Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

18. 1. 2012 18:09

Vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková k vládnímu materiálu o provádění kastrací

Vláda dnes projednala materiál týkající se provádění chirurgických kastrací u pachatelů sexuálních trestných činů v České republice, který vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví spolu se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Monikou Šimůnkovou.

Materiál reaguje na kritiku doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „CPT“) z roku 2009, kdy CPT doporučil zakázat používání chirurgické kastrace. Místo toho České republice doporučil zabývat se nalezením alternativního způsobu léčby pro tuto skupinu osob. Chirurgické kastrace nejsou v současnosti v EU, s výjimkou Německa a ČR, používány.

CPT zastává názor, že chirurgická kastrace pachatelů sexuálních trestných činů se rovná ponižujícímu zacházení. CPT považuje chirurgickou kastraci za mrzačící a nevratný zákrok, který zbavuje člověka plodnosti, má vážné tělesné a duševní následky a který nelze v kontextu léčby sexuálních delikventů v zahraničí považovat za lékařsky nutný, neboť existují jiné, vhodnější a stejně účinné, alternativy léčby v souladu s nejmodernějšími poznatky medicíny.

Projednaný materiál zákaz kastrací neobsahuje, celkové vyznění je kompromisem mezi stanoviskem Ministerstva zdravotnictví a zmocněnkyní, která požadovala přísnější právní úpravu, která zakáže provádění kastrací u osob omezených na svobodě. Nová právní úprava zákona o specifických zdravotních službách již nicméně provádění kastrací výrazně omezuje.

Výsledkem materiálu je doporučení vládě ponechat provádění kastrací v platnosti s tím, že situaci v dalších letech bude vláda dále sledovat. Vláda bude dále získávat aktuální poznatky o účinnosti metody ve srovnání s alternativními způsoby léčby, o dopadu nové právní úpravy a poté znovu zaujme stanovisko.

Součástí usnesení vlády k tomuto materiálu, který vláda vzala na vědomí, jsou tyto úkoly:

  1. Ukládá ministrovi zdravotnictví, aby do 30. 6. 2012 provedl aktualizaci doporučeného postupu při provádění chirurgické kastrace v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními delikty z roku 2010 a tento doporučený postup uveřejnil ve Věstníku MZ ČR.
  2. Ukládá ministrovi zdravotnictví, aby do 31. 12. 2012 vypracoval standardy léčby sexuálních delikventů v ČR
  3. Ukládá ministrovi zdravotnictví, aby do 30. 6. 2014 předložil vládě vyhodnocení dopadu nové právní úpravy upravené v zákoně o specifických zdravotních službách na oblast léčby sexuálních delikventů a na provádění chirurgických kastrací zejména u pacientů v ochranném léčení a zabezpečovací detenci, včetně poskytnutí informací o počtech a důvodech provedených chirurgických kastrací a o rozvoji ostatních léčebných metod využívaných při léčbě sexuálních delikventů
  4. Ukládá ministrovi zdravotnictví, aby zadal do 30. 6. 2012 vypracování vědecké studie k účinnosti chirurgické kastrace z hlediska vlivu této metody na snížení rizika sexuálně motivované trestné činnosti páchané muži ve srovnání s alternativními metodami léčby a k dlouhodobému vlivu chirurgické kastrace na zdravotní stav pacientů, kteří tuto metodu podstoupili, a následně předložil tuto studii do 31. 12. 2014 vládě
  5. Ukládá ministrovi spravedlnosti, aby poskytl potřebnou součinnost v rámci zpracování vědecké studie (zejména ohledně přístupu k údajům o osobách v ochranném léčení).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X