Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

30. 3. 2009 9:39

Výsledky jednání vlády 30. března 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

č.j. 79/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: 
schváleno

2. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

č.j. 249/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání:
schváleno

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

č.j. 255/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: 
schváleno

4. Návrh poslanců Miroslava Krajíčka, Dagmar Molendové, Josefa Ježka, Pavla Svobody, Vladimíra Hinka, Lubomíra Suka, Tomáše Hasila, Jozefa Kochana, Miroslavy Němcové, Lucie Talmanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 764)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: 
schváleno souhlasné stanovisko

5. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 760)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: 
schváleno souhlasné stanovisko

6. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 762)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: 
schváleno souhlasné stanovisko

7. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 763)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: 
schváleno souhlasné stanovisko

8. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 756)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: 
schváleno nesouhlasné stanovisko

9. Informace o problémech přípravy věcného záměru zákona o správní odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy

č.j. 364/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:  usnesení schváleno (vzato na vědomí)

10. Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště

č.j. 1847/08 - bod 11 schůze vlády 9.3.2009

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: 
odloženo

11. Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007

č.j. 363/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: 
schváleno

38. Návrh nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole

Předkládá: ministr školství

Výsledek jednání: 
usnesení změněno a schváleno

12. Návrh programu výzkumu a vývoje "Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2011"

č.j. 389/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 417/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:
schváleno

33. Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

č.j. 398/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:
schváleno

34. Příprava právního prostředí na zavedení eura v České republice

č.j. 399/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

13. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Etiopské federativní demokratické republiky Mesfina Seyouma v České republice ve dnech 1. – 2. dubna 2009

č.j. 394/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

14. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy krále Jordánského hášimovského království Abdulláha II. v České republice ve dnech 6.-7. dubna 2009

č.j. 395/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

15. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa v České republice ve dnech 5. – 6. března 2009

č.j. 393/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

16. Pozvání Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k vyslání pozorovatelů voleb do Evropského parlamentu v České republice 5. a 6. června 2009

č.j. 396/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

17. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a), § 29 písm. a), b), d), h), i) a j) a § 34 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, a to za účelem provádění managementových opatření a výzkumu podle platných plánů péče a monitoringu předmětů ochrany zvláště chráněných území a soustavy NATURA 2000. Zrušení usnesení vlády ČR č. 814 ze dne 28. června 2006, kterým byla povolena výjimka za účelem provádění managementových opatření.

č.j. 371/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

18. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec

č.j. 372/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

19. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Rudické  propadání, pro vystrojení horolezeckých cest

č.j. 373/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

20. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Stránská skála, pro vystrojení horolezeckých cest

č.j. 374/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou "Tůň Velká Losenice parc. č. PK 774/1" ve II. zóně odstupňované ochrany přírody

č.j. 375/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

22. Žádost firmy AEZZ a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce Lavinový workshop a Mezinárodní mistrovství ČR v lavinové záchraně ve dnech 12. – 14. dubna 2009

č.j. 376/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

23. Žádost pana Zdeňka Malého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 377/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24. Žádost pana Ing. Petra Piskače o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 378/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25. Žádost KČT Slavoj Praha o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání majetku ve vlastnictví žadatele na území Krkonošského národního parku

č.j. 379/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec, za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Třeboňsko

č.j. 380/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27. CHKO Broumovsko, NPR Adršpašsko-teplické skály - lukostřelecký závod dne 7.11. nebo 14.11.2009 na lokalitě Adršpach - Pískovna pro 50 - 60 závodníků, žadatel Občanské sdružení - lukostřelecký klub Bows club "Chimera" se sídlem Voborníkova ul. 122, 503 01 Hradec Králové

č.j. 381/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO České středohoří

č.j. 382/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Milady Prchalové

č.j. 383/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít za účelem provádění výchovných hospodářských opatření ve vybraných lesních porostech

č.j. 384/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví žadatele

č.j. 385/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

č.j. 407/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

36. Návrh Národního akčního plánu k Alianci civilizací České republiky pro roky 2009-2010

č.j. 409/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

37. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České Středohoří podle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26 odst. 1, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Moto Klub Bezinka Kamýk pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a pořádání motocyklových soutěží na území CHKO

č.j. 410/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně za rok 2008

č.j. 397/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Informace o plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/34 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu rodin

č.j. 362/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

3. Informace o zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika), konaném v Bruselu dne 19. února 2009

č.j. 369/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 5. března 2009

č.j. 368/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie