení příznaků zneužívání. Pak např. zlepšení spolupráce v systému osvěty a prevence, MZ, MS, MPSV mají průběžně sledovat, zda soudy ukládají pedofilním pachatelům mravnostních trestných činů povinnou ochranou léčbu. Přínosem by mělo být zkvalitnění přístupu k zacházení s pedofilními pachateli. MŠMT má zařadit tuto problematiku do sexuální výchovy na školách, aby se zlepšilo informování dětí. Pro MV, MS a MPSV a další zařadit tuto problematiku do profesní přípravy pracovníků orgánů činných v trestním řízení, sociálních, školských a zdravotních pracovníků. Efektem by mělo být zvýšení počtu odhalených a ohlášených případů atd. Pokud se týče termínů, je to průběžné, např. zákony podle legislativního plánu vlády.

Josef Kopecký, Zemské noviny a Slovo: Já bych se chtěl zeptat ke způsobu řešení sanace chemické těžby uranu, jestli materiál hovoří o konkrétních částkách, které bude muset vláda najít v příštích letech, a jestli se tam navrhuje nějaký způsob, jak se ty velké částky budou financovat. A potom materiál číslo 16) Návrh účinnějšího systému zahlazování ekologických škod, jaká jsou tam konkrétní opatření.

Libor Rouček: Co se týče první otázky, zde dostal ministr financí za úkol, aby zařazoval do návrhu státního rozpočtu na ten příslušný rok finanční prostředky na likvidaci a sanaci následků těžby na základě odůvodněného požadavku ministrů průmyslu a obchodu, a to dle možností bilance státního rozpočtu. Jinými slovy při přípravě státního rozpočtu na každý rok každý program dle možností státního rozpočtu bude zvažován. Co se týče druhé otázky, navržená opatření jsou rozdělena do čtyř základních oblastí, tzn. uzavírání smluv, plnění smluv, kontrolní činnost a výjimečné případy. Zde se navrhuje časově omezit povinnost FNM uzavřít smlouvu pouze do 31.12.2001, resp. vždy do dvou let po uzavření kupní smlouvy s nabyvatelem.

Josef Kopecký, Zemské noviny a Slovo: Já bych se rád dozvěděl aspoň nějakou částku, třeba kolik má být v příštím rozpočtu vyčleněno na sanaci chemické těžby uranu.

Libor Rouček: V letošním roce se předpokládá vynaložit přibližně 540 mil. korun, z toho 190 mil. ze státního rozpočtu. Vyčíslení do roku 2040, kdy se předpokládá ukončení útlumového procesu, počítá se s částkou 45 miliard korun. Z toho ze státního rozpočtu by mělo jít více než 40 miliard korun.

Energie 2000: Dostala česká vláda z Německa nebo z Evropské komise dopis, týkající se podezření z dumpingových vývozů elektřiny a ovlivní tyto dopisy postoj vlády k Temelínu.

Libor Rouček: Vláda jako celek takový dopis nedostala, ale nemám přehled o tom, zda něco podobného nedostalo MPO. Obraťte se na MPO.

Dospiva: Jak dopadl bod 35).

Libor Rouček: To byl návrh na sjednání smlouvy o účasti ČR v evropské agentuře pro životní prostředí. Tento bod byl stažen na návrh předkladatele. Důvod neřekl, ale bude předložen opět koncem srpna, čili po prázdninách.

Pokud nemáte další dotazy, děkuji a přeji hezký zbytek dnešního dne.