Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Národní program pro přípravu na členství v EU


4. Správní kapacita pro provádění acquis

4.1 Veřejná správa

Vláda České republiky projednala v březnu 1999 koncepci reformy veřejné správy. Realizace cílů této koncepce vytváří základní podmínky dostatečnosti správních kapacit pro provádění acquis. Jako celek představuje základní horizontální podporu pro zajištění správních kapacit nutných pro realizaci jednotlivých sektorových politik.

Reforma veřejné správy je postavena na principech demokratizace a profesionalizace. Demokratizace je zajišťovaná zejména decentralizací a dekoncentrací. Profesionalizace je zajišťovaná jak cestou růstu kvalifikace úředníků státní správy a samosprávy, tak i cestou zavádění manažersky účinných forem, nástrojů a metod řízení ve veřejné správě.

4.1.1.1 Krátkodobé priority

V roce 1999 projedná vláda následující zákony upravující legislativně náležitosti související s koncepcí a realizací reformy veřejné správy. Jedná se o následující zákony:

 • Zákon o volbách do zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků (předpokládaná účinnost od II. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o působnosti a orgánech vyšších územních samosprávných celků (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o krajských správních úřadech (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o okresních úřadech (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o obcích (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o hlavním městě Praze (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o podpoře regionálního rozvoje (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o obecních daních (předpokládaná účinnost od ledna 2000)
 • Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku vyšších územních samosprávných celků (předpokládaná účinnost ve IV. čtvrtletí roku 2000)
 • Zákon o hospodaření s majetkem územních samospráv (předpokládaná účinnost od ledna roku 2000)
 • Zákon o pravidlech hospodaření s finančními prostředky územních samospráv (předpokládaná účinnost od ledna 2000)
 • Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými a jinými prostředky ČR (předpokládaná účinnost od ledna 2000)
 • Zákon o rozpočtovém určení výnosu daní (předpokládaná účinnost v lednu roku 2000)

Výše uvedené právní normy jsou předpokladem pro vytváření struktur a institucí na úrovni centrální státní správy, územní státní správy a samosprávy a jejich přijetí patří ke krátkodobým prioritám.

Základní legislativní změny však vyvolají potřebu novelizace dalších právních předpisů, resp. přijetí dalších nových právních norem. Souběžně s přípravou nových zákonů je proto zapotřebí posuzovat z hlediska záměrů koncepce reformy veřejné správy všechny legislativní návrhy v jednotlivých odvětvích a v podstatě téměř všechny materiály, které bude vláda projednávat.

 1. Vlastní personální, materiální a organizační příprava vzniku krajských orgánů samosprávy a státní správy;
 2. Volby do krajských zastupitelských orgánů;
 3. Příprava zákonů upravujících postavení, systemizaci a činnost zaměstnanců státní správy (tzv. zákon o státní službě);
 4. Přijetí souboru dílčích koncepcí navazujících na celkovou koncepci reformy veřejné správy. Jedná se o následující koncepce:
  • n koncepce přípravy pracovníků ve veřejné správě,
  • koncepce zvýšení účinnosti řízení veřejných služeb,
  • koncepce zvýšení účinnosti řízení ve veřejné správě,
  • koncepce zvýšení účinnosti veřejné kontroly.

Koncepce budou připraveny k projednání ve vládě do konce roku 1999 (s výjimkou koncepce zvýšení účinnosti veřejné kontroly, jejíž projednání se předpokládá v I. čtvrtletí roku 2000. Za nejvýznamnější koncepci se považuje koncepce zvýšení účinnosti řízení ve veřejné správě vycházející z plného uplatnění metod poměřování nákladů a užitků.

Realizace výsledků těchto koncepcí však bude probíhat až ve střednědobém horizontu, tj. především v letech 2000 - 2002, případně i v dalších letech.

Vláda přijala v únoru 1999 obsáhlý dokument, navrhující řadu legislativních opatření v boji proti korupci. Do přípravy systému řízení lidských zdrojů a personální práce ve státní správě budou do příslušných zákonů rovněž přijata ustanovení, jimiž se dosahuje zamezení korupce.

4.1.1.2 Střednědobé priority

V letech 2000 až 2002 budou sledovány následující cíle:

 • Dobudování institucionální základny veřejné správy, a to jak na úrovni centrální vlády, tak na úrovni územní (regionální) a místní správy
 • Propracování statutů, organizačních řádů a organizačních norem pro výkon veřejné správy v jednotlivých orgánech, a to s využitím standardizace
 • Dotváření integrovaného informačního systému veřejné správy, zaměřeného na zvýšení úrovně rozhodovacích procesů a na vytvoření předpokladů pro veřejnou kontrolu
 • Zvýšení efektivnosti při tvorbě a alokaci veřejných financí cestou veřejných rozpočtů, zvýšení úrovně správního dohledu a správního trestání
 • Rozvoj a řízení lidských zdrojů, realizace systému přípravy pracovníků ve veřejné správě, jejich odborný růst, pěstování etických zásad; v návaznosti na právní úpravu státní služby zlepšování postavení zaměstnanců ve veřejné správě. Ve III. čtvrtletí roku 2000 budou předloženy vládě návrhy zákonů upravujících postavení a odměňování zaměstnanců ve státní správě; předpokládaný termín nabytí účinnosti těchto zákonů je počátek roku 2002.
  Jedná se o tyto zákony:
  • zákon o službě občanských státních zaměstnanců (služební zákon);
  • zákon o odměňování občanských státních zaměstnanců.
 • Průběžné zkoumání, v návaznosti na realizaci nových právních předpisů, dopadů administrativní zátěže na občany, ziskové a neziskové organizace
 • V roce 2000 budou též vládě předloženy návrhy zákona o správním řízení (správní řád) a zákona o správním soudnictví. Účinnost obou těchto zákonů se předpokládá od III. čtvrtletí roku 2001.

4.1.1.3 Finanční potřeby

Předpokládané finanční dopady reformy veřejné správy v letech 1999 – 2001, které jsou součástí Návrhu koncepce reformy veřejné správy, činí při odhadu rozpočtových, hospodářských a sociálních nákladů částku asi 3 810 mil. Kč (tj. cca 103 mil. EUR), přičemž v roce 1999 se počítá s náklady ze státního rozpočtu pouze ve výši 250 mil. Kč (cca 6,8 mil. EUR), v roce 2000 pak náklady ve výši 2 573 mil. Kč (cca 69,3 mil. EUR) a v roce 2 001 dalších 986,7 mil. Kč (cca 26,6 mil. EUR). Tyto uváděné odhady výdajů budou v další fázi prací na reformě dále upřesňovány a korigovány. Konečná představa o finanční náročnosti reformy veřejné správy bude předložena vládě ČR v červenci 1999 v materiálu ”Návrh na zabezpečení finančních prostředků nutných ke zřízení a počátečnímu provozu orgánů vyšších územních samosprávných celků, včetně zřízení potřebných orgánů v nových krajích”.

Reformě veřejné správy napomůže využití programu Phare ve formě projektů, spočívajících ve spolupráci a vzájemných konzultacích poskytovaných experty, zástupci příslušných resortů členských zemí EU a využití programu SIGMA /OECD, zejména pro srovnávací studie, řízení lidských zdrojů a vzdělávání. Předpokládané projekty mají přímou návaznost na koncepci reformy veřejné správy, vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a informatizaci veřejné správy. Při sektorových reformách spočívajících v posilování a budování nových institucí a nutných reorganizací správních úřadů bude využito spolupráce s členskými státy EU, a to i ve formě “twinnings”.


4.2 Sektorová institucionální příprava pro zajištění správních kapacit k provádění acquis

4.2.1.1 Krátkodobé priority

Bankovní dohled

Na základě třístranné dohody o výměně informací mezi bankovním dohledem ČNB, Komisí pro cenné papíry a Ministerstvem financí ČR, uzavřené v roce 1998, bude budován systém vzájemné spolupráce při dohledu nad subjekty kapitálového trhu.

Kapitálové trhy

Správní kapacita pro legislativní úpravu finančního trhu a bankovnictví bude rozšířena posílením odboru pro finanční trhy a bankovnictví na Ministerstvu financí.

Pojišťovnictví

Bude posílen orgán státního dozoru na Ministerstvu financí. V souladu se zákonem za škody způsobené provozcem motorového vozidla bude zřízena Česká kancelář pojistitelů.

Státní pomoc

Dojde k převodu funkce monitorující instituce z Ministerstva financí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Budou dále posíleny správní kapacity této monitorující instituce včetně zvyšování kvalifikace odpovědných pracovníků.

Zemědělství

Připravuje se odvětvová reforma ve formě celkové reorganizace sektoru, včetně vytvoření platební agentury, která bude platebním místem v ČR pro financování projektů z programu SAPARD a následně pro používání prostředků ze strukturálních fondů EU. Současně bude ustaven útvar finanční kontroly a rozšířena nezbytná informační síť.

V oblasti strukturální a regionální politiky bude zajištěna účast zemědělského sektoru v monitorovacích výborech. Ministerstvo zemědělství vypracuje odhad finančních nároků na vybudování institucí a dalších administrativních struktur současně s odhadem personálního zajištění po vyhodnocení screeningu za tuto kapitolu .

Fytosanitární záležitosti

V současnosti je dokončována informační síť s výhledem napojení na AUROPHYT. Připravuje se přebudování diagnostického zázemí fytosanitární služby a zavedení harmonizovaného systému registrace přípravků na ochranu rostlin.

Veterinární záležitosti

V Brně je vybudováno veterinární krizové centrum pro řešení nebezpečných situací v chovech hospodářských zvířat, včetně fondu na krytí výdajů při likvidaci nákaz a likvidaci nebezpečných materiálů živočišného původu. Na základě nově vybudovaného regionálního informačního systému Státní veterinární správy ČR probíhá v současné době integrace s veterinárními programy EU - ADNS, ANIMO, SHIFT a systémem identifikace a registrace hospodářských zvířat. Realizují se výsledky bilaterálního screeningu.

Potravinářství

Připravuje se plošné zavedení systému HACCP - modernizace technologií potravinářského průmyslu v souvislosti s hygienou potravin. V současné době je systém kritických bodů podle zákona 110/1997 Sb. v řadě závodů zpracovávajících potraviny a suroviny živočišného původu zaveden, ale ne dosud ve všech zpracovatelských podnicích.

Bude ustavena zvláštní skupina pro zvýšení konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Připravuje se dobudování systému úřední kontroly potravin včetně harmonizace legislativy v této oblasti do r. 2000.

Strukturální a regionální politika

V období předvstupní strategie stát podporuje vytváření regionálních rozvojových agentur v sídlech budoucích krajů, jejichž úkolem bude zapojení do přípravy projektů v rámci regionálních operačních programů EU (do doby ustavení příslušných institucí ve správní struktuře VÚSC, které by následně tuto roli měly plnit) a následně i jejich realizace. Dobudování a posílení jejich sítě bylo schváleno vládním usnesením č. 235/98. Je připraveno posílení koordinačních struktur (na základě usnesení vlády č. 417/98 a 40/99), z nichž některé již zahájily svou činnost, a to Národní programový výbor a Monitorovací výbor pro oblast hospodářské a sociální soudržnosti, Regionální monitorovací a řídící výbor regionálního operačního programu pro území kategorie NUTS II či Výbory pro koordinaci přípravy na programy ISPA a SAPARD.

Ministerstvo financí pro zajištění správy prostředků z Phare a v budoucnu i z předstrukturálních a ze strukturálních fondů zřídilo Národní fond jako centrální místo pro příjem všech prostředků finanční pomoci od EU.

Pro pracovníky subjektů zapojených do přípravy a realizace programů bude zahájen systém plošných i specializovaných školení.

Životní prostředí

Stávající státní správa nemá dostatečnou kapacitu k úplné implementaci a prosazování se vstupem do EU nově připravované právní úpravy. Připravuje se zvýšení personální a technické kapacity České inspekce životního prostředí, která bude hrát klíčovou roli při prosazování a vynucování práva.

Ochrana spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s resorty spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a zemědělství připravuje zavedení systému, který umožní úzkou součinnost státních dozorových institucí a občanských spotřebitelských organizací při kontrole vnitřního trhu. V tomto rámci bude zřízen poradní výbor pro zastoupení spotřebitelů.

Zesílení kontroly hranic

Na základě Koncepce modernizace kontroly osob na státních hranicích, vypracované Ministerstvem vnitra, schválené vládou ČR v lednu 1999, dojde ke zlepšení a posílení ochrany státních hranic mezi ČR a SR. V gesci MV pracuje meziresortní skupina pro schengenskou spolupráci. Normativní akt policejního prezidenta z ledna 1999 zabezpečuje další sjednocení postupu policie vůči cizincům, kteří neoprávněně vstoupili nebo pobývají na území ČR, a vůči cizincům, kteří zneužívají postavení uprchlíka.

Do konce roku 1999 budou vybudována tři záchytná zařízení pro účely záchytu nelegálních imigrantů, jejichž provozovatelem bude Policie ČR. V roce 1999 bude zahájena organizačně technická příprava na vybudování Národní schengenské centrály a analyticko komunikačního pracoviště pro spolupráci s policejními sbory zemí Schengenské úmluvy.

Azyl

Byla vytvořena zvláštní rozkladová komise jako poradní orgán pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti o přiznání postavení uprchlíka v ČR. Tato komise zahájila svou činnost 1. dubna 1999.

Finanční kontrola

Na jednotlivých resortech a ostatních ústředních orgánech státní správy bude prověřena funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů s cílem zvýšit jejich aktivitu a účinnost (usnesení vlády č. 529/98).

Protikorupční opatření

V červnu roku 1999 bude vládě předložen návrh na personální posílení Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti. Do konce roku 1999 se předpokládá zřízení kontaktních středisek pro oběti korupce. Připravuje se nový policejní zákon, ve kterém se upravují policejní oprávnění pro odhalování korupce. Do konce roku 1999 se do českého právního řádu promítne úmluva OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.

Průmyslové vlastnictví

Budou rozšířeny povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví a bude zřízen informační systém řadu v souvislosti se zavedením dodatkových ochranných opatření.

Volný pohyb zboží

Bude zajištěn odpovídající počet odborníků pro zastupování státních orgánů ČR na zasedáních pracovních skupin EK. Bude zajištěna účast v systému RAPEX. Předpokládá se rozšíření služeb prostřednictvím specializovaných agentur v oblasti pojištění vývozu a zapojení nestátních subjektů do proexportní politiky.

4.2.1.2 Střednědobé priority

Daňová správa

Připravovaná reforma daňové správy bude zaměřena na posílení její nezávislosti a účinnosti a na její personální zabezpečení. Bude posílena nezávislost finančních orgánů, včetně delegace kompetencí za účelem zvýšení efektivnosti výběru daní a zvýšení důvěry veřejnosti v integritu, výkonnost a spravedlnost daňové správy. Pozornost se soustředí na kontrolu specifických a velkých daňových subjektů a na vyhledávací službu s potřebnými zdroji informací. K dalšímu zlepšení fungování systému daňové správy budou učiněna opatření směřující k omezení daňových úniků a podvodů včetně prohloubení spolupráce s daňovými správami členských států EU a zjednodušení daňové administrativy.

Ochrana osobních údajů

Připravuje se nový zákon o ochraně osobních údajů a o působnosti Úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, který bude kompatibilní s právem ES. Po jeho schválení bude zřízena nová nezávislá instituce dohledu nad ochranou osobních údajů.

Telekomunikace

Je připraven nový zákon o telekomunikacích s účinnosti od 1. 1. 2000. S jeho implementací bude spojeno personální posílení Českého telekomunikačního úřadu a zřízení nezávislého regulačního orgánu.

Zemědělství

Budou vybudovány karanténní stanice při budoucí vnější hranici EU a na leteckých vstupních místech na území ČR.

Správní kapacita Ministerstva zemědělství bude posilována v oblasti informatiky a statistiky, sledování cen, vodohospodářských plánů, při rozšiřování územních odborů a vytváření institucionálních struktur podle evropských standardů (celkově s nárůstem o cca 550 pracovníků).

Bude zaveden systém IACS k identifikaci zvířat a pozemků a ke kontrole odpovídajících finančních prostředků.

V oblasti speciálních agentur bude vytvořena klasifikační agentura pro obhospodařování systému SEUROP (hovězí dobytek, prasata, ovce - maso).

Bude vytvořena účetní datová síť zemědělských farem (FADN).

Bude vybudována intervenční organizace transformací stávajícího SFTR (Státní fond tržní regulace) v souladu s mechanismy společné zemědělské politiky EU. Přebudování Státního fondu tržní regulace vyžaduje zvýšení počtu pracovníků na cca 100 osob.

Práce a sociální věci

Jsou zpracovány návrhy na vytvoření potřebné institucionální kapacity pro management a správu prostředků Evropského sociálního fondu. V první fázi je posilována správní kapacita na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Pro vytvoření rovných příležitostí pro muže a ženy v práci bude připravena novelizace zákoníku práce, do nějž budou transponovány směrnice ES v této oblasti (předpokládaná účinnost od r. 2003), a dále novelizace zákona o mzdě a zákona o platu, kde budou plně zohledněny zásady rovného odměňování obou pohlaví. Záruky na ochranu proti diskriminaci na základě pohlaví v přístupu k zaměstnání bude poskytovat novela zákona o zaměstnanosti. Tomu bude odpovídat posílení a zlepšení fungování správních kapacit.

K institucionálnímu zabezpečení volného pohybu pracovníků se připravuje samostatný projekt k analýze možností komunikace a zapojení do systému EURES. Nový informační systém úřadů práce je koncipován tak, aby byl v budoucnu schopen řešit nabídku volných míst za celou ČR a napojení na systém EURES. Pro tyto účely se počítá s rozšířením pracovišť Správy služeb zaměstnanosti a úřadů práce včetně vybavení výpočetní technikou, školení Europoradců a asistentů.

V oblasti sociálního zabezpečení migrujících osob bude potřebné personální i technické posílení institucí zapojených do praktické aplikace nařízení Rady ES, tj. především České správy sociálního zabezpečení, ale také úřadů práce (vyplácejí dávky v nezaměstnanosti), zdravotních pojišťoven (zajišťují úhradu nákladů na lázeňskou péči) a okresních úřadů (vyplácejí rodinné dávky).

Ve sféře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se připravuje transformace současného orgánu státního dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a stanovených podmínek na inspekci práce ve smyslu úmluv MOP a Směrnice EHS. Pracuje se na přípravě legislativního rámce, který bude řešit rozsah působnosti jednotlivých orgánů státní správy v dané oblasti, oprávnění inspekce včetně možnosti uložit různé sankce za neplnění uložených povinností, postavení jednotlivých prvků v systému a ekonomické stimuly k bezpečné práci.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje speciální pracovní skupina, která se intenzívně zabývá přípravou zákona o státní službě. Do konce r. 1999 by měl být připraven věcný záměr zákona, zákon samotný by pak měl být schválen do konce r. 2001.

Strukturální a regionální politika

Bude vytvořen odpovídající zákonný, správní a rozpočtový rámec pro integrovanou regionální politiku pro zapojení do strukturálních programů EU. Bude přijat zvláštní zákon o podpoře regionálního rozvoje, jímž bude vytvořen rámec pro provádění politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Regionální organizační struktury budou postupně posilovány v návaznosti na postup realizace operačních programů.

Pro využívání finančních nástrojů ISPA a SAPARD budou vytvořeny potřebné podmínky v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Také pro přípravu a realizaci sektorových operačních programů určených v rámci přípravy Národního rozvojového plánu budou na příslušných resortech vytvořeny odpovídající institucionální podmínky.

Životní prostředí

Nadále budou posilovány monitorovací a kontrolní orgány v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a nakládání s odpady; opatření budou spočívat ve zvyšování kvalifikace pracovníků inspekčních orgánů, ve zlepšení systému vodohospodářského plánování a všech relevantních informačních systémů. Předpokládá se výrazné zvýšení počtu pracovníků na Ministerstvu životního prostředí, České inspekci životního prostředí a Státním fondu životního prostředí. K zabezpečení náležitého provádění acquis v této oblasti bude nutný nárůst pracovníků všech těchto orgánů v počtu asi 1.500 osob.

Jaderná bezpečnost a radiační ochrana

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zabezpečuje výkon státního dozoru nad jadernou bezpečnosti a radiační ochranou. V návaznosti na zvýšené požadavky EU kladené na rozsah dozoru se počítá s personálním posílením jeho technického zázemí. V období po r. 2000 se počítá s posílením úřadu o cca 30 pracovníků.

Ochrana spotřebitele

Stát bude poskytovat podporu nevládním spotřebitelským organizacím, zejména v jejich funkci při informování spotřebitelů a ochraně jejich zájmů (včetně účasti těchto institucí v soudním a správním řízení). Budou dále posíleny kapacity dozorových institucí.

Ochrana zdraví

Po přijetí zákona o ochraně veřejného zdraví (s účinností od 1. 1. 2000) budou vytvořeny nové orgány ochrany veřejného zdraví, které vzniknou na bázi krajských a okresních hygienických stanic. Rozpočty na činnost nových správních úřadů vykonávajících státní správu na úseku ochrany veřejného zdraví, včetně státního zdravotního dozoru, si vyžádají částku 1,2 mld Kč.

V oblasti zdravotnických prostředků bude vytvořen ve smyslu předpisů ES registr s údaji o výrobcích, dovozcích a distributorech zdravotních prostředků a informační systém o jejich nežádoucích účincích. Zavedení těchto systémů v rámci resortu Ministerstva zdravotnictví si vyžádá náklady ve výši asi 7,7 mil. Kč. V oblasti nebezpečných chemických látek uváděných na trh bude vybudován příslušný registr, náklady budou představovat asi 15 mil. Kč. Pro zabezpečení změn systému zdravotního pojištění budou posíleny správní kapacity. Připravovaná úprava systému zdravotního pojištění a aplikace předpisů ES na tomto úseku (zákon o systému zdravotního pojištění a o zdravotních pojišťovnách s předpokládanou účinností od ledna 2001) si vyžádá náklady ve výši nejméně 1 mil. Kč.

Spravedlnost a vnitro

Úroveň soudnictví má klíčový vliv na schopnost státu aplikovt a vynucovat právo, proto je z vnitrostátního ohledu činností soudnictví včetně přípravy soudců na vstup do EU přikládán mimořádný význam. Připravovaná reforma soudnictví, jejíž koncepce bude předložena ve II. pololetí 1999, se týká nejen rekodifikace procesních a hmotněprávních předpisů, ale i změn v organizaci soudnictví (účinnost nového zákona o soudech od ledna 2001) a zavedení soudcovské samosprávy za účelem zvýšení účinnosti práce soudů.

Ve střednědobém horizontu bude dobudován systém správního soudnictví (účinnost zákona o správním soudnictví od července r. 2001) v rámci posílení vnější kontroly správy. Větší efektivnosti práce soudů napomůže připravovaný zákon o soukromých exekutorech (účinnost od ledna 2001) a přijetí opatření ke zvýšení efektivnosti řízení uvnitř soudů. Náročnost spojená s aplikací evropského práva si vyžádá posílení kapacity soudní administrativy a náklady na vybudování informačních databází.

Nezbytným předpokladem pro efektivní fungování sektoru justice a vnitra je zajištění kvalifikovaného personálu pro soudy a policii. Bude personálně a technicky posílena Národní protidrogová centrála a její regionální i okresní expozitury.

Ministerstvo vnitra zřídí pracoviště, v jehož kompetenci budou úkoly na úseku předávání informací o pohybu zbraní a střeliva přes hranice. V oblasti azylu se do roku 2002 předpokládá zřízení nezávislé odvolací instance v rámci připravované obecné reformy správního soudnictví. V horizontu 1 až 1,5 roku před datem přistoupení ČR k EU připraví Ministerstvo vnitra organizační a technické podmínky pro přistoupení k Dublinské úmluvě (především zřízením pracoviště pro přímou komunikaci s partnerskými pracovišti v zemích EU). Před datem přistoupení ČR k EU bude vytvořeno dublinské středisko pro určování odpovědnosti za posouzení žádosti o azyl (před přístupem k Dublinské úmluvě). Předpokládá se vybudování Národního schengenského systému, jehož provoz bude zahájen v okamžiku vstupu ČR do EU. Předpokládá se provádění řady plošných i specializovaných školení policistů v této oblasti.

Celní správa

Je připravována reforma celní správy, která vytvoří podmínky pro institucionální zabezpečení náležité komunikace a integrace s orgány a institucemi ES včetně zajištění podmínek spojených se zánikem vnitřní hranice a zajištění technické infrastruktury. V souvislosti s touto reformou se celní správa připravuje na plnění nových úkolů v rámci státní správy, které se budou týkat správy spotřebních daní, účasti celní správy při zajišťování společné zemědělské politiky, ochrany práv duševního vlastnictví a dalších činností. Ke zvýšení účinnosti boje proti podloudnictví bude vybudován funkční informační systém a plánuje se posílení správních kapacit, respektive navýšení počtu pracovníků. Celní režimy budou transformovány; budou přijaty zjednodušené postupy při vývozu, dovozu a tranzitu podle pravidel aplikovaných v ES. V této souvislosti bude nutné přizpůsobit odpovídající organizační struktury a posílit správní kapacity.

Finanční kontrola

V návaznosti na připravovaná legislativní opatření a změny legislativy ES budou přijata opatření v institucionálním zabezpečení finanční kontroly v rámci státní správy. V oblasti boje proti praní špinavých peněz bude posílen Finanční analytický útvar (FAÚ) Ministerstva financí.

Investiční služby a trh cenných papírů

V souladu s právem ES bude zřízen garanční fond obchodníků s cennými papíry.

Doprava

Budou rozšířeny správní působnosti Ministerstva dopravy a spojů v oblasti železniční, silniční a letecké dopravy z hlediska začlenění ČR do vnitřního trhu EU v dopravě. Bude dobudována nová správní jednotka – Hlavní dopravní úřad, dále bude vytvořena správní jednotka pro přípravu čerpání strukturálních fondů (ISPA) v počtu 15 pracovníků. Předpokládá se restrukturalizace Úřadu pro civilní letenctví a Řízení letového provozu, vytvoření nezávislého orgánu pro šetření leteckých nehod, nezávislého orgánu pro přidělování letištních slotů a zvýšení počtu pracovníků Úřadu pro civilní letectví o cca 40 do roku 2003.


[Obsah] [5. Finanční potřeby]