Aktuálně

9. 3. 2022 17:05

Výsledky jednání vlády 9. března 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Podklad na neformální jednání hlav států a předsedů vlád členských států EU ve dnech 10. a 11. března 2022 ve Versailles
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
čj. 196/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 34/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
čj. 443/21
Předkládají: ministři zemědělství a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 10/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
čj. 185/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu vlády ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/18 „Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020“
čj. 95/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/19 „Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám“
čj. 105/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/07 „Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělství“ (dále jen „kontrolní akce NKÚ č. 20/07“)
čj. 1235/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZd“) a Stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/04 „Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod“
čj. 1488/21
Předkládají: ministr zemědělství, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 – „Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
čj. 110/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/25 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020"
čj. 163/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/30 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví“
čj. 1330/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/16 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav“
čj. 1204/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o postupu prací a čerpání finančních prostředků na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem v rozsahu usnesení vlády ze dne 21. června 2010 č. 483 ve znění usnesení vlády ze dne 4. září 2017 č. 610 a jeho další financování v letech 2023 až 2027
čj. 189/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace  (celek č. 85)
čj. 195/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny
čj. 214/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

22. Návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 222/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 226/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

24. Návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 225/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Projednání návrhu na vytvoření a zajištění státní hmotné rezervy zemního plynu
čj. 224/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: staženo.

26. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 223/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022
čj. 230/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice
čj. 229/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
čj. 231/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Hrazení ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace
čj. 198/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
čj. 197/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o plnění Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010–2020
čj. 1535/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na obeslání 4. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (2. část) (21.–25. března 2022, Bali, Indonésie)
čj. 190/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 10. května 1999 č. 470/D
čj. 209/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstva vnitra ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/26 „Budování kybernetické bezpečnosti České republiky“
čj. 1417/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

2. Informace Ministerstva vnitra o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/20 „Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil“
čj. 1215/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/20 Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil
čj. 1523/21
Předkládá: ministryně obrany

4. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/03 Pořizování výzbroje Armádou České republiky
čj. 140/22
Předkládá: ministryně obrany

5. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. ledna 2022 do 31. ledna 2022
čj. 191/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

6. Informace k připravované veřejné zakázce „PVP Bukov – sklad hmotné dokumentace“ ve smyslu § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 188/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 194/22
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie