Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 11. 2011 10:52

Tisková zpráva k otevření vládní kampaně Stop sexuálnímu násilí na dětech

Vláda 2. listopadu schválila vládní kampaň „Stop sexuálnímu násilí na dětech“ vycházející z kampaně Rady Evropy zahájené na sklonku minulého roku, již v České republice realizuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková.

Kampaň Rady Evropy pod sloganem ONE IN FIVE – „Jedno z pěti“ je vedena se dvěma cíly:

  1. podpořit podepsání, ratifikaci a implementaci Lanzarotské úmluvy Rady Evropy a
  2. zvýšit povědomí o celkovém rozsahu sexuálního násilí na dětech a dát rodičům, dětem a celé společnosti nástroje k jeho prevenci.

Dle údajů Rady Evropy je přibližně každé páté dítě v Evropě obětí nějaké formy sexuálního násilí. Rada Evropy se opírá o odborné studie, jako je například publikace Kevina Lalora a Rosaleen McElvaney z Dublin Institute of Technology, vydanou Radou Evropy v roce 2010: „Protecting Children from Sexual Violence – The Reality of Sexual Violence against Children in Europe and Existing Legal Frameworks“, stejně jako o studie UNICEF, Mezinárodní organizace práce či WHO. U sexuálního násilí na dětech nejde jen o pohlavní zneužívání, kdy dochází k fyzickému kontaktu s dítětem, ale i o problematiku dětské prostituce, dětské pornografie anebo navazování kontaktu s dítětem za účelem sexuálního styku či sexuálního uspokojení. Je nutné upozornit na to, že sexuální zneužívání dětí není spjato pouze s násilím fyzickým, jak je často vnímáno veřejností a médii, ale i s nátlakem a násilím především psychickým. Ke kampani se připojila například Itálie, Francie, Nizozemí a Kypr, z mimoevropských zemí je to například i Mexiko.

Lanzarotská úmluva (plným názvem Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním) vstoupila v platnost 1. července 2010. Tento mezinárodní dokument znamená významný posun v prevenci a ochraně dětí před sexuálním násilím. Lanzarotská úmluva vychází z Úmluvy OSN o právech dítěte a je prvním mezinárodním dokumentem, který považuje pohlavní zneužívání dětí za zločin bez ohledu na to, kde či kým byl spáchán – v rodině, v ústavech péče o dítě, prostřednictvím sítí organizovaného zločinu nebo přes internet. Tento dokument Rady Evropy dosud Česká republika neratifikovala, neboť mimo jiné nemohla účinně postihovat pachatele trestných činů z řad právnických osob. Tato otázka bude vyřešena přijetím vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Propagace Lanzarotské úmluvy je spjata s tzv. “parlamentní dimenzí” zmíněné kampaně Rady Evropy, jejíž představitelkou je v České republice paní senátorka Daniela Filipiová, s níž zmocněnkyně vlády pro lidská práva spolupracuje.

Klíčovou součástí osvětové části kampaně jsou propagační publikace a materiály včetně klíčové brožurky „KIKO a RUKA“, která má dospělým vhodnou formou pomoci otevřít toto téma. KIKO je kreslená postavička a jeho partnerem je RUKA. Jde o dětsky přístupnou metodiku, jak dětem ukázat, co je vhodné a co ne, tj. přesněji, které dotyky a na kterých místech jsou dobré a které špatné. Odtud vyplývá i slogan "Tady se nedotýkej", jež provází tuto část kampaně. V první fázi kampaně budou distribuovány brožurka KIKO a RUKA a další propagační materiály do dětských krizových center, mateřských center a dalších zařízení pracujících s dětmi ve věku 4 – 7 let. Knížka bude rovněž rozeslána do městských knihoven, aby byla dostupná široké veřejnosti. V další etapě bude knížka distribuována do mateřských a základních škol. Její distribuce bude pokračovat dle poptávky i v dalších letech. Materiály budou dostupné v češtině na webu: www.tadysenedotykej.org, a to nejpozději k datu konání národní konference, tj. k 28. listopadu 2011.

Česká republika se svou národní kampaní vedenou vládou aktivně hlásí k myšlenkám kampaně Rady Evropy. Je potřeba zdůraznit, že dostupné statistiky o zjištěných případech sexuálního zneužívání dětí v české společnosti jsou pouze špičkou ledovce všech případů, z nichž většina zůstává neodhalena. Profesor Petr Weiss uvádí ve výstupech ze svých studií, že „pouze 1 z 8 zneužití v případě dívek a 1 ze 7 zneužití v případě chlapců bylo oznámeno rodičům a pouze 12% zneužití dívek bylo oznámeno policii, v případě zneužití chlapců žádné.“ Za rok 2010 bylo podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí evidováno 786 případů sexuálního zneužití, přičemž 633 z těchto dětí byly dívky a 153 z nich chlapci. Také bylo zjištěno 26 případů dětí použitých k dětské pornografii a bylo evidováno 12 případů dětské prostituce. Dle aktuálních statistik Policie České republiky jen za období od ledna do srpna tohoto roku došlo na našem území ke 412 případům sexuálních deliktů, jejichž obětí byly děti. Dle interních statistik Dětského krizového centra, jehož ředitelka paní Zora Dušková je zároveň odbornou garantkou vládní kampaně, bylo pouze v tomto zařízení v letech 1992 – 2011 zaznamenáno celkem 1 009 sexuálně zneužívaných dětí.

Národní kampaň již byla avizována na odborném semináři k problematice sexuálního násilí na dětech, který proběhl 31. října 2011. Závěry z tohoto semináře potvrdily mimo jiné naléhavou potřebu informovat veřejnost o závažnosti problému sexuálního zneužívání dětí, jeho formách a možnostech mu předcházet. Kampaň je plánována na období 4 let a po tuto dobu jí bude provázet distribuce propagačních materiálů Rady Evropy. Vrcholnou akcí v tomto roce bude národní konference pod názvem “Stop sexuálnímu násilí na dětech“ s účastí odborníků z oblasti práv dětí a sexuálního zneužívání dětí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X