Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

9. 3. 2009 9:50

Výsledky jednání vlády 9. března 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Programové cíle vlády - souhrnná zpráva o plnění vládního programu

Předkládá: předseda vlády

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

č.j. 155/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh nařízení vlády o mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva

č.j. 159/09

Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk

č. 734)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: vysloven nesouhlas

5. Návrh poslanců Soni Markové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milana Bičíka, Jiřiny Fialové,

Alexandra Černého, Miloslavy Vostré, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony (sněmovní tisk č. 735)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:vysloven nesouhlas

6. Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové- Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy

Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a

televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)

č.j. 251/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: vysloven nesouhlas

7. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

předpisů (sněmovní tisk č. 732)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: vysloven nesouhlas

8. Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým

se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.

729)

č.j. 253/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: vysloven nesouhlas

9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o

zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk č. 733)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: vysloven nesouhlas

10. Aktualizace Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně

životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření - druhá etapa aktualizace

č.j. 1824/08

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

11. Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště

č.j. 1847/08 - bod 38 schůze vlády 16.12.2008

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: nebude projednáváno

12. Zpráva o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči

občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007 - 2008

č.j. 270/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

Výsledek jednání: schváleno

13. Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.33/94

uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností SPOLANA, a.s., č.230/01 se společností DEPRAG CZ a.s. č.85/95/02

se společností BENET GROUP, a.s. a č.68/94 se společností Harfa s.r.o.

č.j. 281/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: vláda bere na vědomí

C. K projednání bez rozpravy:

14. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o odstranění všech forem

diskriminace žen

č.j. 280/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

Výsledek jednání:

15. Návrh na podpis Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijaté v Haagu dne 13. ledna

2000

č.j. 268/09

Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí

Výsledek jednání:

16. Návrh na sjednání Dohody, kterou se vytváří rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi

partnerskými státy Východoafrického společenství na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na

straně druhé

č.j. 278/09

Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

17. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o

spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti

č.j. 269/09

Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

Výsledek jednání:

18. Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 20.

března 2009 v Bruselu

č.j. 274/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

19. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Makedonii/FYROM a Černé Hoře ve

dnech 10.-11. března 2009

č.j. 277/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

20. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského

království Násira Džudeha v České republice 11.-12. března 2009

č.j. 275/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

21. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Lucemburského velkovévodství

Jean-Claude Junckera v České republice dne 12. března 2009

č.j. 273/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

22. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve

Spojených státech amerických ve dnech 8.-10. února 2009 a o průběhu ministerské trojky EU-Rusko v Moskvě dne 11.

února 2009

č.j. 272/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

23. Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v

Lisabonu ve dnech 10.-12. února 2009

č.j. 279/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro pana Karla Víta,

bytem Zachrášťany 17, 504 01 Nový Bydžov, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 264/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

25. CHKO Železné hory, Národní přírodní rezervace (NPR) Lichnice - Kaňkovy hory, Přírodní

rezervace (PR) Oheb, PR Strádovské peklo a PR Údolí Doubravy - studium závornatky Balea perversa a mapování měkkýšů

v rámci diplomové práce Bc. Kláry Štěpánové, žadatel Doc. Jan Vítek, vedoucí katedry biologie Pedagogické fakulty

Univerzity Hradec Králové, Rokitanského č.p. 62

č.j. 265/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

26. CHKO Beskydy, Národní přírodní rezervace (NPR) Razula - povolení vstupu mimo cesty a sběru

entomofauny se zaměřením na epigeické druhy brouků pomocí zemních pastí v rámci diplomové práce na Přírodovědecké

fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, žadatel Bc. Michal Plátek, bytem 756 03 Halenkov 665

č.j. 266/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

pro rok 2008

č.j. 263/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

2. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení

a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního

majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 a celkově od

počátku velké privatizace

č.j. 259/09

Předkládá: ministr financí

3. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství

České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2009

č.j. 260/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

4. Informace k výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu

č.j. 276/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 9. března 2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie