Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 1. 2009 10:47

Výsledky jednání ze dne 26. ledna 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1.

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

č.j. 1402/08 - bod 1 schůze vlády 19.1.2009

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1810/08

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1830/08

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

4.

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009

č.j. 54/09

Předkládají: ministr vnitra a ministryně obrany

Výsledek jednání: schváleno

5.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

č.j. 1963/08

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání:

6.

Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu

č.j. 81/09

Předkládá: předseda vlády

Přizván: V. Pačes, předseda Akademie věd ČR

Výsledek jednání: vzato na vědomí

7.

Oponentní posudek ke Zprávě Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (NEK)

č.j. 80/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: vzato na vědomí

8.

Bílá kniha terciárního vzdělávání

č.j. 61/09 - bod 11 schůze vlády 19.1.2009

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

9.

Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

č.j. 75/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: odloženo

10.

Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí

č.j. 27/09 bod 13 schůze vlády 19.1.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

11.

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

č.j. 1839/08 - bod 14 schůze vlády 19.1.2009

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání:

12.

Rozhodnutí o privatizaci 99,22 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti STROJIMPORT a.s.

č.j. 85/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

13.

Návrh změn v nominaci zástupců za Asociaci krajů České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions)

č.j. 84/09

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání:

14.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2008

č.j. 91/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání: schváleno

Dodatek č.1:

20.

Zpráva o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 3 %, 2 % a 1 %

č.j. 115/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

15.

Návrh na jmenování předsedy Akademie věd České republiky

č.j. 92/09

Předkládá: předseda vlády

16.

Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. (materiál č. 231)

č.j. 73/09

Předkládá: ministr financí

17.

Žádost o navýšení finančních prostředků schválených usnesením vlády ze dne 12. června 2002 č. 592 k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje

č.j. 77/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

18.

Pracovní návštěva předsedy vlády Mirka Topolánka v Budapešti v rámci summitu k projektu Nabucco ve dnech 26. a 27. ledna 2009

č.j. 89/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

19.

Zasedání trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Afghánistánem dne 28. ledna 2009 v Praze

č.j. 90/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Dodatek č.1

21.

Žádost pana Egona Wiesnera, jednatele KČT Loko Teplice, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné turistické akce „Brtnické ledopády“ v roce 2009 na území Národního parku České Švýcarsko

č.j. 98/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

č.j. 72/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2.

Informace o plnění opatření Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/13 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí“

č.j. 76/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

3.

Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, schválených v roce 2008 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131

č.j. 78/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

4.

Informace o průběhu a výsledcích Zasedání smluvních stran Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, které se uskutečnilo v Ženevě ve dnech 13. až 14. listopadu 2008

č.j. 83/09

Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí

5.

Informace o průběhu a výsledcích Pátého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

č.j. 87/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 1. prosince 2008

č.j. 70/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7.

Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 2. prosince 2008 v Bruselu

č.j. 86/09

Předkládá: ministr financí

8.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybářství konaného ve dnech 18. – 19. prosince 2008

č.j. 69/09

Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie