29. 5. 2015 9:17

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2014

Legislativní radě vlády, jejíž role v legislativní činnosti vlády je nezastupitelná i z hlediska dalšího legislativního procesu v Parlamentu České republiky, bylo v roce 2014 přeloženo k projednání celkem 345 legislativních návrhů, z toho bylo 5 návrhů věcných záměrů zákonů, 119 návrhů zákonů včetně 2 návrhů ústavních zákonů, 61 návrhů nařízení vlády a 159 návrhů vyhlášek, které zpravidla projednávají pouze pracovní komise Legislativní rady vlády. Dále Legislativní rada vlády na základě požadavku vlády zaujala stanovisko k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.

Z předloženého materiálu vyplývá, že v roce 2014 se uskutečnilo celkem 14 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 38 návrhů právních předpisů,
o jejichž projednávání na plénu Legislativní rady vlády rozhodl její předseda právě s ohledem na složitost navrhované právní úpravy a nezbytnosti řešení složitých právních problémů týkajících se často slučitelnosti návrhu s ústavním pořádkem České republiky nebo slučitelnosti s právem Evropské unie.

Předseda Legislativní rady vlády v roce 2014 předložil vládě celkem 148 stanovisek předsedy Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů předložených vládě. Dále ve sledovaném období předložil vládě celkem 70 materiálů obsahujících stanovisko vlády k návrhům zákonů předložených poslanci, Senátem nebo zastupitelstvem kraje.

Ve sledovaném období se uskutečnilo celkem 110 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž bylo projednáno, kromě legislativních návrhů předložených vládě, také 159 návrhů vyhlášek, které vláda neprojednává.

Legislativní činnost se v roce 2014 zaměřila na plnění závazků vlády v oblasti legislativy vyplývajících z Programového prohlášení vlády, z Koaliční smlouvy a z členství České republiky v Evropské unii. Většina předložených návrhů právních předpisů se týkala úpravy veřejného práva, zejména oblasti finančního trhu a regulace podnikání, oblasti daňové a rozpočtové, dále práva sociálního a pracovního; i v roce 2014 se legislativní činnost vlády týkala návrhů právních předpisů v souvislosti s dokončením procesu rekodifikace soukromého práva po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dnem 1. ledna 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty