27. 4. 2010 10:01

Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda usnesením č. 1572 Koncepci romské integrace na období 2010–2013. Jedná se o strategický dokument, který obsahuje opatření směřující k vyrovnání šancí a vstupních znevýhodnění Romů, které jim brání plnohodnotně participovat na kulturním, společenském, ekonomickém a politickém životě většinové společnosti.
 
Přijetí tohoto materiálu je zásadní z hlediska pokračujícího propadu situace sociálně vyloučených romských komunit a jejich dlouhodobě neuspokojivé pozice v české společnosti, kdy tato menšina stále není přijímána většinovou společností a ve větší míře čelí diskriminaci. Řešení sociálního vyloučení Romů je zásadní i z celospolečenského hlediska, protože tento jev ohrožuje sociální soudržnost, vyhrocuje vztahy mezi majoritou a vyloučenou menšinou, dále zvyšuje riziko šíření extremismu v české společnosti.
Na začátku se materiál zaměřuje na Romy z hlediska národnostní menšiny a soustředí se nanaplnění jejich kulturních potřeb. Prostřednictvím navrhovaných opatření usiluje o uchování kulturního dědictví Romů, zajištění důstojné pozice romské kultury a její včlenění do většinové kultury české společnosti. Tohoto cíle chce dosáhnout zahrnutím tématu romské kultury, jazyka a dějin do rámcových vzdělávacích programů škol, metodických a výukových materiálů pro žáky i studenty a jejich popularizací ve veřejných sdělovacích prostředcích. Materiál se rovněž zabývá uchováním trvalé vzpomínky na oběti romského holocaustu.
Koncepce se v další části věnuje řešení situace té části romské menšiny, která trpí sociálním vyloučením. Zabývá se klíčovými oblastmi jejich života jako je vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, oblast zdraví, sociální ochrany a v neposlední řadě i bezpečnost romských komunit. Potřebnost navrhovaných opatření je podložena výsledky výzkumů situace Romů, zároveň jsou obohaceny o příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí.
Součástí materiálu je Realizační plán koncepce romské integrace 2010 - 2013, kde je uveden celkový výčet úkolů pro jednotlivé resorty a doporučení pro další subjekty, které vyplývají z jednotlivých opatření. Mezi realizátory opatření jsou zahrnuty i kraje a obce, přičemž jim nejsou kladeny závazné úkoly tak jako jednotlivým resortům, ale pouze doporučení. V nich se odráží osvědčené postupy a příklady dobré praxe, které vedou ke zlepšení situace romských komunit.
  
K jednotlivým kapitolám:
V části věnované vzdělávání jsou formulována opatření ke zvýšení vzdělanostní úrovně příslušníků romských komunit a k zabránění segregace romských žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mimo hlavní vzdělávací proud. Tato opatření reagují na vzdělávací potřeby Romů všech věkových kategorií a zahrnují rozšíření včasné péče, úpravu činnosti školských poradenských pracovišť ve vztahu k diagnostice dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu aktivit k usnadnění přestupu žáků do sekundárního a terciárního stupně vzdělávání a podporu celoživotního učení Romů.
Kapitola týkající se zaměstnanosti zahrnuje opatření ke zvýšení zaměstnanosti Romů a Romek. Jedná se především o změny veřejných služeb zaměstnanosti, podporu sociálního podnikání v sociálně vyloučených romských lokalitách, včlenění tématu podnikání do rámcových vzdělávacích programů škol a potírání nelegální práce. Koncepce prosazuje důsledné monitorování výskytu diskriminace a dalších protiprávních praktik uplatňovaných vůči Romům na trhu práce a jejich postihy. Zásadním úkolem v oblasti zaměstnanosti je působit na postoje zaměstnavatelů a prosazovat princip diverzity v pracovním týmu jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejné správě. Šíření principu diverzity by mělo směřovat k větší otevřenosti zaměstnavatelů i členů pracovního týmu ve vztahu k příslušníkům romských komunit při přijímání do zaměstnání i v pracovním procesu.
 
Novým tématem koncepce je předlužení. Vláda v této oblasti podporuje zvýšení finanční gramotnosti členů sociálně vyloučených a předlužených domácností prostřednictvím finančního vzdělávání na školách i v rámci dalšího vzdělávání. Tato oblast se plně opírá o Strategii finančního vzdělávání. Součástí opatření je i rozvoj sítě bezplatného dluhového poradenství propojeného se sociálními službami zaměřenými na sociální integraci a zlepšení socioekonomické situace zadlužených obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.
 
V kapitole bydlení je podporována revitalizace sociálně vyloučených romských lokalit, zvýšení nabídky cenově dostupného sociálního bydlení pro nízkopříjmové domácnosti a jeho propojení s doprovodným sociálním programem pro sociálně vyloučené nájemníky s nestabilní socioekonomickou situací. Součástí koncepce je i doporučení pro obce k zajištění rovného přístupu k obecnímu bydlení a k využívání nástrojů včasné prevence při řešení dluhů na nájmu u obecního bydlení. Zásadní je rovněž monitorování a potírání diskriminace Romů na trhu s byty.
 
V oblasti sociální ochrany materiál podporuje posun těžiště od výplaty sociálních dávek k poskytování integračních sociálních služeb jednotlivcům a jejich rodinám, které budou směřovat ke stabilizaci životní situace a k dosažení nezávislosti sociálně vyloučených Romů na pomoci sociálních institucí. Za tímto účelem je nutné podporovat dostupnost komplexního systému vzájemně provázaných sociálních služeb pro všechny věkové kategorie sociálně vyloučených Romů, zároveň zabezpečit efektivnější evidenci a evaluaci sociálních programů směřujících k vyloučeným romským komunitám tak, aby bylo možné zjišťovat změny a dopady těchto programů v jejich situaci.
 
Opatření ke zlepšení zdravotní situace Romů směřují k minimalizaci rizikového chování s negativními dopady na zdravotní stav romských komunit rozšířením osvěty a nabídkou praktické podpory obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit při řešení zdravotních problémů. Koncepce zároveň poukazuje na to, že radikálního zlepšení zdravotního stavu vyloučených romských komunit souvisí s komplexním řešením sociálního vyloučení a vyžaduje realizaci vzájemně provázané zdravotní, bytové a sociální politiky. Vláda specificky v oblasti zdravotní péče prosazuje rozšíření osvědčené praxe, kterou představuje program zdravotně sociálních pomocníků, zároveň podporuje rozšíření multikulturní výchovy a vzdělávacích programů pro zdravotníky o zdravotním stavu vyloučených romských komunit a o faktorech, které jej mohou ovlivnit.
 
V závěru se koncepce zabývá bezpečností romských komunit, která zahrnuje problematiku pravicového extremismu a rasově motivované trestné činnosti, a dále kriminalitu a další rizikové formy chování. Co se týče ochrany Romů před extremismem,předkládaný materiálplněpodporuje realizaci dokumentu Ministerstva vnitra s názvem „Koncepce boje proti extremismu“. Ve vztahu k ochraně Romů před kriminalitou a dalšími rizikovými formami podporuje Strategii prevence kriminality 2008 – 2011 aStrategii pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období 2008 – 2012. Navíc usiluje o rozšíření osvědčené praxe, kterou představuje sociální práce ve vztahu k obětem a svědkům trestné činnosti a program romský mentor. Koncepce prosazuje i efektivní řešení problematiky užívání drog v sociálně vyloučených romských lokalitách.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X