Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

2. 2. 2016 11:38

Výbor pro udržitelnou dopravu

Výbor pro udržitelnou dopravu

Obecné vymezení činnosti

Facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na snižování zdravotně rizikových emisí do ovzduší s velkým dopadem na obyvatelstvo a na výdaje ve zdravotnictví; - koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s vlivem na dopravu (přechod na neropnou dopravu).

Plán činnosti výboru

 • Facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na snižování zdravotně rizikových emisí do ovzduší.
 • Koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s dopadem na dopravu (přechod na neropnou dopravu).
 • Podpora strategií a koncepcí a příprava návrhů opatření na podporu čisté mobility.
 • Podpora a tvorba návrhů na odstranění legislativních překážek v oblasti dopravy založené na zemním plynu (CNG, LNG).
 • Tvorba vhodných emisních kriterií pro výběrová řízení na nákup vozového parku pro státní správu a samosprávu.
 • Návrh opatření na podporu výstavby bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu a pro podporu nemotorové dopravy.
 • Příprava strategických postupů k plnění vládního prohlášení zamýšlející přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici včetně finančního zajištění.
 • Analýza a strategický postup k zavádění nízkoemisních čistých zón ve městech.
 • Rozpracování Pařížské deklarace EHK OSN Programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) z dubna 2014 pro podmínky ČR.
 • Analýza a postup k průběžné internalizaci externích nákladů v dopravě (OECD, WHO).
 • Problematika udržitelného financování veřejné osobní dopravy.
 • Podpora zpracování Plánů udržitelné mobility měst a aglomerací.
 • Urbanismus (zásady pro plánování rozvoje měst s ohledem na minimalizaci nároků na přepravní potřeby včetně problematiky suburbanizace).

Předsednictví

Tomáš Čoček (MD)

Místopředsednictví

Petr Moos (ČVUT)

Tajemnictví

Jiří Bendl (ÚV)

Členky a členové výboru

Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Leona Gergelová Šteigrová (MPSV), Karel Havlíček (ŘO PP SFDI), Jan Hovorka (PřF UK), Pavla Chmelová (MF), Jiří Jedlička (CDV), Jarmila Johnová (Pražské matky), Radomíra Jordová (CDV), Helena Kazmarová (SZU), Jaroslav Kepka (MŽP), Jaromír Marušinec (VUT v Brně), Michal Mejstřík(IES FSV UK), Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident ECF), Eduard Muřický (Pavel Šenych) (MPO), Josef Postránecký (MV), Jan Ruml (Český plynárenský svaz ), Vít Sedmidubský (MD), Radim Šrám (ÚEM AVČR), Alena Šteflová (WHO), Robert Veselý (MMR), Jan Žůrek (ČPRUR, KPMG)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty