Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 3. 2009 6:01

Vláda o implementaci environmentální legislativy

Požadavky evropské environmentální legislativy jsou mnohdy spojeny s významnými finančními dopady pro veřejný i soukromý sektor.

Z těchto důvodů Rada hospodářské a sociální dohody ČR předkládá dnes (9.3.) k projednání vládě materiál, který má nelegislativní povahu a má dát impuls k úpravě právních předpisů. Implementace environmentální legislativy se mnohdy stává jednou z příčin omezující konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v ČR. Je tak tomu proto, že legislativa upravující oblast životního prostředí v některých případech jde svými požadavky nad rámec předpisů Evropských společenství a je rozložena do značného počtu právních předpisů. Legislativa ES umožňuje, aby si členské státy stanovily přísnější podmínky než jsou uvedeny v právních předpisech ES, ovšem tuto možnost mnoho států nevyužívá a české podniky se tak dostávají do znevýhodněného postavení vůči podnikatelským subjektům v Evropské unii a nyní zejména i třetích zemí.

Vláda se bude také na pondělním pravidelném zasedání zabývat programovými cíly vlády. Premiér podá souhrnnou zprávu o plnění vládního programu.

Dalším projednávaným bodem je novelizace zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Návrh novely zahrnuje především změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně s daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, daní z pevných paliv a daní z elektřiny („energetické daně“), a jejím cílem je kodifikovat dosavadní konsensuální výklad nejednoznačných ustanovení zákona.

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který upravuje také energetické daně, je účinný od 1. ledna 2008. Pro hladký náběh nových daní byla zvolena obecnější forma ustanovení, aby docházelo k co nejmenšímu zásahu do aktuálních obchodních vztahů a aby obecná ustanovení dopadala na všechny právní skutečnosti, a to i takové, které nebylo při přípravě zákona možno předpokládat. Po získání nezbytných praktických zkušeností s fungováním energetických daní jak ze strany správce daně, tak ze strany daňových subjektů, byly identifikovány ty oblasti, které jsou pro praktickou aplikaci příliš obecné nebo technicky nepřesné. Navrhované změny jsou především technického charakteru a pouze zpřesňují již zákonem stanovená pravidla.

Vláda se bude zabývat mimo jiné i poslanecký návrhem KSČM na novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk č. 735). Překladatelé navrhují plošné zrušení poplatků.Vláda je však přesvědčena, že by toto vedlo k zásadním problémům v systému úhrad zdravotní péče a znamenalo by opětovné zhoršení, popřípadě i zneužívání poskytované zdravotní péče. Proto se nepředpokládá, že by kabinet vyslovil souhlas pro tento návrh.

Jedním z bodů, který se bude vláda na svém zasedání zabývat je poslanecký návrh na novelizaci zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Cílem návrhu je upravit způsob projednávání a schvalování nelegislativních materiálů v plénu Poslanecké sněmovny a příslušných výborech v podstatě tak, že těžiště projednání se soustředí do příslušného výboru a zkrátí se projednání v plénu, popř. se působnost z pléna přenese jen na úroveň výboru.

Další body, které budou projednány formou rozpravy již jen vyjmenujme:  Návrh nařízení vlády o mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva; poslanecký návrh (ČSSD) na novelizaci zákona o životním a existenčním minimu, (sněmovní tisk č. 734); poslanecký návrh (KSČM) na novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích; návrh poslankyně E. Dundáčkové na novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk č. 732); poslanecký návrh (KSČM) na vydání zákona o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk č. 733); materiál o rozhodovacím procesu obcí o umístění hlubinného úložiště; zpráva o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007 – 2008 a materiál o navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 9. března 2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie