Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Národní program pro přípravu na členství v EU


3. Schopnost zajistit závazky vyplývající ze členství

3.1 Harmonizace českého právního řádu a revidované překlady legislativy ES do češtiny

Současný stav Vláda České republiky věnuje zvýšenou pozornost zlepšení stavu aproximace práva ČR s acquis communautaire. Dne 28.4. 1999 schválila vláda návrh novely Ústavy, jehož cílem je nejenom úprava českého ústavního pořádku v souvislosti s členstvím ČR v NATO, ale i v souvislosti s přípravou ČR na vstupu do EU. Zejména se pak jedná o návrh ustanovení umožňující urychlit proces aproximace, a to na základě pravomoci vlády přijmout za účelem harmonizace práva nařízení vlády s mocí zákona, tzv. evropské nařízení vlády (s právem “veta” Parlamentu). Dne 17.5. 1999 vláda též schválila Zprávu o přípravě na vstup ČR do EU, v jejímž rámci vláda ukládá připravit návrh na změnu Legislativních pravidel vlády a projednat možnosti urychlení procesu projednávání legislativních návrhů Parlamentem.

Harmonizace práva probíhá v působnosti jednotlivých ministerstev. Meziresortní koordinaci a metodické usměrňování a monitorování zajišťuje odbor kompatibility s právem ES, který dnem 1.3.1999 přešel z Ministerstva spravedlnosti na Úřad vlády. Očekává se početní posílení tohoto odboru.

Odbor kompatibility se vyjadřuje ke všem návrhům českých právních předpisů z hlediska jejich slučitelnosti s právem ES, a to nejen v rámci řádného připomínkového řízení, ale následně připravuje i stanovisko pro Legislativní radu vlády.

Usnesením č.632 ze dne 30.9.1998 nařídila vláda, že termíny legislativního plánu práce vlády musí odpovídat závazkům vůči Evropské unii ze screeningu a pozičních dokumentů. Změny provedené v tomto směru schválila vláda svým usnesením č. 808 ze dne 9.12.1998. Legislativní plán práce vlády obsahuje na rok 1999 celkem 210 návrhů, což je mnohem větší počet než v průměru let minulých, zejména v porovnání s rokem 1998, kdy v důsledku parlamentních voleb a střídání vlády nebyla finalizována řada návrhů zákonů. Počet návrhů zákonů dále poroste, neboť většina resortů plánuje dosažení úplné slučitelnosti až na dobu poměrně těsně předcházející pravděpodobnému přijetí ČR do Evropské unie, tedy v letech 2000-2002.

Pro harmonizaci práva je v současném stadiu, kdy je již třeba dosahovat plné kompatibility, velmi důležitá pomoc právních expertů Konsorcia. Tato pomoc Phare byla v Národním programu Phare 99 Komisí ES omezena na 0,7 MEUR. Vzhledem k tomu, že prostředky z COP 97 již končí, navrhuje Ministerstvo spravedlnosti uzavřít bridging contract z prostředků, které jsou k dispozici z COP 97. Ministerstva byla instruována, aby počínaje rokem 2000 počítala v návrzích svých rozpočtů se zahrnutím finančních prostředků pro expertní právní pomoc.

S těsnějšími vztahy k členským státům EU a přebíráním jejich způsobů a zkušeností při transpozici směrnic ES nabývá na významu pomoc expertů TAIEX. Tím spíše, že pomoc Konsorcia, díky které se česká legislativa zorientovala v nejsložitější problematice práva ES, se chýlí ke konci. Ministerstva jsou již vedena k tomu, aby v převažující míře uvažovala o pomoci od TAIEXu, aby se tak tento nový styl pomoci a součinnosti dostal do pohybu, jako svého času užívání služeb Konsorcia.

Jednou z podmínek pro přijetí do Evropské unie je účinnost práva ES v České republice. Za tím účelem je nutno zpřístupnit znění legislativy ES překladem do češtiny. Svým usnesením č. 645 ze dne 30.9.1998 schválila vláda návrh projektu na revidování překladů a zřízení Koordinačního a revizního centra.

Odhad finančních potřeb

Náklady na toto centrum jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Vlastní překlady budou pořizovány agenturou, která bude vybrána veřejnou soutěží. Pro úhradu překladů bude v roce1999 použito 450.000 EUR z programu Phare alokovaných pro rok 1998, které nebyly čerpány. V roce 2000 a dalších budou překlady hrazeny ze státního rozpočtu.


[Obsah] [3.2 Vnitřní trh bez hranic]