Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Strategie prevence násilí na dětech

Problematika násilí na dětech je celosvětovým problémem. Násilí na dětech nelze akceptovat, a to v žádné z jeho forem. Stávající platná legislativa v této oblasti však není v České republice vždy dodržována.

Národní strategie prevence násilí na dětech má za cíl posílení efektivity boje proti násilí na dětech. Strategie identifikuje 7 hlavních úkolů, k jejichž naplnění budou konkretizovány specifické cíle v národním akčním plánu. Česká vláda vypracováním Strategie realizuje doporučení Světové zprávy o násilí na dětech a koordinací pověřuje ministra pro lidská práva.

Cílem Strategie je na národní, regionální i místní úrovni zvýšit ochranu dětí před všemi formami násilí, ke které se státy zavázaly ratifikací Úmluvy o právech dítěte (článek 19). Nedostatečná ochrana dětí před násilím inspirovala OSN ve spolupráci s WHO k vypracování Světové zprávy o násilí na dětech (dále jen „Světová zpráva“). K výsledkům Světové zprávy byla přijata doporučení k vypracování národních strategií prevence násilí na dětech, jejichž realizace by měla být respektovat naplňování zájmu dětí.

Z Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 vychází také Kampaň proti násilí na dětech, jejímž cílem je zvýšení povědomí široké i odborné veřejnosti o realitě a formách tohoto násilí. Kampaň usiluje o šíření informací o násilí na dětech a snaží se tak o jeho prevenci. Vzdělávací semináře a debaty organizované v rámci kampaně by měly poskytnout nové informace o stávajících problémech souvisejících s násilím na dětech a měly by přinést nová řešení v boji s tímto fenoménem.

STOP násilí na dětech se koná pod záštitou ministra pro lidská práva a menšiny pana Michaela Kocába.

Další informace ke kampani můžete najít na internetových stránkách STOP násilí na dětech.