Tiskové zprávy

7. 9. 2020 17:33

Výsledky jednání vlády 7. září 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 816/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čj. 937/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 965)
čj. 989/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 969)
čj. 1010/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou sp. zn. Pl. ÚS 93/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb.
čj. 1014/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Schválení postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku
čj. 1016/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Posouzení důvodů pro změnu výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. ledna 2021
čj. 973/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020
čj. 1017/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021
čj. 990/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření
čj. 1039/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27.  Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (Celé znění doporučení)
čj. 1041/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2019
čj. 1011/20
Předkládají: ministr zdravotnictví a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022 činných zdravotních pojišťoven
čj. 216/20
Předkládají: ministr zdravotnictví a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
čj. 966/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020
čj. 978/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Výroční zpráva a účetní uzávěrka Státního fondu kinematografie za rok 2019
čj. 1005/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Odvolání Mgr. Jiřího Kauckého z funkce předsedy a člena Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na vlastní žádost
čj. 1002/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh Programu bezpečnostního výzkumu 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
čj. 987/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh usnesení vlády o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
čj. 985/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019
čj. 968/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019
čj. 992/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Hodnocení Projektu "Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny" za rok 2019
čj. 993/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na zapojení České republiky do testování finanční gramotnosti, do rozšíření testování matematické a přírodovědné gramotnosti a do testování počítačové a informační gramotnosti prováděných v rámci mezinárodních šetření PISA, TIMSS a ICILS
čj. 996/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2020 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
čj. 976/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Obeslání 75. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 979/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Spojených států amerických Mikea Pompea v České republice ve dnech 11. až 13. srpna 2020
čj. 1000/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Účast předsedy vlády České republiky na setkání premiérů zemí Slavkovské spolupráce ve Vídni dne 9. září 2020
čj. 1030/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci III/2020
čj. 967/20
Předkládá: guvernér České národní banky

2.  Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (Celá znění nařízení s účinností od 25. srpna 2020 o omezení překročení státní hranice ČR, od 31. srpna 2020 o Vězeňské službě ČR a od 1. září 2020 o omezení provozu zdravotnických zařízenínastavení izolace a karantényomezení hromadných akcí a nošení ochranných prostředků úst a nosu)
čj. 1009/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2019 čj. 988/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (17)
čj. 969/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (18)
čj. 994/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (19)
čj. 1004/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT, a. s. Předmětem objednávky je úprava aplikace IS TP, týkající se zákonných změn vyvolaných vyhláškou č. 303/2020 Sb., a to úpravy označování protokolů a záznamníků závad pro stanice technické kontroly a stanice měření emisí v souladu s EU požadavky a dále zpřístupnění technických údajů pro provádění technických prohlídek formou odkazu na webové stránky výrobce vozidla. Současně bude rozšířeno oprávnění správce systému IS TP o možnost opravy doby platnosti osvědčení technika 
čj. 974/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informativních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České obchodní inspekci
čj. 1012/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Úřadu průmyslového vlastnictví
čj. 1015/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 986/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Informace o veřejné zakázce „Opravy a údržba LRNS – Letištní radiolokátory – centrální plnění“
čj. 991/20
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě na základě horizontální spolupráce v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22. března 2017 č. 208
čj. 995/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 977/20
Předkládá: ministr životního prostředí

14. Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2021
čj. 997/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

15. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1018/20
Předkládá: ministr zemědělství

16. Informace o veřejné zakázce Dodávka zařízení kapacitního diskového pole
čj. 972/20
Předkládá: ministr kultury

17. Záměr v oblasti informačních a komunikačních technologií - Databáze sociálních pracovníků
čj. 1008/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

18. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 945/20 - bod 5 Pro informaci schůze vlády 24. 8. 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

19. Zadání veřejné zakázky „Nákup vysílacího času k sérii minipořadů s názvem „Kapka vody“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1023/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X