Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 11. 2011 9:31

Seminář k problematice sexuálního násilí na dětech a připravované vládní kampani "Stop sexuálnímu násilí na dětech"

31. října 2011, 10,00 – 14,00 hod Úřad vlády ČR, Nábř. E. Beneše 4, Praha 1, Starý tiskový sál

Seminář, kterého se zúčastnili členové Výboru pro práva dítěte, zástupci odborné veřejnosti a neziskových organizací, byl věnován výměně odborných poznatků, názorů a zkušeností k problému sexuálního násilí na dětech, protože, jak uvedla ve svém úvodním slově zmocněnkyně vlády pro lidská práva, jen poznání tohoto jevu může napomoci hledat efektivní cesty k jeho eliminaci. Zmocněnkyně pro lidská práva uvedla, že sexuální násilí na dětech je podobné pověstné špičce ledovce – zůstává povětšinou skryté, neodhalené a neviditelné. Jde navíc o natolik zavrženíhodný jev, že veřejnost se ve své většině logicky zdráhá připustit míru jeho rozšíření ve společnosti. Proto si právě probíhající kampaň Rady Evropy zvolila za slogan jednoduché, ale burcující heslo „Jedno z pěti.“ Toto heslo evokuje otázku, zda je vůbec možné, aby jedno z pěti dětí mělo negativní životní zkušenost v oblasti sexuálního násilí. Faktem je, že v Evropě každé páté dítě v průměru si prožije nějakou formu sexuálního násilí. Rada Evropy se ohledně tohoto neradostného vyhodnocení situace opírá o odborné studie.

Veřejnost však většinou nesprávně vnímá jako sexuální násilí na dětech jen sexuální zneužívání, kdy dochází k fyzickému kontaktu s dítětem. V této souvislosti zmocněnkyně citovala Úmluvu o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, tzv. Lanzarotskou úmluvu, kterou přijala Rada Evropy v roce 2007, jež sexuální násilí na dětech definuje mnohem šířeji. Vedle pohlavního zneužívání Lanzarotská úmluva vyjmenovává další skutkové podstaty, konkrétně trestné činy spojené s dětskou prostitucí, trestné činy týkající se dětské pornografie, trestné činy týkající se účasti dítěte na pornografických představeních, dětskou korupci a navádění dětí za sexuálními účely. Zmocněnkyně uvedla, že Rada Evropy usiluje o to, aby Lanzarotská úmluva byla ratifikována co nejvíce státy. Dosud ji ratifikovalo 15 z členských zemí Rady Evropy, Česká republika mezi nimi zatím není.

Již zmíněnou špičkou ledovce jsou dostupné statistiky o zjištěných případech sexuálního zneužívání dětí v české společnosti: za rok 2010 šlo podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí o 786 evidovaných případů sexuálního zneužití, přičemž 633 z těchto dětí byly dívky a 153 chlapců. K tomu je nutno připočíst dalších 26 dětí, které byly v roce 2010 použity k dětské pornografii a bylo evidováno také 12 případů dětské prostituce. Přítomní měli možnost se seznámit také s aktuálními statistikami Policie České republiky, přičemž jen za období od ledna do srpna tohoto roku došlo na našem území ke 412 případům sexuálních deliktů, jejichž obětí jsou děti. Studie, které jsou k dispozici, jak u nás, tak v zahraničí, ukazují alarmující rozšíření sexuálního násilí. Děti vystavené sexuálnímu násilí mají významně oslabenou pozici a ony samy i jejich rodiny čelí nezřídka sekundární viktimizaci a stigmatizaci.

Na závěr svého slova zmocněnkyně seznámila přítomné s připravovanou vládní kampaní. Cílem připravované kampaně je s využitím kontextu celoevropské kampaně Rady Evropy rozšířit povědomí široké veřejnosti o problému sexuálního zneužívání dětí a zpřístupnit rodičům, pečovatelům a dětem v České republice praktické nástroje vyvinuté v Radě Evropy s využitím konceptu „KIKO a RUKA“ a “Tady se nedotýkej”, k nimž se váže i krátký spot, který byl přítomným promítnut.

K ohrožení dítěte sexuálním zneužíváním a jeho závažným dopadům přednesla příspěvek paní PhDr. Mgr. Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra, tedy zařízení, které s klientelou ohrožených dětí a dětí sexuálně zneužívaných denně pracuje. Paní Dušková postupně uvedla informace o jednotlivých mýtech a tabu spojených se sexuálním zneužíváním dětí, zmínila statistiky ze své praxe, poukázala na rizikové faktory jako je například rozvolněná výchova dětí, kde nejsou stanoveny hranice intimity, příliš puritánská výchova, absence sexuální výchovy. Rizikovými faktory jsou také disfunkční rodina, časté střídání partnerů rodičů, alkoholismus a prostředí sociálních sítí, kde jsou děti obzvlášť zranitelné. Největší skupinou zneužívaných dětí jsou děti zneužívané přímo v rodinách, kde žijí, nejde tedy o zneuživatele „zvenčí“ a ve většině případů nejde ani o pedofily, tyto skutečnosti potvrdili postupně i další řečníci.

Na tuto prezentaci navázal pan Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., vedoucí Výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Jeho prezentace obsahovala mimo jiné rozbor rizikových faktorů sexuálního zneužívání jak v souvislosti s typologií obětí tak i pachatelů a vztah syndromu CAN a sexuálního zneužívání dítěte. Z pohledu lékaře uvedl, jak lze účinně odhalovat případy týraných a zneužívaných dětí formou komplexní anamnézy a práce s dítětem a rodinou. Docent Kukla, stejně tak, jak i ostatní přítomní, akcentoval generační řetězení modelového chování pachatele a oběti a nepopiratelný vliv rodičovského vzoru chování vůči dítěti – oběti týrání. Zdůraznil také nebezpečnost nových forem zneužívání dětí formou tzv. „groomingu“, tj. vylákání dítěte pod vidinou odměny na neznámé místo ke schůzce a jeho následnému zneužití.

Poté měli přítomní možnost seznámit se se zkušenostmi z praxe s prací s ohroženými a sexuálně zneužívanými dětmi prostřednictvím přednášky paní PhDr. Boženy Lányové, ředitelky Dětského domova s diagnostickým ústavem v Liberci. Kromě jiného se pokusila vyvrátit mýtus o tom, že matky zneužívaných dětí o tomto zneužívání dítěte svým partnerem nevědí. Zdůraznila roli rodinné terapie a práce s dětskou obětí a uvedla příklady ze své poradenské praxe.

Na závěr pak proběhla prezentace nadace Naše dítě, kde paní Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace, poskytla možnost nahlédnout do jejich dosavadních aktivit v oblasti pomoci ohroženým a sexuálně zneužívaným dětem s důrazem na potřebu senzibilizace široké veřejnosti vůči tomuto fenoménu. V závěru prezentace s použitím mediálních výstupů vyzvala přítomné k účasti na pochodu k vyjádření nesouhlasu s týráním a zneužíváním dětí, který proběhne 19. listopadu 2011 od 14,00 hod. za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové.

V diskusi se přítomní věnovali různým dosud nedořešeným otázkám, například souhlasu dítěte a poučení o své možnosti vypovídat či nevypovídat ve věci zneužívání a jeho procesních právech. Zmocněnkyně pro lidská práva shrnula po proběhnuvší diskusi závěry semináře tak, že celospolečenským problémem je v první řadě vysoká míra utajování sexuálního násilí na dětech ze strany dětí samotných, jejich rodin, a ze strany osob z jejich okolí. Problémem je rovněž nízká důvěra v oznámení dětí, přehlížení známek svědčících o ataku násilí apod. Dětské oběti sexuálního násilí přitom trpí více než jen nesnesitelným narušením vlastní fyzické integrity. Ovlivněno většinou je i jejich duševní zdraví a jejich důvěra k dospělým může být podlomena. Oběti sexuálního násilí z řad dětí se často uchylují k mlčení, protože pociťují zahanbení, vinu a strach. Každý by si přitom měl položit ruku na srdce a zeptat se sám sebe, zda někdy neměl pochyby o tom, co se děje třeba dítěti ze sousedství, které denně poplakávalo, zda nemohl či pokrytecky nechtěl zjistit, zda toto dítě není zneužíváno, či jinak týráno.

Ze semináře lze čerpat významné poznatky a dojmy, které jsou inspirující i pro realizaci kampaně „Stop sexuálnímu násilí na dětech“. V závěru zmocněnkyně poděkovala všem za vystoupení i za přínosnou diskusi a pozvala přítomné na národní konferenci k tématu sexuálního násilí na dětech, která se uskuteční v Praze dne 28. listopadu 2011.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X