Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Národní program pro přípravu na členství v EU


5 Finanční potřeby

Národní program pro přípravu na členství v Evropské unii vyjadřuje priority České republiky rozdělené do jednotlivých sektorů nebo politik. V rámci každé politiky byl proveden jednotlivými gesčními ministerstvy a jinými ústředním orgány odhad ekonomických a rozpočtových dopadů. Tyto odhady budou dále postupně upřesňovány jak v souvislosti s přípravou jednotlivých sektorových a průřezových politik a jejich institucionálního rámce, tak i v návaznosti na identifikaci možných zdrojů financování.

Přípravu celkové kapitoly, která bude celkově analyzovat finanční potřeby a finanční zdroje vyplývající z přípravy České republiky na vstup do Evropské unie je třeba sladit s pracemi na ostatních materiálech, zejména se střednědobým rozpočtovým výhledem a střednědobým fiskálním rámcem a také s přípravou státního rozpočtu na rok 2000 a Regionálního rozvojového plánu. Harmonogram těchto prací je již stanoven.

První rozpočtový výhled bude zpracován a předložen vládě v průběhu května 1999. Příprava střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2002 umožní stanovení priorit a financování jednotlivých politik v rámci rozpočtového omezení jednotlivých let. Současně budou zpřesňovány možnosti spolufinancování z dalších národních zdrojů (další úrovně vlády, soukromý sektor) a z dalších prostředků, zejména Phare, ISPA, SAPARD, dvoustranná pomoc, mezinárodní finanční instituce (IFI’s).

Vlastní identifikace finančních potřeb spojených s přípravou na vstup do EU a jejich financování z různých zdrojů pro potřeby Národního programu bude v letošním roce součástí procesu přípravy státního rozpočtu na rok 2000.

Harmonogram zpracování analýzy finančních potřeb a zdrojů financování:

  • V nulté, přípravné etapě bude jednotlivými rezorty provedena identifikace výdajů v rámci státního rozpočtu 1999, určených na přípravu ČR na vstup do EU v základním členění na výdaje spojené se zajištěním instituciálního rámce (běžné a kapitálové) a na výdaje spojené se změnami v realizaci sektorových politik. Souběžně rezorty identifikují ostatní finanční zdroje, které využívají na tyto účely v roce 1999 (Phare,EBRD, EIB, další).
  • V první fázi přípravy rozpočtu na rok 2000 budou rezorty vyzvány k identifikaci těchto výdajů v rámci svých celkových výdajů navrhovaných pro rozpočet 2000 a střednědobý rozpočtový výhled. Zároveň budou vyzvány k identifikaci svých představ o financování z dalších zdrojů.
  • Dalších fáze zpřesňování těchto údajů budou odpovídat běžnému postupu při přípravě státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu.
  • Stav projednání k 30.6. bude předložen vládě (v návaznosti na usnesení vlády č. 216/1998) jako podklad k zahrnutí do Národního programu.


[Obsah]