Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 11. 2022 14:10

Výsledky jednání vlády 9. listopadu 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů
čj. 1236/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1208/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
čj. 1210/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Národní plán obnovy – informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku
čj. 1225/22 – bod 3 schůze vlády 2. 11. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Aktualizace č. 1 dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1231/22 – bod 9 schůze vlády 27. 10. 2022
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021
čj. 1291/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021
čj. 1292/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
čj. 1293/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 101)
čj. 1278/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Implementační plány programu Digitální Česko pro rok 2023
čj. 1274/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

12. Postup při stanovení energetických surovin nezbytných k zajištění chodu národního hospodářství a zabezpečení základních potřeb obyvatelstva České republiky a při zajištění jejich prioritní přepravy mimořádnými nákladními vlaky v obecném zájmu
čj. 1277/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Budějovický Budvar, národní podnik a Lesy České republiky, s. p., do státního rozpočtu
čj. 1284/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1312/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

20. Nový program Modernizačního fondu – HOUSEnerg
čj. 1308/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. 5. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022
čj. 1309/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
čj. 1209/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Ukončení procesu oddlužení státní organizace Správa železnic ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
čj. 1280/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Odvolání a jmenování členů správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
čj. 1289/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Změna usnesení vlády ze dne 19. října 2022 č. 877
čj. 1290/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 22. a 23. listopadu 2022 v Paříži
čj. 1298/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Gruzii ve dnech 9. a 10. listopadu 2022
čj. 1286/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na obeslání 33. zasedání Konference Energetické charty (Ulánbátar, Mongolsko, 22. listopadu 2022)
čj. 1305/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2022 a predikce na další období
čj. 1275/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Aktualizovaný harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2022–2025
čj. 1282/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o průběhu a výsledcích summitu NATO v Madridu ve dnech 28. až 30. června 2022
čj. 1283/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o uzavření smlouvy v nadlimitní veřejné zakázce „Mimořádná událost B8 – staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Otrokovice - pronájem provizorního SZZ“
čj. 1279/22
Předkládá: ministr dopravy

5. Zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
čj. 1288/22
Předkládá: ministr financí

6. Posílení provozního zálohování informačního systému „Zvláštní pracoviště“
čj. 1297/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace k připravované veřejné zakázce - Sjednání úvěru pro ČR z nástroje SURE
čj. 1299/22
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie