Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 3. 2009 2:00

Vláda projedná novelu zákonů o dani z přidané hodnoty

Účelem připravované novely je otevřít cestu již projednaným stimulům, které mají najít východisko z finanční krize.

Pondělní pravidelnou schůzi vlády předchází jednání Výboru pro Evropskou unii, který probere Evropskou agendu. Poté se kabinet bude zabývat jednotlivými předloženými body.

Ministři projednají novelu zákonů o dani z přidané hodnoty, o stabilizaci veřejných rozpočtů a o daních z příjmů.

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvisejících zákonů. Cílem je snížit zdanění některých služeb s vysokým podílem lidské práce, což umožní udržet zaměstnanost v těchto službách. Návrh novely je předkládán na základě nedávné dohody ministrů financí EU, neboť systém nepřímých daní je harmonizován na úrovni EU. Navrhuje se trvalé přeřazení do snížené sazby daně bez omezení platnosti také restauračních služeb (s vyloučením dodání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) a knih na jakýchkoliv nosičích do snížené sazby daně (9%). U renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů se mění přechodné zařazení do snížené sazby na trvalé. Novela umožňuje rovněž uplatnění snížené sazby daně u kadeřnických a holičských služeb a u oprav jízdních kol, oděvů a bytového textilu. Dohoda ministrů financí EU také i nadále ponechává domácí pečovatelské služby ve snížené sazbě, takže ČR je nebude muset zákonem časově omezit, jak by vyžadovalo předchozí ustanovení.

Celkový dopad na veřejné rozpočty se odhaduje ve výši 3 – 6 mld. Kč.

Zavedení Eura

I další bod jednání kabinetu je z finanční oblasti. Vláda vyslechne zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice.

Materiál člení aktivity již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce. Jako splněné úkoly uvádí zpracování vládního materiálu „Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR“ a také metodických textů „Příprava finančního sektoru na zavedení eura“, „Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen“ a „Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura“.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.

Na zprávu navazuje další projednávaný bod, kterým je „Příprava právního prostředí na zavedení eura v České republice“. Vláda má rozhodnout o způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. Materiál vysvětluje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu.

Vláda projedná návrh novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví

Novelou se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, krizový zákon, zákoník práce, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Cílem je změna zajištění financování očkovacích látek, snížení byrokratické zátěže podnikatelů a fyzických osob, terminologické a věcné sladěn s projednávanými zákony v oblasti zdravotních služeb a veřejného zdravotního pojištění včetně zakotvení možnosti vzniku antibiotických středisek při zdravotnických zařízeních, realizace usnesení vlády o Pandemickém plánu ČR v případě pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru a další změny vyvolané potřebami praxe.

Jedním z cílů zákona je mimo jiné také transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání, kvůli níž bylo ze strany Komise ES zahájeno proti České republice řízení pro porušení Smlouvy. V případě, že ČR v nejbližší době neodstraní vytýkaný nedostatek, hrozí, že se řízení posune do další fáze, tj. do odůvodněného stanoviska, a následně může být ČR žalována Komisí ES u Soudního dvora.

Další body jednání v rozpravě:

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí; Návrh novely nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty; Poslanecký návrh na novelu zákona o zaměstnanosti; Návrh poslanců na novelizaci zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem; Návrh poslanců na vydání novely zákona o pedagogických pracovnících (tisk č. 762); Návrh poslanců na novelu zákona o vysokých školách; Informace o problémech přípravy věcného záměru zákona o správní odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy; Vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007; Zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště ; Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2011

Poslanecký návrh ČSSD chce opět přivést policii na stadiony

Návrh požaduje vydání novely zákona o podpoře sportu (tisk č. 756). Cílem předloženého návrhu zákona je zrušit současnou platnou právní úpravu a odstranit tak podle předkladatelů nevyhovující stav, kdy v důsledku nepřítomnosti příslušníků Policie České republiky v ochozech stadionů dochází ke stupňování trestné a jiné protiprávní činnosti určité skupiny osob.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie