Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 7. 2015 8:24

Záznam ze 6. zasedání

Záznam ze 6. zasedání jednání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi konaného dne 18. června 2015

Jednání řídil předseda vlády a předseda Vládního výboru Mgr. Bohuslav Sobotka. Předseda Vládního výboru navrhl postupovat dle zaslané pozvánky.

1. Čtvrtletní zpráva za 1. čtvrtletí roku 2015

Předseda Vládního výboru představil zprávu za 1. čtvrtletí roku 2015. Předseda Vládního výboru vyzval přítomné ke sdělení připomínek ke zprávě. Nikdo nevystoupil. Zástupci nejdůležitějších povinných osob (Lesy ČR s.p., ÚZSVM, SPÚ) se pak stručně vyjádřili k průběhu vydávání majetku v rámci svého resortu.
Předseda Vládního výboru nechal hlasovat o čtvrtletní zprávě. Pro schválení hlasovali 4 členové Vládního výboru. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se nezdržel.

Přijaté usnesení:
Vládní výbor schvaluje Zprávu o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za 1. čtvrtletí roku 2015.


2. Postup v případech, kdy se po vydání majetku zjistí, že za něj byla vyplacena náhrada

Předseda Vládního výboru uvedl problematiku a otevřel diskuzi. V diskuzi nikdo nevystoupil.
Předseda Vládního výboru nechal hlasovat o usnesení, které bylo zasláno členům Vládního výboru spolu s pozvánkou na jednání.

Přijatá usnesení:
1. Vládní výbor bere na vědomí informace od povinných osob ve věci vyplácení náhrad za odnětí věci postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, nebo podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).
2. 
Vládní výbor ukládá svým členům, aby v případě, že se objeví specifické případy vyplácení náhrad za odnětí věci podle § 5 písm. a) nebo vyplacení náhrad za znárodnění či vyvlastnění věci podle § 5 písm. i) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), o tom neprodleně Vládní výbor informovali.

 

3. Překážka podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb.


Předseda Vládního výboru uvedl problematiku ustanovení. Výsledkem diskuze by mělo být hlasování o výzvě na ministryni pro místní rozvoj. Znění výzvy bylo zasláno členům Vládního výboru spolu s pozvánkou.

Předseda Vládního výboru nechal hlasovat o usnesení. Pro schválení hlasovali 4 členové Vládního výboru. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se nezdržel.

Přijaté usnesení:
Vládní výbor vyzývá ministryni pro místní rozvoj, aby  podala příslušným orgánům územního plánování obcí a stavebním úřadům instrukce k vydávání stanovisek ve věci, kdy je nutné pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a kdy postačí zřízení věcného břemene.

4. Problematika ustanovení § 13 zákona č. 428/2012 Sb.

Předseda Vládního výboru uvedl problematiku § 13, která se probírala již na minulém jednání Vládního výboru. Dále uvedl, že by bylo vhodné, aby Ministerstvo kultury přijalo v této věci opatření. Zástupkyně Ministerstva kultury uvedla, že ministerstvo není gestorem zákona č. 428/2012 Sb. a nemá dostatečné kompetence a kapacitu problematiku § 13 řešit. Dále uvedla, že není znám výsledek schůzky mezi zástupci SMOČR a církví. Zástupkyně SMOČR uvedla, že ke schůzce zatím nedošlo, avšak mělo by k ní dojít v nejbližší době. Předseda Vládního výboru požádal, aby se i zástupce Ministerstva kultury schůzky zúčastnil.


5. Různé

Předseda Vládního výboru uvedl, že příští čtvrtletní zpráva bude schvalována per rollam a vládě by měla být předložena ve druhé polovině srpna. Předseda Vládního výboru též uvedl, že bude připraven samostatný materiál monitorující podrobněji stav žalob podaných na stát po účinnosti zákona č. 428/2012 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X