Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

24. 7. 2008 13:53

Vyhlášení: Dotační výběrové řízení - poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na rok 2009

Formuláře, Metodika pro poskytování dotací, pokyny a informace pro žadatele o dotace; hlavní změny v dotačním řízení oproti roku 2008; seminář pro žadatele o dotaci. Pravidla financování protidrogové politiky schválená usnesením vlády ze dne 19. 9. 2007 č. 1071.

Vyhlášení dotačního výběrového řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2009

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) vyhlašuje dotační výběrové řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v rámci podpory projektů realizovaných v oblasti protidrogové politiky na rok 2009:

Žádost o dotaci a další dokumenty ke stažení (včetně formuláře průběžné zprávy) jsou připojeny na konci tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů v oblasti protidrogové politiky:

I. Certifikované programy

a) specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence,

b) kontaktní a poradenské služby,

c) terénní programy,

d) ambulantní léčba (včetně projektů zajištujících psycho-sociální podporu klientům v substituční léčbě),

e) stacionární programy,

f) rezidenční péče v terapeutických komunitách,

g) ambulantní doléčovací programy (včetně zajištění chráněného bydlení a chráněných pracovních programů).

II. Programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti

h) služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě,

i) mezinárodní projekty,

j) projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,

k) projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti.

Žadateli o dotaci na služby protidrogové politiky dle odst. I. písm. a) až g) může být poskytnuta dotace pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné způsobilosti pro poskytování daného typu služby v souladu s usnesením vlády č. 300/2005 a usnesením vlády č. 693/2006.

Účelovou dotaci na poskytování služeb, které jsou sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze poskytnout pouze registrovanému poskytovateli sociálních služeb.

Certifikace odborné způsobilosti a Registrace sociálních služeb se nevyžaduje u nově zahajovaných činností. Tyto žádosti však musí být předjednány s poskytovatelem dotace do 22. 8. 2008 a podmínka registrace musí být splněna nejpozději ke dni rozhodnutí o přidělení dotace (viz Pravidla financování protidrogové politiky).

Registrace žadatelů o dotace na programy protidrogové politiky musí být provedena od 1. 8. 2008. ZMĚNA: Registrace je možná od 18. 8. 2008 - nejpozději do 31. 8. 2008 je nutno se registrovat prostřednictvím internetové aplikace pro elektronické vkládání žádostí CADROS 2009 (viz Metodika) přístupné na adrese http://2009.cadros.vlada.cz/

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na rok 2009 se podávají nejpozději do 30. 9. 2008 v listinné formě na adresu Úřadu vlády ČR (viz Metodika, část II) a prostřednictvím internetové aplikace pro elektronické vkládání žádostí CADROS 2009 na adrese http://2009.cadros.vlada.cz/ . Aplikace bude pro žadatele o dotaci zpřístupněna od 1. 8. 2008. ZMĚNA: Aplikace byla zpřístupněna 18. 8. 2008.

Seminář pro žadatele o dotace

se bude konat v úterý 12. 8. 2008 v Praze (hodina a přesné místo konání bude včas oznámeno na těchto stránkách). Na tomto semináři budou žadatelé seznámeni se všemi požadavky pro podávání žádostí o dotace na rok 2009 a s pokyny pro práci s aplikací Cadros 2009 i se změnami oproti roku 2008. Účast všem doporučujeme. ZMĚNA: Seminář se konal v pondělí 25. srpna 2008.

V oblasti primární prevence RVKPP financuje pouze specifickou selektivní a indikovanou primární protidrogovou prevenci.

RVKPP nefinancuje programy substituční léčby (s výjimkou projektů zajištujících psycho-sociální podporu klientům v substituční léčbě) a detoxifikace, tyto financuje Ministerstvo zdravotnictví.

Registrace žadatelů o dotace na programy protidrogové politiky musí být provedena od 1.8.2008. ZMĚNA: Registrace je možná od 18. 8. 2008 - nejpozději do 31.8.2008, prostřednictvím internetové aplikace pro elektronické vkládání žádostí CADROS 2009.

Pro rok 2009 jsou vyžadovány pouze 2 výtisky (pare) kompletních žádostí (1 originál + 1 běžná kopie), každý výtisk dobře samostatně svázaný.

Nevyžadují se ověřené kopie dokumentů jako v předchozích letech, ale místopřísežné prohlášení statutárního zástupce o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti zaslaných dokumentů.

RVKPP nevyžaduje zasílání Výročních zpráv organizací.

Pro správné a úplné zpracování a podání žádosti o dotaci pozorně čtěte a respektujte, prosím, sdělení v dokumentu "Metodika pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na programy protidrogové politiky u RVKPP pro rok 2009", kterou schválila RVKPP svým usnesením 05/0608 ze dne 20. 6. 2008.

1. Organizace podává jednu žádost, do níž zařazuje všechny své projekty.

2. Projekt může zahrnout více typů certifikovaných služeb (2-3), pokud spolu souvisejí a jsou prováděny jedním týmem na jednom pracovišti (příklad: ambulantní péče + substituční program, nebo denní stacionář + ambulantní péče, případně kontaktní centrum + terénní program, pokud nejsou organizačně odděleny). Nelze spojovat primární prevenci s ostatními; na necertifikovanou službu musí být samostatný projekt.

3. Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2009".

4. Informace v elektronické a listinné podobě musí být totožné. Informace zadávané do elektronických formulářů v aplikaci CADROS 2009 nesmí obsahovat chyby.

5. Žadatel musí předložit 1 originální výtisk + 1 běžnou kopii listinné verze žádosti vždy samostatně svázané. Listy žádosti konkrétně části B, části C, průběžné a závěrečné zprávy nesmí být volné. Všechny části žádosti musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního zástupce na příslušně označených místech.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům k vyplnění a podání žádosti:

Žádosti o dotace na rok 2009 se budou podávat v elektronické podobě a v listinné formě. Žádosti v elektronické podobě se budou vkládat prostřednictvím internetové aplikace CADROS 2009, v níž se budou vkládat vyplněné formuláře ve formátu Word nebo Excel. Elektronické podávání žádosti o dotaci na rok 2009 bude probíhat ve dvou krocích:

A) Provedení registrace:

Všichni žadatelé o dotaci z RVKPP jsou povinni se nejprve elektronicky registrovat v internetové aplikaci CADROS 2009 od 1. 8. 2008 nejpozději do 31. 8. 2008. Elektronický formulář po dokončení registrace bude možné ihned vytisknout (i opakovaně) a listinná verze Registrace se poté přiloží k listinné verzi žádosti (viz schéma žádosti) a zašle do 30. 9. 2008 na adresu poskytovatele.

Povinné přílohy k registraci (pouze listinné):

1. doklad o přidělení IČ,

2. doklad o právní subjektivitě žadatele, tj. úředně ověřenou kopii dokladu,

3. bankovní identifikace účtu, na který by měla být dotace převedena.

B) Podání žádosti:

Elektronické verze žádosti a vybraných příloh (průběžná a závěrečná zpráva projektu) budou podávány výhradně prostřednictvím internetové aplikace. Podrobnosti budou stanoveny v návodu na webových stránkách a upřesněny při semináři pro žadatele. Žádosti v listinné podobě musí obsahovat všechny povinné části a přílohy.

Žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, musí však předložit místopřísežné prohlášení statutárního zástupce o pravdivosti a úplnosti všech uváděných kopií.

Žádost obsahuje následující části:

1. Titulní stranu s částí A žádosti (tisk ze systému CADROS 2009).

2. Část(i) B žádosti (textová část) – tato část obsahuje informace o projektu. Přikládá se tedy tolikrát, kolik obsahuje žádost projektů. Např. je-li podávána žádost na projekt kontaktního centra a projekt terénního programu, část B se vyplňuje a přikládá pro každý projekt zvlášť.

3. Část C1 až C5 (tabulková část) se vyplňují a přikládají ke každému projektu obsaženému v žádosti.

4. Část C6 (vyjádření kraje) se přikládá v listinné i elektronické verzi (systém CADROS 2009).

Povinné přílohy k žádosti:

1. místopřísežné prohlášení statutárního zástupce o pravdivosti a úplnosti všech uváděných kopií v žádosti,

2. čestné prohlášení o bezdlužnosti (dle části III. odst. 6 této metodiky),

3. kompletní účetní závěrka (v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. a Vyhláškou 504/2002) za rok 2007 podepsaná statutárním zástupcem žadatele,

4. průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 2008 (pokud byl projekt v roce 2008 realizován),

5. závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 (pokud byl projekt v roce 2007 realizován),

6. doklad o registraci sociální služby, jedná-li se o žádost na podporu služby, která je podle zákona 108/2006 Sb. povinna být v registru sociálních služeb MPSV,

7. doklad o registraci zdravotnického zařízení, jedná-li se o žádost na podporu služby poskytované nestátním zdravotnickým zařízením, nebo zřizovací listinu, jde-li o státní zdravotnické zařízení,

8. kopie certifikátu odborné způsobilosti služby, jedná-li se o žádost na podporu certifikované služby.

Velkým organizacím doporučujeme přiložit k žádosti též informace o zaměstnancích managementu, jejichž osobní náklady jsou součástí nákladů všech předkládaných projektů (lze využít tabulku C3 ze standardizované „Žádosti o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2008“) a přehled rozdělení nákladů na jednotlivé zaměstnance managementu do konkrétních projektů.

Pokud je zveřejněn dokument Word nebo Excel, jedná se o formulář k vyplnění v elektronické podobě. Formuláře jsou zveřejněny také ve formátu PDF - znění je shodné, jako u formulářů k vyplnění.

Přehled souborů ke stažení, připojených na konci tohoto vyhlášení dotačního řízení:

Komplet *zip k vyplnění – obsahuje Pravidla financování, Metodiku, všechny části žádosti, průběžnou zprávu, platové stupnice a schéma pro podání žádosti; formuláře k vyplnění jsou ve formátu *doc (textové části žádosti) resp. *xls (tabulková část žádosti).

Komplet *zip – PDF – obsahuje všechny části shodné s kompletem k vyplnění, avšak vše je ve formátu PDF.

Žádost vše *zip k vyplnění – obsahuje všechny části žádosti, které mají být vyplněny (textová, tabulková část, ve formátu *doc resp. *xls).

Žádost vše *zip PDF – obsahuje všechny části žádosti, avšak ve formátu PDF, neumožňujícím vyplnění; jednotlivé listy tabulkové části jsou ve formě samostatného PDF.

Samostatně jsou zveřejněny tyto dokumenty: pravidla financování, metodika, platové stupnice, schéma podání žádosti a průběžná/závěrečná zpráva (zpráva je ve formátu *doc k vyplnění i v PDF; vše ostatní pouze PDF).

Program Adobe Acrobat Reader, potřebný pro čtení dokumentů ve formátu PDF, je možno si zdarma stáhnout ze stránek jeho distributora - české společnosti Amos Software.

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

výkonný místopředseda RVKPP 

a ředitel Sekretariátu RVKPP 

Úřad vlády České republiky

Praha

Poštovní adresa a sídlo podatelny:

Úřad vlády České republiky

nábřeží E. Beneše 4

118 01 Praha 1

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X